Acum, Ministerul Economiei vrea să vândă o cantitate maximă de 331.890 tone de concentrat de Cupru, tocmai în perioada în care preţul cuprului a scăzut semnificativ faţă de începutul anului (de la peste 8.000 de dolari la mai puţin de 6.900 de dolari pe tonă), şi în plin proces de privatizare.

Metoda prin care Cupru Min vrea să vândă mare parte din resursele deţinute pare cel puţin bizară, având în vedere anunţul lansat pe site-ul ministerului. Compania oferă la vânzare, prin metode combinate constând în licitaţie cu ofertă în plic, precedată de negociere pe bază de oferte preliminare şi neangajante, o cantitate maximă de 331.890 tone de concentrat de cupru, care va fi ajustată în funcţie de preţul de vânzare stabilit conform contractului de vânzare.

În primă fază, vânzătorul solicită un avans de 40 milioane de euro, care să fie plătibil într-o singură tranşă, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2013. În contul avansului, cumpărătorul va primi o cantitate maximă de concentrat de cupru de 45.360 de tone, “ajustabilă în funcţie de preţul de vânzare stabilit conform contractului de vânzare”, se menţionează în anunţ.

Descarcă aici anunţul

Mai mult, cumpărătorul va primi această cantitate de 45.360 tone de concentrat de cupru în contul avansului pe o perioadă de şapte ani. În primul an nu se va face nici o livrare, în anul 2 şi 3 se vor livra cantităţi în valoare de 4 mil. euro, iar din anul 4 şi până în anul 7, livrările anuale se vor ridica la 8 milioane de euro.
Trebuie menţionat faptul că dintr-o tonă de concentrat de cupru se poate obţine aproape 200 kilograme de cupru, conform specialiştilor consultaţi de Capital.

Astfel că, la o cantitate de 45.360 de tone de concentrat, cât se va livra în contul avansului, cumpărătorul va putea obţine sub 10.000 tone de cupru, având în vedere că rata medie de recuperare la noi în ţară este de circa 20%.
La toată cantitatea de concentrat de cupru – 331.890 tone, s-ar putea obţine circa 65.000 tone de cupru. La preţul actual de 6.900 de dolari, valoarea concentratului scos la vânzare se ridică la circa 450 milioane de dolari, conform calculelor Capital.

Şi în anunţul Cuprumin, se specifică că preţul de pornire al licitaţiei este de 6.900 de dolari/tona de cupru obţinută din concentratul de cupru. Preţul adjudecat în cadrul licitaţiei va reprezenta preţ minim de cumpărare pentru cuprul din concentratul de cupru, care se va aplica pentru întreaga cantitate ce va forma obiectul contractului şi pe toată perioada de derulare.
De asemenea, cumpărătorul va suporta costurile pentru preluarea concentratului de cupru din incinta societăţi şi pentru transportul acestuia, precum şi orice alte costuri asociate.

Potrivit anunţului, documentul care conţine informatii despre etapa de verificare a eligibilităţii potenţialilor cumpărători şi documentele necesare în aceasta etapă poate fi procurat începând de luni,  8 iulie 2013, ora 12.00, cu titlu gratuit, de la sediul societăţii.

Pentru înscrierea la procedura de selecţie şi verificarea eligibilităţii, potenţialii cumpărători vor depune la sediul societăţii, în plic sigilat, documentele solicitate cel mai târziu până la data de 19 iulie 2013, ora 10.00, acest termen fiind termen de decădere.

Cine poate participa

Potenţialii cumpărători trebuie să prezinte o scrisoare de bonitate financiară emisă de o bancă română sau de o bancă străină care are reprezentanţă în România sau are relaţii de corespondenţă cu Eximbank. Scrisoarea de bonitate va fi trebuie să fie însoţită de o scrisoare de confirmare emisă de Eximbank, prin care se atestă că semnăturile băncii emitente a scrisorii de bonitate sunt legale şi angajează banca emitentă sau prin care se verifica autenticitatea mesajului swift.

Vor fi admişi la procesul de selecţie numai potenţialii cumpărători care nu sunt în stare de incapacitate de plată, de faliment sau lichidare şi nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situaţiile menţionate, nu sunt sub efectul unei condamnări penale definitive pentru gestiune frauduloasă, participare la activităţi criminale pentru corupţie sau spălare de bani, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, sau alte contravenţii şi infracţiuni prevăzute de legea penală, nu au participat cu oferte trucate şi/sau neserioase într-un proces de atragere de investiţii, restructurare, cooperare şi/sau privatizare, indiferent de compania publică şi/sau instituţia publică implicată care au/a organizat procedura respectivă, nu au retras sau revocat oferta declarată câştigătoare într-un proces de atragere de investiţii, restructurare, cooperare şi/sau privatizare, indiferent de compania publică şi/sau instituţia publică implicată care au/a organizat procedura respectiva şi în raport cu Cupru Min şi/sau cu Ministerul Economiei şi/sau cu OPSPI nu se află, direct sau indirect, în conflict de interese, în incompatibilitate şi/sau în orice situaţii care pot fi asimilate conflictului de interese/incompatibilităţii.
De asemenea, potenţialii cumpărători trebuie ca, la data declanşării procedurii de selecţie, să nu aibă calitatea procesuală activă şi/sau pasivă în niciun litigiu, indiferent de obiectul, de instanţa competentă şi de stadiul procesual al acestuia, în contradictoriu cu societatea şi/sau cu ME şi/sau cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

Vor fi admişi la procesul de selecţie numai potenţialii cumpărători care nu au avut contracte de vânzare-cumpărare de acţiuni, de atragere de investiţii şi/sau cooperare, încheiate cu oricare companie de stat şi/sau instituţie publică implicată, ce au fost desfiinţate din culpa exclusivă a acestora. Sunt considerate desfiinţate din culpa exclusivă a investitorului acele contracte care au fost rezolvate printr-o hotărâre judecătorească sau arbitrală definitivă şi irevocabilă ori ca efect al împlinirii condiţiilor de rezoluţiune stipulate în acestea. Potenţialii cumpărători vor prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, semnată de reprezentantul legal al acestora şi, dacă este cazul ştampilată.
De asemenea, potenţialii cumpărători trebuie să demonstreze că nu au datorii bugetare restante (atât la bugetul general consolidat, cât şi la bugetele locale), către statul român sau, după caz, către statul al cărui rezident este potenţialul cumpărător, prin prezentarea de certificate de atestare fiscală (sau documente echivalente) eliberate de organele fiscale şi bugetare, centrale şi / sau locale, în termen de valabilitate.

Deschiderea plicurilor conţinând documentele prevăzute se va face în data de 19 iulie 2013, ora 11.00, la sediul societăţii, în prezenţa reprezentanţilor potenţialilor cumpărători. Verificarea şi analizarea documentelor se va face până la data de 25 iulie 2013, când se va întocmi lista potenţialilor cumpărători eligibili care pot participa, în continuare, la procesul de selecţie (‘Lista Scurta’), precum şi lista celor respinşi.
Potenţialii cumpărători înscrişi pe Lista Scurtă pot achiziţiona Caietul de Sarcini cu privire la procedura de selecţie şi pot solicita accesul la date şi informatii referitoare la Societate, relevante pentru obiectul contractului de vânzare. Caietul de Sarcini, în sumă de 5.000 de lei plus TVA, sau echivalentul în euro, poate fi procurat începând cu data de 26 iulie 2013, ora 9.00, de la sediul societăţii. Potenţialii cumpărători înscrişi pe Lista Scurtă care doresc să analizeze date şi informaţii referitoare la societate, relevante pentru obiectul contractului de vânzare, în scopul întocmirii unui raport de analiză, pot consulta documentele disponibile, prin accesarea Camerei de Date, după plata Taxei de Acces Direct la Date şi Informaţii, în sumă de 5.000 lei plus TVA, sau echivalentul în euro.

Pentru participarea la negocierea pe baza de oferte preliminare şi neangajante, potenţialii cumpărători înscrişi pe Lista Scurtă vor depune la sediul societăţii, în plic sigilat, cel mai târziu până în data de 26 august 2013, ora 12.00, dovada achiziţionării Caietului de Sarcini; oferta preliminară şi neangajantă; amendamentele şi/sau comentariile potenţialilor cumpărători asupra proiectului de contract de vânzare a concentratului de cupru (şi a anexelor acestuia) inclus în Caietul de Sarcini. Deschiderea plicului sigilat se face de către societate, fără participarea potenţialilor cumpărători, iar ulterior vor avea loc negocieri cu fiecare dintre potenţialii cumpărători înscrişi pe Lista Scurtă şi care au depus documentele prevăzute, începând cu data de 2 septembrie 2013 şi până la data de 6 septembrie 2013.

Cupru Min va redacta forma finală a proiectului contractului de vânzare a concentratului de cupru, astfel cum a rezultat în urma negocierilor, şi o va transmite tuturor potenţialilor cumpărători care au depus documentele prevăzute, până cel mai târziu la data de 16 septembrie 2013, inclusiv. Pentru participarea la licitaţia cu ofertă în plic, potenţialii cumpărători vor depune până cel mai târziu la data de 19 septembrie 2013, ora 14.00, acest termen fiind termen de decădere, în plic sigilat: documentele de participare precizate în Caietul de Sarcini pentru această etapă; Oferta de cumpărare în plic sigilat; Dovada privind achitarea Taxei de Participare la licitaţie, în sumă de 3.000 lei, cu TVA, sau echivalent în euro.

În data de 20 septembrie 2013, ora 11.00, se va proceda la deschiderea plicurilor aparţinând numai potenţialilor cumpărători prezenţi. Plicurile depuse de potenţiali cumpărători care nu sunt prezenţi se returnează acestora nedeschise. Verificarea şi analizarea documentelor de participare se va face în aceeaşi zi, lista potenţialilor cumpărători acceptaţi, respectiv respinşi, urmând să se afişeze la sediul societăţii până la ora 14.00. În data de 20 septembrie 2013, ora 15.00, va fi deschis plicul sigilat conţinând oferta de cumpărare a potenţialilor cumpărători acceptaţi şi, pe baza preţului minim de cumpărare oferit pentru cuprul din concentratul de cupru, valabil pe toată perioada de derulare a contractului de vânzare, se va stabili potenţialul cumpărător adjudecatar. Garanţia de participare în sumă de 1,2 milioane euro (sau echivalent în lei la cursul BNR din ziua constituirii garanţiei) se constituie în favoarea societăţii, la fel şi garanţia pentru securizarea plăţii avansului, în suma de 40 milioane euro (sau echivalent în lei), menţionează Agerpres.

Privatizare amânată

În urmă cu câteva zile, ministrul economiei, Varujan Vosganian, declara că, din cauza scăderii preţului cuprului, vânzarea Cupru Min ar putea cuprinde şi o etapă de negociere preliminară.

"În ceea ce priveşte Cupru Min, lucrurile s-au complicat puţin din cauza evoluţiei preţurilor la cupru. Preţurile au scăzut la un prag care se situează la nivelul de rentabilitate. Nu putem să angajăm un contract pe termen lung cu un posibil investitor luând în calcul ipoteza unui preţ care continuă să scadă, de aceea trebuie să găsim o formulă de garantare a unui preţ minim, dar asta va trebui să o prezint primului ministru şi să convenim împreună asupra unei soluţii", a spus Vosganian, după o conferinţă de presă.

Vosganian a reiterat ideea că la Cupru Min este nevoie de investiţii semnificative, după 7-8 ani în care astfel de proiecte au lipsit.

"Vom vedea în ce măsură investitorii care s-au anunţat în prima etapă vor accepta oferta noastră sau vor negocia cu noi, de aceea e posibil să avem şi o fază de negociere preliminară în care să vedem pentru termenii finali ai contractului până unde putem merge cu oferta noastră", a spus oficialul.

Prezent la conferinta CAPITAL organizată la jumătatea lunii iunie, având ca temă “Industria extractivă, soluţie de relansare a economiei româneşti”, ministrul Vosganian a precizat că opt companii au depus scrisori de intenţie, dintre care patru erau în primii zece traderi.

Din păcate, o zonă de prelucrare nu poate fi gândită decât dacă extracţia de cupru creşte şi introducem
în circuit Baia Mare, Abrud şi Moldova Nouă.
Cupru Min, în situaţia în care vom reuşi
să semnăm acest parteneriat,
va avea o producţie în creştere.

Varujan Vosganian, ministrul Economiei

El a arătat că a fost finalizat procesul de evaluare a activelor combinatului. Ministerul Economiei a fost mandatat de către Guvern să caute un investitor cu care să se asocieze pentru a finanţa activitatea Cupru Min, acest investitor, care poate fi trader sau producător din domeniu, urmând să contribuie cu fonduri minime de 40-50 milioane euro. În primăvara anului trecut, producătorul de cupru a fost scos la vânzare cu un preţ de pornire de 57,3 milioane euro, dar privatizarea a fost oprită din cauza neînţelegerilor cu Roman Copper, câştigătorul licitaţiei. Reluarea procesului de trecere în proprietate privată a Cupru Min a fost asumată în discuţiile cu Fondul Monetar Internaţional.

Scurt istoric

În 2007, şefii Ministerului Economiei au semnat un contract pentru atragerea de investiţii la Roşia Poieni, contract care a fost aproape fatal pentru întreprinderea de exploatare a cuprului din Alba.

În 2006, guvernul Tăriceanu a hotărât ca împreună ca Moldomin şi Cuprumin să se asocieze cu investitori privaţi care să aducă banii necesari dezvoltării. Aşa au apărut şi în peisajul din Apuseni "bancherii cuprului", Horia Pitulea şi Horia Simu. Aceştia s-au angajat într-un program de investiţii de mediu, tehnologizare şi dezvoltarea unor noi perimetre, anunţau cei de la Pro TV, în emisiunea “România te iubesc”. Conform sursei citate, în acea perioadă zilnic se transportau 550 de camioane de minereu care era vărsat în concasor şi trimis la uzina. Consorţiul pe mâna căruia i s-a dat în 2007 zăcământul de la Roşia Poieni este acum în litigiu cu statul român.