Directorul general al Directiei Generale a Vamilor, avand in vedere prevederile art. 60 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, prevederile art. 73 alin. (4) si ale art. 399 si 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, emite urmatoarea decizie:

Art. 1. – Se aproba Normele privind procedurile simplificate de vamuire, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
Art. 2. – Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga urmatoarele decizii emise de directorul general al Directiei Generale a Vamilor:
Decizia nr. 374/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 10 martie 2000, Decizia nr. 636/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 17 mai 2000, Decizia nr. 637/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 17 mai 2000, si Decizia nr. 1.493/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 16 august 2001.

Directorul general al Directiei Generale a Vamilor, Dinu Mihail Gheorghe
Bucuresti, 7 martie 2002.Nr. 259.

ANEXA NORME
privind procedurile simplificate de vamuire

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

1. Declararea marfurilor la autoritatea vamala in vederea acordarii unui regim vamal se poate face prin derogare de la declararea marfurilor in procedura normala, prin utilizarea unor proceduri simplificate, dupa cum urmeaza:
a) procedura de declarare incompleta – care permite autoritatii vamale sa accepte, in cazuri justificate, o declaratie in care nu sunt inscrise toate datele si informatiile potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu sau la care nu sunt anexate toate documentele necesare acordarii regimului vamal solicitat, potrivit reglementarilor in vigoare;
b) procedura de declarare simplificata – care permite plasarea marfurilor sub un regim vamal solicitat pe baza prezentarii unei declaratii simplificate, cu conditia depunerii ulterioare a unei declaratii simplificate globale;
c) procedura de vamuire la destinatie – care permite plasarea marfurilor sub regimul vamal solicitat in locurile desemnate de titularul operatiunii comerciale sau in alte locuri stabilite de autoritatea vamala.

CAPITOLUL II
Proceduri simplificate de vamuire la import

SECtIUNEA I
Procedura de declarare incompleta

2. Procedura de declarare incompleta se acorda numai in situatiile in care din motive justificate se impune ridicarea imediata a marfurilor din vama, iar titularul declaratiei vamale de import nu dispune de toate datele si documentele necesare completarii declaratiei vamale in procedura normala sau nu este posibila prelucrarea declaratiei vamale in sistemul informatic vamal.

A. Marfuri ce beneficiaza de procedura de declarare incompleta

3. Procedura de declarare incompleta poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:
a) marfurilor prohibite;
b) bunurilor care potrivit reglementarilor legale se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare;
c) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;
d) marfurilor supuse accizelor;
e) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;
f) marfurilor ce fac obiectul operatiunilor de leasing.
4. Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, declarantul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.

B. Declaratia incompleta

5. Declaratia incompleta are urmatoarele caracteristici:
a) cuprinde datele si informatiile inscrise, potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, la rubricile 1 (prima si a doua diviziune), 14, 21, 31, 37, 40, 44, 46 si 54 ale declaratiei vamale in detaliu; la rubrica 44 din declaratia vamala se inscrie mentiunea „procedura simplificata”;
b) marfurile sunt descrise in termeni suficient de precisi pentru a permite clasificarea lor imediata si sigura in Tariful vamal de import al Romaniei;
c) sunt mentionate valoarea marfurilor potrivit reglementarilor legale in domeniu, precum si toate datele si informatiile necesare determinarii cuantumului drepturilor de import, daca acestea se datoreaza;
d) sunt inscrise toate elementele necesare pentru identificarea marfurilor si aplicarea dispozitiilor care reglementeaza importul.
6. Declaratia incompleta este insotita de documentele mentionate la art. 45 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.114/2001.
Declaratia incompleta poate fi acceptata si in cazul in care unele dintre aceste documente nu pot fi anexate, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
– documentul in cauza nu poate fi anexat la declaratie din motive justificate, independente de vointa declarantului;
– intarzierea in acceptarea declaratiei poate avea drept consecinta plata unor drepturi de import mai ridicate.
Elementele de identificare a documentelor care lipsesc sunt mentionate in mod obligatoriu la rubrica 44 din declaratia vamala.
7. In momentul acceptarii declaratiei incomplete biroul vamal acorda declarantului un termen de 30 de zile pentru comunicarea elementelor sau pentru depunerea documentelor lipsa. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 120 de zile la solicitarea declarantului, in cazuri temeinic justificate, facuta in cadrul termenului initial, numai daca aceasta prelungire nu are drept consecinta plata unor drepturi de import mai reduse decat cele aplicabile la data depunerii declaratiei incomplete.
Pentru marfurile inscrise in declaratia incompleta se acorda tratamentul tarifar favorabil in conditiile stabilite la art. 68 din Codul vamal al Romaniei, numai dupa prezentarea la biroul vamal a documentelor care justifica acordarea acestui tratament. Documentele se prezinta inainte de epuizarea contingentului ori inainte de anularea masurii tarifare preferentiale necontingentate.
8. Daca producerea ulterioara a unei date din declaratia incompleta sau a unui document lipsa la momentul acceptarii sale nu influenteaza cuantumul drepturilor de import aplicabile marfurilor, biroul vamal procedeaza imediat la incasarea acestor drepturi.

In cazul in care in aplicarea prevederilor art. 109 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei declaratia incompleta cuprinde o informatie provizorie privind valoarea in vama sau daca producerea ulterioara a unei date din declaratie sau a unui document lipsa in momentul acceptarii sale poate avea influente asupra cuantumului drepturilor de import, biroul vamal incaseaza drepturile de import inscrise in declaratia incompleta si solicita constituirea unei garantii acoperitoare pentru drepturile care s-ar datora. Daca la expirarea termenului prevazut la pct. 7 declarantul nu a prezentat toate elementele necesare pentru stabilirea valorii in vama a marfurilor sau nu a putut furniza informatiile sau documentele lipsa, biroul vamal incaseaza garantia constituita.
9. Titularul declaratiei incomplete acceptate in conditiile stabilite la pct. 2-6 este obligat sa depuna o declaratie completa, corespunzatoare conditiilor mentionate la art. 39-55 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, in cadrul termenului stabilit la pct. 7, la acelasi birou vamal unde a fost depusa declaratia incompleta.r
10. Data determinanta pentru stabilirea drepturilor exigibile si pentru aplicarea altor dispozitii ce reglementeaza importul este data inregistrarii declaratiei incomplete.r
SECtIUNEA a II-ar
Procedura declararii simplificater
r
A. Definitiir
r
11. In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, prin termenii de mai jos se intelege:r
a) avizul biroului vamal – aprobarea emisa de biroul vamal pe langa care se solicita utilizarea procedurii de declarare simplificata privind confirmarea indeplinirii conditiilor de autorizare;r
b) declaratie-angajament – documentul prin care declarantul se angajeaza sa isi indeplineasca obligatiile ce-i revin in desfasurarea activitatii ca urmare a raporturilor pe care le stabileste cu autoritatea vamala;r
c) termenul de depunere a declaratiei simplificate globale – termenul stabilit de biroul vamal pentru depunerea declaratiilor simplificate globale, mentionat in avizul biroului vamal si care nu poate depasi 30 de zile de la data depunerii declaratiilor simplificate.r
r
B. Conditii de autorizarer
r
12. Procedura de declarare simplificata se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Directia Generala a Vamilor.r
Autorizatia pentru utilizarea procedurii de declarare simplificata poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:r
a) sunt in imposibilitate de a prelucra declaratia vamala in sistemul informatic vamal;r
b) au angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata personal specializat in declararea marfurilor;r
c) au valoarea estimata a marfurilor contractate la extern de minimum 10 milioane dolari S.U.A., conform contractelor comerciale;r
d) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;r
e) au organizate evidentele proprii intr-o forma agreata de autoritatea vamala, in asa fel incat acestea sa permita controlul operatiunilor atat inainte, cat si ulterior emiterii autorizatiei;r
f) nu au comis infractiuni sau incalcari ale legislatiei vamale.r
r
C. Dosarul de autorizarer
r
13. Autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, care cuprinde:r
a) denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;r
b) regimul vamal pentru care se solicita autorizatia;r
c) birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea;r
d) pozitiile din Tariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile pentru care se solicita procedura de declarare simplificata;r
e) motivele temeinic justificate care fac imposibila prelucrarea declaratiilor vamale in sistemul informativ vamal.r
Cererea pentru eliberarea autorizatiei de utilizare a procedurii de declarare simplificata se depune la Directia Generala a Vamilor impreuna cu urmatoarele documente:r
a) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;r
b) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;r
c) statutul societatii comerciale, contractul de societate sau actul constitutiv al societatii comerciale si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa de oficiul registrului comertului, in copie;r
d) cazierul judiciar al persoanelor fizice romane care reprezinta legal societatea comerciala, in original;r
e) documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor prevazute la pct. 12 lit. a) si b);r
f) cate o declaratie-angajament pentru fiecare dintre birourile vamale unde se solicita autorizarea de utilizare a procedurii simplificate de vamuire (anexa nr. 2);r
g) avizul birourilor vamale pe langa care se solicita autorizarea (anexa nr. 3).r
Se intocmeste si se depune un singur dosar de autorizare, indiferent de numarul birourilor vamale sau de numarul regimurilor vamale pentru care se solicita emiterea autorizatiei de utilizare a procedurii de declarare simplificata.r
14. Pe baza cererii scrise, care trebuie sa cuprinda toate elementele necesare identificarii marfurilor, Directia Generala a Vamilor poate autoriza declarantii sa depuna la biroul vamal o declaratie simplificata, cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:r
a) marfurile sa fie prezentate la biroul vamal in momentul depunerii declaratiei simplificate;r
b) sa existe posibilitatea efectuarii unui control eficient al respectarii interdictiilor sau restrictiilor la import ori a altor dispozitii care reglementeaza importul.r
r
D. Emiterea autorizatieir
r
15. Verificarea cererii, a documentelor anexate si a indeplinirii conditiilor de autorizare se face de catre Directia Generala a Vamilor.r
Daca conditiile de autorizare sunt indeplinite, autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata (anexa nr. 4) se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de catre directorul general al Directiei Generale a Vamilor.r
Un exemplar al autorizatiei se preda solicitantului, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta Directiei Generale a Vamilor.r
Se emite o singura autorizatie, indiferent de numarul regimurilor vamale si al birourilor vamale pentru care se solicita autorizarea.r
16. In situatia in care persoana autorizata solicita ulterior obtinerii autorizatiei extinderea pct. 3 din aceasta (respectiv suplimentarea pozitiilor tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei pentru care s-a acordat procedura simplificata), aceasta se adreseaza in scris Directiei Generale a Vamilor. Pana la obtinerea aprobarii operatiunile de vamuire pentru marfurile in cauza se deruleaza in procedura normala, fara a intra sub incidenta procedurii de declarare simplificata.r
Un mod de lucru similar intervine si in cazul in care se solicita autorizarea si pentru alte regimuri vamale pentru care s-a emis initial autorizatia.r
Completarile mentionate se fac pe formularul de autorizatie emis initial.r
17. Persoana juridica autorizata depune cate o copie de pe autorizatie la fiecare birou vamal pe langa care este autorizata si la directiile regionale vamale interjudetene in subordinea carora se afla aceste birouri.r
18. Autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata nu poate fi eliberata societatilor comerciale care efectueaza ocazional operatiuni de vamuire.r
19. Prin autorizatia de utilizare a procedurii de declarare simplificata eliberata se stabilesc:r
a) birourile vamale competente pentru acceptarea declaratiei simplificate;r
b) marfurile pentru care se aplica procedura.r
r
E. Anularea autorizatieir
r
20. Directorul general al Directiei Generale a Vamilor anuleaza autorizatia daca:r
a) emiterea ei s-a facut pe baza unor informatii si date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta sau trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;r
b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt indeplinite;r
c) titularul autorizatiei nu si-a indeplinit sau nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin in aplicarea normelor vamale in vigoare;r
d) exista unul sau mai multe acte de constatare incheiate in urma unui control efectuat de autoritatile competente, din care rezulta savarsirea unei infractiuni sau a unei incalcari a legislatiei vamale;r
e) s-a constatat ca nu sunt respectate conditiile privind obligatia organizarii de catre declarant a evidentei operatiunilor comerciale, astfel incat sa permita autoritatii vamale sa efectueze un control eficient.r
Directiile regionale vamale interjudetene si birourile vamale sunt obligate sa informeze Directia Generala a Vamilor imediat ce au luat cunostinta de existenta uneia dintre situatiile mentionate mai sus.r
Decizia de anulare a autorizatiei contine data de la care masura intervine si este notificata de Directia Generala a Vamilor persoanelor in cauza, directiilor regionale vamale interjudetene si birourilor vamale la care se va aplica masura respectiva.r
21. O noua autorizatie poate fi emisa dupa un an calendaristic de la data anularii autorizatiei precedente. Prin exceptie, in situatia in care una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai sunt indeplinite din cauze obiective ce nu puteau fi prevazute sau nu puteau fi impiedicate de catre declarant, termenul de un an pentru emiterea unei noi autorizatii poate fi redus corespunzator.r
Pentru emiterea unei noi autorizatii se reia procedura de autorizare cuprinsa in prezentele norme.r
r
F. Marfuri ce beneficiaza de procedura de declarare simplificatar
r
22. Procedura de declarare simplificata poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:r
a) marfurilor prohibite;r
b) bunurilor care, potrivit reglementarilor legale, se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare;r
c) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;r
d) marfurilor supuse accizelor;r
e) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;r
f) marfurilor ce fac obiectul operatiunilor de leasing.r
23. Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 din Codul vamal al Romaniei, declarantul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.r
r
G. Etape ale procedurii de declarare simplificatar
r
24. Pentru derularea procedurii de declarare simplificata se parcurg urmatoarele etape:r
a) constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale pentru o perioada care acopera termenul de depunere a declaratiei simplificate globale; cuantumul acestui depozit trebuie sa asigure, pe parcursul utilizarii procedurii de declarare simplificata, pentru fiecare marfa, plata si incasarea drepturilor de import;r
b) declararea marfurilor la biroul vamal;r
c) plata drepturilor vamale;r
d) depunerea declaratiei simplificate globale si regularizarea platii drepturilor vamale.r
25. Declaratia simplificata se intocmeste de declarant potrivit modelului prezentat in anexa nr. 5.r
Declarantii sunt obligati sa depuna cate o declaratie simplificata pentru marfurile inscrise in fiecare document de transport. In cazul marfurilor care sunt prezentate simultan biroului vamal, se poate depune o singura declaratie simplificata pentru mai multe documente de transport.r
La declaratia simplificata se anexeaza toate documentele prevazute la art. 45 din Regulamentul de aprobare a Codului vamal al Romaniei.r
Numarul, data si denumirea fiecaruia dintre aceste documente se mentioneaza in mod expres in declaratia simplificata globala.r
26. Declaratia simplificata se intocmeste de declarant in doua exemplare, dintre care unul este destinat biroului vamal, iar celalalt se pastreaza de catre declarant.r
27. Agentul vamal efectueaza controlul fizic si documentar al marfurilor declarate si, daca conditiile legale sunt indeplinite, inclusiv plata drepturilor de import, semneaza si aplica stampila individuala. Aplicarea stampilei are semnificatia acordarii liberului de vama provizoriu – declarantul obtinand dreptul de a dispune de marfurile in cauza pana la depunerea declaratiei simplificate globale si regularizarea, daca este cazul, cu aceasta ocazie, a platii drepturilor vamale.r
28. Evidenta declaratiilor simplificate se tine de catre declarant prin intermediul Registrului de evidenta a declaratiilor simplificate, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.r
29. Dispozitiile cuprinse in Codul vamal al Romaniei si in Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei privind rectificarea sau retragerea declaratiilor vamale se aplica in mod similar si declaratiilor simplificate si declaratiilor simplificate globale, numai cu instiintarea prealabila in scris a biroului vamal la care s-au depus.r
30. Plata drepturilor vamale mentionata la pct. 24 lit. c) se face o data cu depunerea declaratiei simplificate, tinandu-se seama de elementele de taxare aplicabile in momentul depunerii declaratiilor simplificate.r
31. Declaratia simplificata globala mentionata la pct. 1 lit. b) (anexa nr. 7) se intocmeste in 3 exemplare, cu urmatoarele destinatii:r
– un exemplar este destinat titularului;r
– un exemplar este destinat biroului vamal;r
– un exemplar este destinat colectarii elementelor de informatie statistica.r
Declaratia simplificata globala se depune la biroul vamal desemnat, in termenul prevazut in avizul biroului vamal. Acest termen nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice si nu poate depasi primele 5 zile ale lunii urmatoare celei in care au fost declarate marfurile in baza procedurii de declarare simplificata.r
In declaratia simplificata globala se mentioneaza toate declaratiile simplificate care fac obiectul globalizarii.r
32. Biroul vamal efectueaza controlul concordantei dintre datele cuprinse in declaratia simplificata globala cu cele cuprinse in declaratiile simplificate; daca conditiile legale sunt indeplinite, agentul vamal semneaza si aplica stampila individuala.r
33. Declarantul poate apela, in aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedura de declarare simplificata.r
34. In exercitarea activitatii de declarare a marfurilor comisionarul in vama poate fi mandatat de declarant sa efectueze total sau partial urmatoarele operatiuni in numele sau:r
– organizarea de evidente, in forma agreata de autoritatea vamala, privind marfurile ce fac obiectul procedurii de declarare simplificata;r
– constituirea depozitului banesc anticipat la dispozitia biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale;r
– intocmirea si depunerea declaratiei simplificate si a declaratiei simplificate globale;r
– orice alta atributie specifica legata de prezentarea si declararea marfurilor, care revine comisionarului in exercitarea activitatii sale.r
r
SECtIUNEA a III-ar
Procedura de vamuire la destinatier
r
A. Definitiir
r
35. In aplicarea dispozitiilor prezentei sectiuni, prin termenii de mai jos se intelege:r
a) declaratii vamale preautentificate – exemplarele declaratiei vamale in detaliu completate partial, semnate si stampilate de agentul vamal desemnat, puse la dispozitie declarantului periodic, inainte de efectuarea formalitatilor vamale de plasare sub regim;r
b) agent vamal desemnat – lucratorul vamal desemnat prin ordin de serviciu de catre seful biroului vamal, insarcinat cu preautentificarea, eliberarea, evidenta si verificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate;r
c) aviz de sosire – documentul prin care declarantul informeaza biroul vamal despre sosirea efectiva a mijlocului de transport incarcat cu marfuri la sediul sau sau in alte locuri desemnate ori agreate de autoritatea vamala;r
d) avizul biroului vamal – aprobarea, emisa de biroul vamal pe langa care se solicita utilizarea procedurii de declarare la destinatie, privind confirmarea indeplinirii conditiilor de autorizare, stabilirea perioadei de justificare a declaratiilor vamale preautentificate si a termenului in care autoritatea vamala poate interveni pentru controlul vamal fizic si documentar al marfurilor din momentul primirii avizului de sosire;r
e) perioada de justificare – termenul stabilit de biroul vamal pentru justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate, mentionat in avizul biroului vamal si care nu poate depasi 30 de zile de la data punerii la dispozitie a declaratiilor vamale preautentificate; pentru toate operatiunile termenul de justificare trebuie corelat cu termenul de trimitere de catre biroul vamal catre Directia Generala a Vamilor a exemplarelor pentru statistica ale declaratiilor vamale;r
f) declaratie-angajament – documentul prin care declarantul se angajeaza sa isi indeplineasca obligatiile ce ii revin in desfasurarea activitatii ca urmare a raporturilor pe care le stabileste cu autoritatea vamala.r
r
B. Conditii de autorizarer
r
36. Procedura de vamuire la destinatie se realizeaza pe baza unei autorizatii eliberate de Directia Generala a Vamilor.r
Autorizatia pentru utilizarea procedurii de vamuire la destinatie poate fi acordata agentilor economici, persoane juridice romane, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:r
a) au angajat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata personal specializat in declararea marfurilor si sunt conectati la reteaua informatica a biroului vamal;r
b) au valoarea estimata a marfurilor contractate la extern de minimum 10 milioane dolari S.U.A., conform contractelor comerciale;r
c) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;r
d) au organizate evidentele proprii intr-o forma agreata de autoritatea vamala, in asa fel incat acestea sa permita controlul operatiunilor atat inainte, cat si ulterior emiterii autorizatiei;r
e) nu au comis infractiuni sau incalcari ale legislatiei vamale;r
f) dispun de amplasamente, echipamente si personal necesare manipularii marfurilor, precum si de infrastructura informatica adecvata.r
r
C. Dosarul de autorizarer
r
37. Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1, care cuprinde:r
a) denumirea societatii comerciale, sediul acesteia, numele, prenumele si functiile persoanelor care reprezinta legal societatea comerciala;r
b) regimul vamal pentru care se solicita autorizatia;r
c) birourile vamale pe langa care se solicita autorizarea;r
d) pozitiile din Tariful vamal de import al Romaniei la care se clasifica marfurile pentru care se solicita utilizarea procedurii de vamuire la destinatie.r
Cererea pentru eliberarea autorizatiei se depune la Directia Generala a Vamilor impreuna cu urmatoarele documente:r
a) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;r
b) certificatul de inregistrare fiscala, in copie;r
c) statutul societatii comerciale, contractul de societate sau actul constitutiv al societatii comerciale si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa de oficiul registrului comertului, in copie;r
d) cazierul judiciar al persoanelor fizice romane care reprezinta legal societatea comerciala, in original;r
e) cate o declaratie-angajament pentru fiecare dintre birourile vamale unde se solicita autorizarea de utilizare a procedurilor simplificate de vamuire (anexa nr. 2);r
f) avizul birourilor vamale pe langa care se solicita autorizarea (anexa nr. 3);r
g) documentele care atesta indeplinirea conditiei prevazute la pct. 36 alin. 2 lit. b).r
Se intocmeste si se depune un singur dosar de autorizare, indiferent de numarul birourilor vamale sau de numarul regimurilor vamale pentru care se solicita emiterea autorizatiei de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie.r
r
D. Emiterea autorizatieir
r
38. Verificarea cererii, a documentelor anexate si a indeplinirii conditiilor de autorizare se face de catre Directia Generala a Vamilor.r
Daca sunt indeplinite conditiile de autorizare, autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie (anexa nr. 4) se intocmeste in doua exemplare si se semneaza de catre directorul general al Directiei Generale a Vamilor. Un exemplar al acestei autorizatii se preda solicitantului, iar celalalt exemplar se pastreaza in evidenta Directiei Generale a Vamilor.r
Se emite o singura autorizatie, indiferent de numarul regimurilor vamale si al birourilor vamale.r
39. In situatia in care persoana juridica autorizata solicita ulterior obtinerii autorizatiei extinderea pct. 3 din aceasta (respectiv suplimentarea pozitiilor tarifare din Tariful vamal de import al Romaniei pentru care s-a acordat procedura de vamuire), aceasta se adreseaza in scris Directiei Generale a Vamilor. Pana la obtinerea aprobarii operatiunile de vamuire pentru marfurile in cauza se deruleaza in procedura normala, fara a intra sub incidenta procedurii de vamuire la destinatie.r
Un mod de lucru similar intervine si in cazul in care se solicita autorizarea si pentru alte regimuri vamale pentru care s-a emis initial autorizatia.r
Completarile mentionate se fac pe formularul de autorizatie emis initial.r
40. Persoana juridica autorizata depune cate o copie de pe autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie la fiecare birou vamal pe langa care este autorizata si la directiile regionale vamale interjudetene in subordinea carora se afla aceste birouri.r
41. Autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie nu poate fi eliberata societatilor comerciale care au comis infractiuni sau incalcari ale reglementarilor vamale si celor care efectueaza ocazional operatiuni de vamuire.r
42. Prin autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie eliberata se stabilesc:r
a) birourile vamale competente pentru vamuirea la destinatie;r
b) marfurile pentru care se aplica procedura.r
r
E. Anularea autorizatieir
r
43. Directorul general al Directiei Generale a Vamilor anuleaza autorizatia de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie, daca:r
a) emiterea ei s-a facut pe baza unor informatii si date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunostinta sau trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;r
b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt indeplinite;r
c) titularul autorizatiei nu si-a indeplinit sau nu isi indeplineste obligatiile ce ii revin in aplicarea normelor vamale in vigoare;r
d) exista unul sau mai multe acte de constatare incheiate in urma unui control efectuat de autoritatile competente, din care rezulta savarsirea unei infractiuni sau a unei incalcari a legislatiei vamale;r
e) s-a constatat ca nu sunt respectate conditiile privind obligatia organizarii de catre declarant a evidentei operatiunilor comerciale astfel incat sa permita autoritatii vamale sa efectueze un control eficient.r
Directiile regionale vamale interjudetene si birourile vamale sunt obligate sa informeze Directia Generala a Vamilor imediat ce au luat cunostinta de existenta uneia dintre situatiile mentionate mai sus.r
Decizia de anulare a autorizatiei contine data de la care masura intervine si este notificata de Directia Generala a Vamilor persoanelor in cauza, directiilor regionale vamale interjudetene si birourilor vamale la care se va aplica masura respectiva.r
44. O noua autorizatie de utilizare a procedurii de vamuire la destinatie poate fi emisa dupa un an calendaristic de la data anularii autorizatiei precedente. Prin exceptie, in situatia in care una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai sunt indeplinite din cauze obiective ce nu puteau fi prevazute sau nu puteau fi impiedicate de catre declarant, termenul de un an pentru emiterea unei noi autorizatii poate fi redus corespunzator.r
Pentru emiterea unei noi autorizatii se reia procedura de autorizare cuprinsa in prezentele norme.r
r
F. Marfuri ce beneficiaza de procedura de vamuire la destinatier
r
45. Procedura de vamuire la destinatie poate fi aplicata tuturor marfurilor, cu exceptia:r
a) marfurilor prohibite;r
b) bunurilor care, potrivit reglementarilor legale, se incadreaza in categoria produselor si tehnologiilor cu dubla utilizare;r
c) marfurilor care intra sub incidenta prevederilor privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare;r
d) marfurilor supuse accizelor;r
e) marfurilor in cazul carora verificarea indeplinirii unor alte conditii stabilite prin reglementari speciale impune prelevarea de esantioane in vederea analizelor tehnice sau de laborator pentru fiecare operatiune;r
f) marfurilor ce fac obiectul operatiunilor de leasing.r
46. Pentru marfurile restrictionate, astfel cum acestea sunt definite la art. 86 din Codul vamal al Romaniei, declarantul este obligat sa detina toate documentele necesare anterior operatiunii de vamuire.r
r
G. Etape ale procedurii de vamuire la destinatier
r
47. Pentru derularea procedurii de vamuire la destinatie se parcurg urmatoarele etape:r
a) constituirea unui depozit banesc anticipat in contul biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale, precum si plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, datorat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17/1998, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1999, corespunzator numarului de declaratii vamale preautentificate solicitate pentru o perioada de justificare; cuantumul acestui depozit trebuie sa asigure, pe parcursul utilizarii procedurii de vamuire la destinatie, pentru fiecare marfa, plata si incasarea drepturilor de import si a tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiilor vamale;r
b) constituirea garantiei necesare acoperirii drepturilor de import, in cazul in care pana la stabilirea regimului vamal marfurile intra in depozit necesar cu caracter temporar; indeplinirea acestei conditii este obligatorie numai in cazul in care garantia nu este acoperita prin depozitul banesc mentionat la lit. a), ramas neutilizat;r
c) obtinerea declaratiilor vamale preautentificate;r
d) evidenta declaratiilor vamale preautentificate;r
e) dirijarea marfurilor la sediul declarantului;r
f) avizarea biroului vamal privind sosirea marfurilor;r
g) descarcarea si inregistrarea marfurilor in evidentele declarantului;r
h) declararea marfurilor la biroul vamal;r
i) justificarea utilizarii declaratiilor vamale preautentificate la biroul vamal.r
48. Agentul economic poate apela, in aplicarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, la serviciile unui comisionar in vama pentru declararea marfurilor in procedura de vamuire la destinatie.r
49. In exercitarea activitatii de declarare a marfurilor comisionarul in vama poate fi mandatat de declarant sa efectueze total sau partial urmatoarele operatiuni in numele sau:r
– transmiterea avizului de sosire;r
– organizarea de evidente, in forma agreata de autoritatea vamala, privind marfurile ce fac obiectul procedurii de vamuire la destinatie;r
– constituirea depozitului banesc anticipat la dispozitia biroului vamal, care sa asigure plata datoriei vamale, precum si plata tarifului de utilizare a sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale in detaliu, datorata potrivit Ordonantei Guvernului nr. 17/1998, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/1999;r
– intocmirea si depunerea declaratiei vamale;r
– orice alta atributie specifica legata de prezentarea si declararea marfurilor