(1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba Instructiunile de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 2 septembrie 2002.
Nr. 1.111.
ANEX~

INSTRUCtIUNI
de aplicare a Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si
autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor
TITLUL I
Regimul de supraveghere a productiei,
importului si circulatiei unor produse
supuse accizelor

CAPITOLUL I
Alcool si distilate

SECtIUNEA 1
Sistemul de supraveghere a productiei de alcool
si de distilate

Lege:
Art. 2. – (1) Pentru inregistrarea anuala a tuturor producatorilor de alcool si de distilate, precum si a capacitatilor de productie detinute de acestia agentii economici producatori de alcool si de distilate vor intocmi si vor depune in perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecarui an, la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, declaratia privind capacitatile de productie ale instalatiilor detinute, precum si nivelul productiei de alcool si de distilate, ce se estimeaza a se realiza in anul imediat urmator.

Instructiuni:
1. – Declaratiile ce urmeaza sa fie depuse vor fi verificate si vizate de supraveghetorii fiscali desemnati potrivit legii, pentru conformitate cu realitatea datelor inscrise in acestea.
Anual directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor centraliza declaratiile privind capacitatile de productie ale instalatiilor detinute de agentii economici producatori de alcool si distilate, precum si nivelul productiei de alcool si de distilate ce se estimeaza a se realiza in decursul unui an, conform modelului prezentat in anexa nr. 1. Aceste situatii centralizatoare vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice – Directia generala a tehnologiei informatiei, pana la data de 15 februarie a fiecarui an.

Lege:
Art. 2. – (3) Modificarea efectiva a capacitatilor de productie initial declarate si, respectiv, realizarea efectiva de noi capacitati de productie de alcool si de distilate se comunica de catre agentul economic producator, in termen de 30 de zile de la producerea acestora, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceasta perioada reprezinta si perioada maxima admisa de productie in regim de probe tehnologice.

Instructiuni:
2. – Semestrial, pana la finele primei luni a semestrului urmator, directiile generale ale finantelor publice judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti vor proceda la actualizarea situatiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finantelor Publice, in raport cu modificarile intervenite in cursul semestrului.

Lege:
Art. 3 – (2) Pentru fiecare agent economic producator de alcool si de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumiti in continuare supraveghetori fiscali. Prezenta supraveghetorilor fiscali va fi asigurata pe tot parcursul desfasurarii procesului de productie, respectiv pe cele 3 schimburi si in zilele de sarbatori legale.

Instructiuni:
3. – (1) Pentru fiecare agent economic producator de alcool si de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, supraveghetorii fiscali vor fi desemnati de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora isi desfasoara activitatea agentul economic in cauza.
(2) In situatia in care agentii economici producatori de alcool si distilate estimeaza ca pe parcursul unui an vor realiza o productie mai mica decat capacitatea de productie instalata, acestia sunt obligati ca in termen de minimum 30 de zile inainte de inceperea trimestrului urmator sa depuna la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza carora isi desfasoara activitatea, programul de lucru aferent trimestrului ce urmeaza, in care vor preciza perioada in care se va desfasura efectiv productia, prezenta supraveghetorilor fiscali asigurandu-se numai in aceasta perioada. Pe durata inactivitatii instalatiile de producere a alcoolului si a distilatelor vor fi sigilate. Orice intentie de modificare a programului de lucru declarat va fi comunicata directiilor generale ale finantelor publice judetene.
(3) In procesul de sigilare a instalatiilor de producere a alcoolului si a distilatelor se vor utiliza sigilii de unica folosinta, de tipul „capse de sigilat cu sarma”, marcate cu inscriptia „MFP” si stema Romaniei pe fata, iar pe verso cu numarul unic de identificare. Sigiliile vor fi aplicate atat la elementele tuturor instalatiilor de producere alcool si distilatelor aflate in functiune si conservare, cat si la rezervoarele si recipientele in care se depoziteaza alcoolul si distilatele. Acest tip de sigilii se va utiliza in toate situatiile de sigilare prevazute de lege, cu exceptia cazurilor in care sigilarea se efectueaza de catre organele vamale.
(4) Dupa fiecare operatiune de desigilare sigiliile dezafectate se vor atasa procesului-verbal de sigilare-desigilare, constituind proba martor, inregistrarea, pastrarea si arhivarea acestora efectuandu-se cu respectarea normelor legale in vigoare.

Lege:
Art. 7. – (2) In cazul in care pentru producerea alcoolului si a distilatelor se achizitioneaza materii prime de la persoane fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie se intocmesc in doua exemplare si vor purta in mod obligatoriu viza supraveghetorului fiscal.

Instructiuni:
4. – Modelul borderourilor de achizitie si al documentelor de receptie este cel prevazut in normele metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea comerciala si contabila.

Lege:
Art. 9. – (6) Daca timpul de remediere a contoarelor depaseste 24 de ore, se suspenda activitatea de productie a alcoolului si a distilatelor. Instalatiile respective vor fi sigilate.

Instructiuni:
5. – (1) In cazul in care agentul economic aflat in aceasta situatie detine plamezi ce trebuie prelucrate, se pot continua distilarea si rafinarea acestora. Supraveghetorul fiscal este obligat sa constate si sa consemneze intr-un proces-verbal cantitatea de plamezi existenta, precum si sa urmareasca personal procesul de distilare si rafinare, utilizand pentru masurare mijloace de determinare a volumului de alcool si de distilate, precum si a concentratiei alcoolice a acestora, altele decat contoarele.
(2) In situatia in care dupa finalizarea procesului de distilare si rafinare a cantitatii de plamezi, consemnata in procesul-verbal, contoarele defecte nu au fost remediate, supraveghetorul fiscal va intocmi procesul-verbal de suspendare a activitatii.

SECtIUNEA a 2-a
Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului
si a distilatelor in vrac

Lege:
Art. 10. – (6) La sosirea efectiva a alcoolului si a distilatelor la destinatie agentul economic beneficiar este obligat sa solicite directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea, desemnarea unui supraveghetor fiscal care, in maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport si a datelor inscrise in documentul de supraveghere fiscala, dupa care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.r
r
Instructiuni:r
6. – In acest caz supraveghetorul fiscal reprezinta persoana desemnata de conducerea organului fiscal teritorial sa efectueze verificarea documentelor de transport si a datelor inscrise in documentul de supraveghere fiscala si sa desigileze cisternele sau recipientele.r
r
CAPITOLUL IIr
Sistemul de supraveghere pentru tuica,r
rachiuri naturale si vinurir
r
Lege:r
Art. 15. – (1) Fabricarea tuicii si a rachiurilor naturale se poate efectua numai prin:r
a) distilerii legal autorizate;r
b) cazane industriale legal autorizate;r
c) cazane individuale cu o capacitate minima de 100 litri, apartinand detinatorilor legali autorizati.r
r
Instructiuni:r
7. – (1) Distileriile reprezinta instalatiile de fabricatie a tuicii si rachiurilor naturale, care sunt formate din mai multe cazane sau din mai multe coloane de distilare, cu o capacitate de productie mai mare de 400 litri.r
(2) Cazanele industriale si cazanele individuale sunt instalatii compuse dintr-un cazan si un racitor in care sunt supuse distilarii fructele si derivatele din fructe, constand in borhoturi, tescovina, drojdie de vin si altele similare. Materiile prime pot proveni din productia proprie sau prin achizitionare de la alti producatori.r
(3) Cultivatorii de pomi si vii, care efectueaza operatiuni de distilare a productiei proprii de fructe, marcuri, borhoturi, drojdie si tescovina, la cazanele proprii, si ale caror produse rezultate sunt destinate comercializarii, se vor inregistra ca persoane fizice autorizate sa comercializeze aceste produse.r
r
Lege:r
Art. 15. – (2) Comercializarea in vrac a tuicii si a rachiurilor naturale de catre agentii economici este interzisa, cu exceptia cazurilor in care producatorii livreaza direct aceste produse catre alti agenti economici legal autorizati sa imbutelieze produsele respective sau sa le comercializeze in sistem de alimentatie publica ori direct catre magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislatiei in vigoare.r
r
Instructiuni:r
8. – Circulatia in vrac a tuicii si a rachiurilor naturale este permisa si in cazul in care aceste produse:r
– se livreaza agentilor economici legal autorizati, pentru imbuteliere sau comercializare, potrivit legii, sub aceeasi denumire;r
– se obtin de catre producatorii individuali in sistem de prestari de servicii.r
r
Lege:r
Art. 16. – (1) Pentru inregistrarea anuala a tuturor producatorilor de tuica si rachiuri naturale, precum si a capacitatilor de productie ale acestora, agentii economici – persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate – care produc tuica si rachiuri naturale vor intocmi si vor depune in perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecarui an, la organele fiscale teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea, declaratia privind capacitatile de productie ale instalatiilor detinute, tipul instalatiilor, precum si nivelul productiei de tuica si rachiuri naturale estimat a se realiza in anul imediat urmator.r
r
Instructiuni:r
9. – Anual directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor centraliza declaratiile privind capacitatile de productie ale instalatiilor detinute de producatorii de tuica si rachiuri naturale – agenti economici: persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate -, precum si nivelul productiei de tuica si rachiuri naturale estimat a se realiza anual, conform modelului prezentat in anexa nr. 2. Aceste situatii centralizatoare se vor transmite Ministerului Finantelor Publice – Directia generala a tehnologiei informatiei, pana la data de 15 februarie a fiecarui an.r
r
Lege:r
Art. 17. – (1) In vederea inregistrarii corecte a productiei de tuica si de rachiuri naturale fiecare agent economic detinator de distilerii si cazane industriale este obligat sa se doteze cu mijloace de masurare volumetrica, denumite in continuare contoare, avizate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si cu mijloace legale de masurare a concentratiei alcoolice a materiei prime si a produselor rezultate din prelucrarea acestora.r
(2) Cazanele individuale ale producatorilor de tuica si rachiuri naturale vor fi litrate si vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Roman de Metrologie Legala, precum si cu mijloace de masurare legala a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.r
r
Instructiuni:r
10. – Termenul limita privind obligativitatea dotarii cu mijloace de masurare a productiei si concentratiei alcoolice este data de 31 decembrie 2002.r
r
Lege:r
Art. 18. – (2) Dupa primirea materiei prime in vederea distilarii detinatorii de astfel de instalatii vor solicita, in scris, organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data si ora desigilarii, precum si cantitatile si tipurile de materie prima ce urmeaza a se prelucra se vor consemna intr-un registru de fabricatie, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal si pastrat la producator. In acelasi timp organul fiscal va consemna aceleasi date intr-un proces-verbal.r
r
Instructiuni:r
11. – (1) Pe toata perioada de functionare detinatorii de cazane sau de alte instalatii de fabricatie au obligatia inscrierii zilnice in registrul deschis potrivit legii a datelor prevazute in anexa nr. 4.r
(2) Pentru completarea registrului detinatorii de cazane sau de alte instalatii de fabricatie vor deschide un registru complementar in care se vor inscrie materiile prime receptionate si introduse in depozit, precum si cantitatile scoase din depozit in vederea prelucrarii in tuica si rachiuri naturale.r
r
Lege:r
Art. 19. – Comercializarea in vrac a vinului de catre agentii economici este interzisa, cu exceptia cazurilor in care acestia livreaza direct acest produs catre alti agenti economici legal autorizati sa prelucreze, sa imbutelieze sau sa comercializeze vinul in sistem de alimentatie publica ori direct catre magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislatiei in vigoare.r
r
Instructiuni:r
12. – Nu intra sub incidenta prevederilor art. 19 din lege cantitatile de vin acordate angajatilor agentului economic producator in limitele prevazute in contractele colective de munca.r
r
CAPITOLUL IIIr
Sistemul de supraveghere a productiei si a circulatieir
bauturilor alcoolice distilater
r
Lege:r
Art. 21. – (1) Pentru inregistrarea anuala a tuturor producatorilor de bauturi alcoolice distilate, precum si a capacitatilor de productie ale acestora, agentii economici producatori de bauturi alcoolice distilate vor intocmi si vor depune in perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecarui an, la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, declaratia privind capacitatile de productie ale instalatiilor detinute, precum si nivelul productiei de bauturi alcoolice distilate ce se estimeaza a se realiza in anul imediat urmator.r
r
Instructiuni:r
13. – Anual directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor centraliza declaratiile privind capacitatile de productie ale instalatiilor detinute de agentii economici producatori de bauturi alcoolice distilate, precum si nivelul productiei de bauturi alcoolice distilate ce se estimeaza a se realiza in decursul unui an, conform modelului prezentat in anexa nr. 3. Aceste situatii centralizatoare vor fi transmise Ministerului Finantelor Publice – Directia generala a tehnologiei informatiei, pana la data de 15 februarie a fiecarui an.r
r
Lege:r
Art. 21. – (3) Modificarea efectiva a capacitatilor de productie initial declarate si, respectiv, realizarea efectiva de noi capacitati de productie de bauturi alcoolice distilate se comunica de catre agentul economic producator, in termen de 30 de zile de la producerea acestora, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Aceasta perioada reprezinta si perioada maxima admisa de productie in regim de probe tehnologice.r
r
Instructiuni:r
14. – Semestrial, pana la finele primei luni a semestrului urmator, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor proceda la actualizarea situatiilor centralizatoare comunicate Ministerului Finantelor Publice, in raport cu modificarile intervenite in cursul semestrului.r
r
TITLUL IIr
Regimul de autorizare a agentilor economici r
care produc, importa si/sau comercializeaza r
produse supuse accizelorr
r
Lege:r
Art. 30. – (1) Intra sub incidenta regimului de autorizare agentii economici care produc si importa, pentru prelucrare si/sau comercializare, urmatoarele grupe de produse:r
a) alcool etilic rafinat, distilate si bauturi, asa cum sunt definite in legislatia care reglementeaza regimul accizelor;r
b) produse din tutun;r
c) cafea, cafea cu inlocuitori, cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila.r
(2) Intra, de asemenea, sub incidenta regimului de autorizare agentii economici care comercializeaza, in sistem angro sau de alimentatie publica, produse supuse autorizarii.r
r
Instructiuni:r
15. – (1) Autorizarea reprezinta dreptul agentilor economici de a produce si de a importa, de a prelucra si/sau de a comercializa ori, dupa caz, numai dreptul de a comercializa anumite produse supuse accizelor.r
(2) Intra, de asemenea, sub incidenta regimului de autorizare:r
– agentii economici, inclusiv asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate, care desfasoara activitati de comercializare a tuicii si a rachiurilor naturale provenite din uium. Din punct de vedere al autorizarii aceasta activitate este asimilata productiei;r
– activitatea de comercializare in sistem de alimentatie publica a produselor supuse autorizarii de catre institutiile publice si organizatiile nonprofit, prin unitati proprii ale acestora, cu exceptia celor care utilizeaza credite bugetare conform prevederilor legale in materie.r
(3) Agentul economic care achizitioneaza in vrac produse supuse autorizarii – altele decat alcoolul si bauturile alcoolice -, pe care le ambaleaza apoi in ambalaje mici (fara ca produsele sa sufere vreo modificare sau transformare), in scopul comercializarii acestora in sistem angro, va fi autorizat cu plata taxei corespunzatoare formei de comercializare.r
r
Lege:r
Art. 32. – Agentii economici prevazuti la art. 30 isi pot desfasura activitatea numai in baza autorizatiei emise de:r
r
……………………………………………………………………………….r
r
b) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul:r
r
……………………………………………………………………………….r
r
– agentilor economici comercianti in sistem de alimentatie publica de bauturi, de produse din tutun si de cafea.r
r
Instructiuni:r
16. – Pentru agentii economici comercianti in sistem de alimentatie publica de bauturi alcoolice – altele decat bauturile alcoolice distilate -, de produse din tutun si de cafea, eliberarea autorizatiilor se face in conditiile legii fara taxa de autorizare.r
r
Lege:r
Art. 33. – (1) Autorizatiile se emit in baza unei cereri insotite de urmatoarele documente:r
r
……………………………………………………………………………….r
r
c) cazierele judiciare ale administratorilor si/sau directorilor executivi;r
r
……………………………………………………………………………….r
r
e) agentii economici producatori de alcool si de distilate, precum si agentii economici producatori de bauturi alcoolice distilate, care achizitioneaza instalatiile de fabricatie sau anumite parti din acestea de la alti agenti economici producatori de alcool, distilate sau bauturi alcoolice distilate, sunt obligati sa prezinte propriul certificat de atestare fiscala si o copie de pe certificatul de atestare fiscala al agentului economic vanzator al instalatiei sau al revanzatorilor, in cazul in care in cursul aceluiasi an instalatiile au fost vandute de mai multe ori, din care sa rezulte ca acestia nu au la bugetul de stat obligatii restante reprezentand accize;r
f) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spatiile de depozitare si orice alte locuri unde isi desfasoara activitatea, precum si adresele acestora. In cazul agentilor economici producatori de alcool, de distilate si de bauturi alcoolice distilate declaratia va fi insotita si de documentele care atesta dreptul de proprietate asupra cladirilor, precum si dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului;r
r
……………………………………………………………………………….r
r
j) contractele de import incheiate direct cu producatorii externi sau cu reprezentantii acestora, in cazul agentilor economici importatori, insotite de copii legalizate de pe certificatele care atesta detinerea marcii de produs din tara de origine;r
k) contractele de vanzare-cumparare incheiate direct intre agentii economici, producatori interni sau importatori de alcool si distilate, si agentii economici, producatori interni de bauturi alcoolice distilate. Orice reziliere a acestor contracte sau incheierea de noi contracte va fi adusa la cunostinta organului emitent al autorizatiilor;r
r
……………………………………………………………………………….r
r
n) lista sortimentelor de bauturi alcoolice distilate pentru care se solicita autorizatie, avizata de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor ca fiind in conformitate cu prevederile legale care reglementeaza denumirile atribuite acestor produse.r
r
Instructiuni:r
17. – (1) Modelul cererii de autorizare este cel prevazut in anexa nr. 5.r
(2) In situatia in care agentii economici care solicita autorizarea nu au ca angajati directori executivi, vor prezenta o declaratie scrisa din care sa rezulte acest fapt si cazierele judiciare ale administratorilor.r
(3) Certificatul de atestare fiscala al agentului economic vanzator sau revanzator de instalatii de producere a alcoolului, distilatelor si bauturilor alcoolice distilate sau de parti ale acestor instalatii va fi prezentat numai in cazul in care vanzarea sau revanzarea a avut loc in anul solicitarii autorizatiei, fapt demonstrat prin documentele de achizitie.r
(4) Documentele care atesta detinerea in proprietate a cladirilor, precum si detinerea in proprietate sau in concesiune a terenurilor sunt:r
– pentru cladiri, extrasul de carte funciara insotit de contractul de vanzare-cumparare sau, dupa caz, de procesul-verbal de punere in functiune, atunci cand acestea au fost construite cu forte proprii;r
– pentru teren, extrasul de carte funciara insotit de contractul de vanzare-cumparare sau de contractul de concesiune, dupa caz.r
(5) Obligatia prezentarii copiilor legalizate ale certificatelor sau actelor care atesta dreptul de utilizare a marcii de produs din tara de origine revine agentilor economici care importa produse supuse regimului de autorizare, produse ce urmeaza sa fie comercializate sub aceeasi denumire, inclusiv catre consumatorul final.r
(6) Agentii economici care livreaza alcool etilic rafinat sau distilate altor beneficiari – altii decat producatorii de bauturi alcoolice distilate – vor prezenta contractele de vanzare-cumparare incheiate cu acestia, iar agentii economici care isi desfasoara activitatea in sistem integrat vor prezenta contracte de vanzare-cumparare pentru bauturi alcoolice distilate.r
(7) Lista sortimentelor de bauturi alcoolice distilate pentru care se solicita autorizatie va purta viza directiilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru conformitate cu prevederile legale care reglementeaza denumirile atribuite acestor produse, numai in cazul produselor din productia interna.r
r
Lege:r
Art. 34. – Emiterea autorizatiilor se efectueaza in baza deciziilor unor comisii instituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, iar la nivelul fiecarei directii generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al directorului general.r
r
Instructiuni:r
18. – (1) Emiterea autorizatiilor se efectueaza in baza deciziei comisiei instituite special in acest scop la Ministerul Finantelor Publice si la fiecare directie generala a finantelor publice judeteana.r
(2) In ceea ce priveste emiterea autorizatiilor pentru municipiul Bucuresti, administratiile finantelor publice de sector au competenta directiilor generale ale finantelor publice judetene.r
(3) Agentii economici din municipiul Bucuresti depun documentatiile pentru eliberarea autorizatiilor la administratiile finantelor publice de sector in raza carora isi desfasoara activitatea, acestea indeplinind si calitatea de emitent al autorizatiilor.r
(4) Pentru eliberarea autorizatiilor in cazul alcoolului, distilatelor, rachiului de vin si bauturilor alcoolice distilate, altele decat tuica si rachiurile naturale, la Ministerul Finantelor Publice se va institui o comisie formata din 7 membri desemnati prin ordin al ministrului finantelor publice si cate un reprezentant al patronatelor producatorilor de alcool si bauturi alcoolice.r
(5) Pentru eliberarea autorizatiilor in cazul bauturilor alcoolice, altele decat cele prevazute la alin. (4), al produselor din tutun si al cafelei, la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al administratiilor finantelor publice de sector din municipiul Bucuresti se va institui, prin decizie a directorului general, cate o comisie formata din 5 membri.r
(6) Cererile si documentatiile depuse de agentii economici in vederea obtinerii autorizatiei vor fi analizate de aceste comisii special instituite. Dupa analizare comisiile vor emite decizii de aprobare sau respingere a cererilor discutate, iar rezultatele vor fi comunicate in scris agentilor economici in cauza.r
(7) In baza deciziei comisiei autorizatiile se vor emite, dupa caz, sub semnatura presedintelui comisiei din Ministerul Finantelor Publice si, respectiv, a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a directorului administratiei finantelor publice de sector, pentru municipiul Bucuresti.r
(8) Autorizatiile sunt documente cu regim special, tiparite de Compania Nationala „Imprimeria Nationala” – S.A.r
(9) Modelul autorizatiei este prezentat in anexa nr. 6.r
r
Lege:r
Art. 35. – Autorizatiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data inscrisa pe formularul de autorizatie ca data de eliberare a acesteia.r
r
Instructiuni:r
19. – (1) Autorizatiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data inscrisa pe formularul de autorizatie ca data de emitere a acesteia, data care intotdeauna va fi data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost aprobata de catre comisie cererea de autorizare si in care a fost achitata taxa aferenta.r
(2) Agentii economici care solicita reautorizarea vor depune documentele prevazute la art. 33 alin. (1) din lege, cu exceptia celor de la lit. b) a aceluiasi articol, pentru care agentul economic in cauza va depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au intervenit modificari fata de ultima comunicare adusa la cunostinta organului emitent al autorizatiei.r
r
Lege:r
Art. 36. – (1) Autorizatiile se emit de organele cu competenta in acest sens, cu percepere de taxe, si se elibereaza in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.r
(2) Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat, cuantumul acestora fiind cel prevazut in anexa nr. 11.r
(3) Taxele de autorizare se datoreaza anticipat, dovada achitarii acestora prezentandu-se la data ridicarii autorizatiei.r
r
Instructiuni:r
20. – (1) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe de autorizare se vor vira de catre agentii economici in contul 20.17.01.25 „Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei”, deschis la unitatile trezoreriei statului in raza carora acestia isi au sediul fiscal.r
(2) Din punct de vedere al autorizarii si incadrarii in cuantumul taxelor de autorizare alcoolul etilic rafinat imbuteliat si esentele alimentare cu continut de alcool etilic rafinat mai mare de 1,2% in volum sunt asimilate bauturilor alcoolice dupa cum urmeaza:r
– alcoolul etilic rafinat imbuteliat este asimilat bauturilor alcoolice distilate;r
– esentele alimentare sunt asimilate produselor intermediare.r
r
Lege:r
Art. 37. – (1) Autorizatiile se emit de organele care au competenta in acest sens, pentru fiecare loc de desfasurare a activitatii.r
r
Instructiuni:r
21. – (1) Agentii economici autorizati in calitate de producatori sau importatori de produse supuse regimului de autorizare – altele decat alcoolul si distilatele – isi pot comercializa propriile produse prin punctele de lucru legal infiintate, fara sa mai detina alta autorizatie de comercializare.r
(2) Agentilor economici comercianti angro de produse supuse autorizarii li se vor emite autorizatii pentru fiecare loc de desfasurare a activitatii, cu plata unei singure taxe. Fac exceptie de la aceasta prevedere agentii economici care desfasoara activitate de comert al produselor supuse autorizarii in sistem cash & carry, pentru care autorizatiile se vor emite cu plata taxei aferente pentru fiecare loc de desfasurare a activitatii.r
(3) Agentilor economici care desfasoara activitati de comercializare in sistem de alimentatie publica prin mai multe unitati proprii, situate insa in sedii diferite, li se elibereaza autorizatii cu plata taxei corespunzatoare pentru fiecare unitate.r
(4) In situatia in care agentii economici detin autorizatii pentru anumite sortimente de bauturi alcoolice si solicita, in cadrul termenului de valabilitate a autorizatiei, completarea acesteia cu alte sortimente de bauturi alcoolice din aceeasi grupa de produse, vor depune la organul emitent o cerere de autorizare suplimentara, insotita de certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu au obligatii restante fata de bugetul de stat.r
(5) In situatia mentionata la alin. (4) organul competent va emite o autorizatie de completare care va avea acelasi termen de valabilitate cu autorizatia initiala si pe care se va inscrie sub cuvantul „Autorizatie” cuvantul „completare”. In acest caz taxa datorata pentru noul sortiment va fi proportionala cu numarul de luni ramase pana la expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei emise initial.r
(6) Precizarile mentionate la alin. (4) si (5) se aplica si in cazul agentilor economici autorizati, pentru care taxa de autorizare se percepe pe grupe de produse.r
r
Lege:r
Art. 40. – (1) Agentii economici autorizati in calitate de producatori de alcool etilic rafinat, de distilate si/sau de bauturi alcoolice distilate, care isi schimba sediul activitatii de productie, vor solicita eliberarea unei noi autorizatii, cu plata taxei aferente. Nedetinerea autorizatiei pentru noua adresa presupune ca activitatea desfasurata in acel loc este neautorizata.r
(2) In situatia in care agentii economici autorizati isi schimba sediul social sau denumirea societatii, fara schimbarea proprietarilor majoritari, acestia au obligatia sa solicite eliberarea unei noi autorizatii. Eliberarea acestei autorizatii se face fara plata taxelor de autorizare.r
r
Instructiuni:r
22. – (1) Agentii economici autorizati, altii decat producatorii de alcool etilic rafinat, de distilate si/sau de bauturi alcoolice distilate, care isi schimba sediul social, sediul activitatii sau denumirea societatii, fara schimbarea proprietarilor majoritari, au obligatia solicitarii unei noi autorizatii. Organul competent va emite o noua autorizatie, fara plata taxei, care va avea acelasi termen de valabilitate cu autorizatia initiala si pe care se va inscrie sub cuvantul „Autorizatie” cuvantul „modificare”.r
(2) Nedetinerea autorizatiilor modificate presupune ca activitatea desfasurata in acel loc este neautorizata.r
r
Lege:r
Art. 42. – (1) Comercializarea de produse supuse autorizarii, ca urmare a achizitionarii de bunuri confiscate si devenite proprietatea statului de la Ministerul Finantelor Publice, se poate efectua numai de catre agentii economici legal autorizati.r
r
Instructiuni:r
23. – Comercializarea de produse supuse autorizarii – altele decat produsele din tutun -, achizitionate de agentii economici de la Ministerul Finantelor Publice, indiferent de modul de achizitionare, ca fiind bunuri confiscate si devenite proprietatea statului, se poate efectua in situatia in care legea prevede aceasta, numai in baza autorizatiei obtinute conform prevederilor legale.r
r
Lege:r
Art. 44. – Agentii economici care, printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, intra in posesia unor produse supuse autorizarii pot utiliza sau valorifica produsele respective numai cu aprobarea prealabila a Ministerului Finantelor Publice.r
Art. 45. – (1) Agentii economici carora le-a fost anulata autorizatia si care detin stocuri de produse la data anularii autorizatiei pot valorifica produsele respective numai cu acordul Ministerului Finantelor Publice. De asemenea, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, poate fi finalizata si apoi valorificata si materia prima aflata, la data anularii autorizatiei, in stadiu de productie neterminata.r
r
Instructiuni:r
24. – (1) In toate situatiile mentionate la art. 44 si art. 45 alin. (1) din lege aprobarile vor fi date de Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, de organele fiscale teritoriale, in functie de competentele de emitere a autorizatiilor.r
(2) Valorificarea produselor se poate efectua numai catre agenti economici autorizati potrivit legii, pe baza de contracte scrise, iar documentele fiscale speciale vor fi procurate de la agentii economici cumparatori.r
r
Lege:r
Art. 48. – (1) Achizit