Beneficiarii de ajutoare sociale oferite prin intermediul autorităților locale au fost luați la ochi de parlamentari. Astfel, un proiect legislativ a fost depus la Senat prin care se propune ca ajutoarele de urgență oferite de primării familiilor nevoiașe să nu mai fie acordate fără o anchetă socială prealabilă.

Mai mult decât atât. Inițiativa legislativă reglementează inclusiv posibilitatea acordării de ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor aflate în situaţii dificile inclusiv din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii.

Control mai strict

Inițiatorii modificărilor de legislație doresc un control mai sctrict al fondurilor alocate de primari, dar invocă și necesitatea justificării ajutoarelor de urgență.

“Din păcate, legislaţia relativ neclară tratează în cadrul aceluiaşi articol, art. 28, toate tipurile de ajutoare de urgenţă, fără o distincţie clară între sursa de finanţare şi scopul acordării lor. De asemenea, deşi este cuprinsă o înşiruire a tipurilor de situaţii de urgenţă care pot conduce la necesitatea apelării la autorităţile publice pentru acordarea de ajutoare, inclusiv cele de deces, totuşi situaţiile de deces care ar justifica acordarea de sume pentru acoperirea unor cheltuieli de înmormântare apar şi în alt alineat, cu precizarea că se referă numai la beneficiarii de ajutor social”, se precizează în expunerea de motive.

În consecință, articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Sume orientative sau forfetare

”Art. 28 – (1) Primarii pot dispune acordarea de ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate apărute ca urmare a unor calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi în alte situaţii deosebite care pot spori sau conduce la apariţia riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în străinătate, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

(2) Prin metodologia aprobată prin hotărâre a consiliului local potrivit alin. (1) se pot stabili sume orientative sau forfetare.

(3) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenţă are la bază cererea şi declaraţia pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială punctuală prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate ori, după caz, a situaţiilor deosebite în care se află familiile sau persoanele singure”.

Senatul nu e for decizional

În plus, după articolul 27 se introduce un nou articol, art. 27′, cu următorul cuprins:

”Art. 27′ – (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă, în bani sau în natură, familiilor sau persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului; hotărârea va cuprinde şi metodologia de acordare a ajutoarelor de urgenţă”.

După dezbaterile din Senat, proiectul va fi supus votului Camerei Deputaților, forul decizional. Dacă va fi adoptat, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, Guvernul va actualiza normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu actualele prevederi.