Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A., denumita in cuprinsul legii EXIMBANK – S.A., este o institutie specializata prin care se deruleaza activitati de sustinere a comertului exterior prin instrumente financiar-bancare si de asigurari specifice.
(2) EXIMBANK – S.A. isi desfasoara activitatea in numele si in contul statului, precum si in nume si in cont propriu, realizand pentru persoanele juridice romane finantari, refinantari si garantari ale operatiunilor de comert exterior, asigurari si reasigurari de credite, precum si alte operatiuni bancare.
Art. 2. – Prin prezenta lege se stabilesc urmatoarele obiective generale ale activitatii EXIMBANK – S.A.:
a) finantarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, precum si a operatiunilor de comert exterior, prin acordarea de credite, in lei si in valuta, din surse interne sau externe;
b) garantarea creditelor, in lei si in valuta, pentru productia de export, pentru exporturi si importuri de bunuri si servicii si/sau investitii in obiective destinate productiei de bunuri si servicii pentru export;
c) efectuarea operatiunilor de refinantare a bancilor pentru finantari acordate de acestea exportatorilor romani;
d) administrarea si derularea de credite externe destinate sprijinirii productiei de bunuri si servicii destinate exportului si a exportului, precum si a operatiunilor aprobate de Comitetul interministerial pentru garantii si credite de comert exterior, in vederea sprijinirii investitiilor, stimularii intreprinderilor mici si mijlocii, restructurarii si modernizarii societatilor comerciale, dezvoltarii infrastructurii si a altor utilitati de interes public;
e) efectuarea altor operatiuni bancare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
f) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara;
g) asigurarea si reasigurarea persoanelor juridice romane pentru investitiile in strainatate;
h) asigurarea si reasigurarea creditelor destinate realizarii de bunuri si servicii pentru export;
i) efectuarea altor operatiuni specifice activitatii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
j) incheierea de acorduri si de conventii, necesare pentru propria activitate, cu organizatii similare din tara si din strainatate;
k) evaluarea, in calitate de consultant financiar si bancar, a riscurilor comerciale si de tara;
l) acordarea asistentei pentru expertizari tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere in aplicare a diferitelor proiecte de investitii;
m) colectarea, prelucrarea, stocarea si furnizarea informatiilor specifice de credit;
n) efectuarea altor operatiuni prevazute de lege, in vederea sprijinirii productiei de bunuri si de servicii destinate exportului si a comertului exterior.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea EXIMBANK – S.A.

Art. 3. – (1) EXIMBANK – S.A. este societate comerciala pe actiuni, in care statul roman detine minimum 51% din capitalul social.
(2) EXIMBANK – S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislatiei bancare, ale legislatiei referitoare la societatile comerciale din domeniul asigurarilor si reasigurarilor, precum si cu statutul propriu.
(3) EXIMBANK – S.A. isi desfasoara activitatea la nivel central si teritorial prin sucursale, iar in strainatate, prin birouri de reprezentare.
Art. 4. – EXIMBANK – S.A. este condusa de un consiliu de administratie numit de adunarea generala a actionarilor, format din 9 membri: presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele executiv al bancii, 3 vicepresedinti, care sunt si vicepresedinti executivi ai bancii, si 5 membri.
Art. 5. – Consiliul de administratie al EXIMBANK – S.A. are urmatoarele atributii principale:
a) aproba structura organizatorica a bancii, numarul de posturi, salarizarea personalului, precum si regulamentul de organizare si functionare;
b) aproba organizarea si functionarea comitetelor de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, precum si a altor organe de lucru, in vederea desfasurarii activitatii sale specifice;
c) analizeaza, avizeaza si prezinta spre aprobare adunarii generale a actionarilor proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil;
d) aproba normele interne ale EXIMBANK – S.A. de desfasurare a operatiunilor financiar-bancare si de asigurare si reasigurare a creditelor;
e) aproba nivelul dobanzilor, comisioanelor si al altor tarife practicate de banca;
f) stabileste regimul semnaturilor si al imputernicirilor in cadrul EXIMBANK – S.A.;
g) decide infiintarea de sucursale in tara si de birouri de reprezentare in strainatate;
h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrala, precum si directorii sucursalelor, stabilind atributiile, competentele si raspunderile acestora;
i) indeplineste alte atributii in vederea realizarii obiectivelor EXIMBANK – S.A.
Art. 6. – (1) Numirea membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK – S.A. se face pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului.
(2) In cazul descompletarii consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectiva si numai pana la expirarea mandatului celor inlocuiti, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) Revocarea din functie a oricarui membru al Consiliului de administratie al EXIMBANK – S.A. in timpul mandatului se face de adunarea generala a actionarilor, daca:
a) nu mai este eligibil in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate pentru fapte savarsite in legatura cu exercitarea atributiilor de administrator;
c) se afla in imposibilitatea de a-si exercita mandatul pentru o perioada de cel mult 45 de zile.
(4) Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile legale referitoare la societatile comerciale, de legislatia bancara, de prevederile prezentei legi si de regulamentele de organizare ale EXIMBANK – S.A., aprobate de adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(5) Membrii Consiliului de administratie al EXIMBANK – S.A. nu pot sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de alta natura care i-ar pune in conflict cu obligatiile si indatoririle fata de EXIMBANK – S.A.
Art. 7. – (1) Comisia de cenzori este formata din 5 membri plini si 5 membri supleanti.
(2) Comisia de cenzori este numita si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor legale referitoare la societatile comerciale, bancare, de asigurari si reasigurari, precum si altor acte normative in domeniu.

CAPITOLUL III
Activitatea EXIMBANK – S.A. in numele si in contul statului

Art. 8. – EXIMBANK – S.A. desfasoara, in limita competentelor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior, urmatoarele operatiuni in contul sau cu garantia statului:
a) emite garantii de export;
b) acorda bonificatii de dobanda;
c) realizeaza finantari si refinantari;
d) asigurari si reasigurari de credite si investitii;
e) alte operatiuni prevazute de lege.
Art. 9. – Pentru sprijinirea exporturilor romanesti in numele si in contul statului se constituie la EXIMBANK – S.A. urmatoarele fonduri:
a) fondul pentru garantii de export;
b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor de export si a investitiilor romane in strainatate;
c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobanda;
d) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului.
Art. 10. – (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevazute la art. 9, cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda, sunt:r
a) sumele alocate anterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi, in scopul sprijinirii exporturilor, si disponibile la aceasta data;r
b) sumele prevazute anual in bugetul de stat cu aceasta destinatie;r
c) sumele prelevate in limita unei cote de 25% din creantele externe recuperate de stat efectiv de la tarile debitoare;r
d) sumele nete care provin din primele de asigurare;r
e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;r
f) sumele recuperate de la persoana juridica garantata;r
g) dobanda incasata din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;r
h) alte surse, conform legii.r
(2) Sursa de alimentare a fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda va fi dimensionata si alocata anual de la bugetul de stat, in conformitate cu strategia Guvernului de sprijinire a comertului exterior romanesc.r
(3) Sumele prevazute in bugetul de stat pentru finantarea operatiunilor de comert exterior vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor la EXIMBANK – S.A.r
(4) Fondurile prevazute la art. 9, cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobanda, vor putea fi angajate in limita maxima de expunere stabilita de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.r
Art. 11. – (1) Fondurile prevazute la art. 9 vor fi utilizate de EXIMBANK – S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, in numele si in contul statului, cu aprobarea Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior, astfel:r
a) fondul pentru garantii de export prevazut la art. 9 lit. a), pentru plata:r
1. garantiilor de participare la licitatii internationale;r
2. garantiilor de restituire a avansului si a altor plati progresive incasate de la beneficiarii externi in contul contractelor de export;r
3. garantiilor pentru buna executare a contractelor externe;r
4. garantiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor si materialelor puse la dispozitie contractual de beneficiarul extern;r
5. altor garantii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale in vigoare;r
b) fondurile pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export mentionate la art. 9 lit. b) si d), pentru plata despagubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK – S.A., precum si pentru acoperirea costurilor de recuperare, in conformitate cu prevederile contractelor de asigurare si ale procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.r
Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK – S.A. se refera la:r
1. asigurari si reasigurari de credite de export pe termen scurt, mediu si lung impotriva riscurilor comerciale si de tara neasigurabile pe piata privata;r
2. asigurari de garantii de export impotriva riscurilor de executare nejustificata a acestora, precum si de investitii romanesti in strainatate impotriva riscurilor comerciale si de tara;r
3. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite impotriva riscurilor de neplata, neasigurabile pe piata privata;r
c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobanda, prevazut la art. 9 lit. c), pentru realizarea de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului, precum si pentru alte exporturi, potrivit reglementarilor legale, pentru plata trimestriala, semestriala sau anuala, dupa caz, a unei parti din dobanzile efectiv platite de societatile comerciale la creditele in lei angajate de acestea la banci, aferente productiei de bunuri si servicii destinate exportului, potrivit procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.r
(2) Administrarea fondurilor mentionate la art. 9 se va face de EXIMBANK – S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK – S.A. ca surse atrase, necesare pentru sustinerea activitatii bancare. Nivelul obligatiilor de plata ale EXIMBANK – S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor si EXIMBANK – S.A., in cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecarui fond. Pentru evidentierea contabila a operatiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte in evidenta contabila a EXIMBANK – S.A. Metodologia de inregistrare in contabilitate a operatiunilor privind constituirea si utilizarea fondurilor se stabileste prin norme elaborate de EXIMBANK – S.A., cu avizul Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior si cu aprobarea Ministerului Finantelor si a Bancii Nationale a Romaniei. Sumele disponibile la sfarsitul anului la aceste fonduri se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.r
(3) Pentru administrarea fondurilor mentionate la art. 9 EXIMBANK – S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior si care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.r
(4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevazute la art. 9 lit. a), b) si d), ca urmare a executarii angajamentelor asumate de EXIMBANK – S.A., in contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Pana la realizarea efectiva a regularizarilor Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finantelor, reintregirea temporara a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevazute mai sus.r
Art. 12. – EXIMBANK – S.A. examineaza si avizeaza, pentru prezentarea la Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior, solicitarile de garantii pentru importurile de tehnologie, masini si utilaje destinate dezvoltarii, modernizarii, retehnologizarii, precum si crearii unor noi capacitati de productie de bunuri si servicii destinate exportului. Garantia statului se emite de Ministerul Finantelor si se preia in evidenta la datoria publica.r
Art. 13. – (1) EXIMBANK – S.A. poate asigura si reasigura impotriva riscurilor comerciale si de tara:r
a) creditele de export pe termen scurt, mediu si lung;r
b) investitii romanesti in strainatate;r
c) creditele obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului.r
(2) Asigurarile mentionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale in vigoare.r
(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung si asigurarea investitiilor se vor face in cadrul unor plafoane valorice stabilite de EXIMBANK – S.A. pe tari, in functie de politica Guvernului de sprijinire a exportului si a investitiilor pe diferite piete.r
Art. 14. – (1) EXIMBANK – S.A. analizeaza si avizeaza documentatiile referitoare la exceptarea de la plata anticipata sau de la garantarea platii taxelor vamale, a comisionului vamal si a taxei pe valoarea adaugata pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe sau productiei de export cu ciclu lung de fabricatie, pe care le inainteaza spre solutionare Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior.r
(2) EXIMBANK – S.A. poate realiza si alte operatiuni in contul statului, potrivit obiectivelor prevazute la art. 2.r
r
CAPITOLUL IVr
Activitatea EXIMBANK – S.A. in nume si in cont propriur
r
Art. 15. – EXIMBANK – S.A. efectueaza operatiuni de banca in conformitate cu reglementarile legislatiei bancare in vigoare si cu prevederile prezentei legi.r
Art. 16. – (1) EXIMBANK – S.A. asigura si reasigura, impotriva riscurilor comerciale si de tara, credite de export pe termen scurt, mediu si lung, conform prevederilor legale in vigoare.r
(2) EXIMBANK – S.A. reasigura, cu precadere pe piata internationala, riscurile preluate.r
(3) EXIMBANK – S.A. poate realiza si alte operatiuni de asigurari si reasigurari de credite in cont propriu, pe baza normelor proprii aprobate de consiliul de administratie.r
(4)