Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 82, 83, 84, 108 si art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 5 alin. (1), (4) si (6) si ale art. 8 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, Referatul de aprobare nr. 1.007 din 10 aprilie 2001, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 37/2001,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si serviciile de specialitate din cadrul caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor si Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 93/2001.

ANEXa

NORME METODOLOGICE
privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la
plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate

Art. 1. – (1) La cererea temeinic justificata a debitorilor Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, dupa caz, pot acorda unele inlesniri la plata obligatiilor restante la Fondul de asigurari sociale de sanatate, si anume:
a) amanari sau esalonari la plata contributiei la Fondul de asigurari sociale de sanatate;
b) amanari sau esalonari la plata majorarilor de intarziere calculate pentru sumele datorate la Fondul de asigurari sociale de sanatate.
(2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, dupa caz, pot acorda esalonari la plata contributiei la Fondul de asigurari sociale de sanatate si a majorarilor de intarziere pe o perioada de maximum 5 ani, care poate incepe cu un termen de gratie de pana la 6 luni cuprins in perioada de esalonare, precum si amanari la plata contributiei la Fondul de asigurari sociale de sanatate si a majorarilor de intarziere pe o perioada de cel mult 6 luni.
(3) Incepand cu data comunicarii aprobarii inlesnirilor la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate executarea silita nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.
(4) Agentii economici care beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate nu pot participa la nici o procedura de privatizare organizata de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, in vederea cumpararii de actiuni la alte societati comerciale, sau la achizitionarea de alte valori mobiliare ori parti sociale pe perioada in care beneficiaza de inlesnirile la plata acordate.
Art. 2. – Criteriile pe baza carora se acorda inlesnirile la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. 1 alin. (1), se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul Consiliului Concurentei.
Art. 3. – (1) Competenta de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. 1 alin. (1), se stabileste pe 3 niveluri, si anume:
a) nivelul I – casele de asigurari de sanatate pot acorda inlesnirile la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 1 alin. (1) pentru sume de pana la 1 miliard lei;
b) nivelul II – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate poate acorda inlesnirile la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 1 alin. (1) pentru sume cuprinse intre 1 miliard lei si 500 miliarde lei;
c) nivelul III – Guvernul Romaniei, la propunerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, poate acorda inlesnirile de la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) pentru o suma totala mai mare de 500 miliarde lei.
(2) Nivelurile I si II in baza carora se stabileste competenta de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate prevazute la alin. (1) pot fi modificate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(3) Ajutoarele de stat acordate de Guvernul Romaniei in conditiile prevazute la alin. (1) lit. c) vor fi notificate Consiliului Concurentei in conformitate cu reglementarile legale privind ajutorul de stat.
Art. 4. – (1) Inlesnirile la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate se acorda pe baza datelor din evidenta analitica pe platitori de la nivelul caselor de asigurari de sanatate la care contribuabilii sunt inregistrati ca platitori de contributii la Fondul de asigurari sociale de sanatate sau pe baza unui document de verificare intocmit la sediul social al debitorului pe baza datelor din ultima balanta de verificare.
(2) Diferentele de contributii la Fondul de asigurari sociale de sanatate, precum si majorarile de intarziere aferente acestora, constatate in urma controalelor efectuate ulterior de personalul organului de executare al caselor de asigurari de sanatate sau al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa caz, se achita conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 5. – (1) Pentru debitorii persoane juridice, aflati in proces de privatizare ori cuprinsi in programe speciale care sa conduca la cresterea atractivitatii acestora la privatizare, inlesnirile la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate se acorda de Guvernul Romaniei, de la caz la caz, prin hotarare, la propunerea institutiilor publice implicate in procesul de privatizare, cu avizul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
(2) Sumele pentru care se acorda inlesniri la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate sunt cuprinse in certificatele de obligatii bugetare eliberate la cererea institutiilor publice implicate sau a agentului de privatizare, adresata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sau caselor de asigurari de sanatate, dupa caz.
Art. 6. – Inlesnirile la plata se pot acorda numai pentru sumele neachitate la termenele de plata.
Art. 7. – (1) Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate ale debitorilor, insotite de documentele justificative, depuse la casele de asigurari de sanatate teritoriale in ale caror evidente se afla debitorii.
(2) Prin aceeasi cerere se pot solicita mai multe inlesniri la plata sumelor datorate Fondului de asigurari sociale de sanatate. In situatia in care in intervalul in care se desfasoara deja o inlesnire acordata se solicita inca o inlesnire, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. a) si b), cu respectarea dispozitiilor art. 2, si daca suma celor doua inlesniri depaseste valoarea de 1 miliard lei competenta pentru aprobare revine Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, iar daca depaseste valoarea de 500 miliarde lei competenta revine Guvernului Romaniei.r
Art. 8. – (1) Dosarul privind cererea de inlesnire la plata obligatiilor la bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate trebuie sa cuprinda urmatoarele:r
a) elemente de identificare a persoanelor juridice si fizice debitoare: denumirea/numele, sediul/adresa, numarul contului de disponibilitati (daca sunt mai multe se vor preciza toate) si unitatea/unitatile bancara/bancare la care sunt deschise; numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta angajatorul in relatii patrimoniale;r
b) sumele datorate Fondul de asigurari sociale de sanatate. Mentionarea contributiilor este obligatorie, chiar daca se solicita inlesnirea la plata numai pentru o parte din debit;r
c) natura inlesnirilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;r
d) in cazul in care s-au mai depus cereri pentru aprobarea de inlesniri in temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare, se vor mentiona datele si numerele de inregistrare ale acestor cereri la casele de asigurari de sanatate;r
e) in cazul in care s-au mai aprobat inlesniri la plata se va mentiona modul in care acestea au fost respectate;r
f) situatia privind plata contributiilor curente la Fondul de asigurari sociale de sanatate;r
g) angajamentul debitorului de a plati datoriile curente catre Fondul de asigurari sociale de sanatate si esalonarile aprobate de ordonatorul de credite;r
h) ultimul bilant contabil anterior depunerii cererii;r
i) situatia privind creditele obtinute pana la data cererii si nerambursate;r
j) situatia privind rezultatele financiare la zi;r
k) situatia privind obligatiile fiscale neonorate;r
l) comunicare de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind statutul economico-juridic al agentului economic;r
m) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii de inlesnire la plata.r
(2) In lipsa elementelor prevazute la alin. (1) lit. a)-l) cererea nu va fi inregistrata la casa de asigurari de sanatate respectiva.r
(3) Inlesnirile la plata pot fi solicitate si acordate atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.r
Art. 9. – (1) Pentru stabilirea corecta a sumelor datorate si cunoasterea altor aspecte necesare in vederea luarii deciziei ordonatorul de credite principal sau secundar, dupa caz, dispune efectuarea de controale la persoanele fizice si juridice care au depus cereri in vederea acordarii de inlesniri.r
(2) Cu ocazia controlului se au in vedere:r
– realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a unor inlesniri la plata obligatiilor cuvenite Fondului de asigurari sociale de sanatate; solicitantii sunt obligati sa prezinte toate actele si explicatiile necesare in vederea verificarii;r
– respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina financiara;r
– existenta unor programe de restructurare in derulare, aprobate conform reglementarilor in vigoare;r
– orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii.r
(3) Rezultatele verificarii se inscriu in procesul-verbal de control. In cazul constatarii unor neconcordante se vor efectua corelatiile necesare care se mentioneaza in procesul-verbal.r
(4) Refuzul de a prezenta documentele ori prezentarea unor documente incomplete sau eronat completate poate motiva propunerea de respingere a cererii.r
(5) Personalul din cadrul caselor de asigurari de sanatate, imputernicit sa aplice procedura de executare silita in cadrul organului de executare, intocmeste, pe baza cererii, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control, un referat cuprinzand propunerile de solutionare. Referatul va fi avizat de seful serviciului de audit intern. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin personalul imputernicit sa aplice procedura de executare silita in cadrul organului de executare, intocmeste, pe baza cererii, a documentelor anexate si a procesului-verbal de control, un referat cuprinzand propunerile de solutionare. Referatul va fi avizat de directorul Directiei de control si audit intern.r
Art. 10. – (1) Cererile pentru inlesniri la plata, temeinic justificate, insotite de procesul-verbal cuprinzand rezultatele controlului si de referatul cuprinzand concluziile si propunerile de solutionare a acestora, sunt supuse spre aprobare de catre organul de executare presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru nivelul II de competenta, iar pentru nivelul I de competenta, ordonatorului secundar de credite al caselor de asigurari de sanatate.r
(2) In raspunsul comunicat la cererile care nu intrunesc conditiile prevazute de aceste norme metodologice se vor mentiona motivele pentru care nu s-au acordat inlesnirile solicitate.r
(3) In vederea aprobarii inlesnirilor pentru nivelul II de competenta presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate poate delega prin ordin un vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.r
Art. 11. – (1) Atat in cazul cererilor solutionate favorabil, cat si in cazul celor pentru care nu s-au acordat inlesniri raspunsul se comunica solicitantilor in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de acordare de inlesniri la plata la casele de asigurari de sanatate.r
(2) Pentru acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor la Fondul de asigurari sociale de sanatate Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau casele de asigurari de sanatate, dupa caz, pot cere debitorilor persoane juridice constituirea de garantii in termen de 60 de zile de la data comunicarii aprobarii inlesnirilor.r
(3) Pe perioada amanarii sau esalonarii la plata se datoreaza majorari de intarziere, conform reglementarilor legale.r
(4) Pe perioada acordarii inlesnirilor la plata cursul prescriptiei extinctive se suspenda.r
(5) Casele de asigurari de sanatate organizeaza evidente si controlul asupra modului de respectare a conditiilor stabilite la acordarea inlesnirilor respective.r
Art. 12 – (1) Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere.r
(2) O noua cerere pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor la Fondul asigurarilor sociale de sanatate nu poate fi depusa timp de 6 luni de la data nerespectarii inlesnirilor anterioare acordate.r