SECTIUNEA a 4-a Executia bugetara Art. 45. – (1) Prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se cuprind si se aproba, dupa caz, veniturile si creditele bugetare in structura clasificatiei bugetare. (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar. (3) Cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare. (4) Virarile de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor. (5) Virarile de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar, inclusiv intre programele aceluiasi capitol, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt in competenta fiecarui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor si serviciilor publice subordonate, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor. (6) Propunerile de virari de credite bugetare sunt insotite de justificari, detalieri si necesitati privind executia, pana la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare, precum si a programului, de la care se disponibilizeaza si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare si a programului, la care se suplimenteaza prevederile bugetare. (7) Virarile de credite bugetare, in conditiile prevederilor alin. (4) si (5), se pot efectua incepand cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Art. 46. – (1) Veniturile si cheltuielile aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) se repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor. (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare se aproba de catre: a) Ministerul Finantelor Publice, pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile de la acest buget, prevazute la art. 30 alin. (1), pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice, in termen de 20 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Sumele astfel aprobate se repartizeaza pe unitatile administrativ-teritoriale de catre directiile generale ale finantelor publice; b) ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in termen de 15 zile de la aprobarea sumelor prevazute la lit. a). (3) Repartizarea pe trimestre a transferurilor prevazute la art. 30 alin. (2) se comunica autoritatilor administratiei publice locale de catre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sau ai altor bugete, in termen de 10 zile de la aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a repartizarii pe trimestre a creditelor bugetare ale acestor bugete. Art. 47. – (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pot fi folosite prin deschideri de credite efectuate de catre ordonatorii principali de credite ai acestora, in limita sumelor aprobate, potrivit destinatiei stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea cheltuielilor respective. (2) Deschiderile de credite bugetare pentru transferurile de la bugetul de stat sau de la alte bugete catre bugetele locale, in cadrul limitelor prevazute in bugetele respective, se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice, pentru cele prevazute la art. 30 alin. (1), prin directiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, in functie de necesitatile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei, sau de catre ceilalti ordonatori principali de credite, pentru transferurile prevazute la art. 30 alin. (2). (3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe baza de documente justificative, care sa confirme angajamentele contractuale sau din conventii, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrari, plata salariilor si a altor drepturi banesti, plata obligatiilor bugetare, precum si a altor obligatii. Art. 48. – (1) In situatiile in care, in timpul exercitiului bugetar, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri de institutii, actiuni sau sarcini in finantarea autoritatilor administratiei publice locale, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat, fara afectarea echilibrului bugetar. (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, vor aproba modificarile intervenite potrivit alin. (1) in structura bugetelor proprii si, respectiv, ale institutiilor publice subordonate. Art. 49. – (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional si se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi. (2) Fondurile externe nerambursabile vor fi incasate intr-un cont distinct in afara bugetului local si vor fi cheltuite numai in limita disponibilitatilor existente in acest cont si in scopul in care au fost acordate. Art. 50. – (1) In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata. (2) Executia bugetara la orase, municipii, sectoarele municipiului Bucuresti, judete si municipiul Bucuresti se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil. (3) Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiilor publice. (4) Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil in limita fondurilor disponibile. (5) Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor legale incheiate. Instrumentele de plata se semneaza de contabil si seful compartimentului financiar-contabil. (6) Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate. (7) Plata cheltuielilor la comune si la institutiile publice la care compartimentul financiar-contabil are un numar de personal mai mic de 5 persoane se realizeaza de catre ordonatorul de credite si persoana imputernicita cu atributii financiar-contabile, dar cu respectarea normelor metodologice privind organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. (8) Pentru anumite categorii de cheltuieli se pot efectua plati in avans de pana la 30%, in conditiile dispozitiilor legale. (9) Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit alin. (8) si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate, pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de institutiile publice care au acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate. (10) In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate, pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia publica se face cu perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat. (11) Fac exceptie de la prevederile alin. (9) situatiile expres reglementate prin dispozitiile legale.rnrn Art. 51. – (1) Salariile la institutiile publice carora li se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta se platesc o data pe luna, in perioada 5-15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta.rn (2) Esalonarea platilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, se face de catre directia generala a finantelor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.rn (3) La ordonatorii principali de credite si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, la care salariile se platesc de doua ori pe luna, aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se face incepand cu luna ianuarie 2005.rnrn Art. 52. – (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, in baza unor dispozitii legale sau din alte cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amanate si de a propune consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, anularea creditelor respective.rn (2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru aplicarea prevederilor alin. (1) este de 10 decembrie.rn (3) Cu creditele bugetare anulate in conditiile alin. (1) se majoreaza fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.rnrn Art. 53. – (1) Ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in structura urmatoare:rn a) la venituri: prevederi bugetare initiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate;rn b) la cheltuieli: credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate.rn (2) Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice; dupa verificare, acestea intocmesc si depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare centralizate privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), la termenele si potrivit normelor stabilite de acesta.rn (3) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, in care sa prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele legale.rn (4) Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezinta de catre ordonatorii principali de credite spre aprobare consiliilor locale, judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.rnrn Art. 54. – (1) Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a) si a celor exceptate la lit. b), precum si a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete, se utilizeaza, in ordine, pentru:rn a) rambursarea eventualelor imprumuturi restante; plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora;rn b) constituirea fondului de rulment.rn (2) Disponibilitatile fondului de rulment sunt purtatoare de dobanda, se pastreaza intr-un cont distinct, deschis pe seama fiecarei unitati administrativ-teritoriale, la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, in afara bugetului local, si pot fi utilizate, temporar, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent, precum si pentru acoperirea definitiva a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar.rn (3) Fondul de rulment poate fi utilizat si pentru finantarea unor investitii din competenta autoritatilor administratiei publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale in interesul colectivitatii.rn (4) Utilizarea fondului de rulment in conditiile alin. (2) si (3) si contul de executie al acestuia se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in afara bugetului local.rnrn Art. 55. – (1) Executia de casa a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte:rn a) veniturile bugetare incasate pe structura clasificatiei bugetare;rn b) efectuarea platilor dispuse de persoanele autorizate ale institutiilor publice, in limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate potrivit dispozitiilor legale;rn c) efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind datoria publica interna si externa rezultata din imprumuturi contractate sau garantate de stat, precum si cele contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta si plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente;rn d) efectuarea altor operatiuni financiare in contul autoritatilor administratiei publice locale;rn e) pastrarea disponibilitatilor reprezentand fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea in lei a acestora, primite pe baza de acorduri si intelegeri guvernamentale si de la organisme internationale, si utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate;rn f) alte operatiuni financiare prevazute de lege.rn (2) Pentru imprumuturile contractate, altele decat cele din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, autoritatile administratiei publice locale isi pot deschide conturi la societati comerciale bancare, in vederea derularii acestora.rn (3) In executie, alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se efectueaza lunar de catre directiile generale ale finantelor publice, pe baza fundamentarilor prezentate de ordonatorii principali de credite.rnrn Art. 56. – (1) Executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.rn (2) Orice venit neincasat si orice cheltuiala angajata, lichidata si ordonantata, in cadrul prevederilor bugetare, si neplatita pana la data de 31 decembrie se va incasa sau se va plati, dupa caz, in contul bugetului pe anul urmator.rn (3) Creditele bugetare neutilizate pana la inchiderea anului sunt anulate de drept.rn (4) Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si cele din fondurile publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar in conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.rn (5) Fondurile prevazute la alin. (4) se utilizeaza in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta si potrivit acordurilor incheiate cu partenerii externi.rnrnrn CAPITOLUL IVrn Imprumuturirnrn Art. 57. – (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.rn (2) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, hotarasc, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de imprumuturi, cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor ce le compun.rn (3) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba angajarea de imprumuturi interne fara garantia statului, cu conditia informarii prealabile a Ministerului Finantelor Publice.rn (4) Imprumuturile externe se vor contracta direct sau se vor garanta de catre autoritatile administratiei publice locale numai cu avizul comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, ale carei componenta si functionare se aproba prin hotarare a Guvernului.rn (5) Autoritatile administratiei publice locale pot beneficia si de imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, in conditiile legii.rnrn Art. 58. – (1) Datoria publica locala reprezinta o obligatie generala care trebuie rambursata, conform acordurilor incheiate, din veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).rn (2) Instrumentele datoriei publice locale sunt:rn a) titluri de valoare;rn b) imprumuturi de la societatile comerciale bancare sau de la alte institutii de credit.rn (3) Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de catre autoritatile administratiei publice locale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.rn (4) Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.rn (5) Registrul de evidenta a datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a datoriei publice locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.rn (6) Valoarea totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale se inscrie in registrul garantiilor locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare.rn (7) Registrul garantiilor locale cuprinde informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.rn (8) Dupa contractarea si/sau garantarea de imprumuturi interne si/sau externe, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a transmite Ministerului Finantelor Publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a contractului respectiv, copii de pe fiecare document primar care atesta, dupa caz:rn a) contractarea/garantarea imprumutului;rn b) actul aditional la contractul/acordul de imprumut/garantare, daca au fost aduse modificari la acesta, cu respectarea clauzelor contractuale.rn (9) Pe perioada utilizarii si rambursarii imprumutului contractat/garantat, raportarea la Ministerul Finantelor Publice a datelor privind datoria publica locala se efectueaza lunar, in termen de 20 de zile de la sfarsitul perioadei de raportare.rn (10) In scopul evaluarii datoriei publice locale, orice obligatie de plata, exprimata in alta moneda decat cea nationala, este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.rn (11) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si acesta va fi platit din bugetele locale si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.rnrn Art. 59. – (1) Imprumuturile contractate de unitatile administrativ-teritoriale, precum si cele contractate de agentii economici si serviciile publice din subordinea acestora pot fi garantate de catre acestea prin veniturile proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a).rn (2) Orice garantare prin venituri devine valabila si se aplica din momentul acordarii garantiei; veniturile care se constituie in garantie si care sunt incasate la bugetul local vor fi supuse conditiilor acordului de garantare respectiv, care se va aplica cu prioritate fata de orice revendicari ale unor terti catre autoritatea administratiei publice locale respective, indiferent daca aceste terte parti cunosc sau nu cunosc acordul de garantare.rn (3) Documentul prin care se incheie acordul de garantare prin venituri trebuie inregistrat la autoritatile administratiei publice locale si la imprumutator.rn (4) Autoritatilor administratiei publice locale li se interzice accesul la imprumuturi sau sa garanteze orice fel de imprumut, daca totalul datoriilor anuale reprezentand ratele scadente la imprumuturile contractate si/sau garantate, dobanzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale imprumutului care urmeaza sa fie contractat si/sau garantat in anul respectiv, depaseste limita de 20% din totalul veniturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), cu exceptia cazurilor aprobate prin legi speciale.rn (5) Conditiile alin. (4) se aplica inclusiv pentru datoriile anuale care decurg din imprumuturile contractate si/sau garantate de stat pentru autoritatile administratiei publice locale.rn (6) In scopul calcularii acestei limite, pentru imprumuturile contractate si/sau garantate, cu o rata variabila a dobanzii, se va efectua calculul folosindu-se rata dobanzii valabila la data intocmirii documentatiei.rn (7) In scopul calcularii acestei limite, imprumuturile acordate in valuta vor fi luate in calcul la valoarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii calculului.rn (8) Ratele scadente aferente imprumuturilor, dobanzile si comisioanele datorate de unitatile administrativ-teritoriale se prevad in bugetul local sau, dupa caz, se pot contracta noi imprumuturi pentru achitarea ratelor scadente, in conditiile prevederilor prezentei ordonante de urgenta.rn (9) Toate acordurile de imprumut sau de garantare incheiate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate si vor constitui obligatii care pot fi impuse bugetelor locale respective.rnrn Art. 60. – (1) Pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor contractate de agentii economici si serviciile publice de subordonare locala, se constituie fondul de risc, in afara bugetului local.rn (2) Fondul de risc se pastreaza in conturi separate deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului si se constituie distinct pentru garantii locale la imprumuturi interne si, respectiv, pentru garantii la imprumuturi externe.rn (3) Fondul de risc se constituie din: sumele incasate sub forma de comisioane de la beneficiarii imprumuturilor garantate; dobanzile acordate de unitatile trezoreriei statului la disponibilitatile fondului; dobanzi si penalitati de intarziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, aplicate pentru neplata in termen de catre beneficiarii imprumuturilor garantate a comisioanelor si, respectiv, a ratelor scadente, dobanzilor si comisioanelor aferente, si, in completare, din bugetul local. In cazul in care se efectueaza plati din fondul de risc aferente unor scadente neonorate de garantat, veniturile fondului de risc se reintregesc cu sumele recuperate de la acesta.rn (4) Nivelul comisionului de risc se determina de ordonatorul principal de credite si se aproba de consiliul local, judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. Acest comision se aplica asupra valorii imprumutului garantat.rn (5) Sumele aflate in fondul de risc la sfarsitul anului se regularizeaza cu bugetul local in limita sumelor primite de la acest buget, iar diferenta se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie. Contul de executie al fondului de risc se anexeaza la situatiile financiare.rnrn Art. 61. – (1) In situatia in care, pe parcursul executiei, apar goluri temporare de casa ca urmare a decalajului dintre veniturile si cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin imprumuturi fara dobanda acordate de Ministerul Finantelor Publice din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului, numai dupa utilizarea fondului de rulment.rn (2) Valoarea totala a imprumutului care poate fi angajat de autoritatile administratiei publice locale potrivit prevederilor alin. (1) este supusa urmatoarelor limite:rn a) nu va depasi 5% din totalul veniturilor estimate a fi incasate pe durata anului bugetar in care se face imprumutul;rn b) in conditiile prevederilor lit. a), autoritatile administratiei publice locale nu pot angaja imprumuturi mai mari decat fondurile pe care le pot rambursa pe durata aceluiasi an bugetar.rn (3) Rambursarea fondurilor imprumutate conform prevederilor prezentului articol va fi garantata cu veniturile estimate a fi incasate in anul bugetar respectiv, in conditiile respectarii garantarii, prin venituri, a celorlalte datorii publice locale.rn (4) In situatia in care imprumutul prevazut la alin. (1) nu a fost restituit pana la 31 decembrie, directiile generale ale finantelor publice sunt autorizate sa execute contul unitatii administrativ-teritoriale in cauza.rnrn Art. 62. – (1) Activitatea autoritatilor administratiei publice locale va fi supusa unei verificari exceptionale de catre Curtea de Conturi, potrivit prevederilor prezentului articol, in urmatoarele situatii:rn a) autoritatea administratiei publice locale nu isi ramburseaza toate obligatiile de plata pe termen scurt pana la sfarsitul anului bugetar in care au fost angajate imprumuturile;rn b) daca, la un anumit moment pe durata anului bugetar, datoriile pe termen scurt ale autoritatii administratiei publice locale depasesc limita stabilita la art. 61 alin. (2) lit. a).rn (2) Curtea de Conturi va solicita autoritatilor administratiei publice locale care se afla in una dintre situatiile specificate la alin. (1) sa intocmeasca si sa depuna un plan de redresare la Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice, prin care acestea se obliga sa se supuna prevederilor art. 61 alin. (2) in termen de 12 luni.rn (3) Ministerul Finantelor Publice poate acorda din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului imprumuturi cu dobanda autoritatilor administratiei publice locale, in cadrul planului de redresare, cu respectarea prevederilor art. 59 alin. (4) si cu conditia ca acestea sa se angajeze la rambursarea acestor fonduri intr-un termen stabilit de Ministerul Finantelor Publice, dar care nu poate depasi 2 ani.rn (4) Autoritatile administratiei publice locale vor raporta lunar la Curtea de Conturi si la directia generala a finantelor publice modul de realizare a masurilor cuprinse in planul de redresare prevazut la alin. (2).rnrn CAPITOLUL Vrn Finantarea institutiilor publicernrn Art. 63. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice se asigura astfel:rn a) integral din bugetul local;rn b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul local;rn c) integral din veniturile proprii.rn (2) Institutiile publice, finantate integral din bugetul local, varsa veniturile realizate la acest buget.rnrn Art. 64. – (1) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate in conditiile art. 63 alin. (1) lit. b) si c), se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acestea, potrivit dispozitiilor legale.rn (2) Veniturile proprii ale bugetelor institutiilor publice, finantate potrivit art. 63 alin. (1) lit. b) si c), provin din prestari de servicii, chirii, manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe si altele.rnrn Art. 65. – (1) Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice, sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale.rn (2) Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite in conditiile alin. (1), in situatia institutiilor publice, finantate integral de la buget, sunt varsate direct la bugetul local din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza veniturile si cheltuielile bugetului local, iar fondurile se vor utiliza cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitator.rn (3) Cu fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice in conditiile alin. (1), in situatia institutiilor publice finantate potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) lit. b) si c), se vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie bugetara trimestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli.rn (4) Bunurile materiale primite de institutiile publice in conditiile alin. (1) se inregistreaza in contabilitatea acestora.rnrn Art. 66. – (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate in conditiile art. 63 alin. (1) lit. b), se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetele locale din care sunt finantate, in limita sumelor primite de la acestea, daca legea nu prevede altfel.rn (2) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, raman la dispozitia acestora, urmand a fi folosite in anul urmator cu aceeasi destinatie.rn (3) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot hotari ca excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice subordonate, finantate integral din venituri proprii, sa se preia ca venit la bugetul local, dupa deducerea sumelor incasate anticipat si a obligatiilor de plata.rnrn Art. 67. – (1) Consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba infiintarea de activitati integral finantate din venituri proprii pe langa unele institutii publice, finantate potrivit art. 63 alin. (1) lit. a), stabilind totodata domeniul de activitate, categoriile de venituri, natura cheltuielilor, sistemul de organizare si functionare a acestor activitati.rn (2) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitatile finantate integral din venituri proprii se aproba o data cu bugetul institutiei publice de care apartin.rn (3) In situatia nerealizarii veniturilor prevazute in bugetele activitatilor finantate integral din venituri proprii, cheltuielile vor fi efectuate in limita veniturilor realizate.rn (4) Excedentele rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie sau se preiau ca venit la bugetul local, potrivit hotararii consiliului local, judetean si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.rnrn Art. 68. – (1) In cazul in care la infiintarea, in subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii si servicii publice sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, in baza documentatiilor temeinic fundamentate, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba imprumuturi fara dobanda din bugetul local, pe baza de conventie.rn (2) Imprumuturile acordate in conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral in termen de un an de la data acordarii.rn (3) In situatia nerambursarii imprumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica dobanzile si penalitatile de intarziere la nivelul celor existente pentru creantele bugetare, potrivit legii.rnrn Art. 69. – (1) Institutiile si serviciile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in a caror raza isi au sediul si unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati.rn (2) Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta la unitatea teritoriala a trezoreriei statului.rnrn CAPITOLUL VIrn Sanctiunirn Art. 70. – Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la trei luni sau cu amenda de la 50 milioane lei la 100 milioane lei urmatoarele fapte:rn a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3);rn b) utilizarea fondurilor provenite din contractarea datoriei publice locale in alte scopuri decat cele pentru care au fost aprobate;rn c) furnizarea de date eronate pentru fundamentarea documentatiei prezentate, in vederea obtinerii autorizarii pentru contractarea/garantarea de imprumuturi externe.rn Art. 71. – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:rn a) nerespectarea dispozitiilor art. 9 alin. (2), art. 14 alin. (3) si (4), art. 15 alin. (2), art. 36, art. 40, art. 41, art. 53 si art. 65 alin.