Art. I. – Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – Animalele salbatice de interes vanatoresc, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, denumite in prezenta lege vanat, impreuna cu biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al Romaniei.”
2. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Vanatul Romaniei, resursa naturala regenerabila de interes national si international, este administrat si gestionat in scopul conservarii biodiversitatii faunei salbatice, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vanatorii si al satisfacerii altor cerinte social-economice.”
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Fondul cinegetic al Romaniei se compune din unitati de gospodarire cinegetica, denumite fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar, si astfel delimitate incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) suprafetele situate in intravilanul localitatilor, suprafetele parcurilor nationale si rezervatiilor stiintifice cu protectie totala, pe durata existentei acestora.
(3) Suprafata unui fond de vanatoare va fi de cel putin 5.000 ha la campie si in Delta Dunarii, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.
(4) Suprafata minima necesara pentru un membru vanator este de:
– 150 ha in zona de campie si in Delta Dunarii;
– 350 ha in zona de deal;
– 400 ha in zona de munte.”
4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – Gestionarea fondurilor de vanatoare se atribuie de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura organizatiilor vanatoresti legal constituite din Romania, administratorului padurilor statului, unitatilor de invatamant si unitatilor de cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania, denumite, in sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vanatoare.”
5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Organizatiile vanatoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vanatorilor, sunt organizatii nonprofit, au personalitate juridica, patrimoniu distinct si sunt afiliate, in scopul reprezentarii la nivel national si international, la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania.
(2) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, persoana juridica de utilitate publica, asigura indeplinirea atributiilor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in scopul gestionarii durabile a vanatului din fondurile de vanatoare atribuite in gestiune organizatiilor afiliate, potrivit prezentei legi.
(3) Afilierea organizatiilor vanatoresti la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania se face potrivit legii si statutului acesteia.”
6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. – Exercitarea vanatorii se face in scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifica, urmarindu-se asigurarea echilibrului ecologic si ameliorarea calitatii vanatului.”
7. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
„(2) In acest scop, in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura se infiinteaza un organism distinct specializat in domeniul cinegetic.”
8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura are urmatoarele atributii principale in domeniul cinegetic:
a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al Romaniei;
b) stabileste criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare si continutul-cadru al contractelor de gestionare;
c) stabileste tarifele minime de atribuire a gestionarii fondurilor de vanatoare si nivelul tarifelor minime percepute vanatorilor romani si straini pentru actiuni de vanatoare in Romania;
d) elaboreaza metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al cotelor anuale de recolta si reglementarile de organizare si practicare a vanatorii;
e) stabileste efectivele optime de vanat si aproba cotele anuale de recolta, inclusiv pe cele destinate vanatorilor cu turisti straini;
f) modifica, in situatii justificate, perioadele legale de vanatoare pentru unele specii de vanat;
g) aproba propunerile de populare a fondurilor de vanatoare cu specii noi de vanat;
h) stabileste, impreuna cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului agro-silvocinegetic si prevenirii pagubelor cauzate de vanat si prin vanatoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;
i) tine evidenta evolutiei efectivelor de vanat, a dinamicii recoltelor si evidenta trofeelor de vanat si medaliabile;
j) asigura, din fondul de protectie a vanatului, finantarea actiunilor de refacere a potentialului cinegetic al unor fonduri de vanatoare;
k) avizeaza programele de invatamant pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vanatul si vanatoarea si aproba programele de cercetare stiintifica in domeniul cinegetic;
l) controleaza activitatea cinegetica la toate nivelurile;
m) organizeaza direct si coordoneaza activitatea de combatere a braconajului;
n) stabileste sistemul informational in domeniul cinegetic;
o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;
p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;
r) realizeaza si organizeaza, impreuna cu Ministerul Justitiei, atestarea expertilor tehnici in vanatoare;
s) atesta inspectorii voluntari de vanatoare;
t) controleaza respectarea clauzelor contractuale de catre gestionari;
u) stabileste rasele de caini admise la vanatoare in Romania;
v) stabileste armele si munitiile care se pot folosi la vanatoare in Romania si avizeaza omologarea celor de fabricatie autohtona;
w) initiaza actiuni de popularizare a activitatilor cinegetice si de educare a populatiei in domeniu;
x) participa la sau sprijina, dupa caz, programul colaborarilor internationale in domeniul cinegetic;
z) adopta orice alte masuri necesare, in acord cu dispozitiile legale privind activitatea cinegetica.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) si x), in ceea ce priveste organizatiile vanatoresti afiliate, se exercita si prin Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, iar in cazul celorlalte atributii enumerate in lege autoritatea publica centrala se va consulta in mod obligatoriu cu Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania.”
9. La articolul 9, literele b), c), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
„b) conducatorul organismului prevazut la art. 7 alin. (2);
c) directorul general al administratorului padurilor statului;

……………………………………………………………………..

e) doi reprezentanti ai organismului prevazut la art. 7 alin. (2);
f) doi reprezentanti ai administratorului padurilor statului si, optional, cate un reprezentant al administratiilor padurilor comunale si padurilor proprietate privata.”
10. La articolul 10, litera a) va avea urmatorul cuprins:
„a) avizeaza propunerile de acte administrative ale organismului prevazut la art. 7 alin. (2) privind:
– strategia in domeniul protectiei si dezvoltarii fondului cinegetic;
– criteriile si tarifele minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare si continutul modelului de contract;
– modificarea perioadelor de vanatoare a unor specii de vanat;
– rasele de caini admise la vanatoare in Romania;
– omologarea si autorizarea armelor si munitiilor care se pot folosi la vanatoare in Romania;
– metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al efectivelor optime si al cotelor anuale de recolta, reglementarile privind organizarea si practicarea vanatorii cu vanatori romani si straini;r
– criteriile de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vanatoare;”r
11. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 12. – (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare, in sensul prezentei legi, se face de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea dreptului de preemtiune a fostului gestionar, sau prin licitatie publica.r
(2) Licitatia publica se organizeaza in cazul fondurilor de vanatoare pentru care nu se exercita dreptul de preemtiune si in cazul fondurilor de vanatoare pentru care contractele de gestionare si-au incetat, din orice motive, valabilitatea inainte de termen.r
(3) Pentru fondurile de vanatoare astfel atribuite se incheie contracte de gestionare pe minimum 10 ani.r
(4) Fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice si procesului de invatamant se stabilesc si se atribuie prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.r
(5) Atribuirea fondurilor de vanatoare se va realiza in maximum 60 de zile de la data incetarii din orice cauza a contractului de gestionare anterior.r
(6) Pe perioada de la incetarea contractului de gestionare anterior pana la preluarea efectiva in gestiune de catre noul gestionar a fondului de vanatoare in baza noului contract, gestionarea fondului de vanatoare se asigura de fostul gestionar.r
(7) Pe durata prevazuta la alin. (6) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevazute in contractul anterior.r
(8) Gestionarii fondurilor de vanatoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de vanatoare in vederea comasarii, cu avizul prealabil al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.r
(9) Fondurile de vanatoare atribuite organizatiilor vanatoresti legal constituite din Romania si ramase necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului padurilor statului.”r
12. Articolul 13 se abroga.r
13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 14. – (1) Vanatul dobandit in conditiile legii, in limitele cotelor de recolta aprobate, se valorifica de gestionarul fondului de vanatoare.r
(2) Vanatul rezultat in urma unor actiuni ilegale in care gestionarul nu este implicat, vanatul gasit mort si coarnele lepadate de cervide apartin gestionarului fondului de vanatoare.”r
14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 15. – (1) Raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vanatul din speciile prevazute in anexa nr. 1 revine gestionarului fondului de vanatoare, iar pentru cele cauzate de vanatul din speciile prevazute in anexa nr. 2, autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.r
(2) Pentru pagubele produse de vanatul din speciile strict protejate despagubirile se suporta in primul rand din fondul de protectie a vanatului.r
(3) Pagubele se constata, in conditiile legii, la cererea persoanei pagubite, depusa la gestionarul fondului de vanatoare si la consiliul local in termen de maximum 3 zile de la data la care persoana pagubita a constatat producerea pagubei, de o comisie formata din reprezentantul administratiei publice locale, din imputernicitul gestionarului fondului de vanatoare si persoana pagubita, care incheie in acest scop un act constatator.r
(4) In caz de neprezentare a imputernicitului gestionarului fondului de vanatoare in termen de 48 de ore de la anuntarea sa, constatarea pagubelor se va face de catre reprezentantul administratiei publice locale in prezenta a doi martori si a persoanei pagubite.r
(5) Litigiile se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.r
(6) Pagubele cauzate de vanat, cele cauzate vanatului prin fapte ilicite care au ca obiect vanatul, precum si cuantumul despagubirilor se expertizeaza de catre expertii tehnici de vanatoare. Cheltuielile de expertiza vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba.”r
15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 16. – (1) Detinatorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vanatoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa permita exercitarea vanatorii, aplicarea masurilor de protectie a vanatului, precum si amplasarea instalatiilor si amenajarilor vanatoresti provizorii, daca prin actiunile respective nu se afecteaza folosinta de baza a terenurilor.r
(2) Detinatorii terenurilor sunt obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru protectia vanatului si a mediului sau de viata si raspund pentru pagubele pe care le produc acestuia prin actiuni ilicite.r
(3) Administratorul padurilor statului va asigura, cu titlu gratuit, in fondul forestier, terenuri libere de vegetatie forestiera destinate cultivarii, depozitarii si distribuirii hranei complementare a vanatului, in suprafata de minimum 1 ha la 1.000 ha de padure in zona de munte, 2 ha la 1.000 ha de padure in zona de deal si 3 ha la 1.000 ha de padure in zona de campie, ostroave, balti, lunci impadurite si in Delta Dunarii.r
(4) Crescatoriile de fazani din sistemul Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, existente in fondul forestier, domeniu public al statului, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plata tarifelor si chiriilor.r
(5) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1), (2) si (3) detinatorii terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vanatoare sunt in drept sa beneficieze direct, in cazul proprietatilor egale sau mai mari de 100 ha, si indirect, prin bugetele locale, in cazul proprietatilor mai mici de 100 ha, de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionarii fondurilor de vanatoare.”r
16. La articolul 17, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:r
„(2) Fondul de protectie a vanatului este constituit din urmatoarele surse:r
a) venituri realizate din atribuirea gestionarii fondurilor de vanatoare, in proportie de 50% din tariful de atribuire in gestiune;r
b) 25% din valoarea despagubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite;r
c) venituri realizate din incasarea tarifelor pentru acordarea licentei de functionare pentru organizatiile vanatoresti si societatile comerciale care intermediaza actiuni de vanatoare;r
d) donatii si sponsorizari;r
e) alte venituri.”r
17. La articolul 17 alineatul (3), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:r
„b) organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire si de combatere a braconajului;r
c) stimularea persoanelor care sprijina direct activitatile de combatere a braconajului si a celor care depisteaza autorii unor asemenea fapte;”r
18. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:r
„(4) Sumele neutilizate din fondul de protectie a vanatului intr-un an calendaristic se reporteaza in anul urmator.”r
19. Dupa articolul 17 se introduce articolul 171, inclus in capitolul III „Protectia vanatului”, cu urmatorul cuprins:r
„Art. 171. – (1) Gestionarii fondurilor de vanatoare sunt obligati sa asigure gestionarea durabila a vanatului, pe baza unor studii de specialitate, intocmite pentru fiecare fond de vanatoare, in perspectiva perioadei de valabilitate a contractului.r
(2) Studiile vor fi intocmite de specialisti si vor fi supuse aprobarii organismului prevazut la art. 7 alin. (2).”r
20. La articolul 18, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:r
„(3) Personalul prevazut la alin. (2) este dotat, in conditiile legii, cu armament si echipament corespunzator.r
(4) Personalul prevazut la alin. (2) este asimilat, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu personalul care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.”r
21. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 19. – (1) In scopul conservarii biodiversitatii mamiferele si pasarile de interes vanatoresc, inclusiv cele pradatoare, se vaneaza numai in cadrul cotei de recolta aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii.r
(2) Pisicile si cainii salbaticiti sau hoinari se impusca fara restrictii si fara obligarea la despagubiri.”r
22. Dupa articolul 19 se introduce articolul 191 cu urmatorul cuprins:r
„Art. 191. – In vederea conservarii fondului genetic al unor specii sedentare de vanat se constituie rezervatii cinegetice, delimitate si nominalizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in suprafata de minimum 4% si maximum 5% din suprafata fondului cinegetic national.”r
23. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 20. – (1) Pentru cresterea efectivelor unor specii valoroase de vanat se pot infiinta, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, crescatorii de vanat, destinate popularilor, in care prin tehnologii adecvate se asigura pastrarea caracterului salbatic al acestora.”r
24. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 21. – Popularea cu specii de vanat inexistente in fondurile de vanatoare se face in baza unor studii de specialitate aprobate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.”r
25. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 22. – (1) Capturarea vanatului viu este admisa, in cadrul cotei de recolta aprobate si cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii, prin metode care nu vatama animalul capturat si numai sub directa indrumare a personalului de specialitate.”r
26. La articolul 23, literele h), i), l) si m) vor avea urmatorul cuprins:r
„h) mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului;r
i) arderea stufului, tufarisurilor si miristilor fara acordul scris prealabil al gestionarului fondului de vanatoare;r
r
……………………………………………………………………..r
r
l) naturalizarea animalelor salbatice, prelucrarea carnii de vanat si a celorlalte produse ale vanatului, in scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fara autorizarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;r
m) scoaterea din tara a trofeelor de vanat medaliabile, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;”r
27. La articolul 23, dupa litera m) se introduce litera mA) cu urmatorul cuprins:r
„m1) scoaterea din tara a trofeelor conventionale de vanat nemedaliabile, fara documente legale de export;”r
28. La articolul 24, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:r
„Art. 24. – (1) Prin vanatoare, ca actiune, se intelege cautarea, starnirea, urmarirea, haituirea, ranirea, uciderea ori capturarea vanatului sau orice alta activitate cu aceeasi finalitate.r
r
……………………………………………………………………..r
r
(3) In situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitatii faunei salbatice si pastrarea echilibrului ecologic, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura poate stabili restrictia sau extinderea perioadei de vanatoare la unele specii de vanat, precum si vanarea limitata a unor specii strict protejate.”r
29. La articolul 25 alineatul (2), literele a), b) si c) vor avea urmatorul cuprins:r
„a) elevii si studentii din unitatile de invatamant abilitate, in care se studiaza ca disciplina, in cadrul programului de instruire, vanatul si vanatoarea;r
b) personalul tehnic de vanatoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vanatoare, dar numai in limita atributiilor de serviciu;r
c) cetatenii straini care fac dovada calitatii de vanator in tara de domiciliu, ca invitati, pe baza de reciprocitate sau contra cost si sub raspunderea directa a gestionarului fondului de vanatoare, dar numai in limita cotei de recolta aprobate si nesolicitate de vanatorii din Romania.”r
30. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:r
„(3) Vanatorii romani, vanatorii straini, personalul tehnic de vanatoare, precum si studentii si elevii care studiaza cinegetica in cadrul procesului de invatamant sunt obligati sa posede asigurare impotriva accidentelor, pentru a putea practica vanatoarea.”r
31. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 26. – (1) Permisele de vanatoare se elibereaza de catre organizatiile vanatoresti licentiate in conditiile legii solicitantilor cu cetatenie romana care au domiciliul in Romania si rezidentilor in Romania care au implinit varsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatura, au luat parte la o instruire practica intr-un poligon de tir vanatoresc si au absolvit examenul de vanator sustinut in fata unei comisii de examinare, constituita la nivel judetean, la data stabilita anual de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.r
(2) Din comisia de examinare fac parte 2 reprezentanti ai autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, 2 reprezentanti ai Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si un reprezentant al institutiilor de invatamant superior de specialitate.r
(3) Examenele se organizeaza anual.r
(4) Permisul de vanatoare nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de portarma si nici de cele care, in ultimii 3 ani, au fost sanctionate pentru savarsirea vreunei abateri prevazute de prezenta lege.r
(5) Permisul de vanatoare se va anula:r
– vanatorului care nu mai are dreptul la permis de arma;r
– vanatorului care a savarsit o fapta incadrata ca infractiune de prezenta lege;r
– vanatorului care si-a pierdut calitatea de membru al organizatiei gestionare de fonduri de vanatoare;r
– vanatorului care refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii de control in domeniul cinegetic.r
(6) Retragerea si anularea permisului de vanatoare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.r
(7) Formularele permiselor de vanatoare sunt documente cu regim special, emise si inseriate de catre Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, conform modelului si reglementarilor emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, si puse la dispozitie organizatiilor vanatoresti carora li s-a acordat licenta de functionare.r
(8) Permisele de vanatoare se pun la dispozitie organizatiilor vanatoresti care au in gestiune fonduri de vanatoare.”r
32. La articolul 27, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:r
„(2) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi obtinute si folosite de gestionarii fondurilor de vanatoare, in conditiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea si practicarea vanatorii.”r
33. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 28. – In rezervatiile cinegetice vanarea si capturarea unor specii de vanat in scopul ameliorarii sau reducerii efectivelor acestora se pot face si in perioadele in care vanatoarea este interzisa, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”r
34. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 29. – (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole si silvice pot fi vanati la panda si in afara perioadei legale de vanatoare, pe baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.r
(2) Ursii, lupii, pisicile salbatice, vidrele, nurcile si hamsterii pot fi vanati numai cu aprobarea si in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.”r
35. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 30. – Vanatul impuscat sau capturat se transporta insotit de documentele prevazute de legislatia in vigoare.”r
36. La articolul 32, literele f), h), k), l), p), r) si t) vor avea urmatorul cuprins:r
„f) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori in timpul de la apusul pana la rasaritul soarelui;r
r
……………………………………………………………………..r
r
h) vanarea ursilor la barlog si vanarea la nada fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru fiecare caz;r
r
……………………………………………………………………..r
r
k) folosirea la vanatoare a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse in magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vaneaza si a munitiei neautorizate;r
l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;r
r
……………………………………………………………………..r
r
p) utilizarea odorivectorilor fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;r
r) comercializarea, de catre persoane fizice, a vanatului;r
r
……………………………………………………………………..r
r
t) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile sa ucida, explozibililor, curselor si a capcanelor neautorizate, otravurilor, narcoticelor si a armelor neomologate sau neautorizate pentru vanatoare in Romania.”r
37. La articolul 32, dupa litera s) se introduce litera s1) cu urmatorul cuprins:r
„s1) vanatoarea cu strainii in parcurile naturale, in rezervatiile cinegetice si in fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice.”r
38. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 34. – (1) Constituie infractiune de braconaj la vanatoare si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta savarsita:r
a) fara permis de vanatoare si autorizatie legala sau, dupa caz, fara autorizatie legala;r
b) asupra animalelor a caror vanare este interzisa sau in perioade in care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisa;r
c) prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;r
d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor si farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe intuneric;r
e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile sa ucida, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decat tinute in mana si a altor arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania.r
(2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani, daca au fost savarsite:r
a) in timpul noptii, cu exceptia speciilor de vanat la care vanatoarea este permisa conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vanatorii;r
b) de doua sau mai multe persoane impreuna;r
c) de o persoana cu atributii de serviciu sau atributii publice in domeniul vanatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au in obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea;r
d) in rezervatii cinegetice.”r
39. La articolul 35, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 35. – (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:r
a) scoaterea din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a vanatului viu fara respectarea dispozitiilor legale;r
b) transportul vanatului dobandit in conditiile art. 34;r
c) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vanatoare in alte conditii decat cele prevazute la art. 26 si 27;r
d) depasirea cotei de recolta aprobate pentru fiecare gestionar;r
e) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare in rezervatii cinegetice fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;r
f) vanarea speciilor de vanat strict protejate fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;r
g) vanatoarea in parcurile naturale;r
h) vanatoarea cu vanatori straini in rezervatiile cinegetice si in fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice.”r
40. La articolul 36, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 36. – (1) Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor prevazute la art. 34 si 35, inclusiv mijloacele de transport, se confisca.”r
41. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 37. – (1) Permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 34 si 35 se retrage si se anuleaza, in conditiile legii, de catre unitatea care are vanatorul in evidenta.r
(2) Agentul constatator este obligat, in asemenea cazuri, sa retina permisul de vanatoare si sa il transmita imediat unitatii care l-a vizat.”r
42. La articolul 39 alineatul (1), literele a), b), c) si d) vor avea urmatorul cuprins:r
„a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 lit. b), art. 32 lit. c) si o) si la art. 37 alin. (2), cu amenda de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;r
b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 23 lit. e), f), h), i), j), k), l) si p) si la art. 32 lit. a) d), g), i), j), k) si p), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;r
c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 23 lit. a), c), d) si o), art. 30 si art. 32 lit. b), e), h), l), n), r) si s), cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;r
d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 16 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 23 lit. n), art. 31 alin. (1) si la art. 32 lit. f) si m), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.”r
43. La articolul 42, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:r
„(2) Procesele-verbale incheiate de persoanele prevazute la alin. (1) se trimit, in termen de maximum 5 zile, unitatii de care apartine agentul constatator, conducatorului acesteia revenindu-i obligatia de a le transmite, in cazul infractiunilor, in maximum 25 de zile, organelor de cercetare penala.”r
44. La articolul 44, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:r
„(2) Despagubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se incaseaza de catre gestionarii fondurilor de vanatoare, direct sau prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.r
(3) Despagubirile incasate de gestionarii fondurilor de vanatoare sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:r
– 50% se retin pentru gospodarirea vanatului de catre gestionarii care le incaseaza;r
– 25% se achita agentilor constatatori de catre gestionarii care le incaseaza;r
– 25% se vireaza autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in fondul special de protectia vanatului.”r
45. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 46. – Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vanatoare se face, in conditiile prezentei legi, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea principiului continuitatii.”r
46. Dupa articolul 46 se introduce articolul 46A cu urmatorul cuprins:r
„Art. 461. – Studiile prevazute la art. 171 vor fi intocmite de actualii gestionari in maximum un an de la publicarea prezentei legi*).”r
___________r
*) Art. 171 a fost introdus prin Legea nr. 654/2001.r
r
47. La articolul 47, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 47. – (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vanatoare se face in maximum 60 de zile de la incetarea raporturilor contractuale cu fostii gestionari.”r
48. La articolul 47, alineatul (3) devine alineatul (2) si alineatul (2) se abroga.r
49. Articolul 49 se abroga.r
50. Anexele nr. 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:r
r
r
ANEXA Nr. 1r
r
FAUNA SALBATICAr
de interes vanatoresc, la care vanarea este permisar
r
Perioadele de vanare si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte iliciter
r
ttDespagubiri in lei,r
Nr. tDenumirea speciei tPerioada de vanare tin perioadar
crt. t admisa interzisar
r
A. MAMIFEREr
1. tBizamul (Ondatra zibethica)t1 octombrie – 15 aprilie t100.000t200.000r
2. tCapra neagra (Rupicapra rupicapra) t15 septembrie – 15 decembrie t25.000.000t50.000.000r
3. tCapriorul (Capreolus capreolus)r
t- mascul t15 mai – 15 octombriet15.000.000t25.000.000r
t- femela t1 septembrie – 15 februarie t10.000.000t20.000.000r
4. tCerbul comun (Cervus elaphus)r
t- mascult1 septembrie – 15 decembrie t50.000.000t100.000.000r
t- femela t1 septembrie – 15 februarie t30.000.000t60.000.000r
5. tCerbul lopatar (Dama dama)r
t- mascul t1 septembrie – 15 decembrie t20.000.000t40.000.000r
t- femela t1 septembrie – 15 februarie t15.000.000t30.000.000r
6. tCainele enot (Nyctereutes prociynoides)t15 septembrie – 31 martie t500.000t1.000.000r
7. tDihorul comun (Putorius sp.) t15 septembrie – 31 martie t200.000t400.000r
8. tHermelina (Mustela erminea) t15 septembrie – 31 martie t200.000t400.000r
9. tIepurele de camp (Lepus europaeus) t1 noiembrie – 31 ianuarie t500.000t1.000.000r
10. tIepurele de vizuina (Oryctolagus cuniculus) t1 noiembrie – 31 ianuarie t500.000t 1.000.000r
11. tJderul (Martes sp.) t15 septembrie – 31 martiet1.200.000t2.400.000r
12. tMarmota (Marmota marmota) t15 septembrie – 31 octombrie t2.000.000t4.000.000r
13. tMistretul (Sus scrofa) t1 august – 31 ianuarie t5.000.000t10.000.000r
14. tMuflonul (Ovis aries musimon)t15 septembrie – 15 decembrie t25.000.000t50.000.000r
15. tNevastuica (Mustela nivalis)t15 septembrie – 31 martie t500.000t1.000.000r
16. tRasul (Lynx lynx)t15 septembrie – 31 martie t5.000.000t10.000.000r
17. tSacalul (Canis aureus) tot anul 500.000t-r
18. tVeverita (Sciurus vulgaris) t15 septembrie – 31 martie t200.000t400.000r
19. tViezurele (Meles meles) t1 august – 31 martie t500.000t1.000.000r
20. tVulpea (Vulpes vulpes) ttot anult500.000t-r
r
B. PASARIr
1. tBatausul (Philomachus pugnax)t15 august – 15 martie t50.000t100.000r
2. tBecatina comuna (Gallinago gallinago) t15 august – 15 martie t50.000t100.000r
3. tCioara griva (Corvus corone cornix) ttot anul t10.000t-r
4. tCioara de semanatura (Corvus frugilegus) ttot anul t10.000t-r
5. tCiocarlia (Alauda arvensis) t1 august – 15 martie t50.000t100.000r
6. tCocosul-de-munte (Tetrao urogallus) t1 aprilie – 5 mai t5.000.000t10.000.000r
7. tCormoranul mare (Phalacrocorax carbo) t15 august – 15 martie t100.000t200.000r
8. tCotofana (Pica pica)ttot anul t10.000t-r
9. tEiderul (Somateria mollissima)t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
10. tFazanul (Phasianus colchicus)t1 octombrie – 28 februarie t300.000t600.000r
11. tFerestrasul mare (Mergus merganser) t15 august – 15 martie 200.000t400.000r
12. tFerestrasul motat (Mergus serrator) t15 august- 15 martie t200.000t400.000r
13. tGaita (Garrulus glandarius) t1 august – 15 martie t10.000t20.000r
14. tGainusa de balta (Gallinula chloropus) t15 august – 15 martie 100.000t100.000r
15. tGasca de semanatura (Anser fabalis fabalis) t15 august – 28 februarie t300.000t600.000r
16. tGasca mica de semanatura (Anser fabalis rossicus) t15 august – 28 februarie t300.000t600.000r
17. Gasca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) t15 august – 28 februarie t300.000t600.000r
18. Gasca de vara (Anser anser rubrirostris) t15 august – 28 februarie t300.000t600.000r
19. Gasca neagra (Branta bernicla) t15 august – 28 februarie t300.000t600.000r
20. Garlita mare (Anser albifrons) t15 august – 28 februarie t300.000t600.000r
21. Graurul (Sturnus sp.) t1 august – 15 martie t10.000t20.000r
22. Gugustiucul (Streptopelia decaocto) t1 august – 15 martie t100.000t200.000r
23. Ierunca (Tetrastes bonasia) t15 septembrie – 15 decembrie t500.000t1.000.000r
24. Lisita (Fulica atra) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
25. Nagatul (Vanellus vanellus) t15 august – 15 martie t100.000t200.000r
26. Porumbelul gulerat (Columba palumbus)t1 august – 15 martie t100.000t200.000r
27. Porumbelul de scorbura (Columba oenas) t1 august – 15 martie t100.000t200.000r
28. Potarnichea (Perdix perdix) t15 octombrie – 31 decembrie t300.000t600.000r
29. Prepelita (Coturnix coturnix) t1 august – 15 octombrie t100.000t200.000r
30. Rata mare (Anas platyrhynchos) t15 august – 28 februarie t200.000t400.000r
31. Rata mica (Anas crecca) t15 august – 15 martiet200.000t400.000r
32. Rata pestrita (Anas strepera) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
33. Rata fluieratoare (Anas penelope) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
34. Rata sulitar (Anas acuta)t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
35. Rata caraitoare (Anas querquedula) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
36. Rata cu cap castaniu (Aythya ferina) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
37. Rata motata (Aythya fuligula) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
38. Rata cu cap negru (Aythya marila) t15 august – 15 martie t200.000t 400.000r
39. Rata sunatoare (Bucephala clangula) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
40. Rata cu ciuf (Netta rufina) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
41. Rata de gheturi (Clangula hyemalis) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
42. Rata lingurar (Anas clypeata)t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
43. Rata catifelata (Melanitta fusca)t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
44. Rata neagra (Melanitta nigra) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
45. Sitarul de padure (Scolapax rusticola) t15 septembrie – 15 aprilie t500.000t1.000.000r
46. Sitarul de mal (Limosa limosa) t15 august – 15 martie t200.000t400.000r
47. Stancuta (Corvus monedula) t1 august – 15 martie t25.000t50.000r
48. Sturzul de vasc (Turdus viscivorus) t1 august – 15 martiet25.000t50.000r
49. Sturzul cantator (Turdus philomelos) t1 august – 15 martie t25.000t50.000r
50. Sturzul de vii (Turdus iliacus) t1 august – 15 martie t25.000t50.000r
51. Sturzul de iarna (Turdus pilaris)t1 august – 15 martie t25.000t50.000r
52. Starcul cenusiu (Ardea cinerea) t1 august – 15 martie t25.000t50.000r
53. Turturica (Streptopelia turtur) t1 august – 15 martie t100.000t200.000r
r
ANEXA Nr. 2r
r
r
r
MAMIFERE DE INTERES VANATORESCr
si pasari din fauna salbatica la care vanarea este interzisa,r
precum si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte iliciter
r
r
r
r
Denumirea speciei tDespagubirir
r
tin leir
A. MAMIFEREr
1. Castorul (Castor fiber) t50.000.000r
2. Elanul (Alces alces) t100.000.000r
3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus) t250.000r
4. Lupul (Canis lupus)t5.000.000r
5. Nurca (Lutreola lutreola)t2.500.000r
6. Nutria (Myocastor coypus)t2.500.000r
7. Pisica salbatica (Felix silvestris) t1.500.000r
8. Ursul (Ursus arctos) t200.000.000r
9. Vidra (Lutra lutra) t10.000.000r
10. Zimbrul (Bison bonasus)t200.000.000r
r
B. PASARIr
1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca)t5.000.000r
2. Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos)t5.000.000r
3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis) t5.000.000r
4. Acvila-mica (Hieraaetus pennatus) t2.500.000r
5. Acvila-tipatoare-mica (Aquila pomarina) t2.500.000r
6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga) t2.500.000r
7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus)t2.500.000r
8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes) t100.000r
9. Auselul (Regulus sp.) t50.000r
10. Avozeta (Recurvirostra avozetta) t100.000r
11. Barza-alba (Ciconia ciconia) t500.000r
12. Barza-neagra (Ciconia nigra)t500.000r
13. Becatina mica (Lymnocryptes minimus) t100.000r
14. Becatina-mare (Gallinago media) t100.000r
15. Boicusul (Remiz sp.) t50.000r
16. Brumarita (Prunnela sp.) t50.000r
17. Bufnita (Bubo bubo)t2.500.000r
18. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris)t100.000r
19. Caprimulgul (Caprimulgus sp.) t500.000r
20. Califarul-alb (Tadorna tadorna) t1.000.000r
21. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea) t1.000.000r
22. Chira (Sterna sp.)t100.000r
23. Chirighita (Chlidonias sp.)t100.000r
24. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis) t100.000r
25. Cinteza (Fringilla sp.) t50.000r
26. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.) t250.000r
27. Ciocarlanul (Galerida cristata)t250.000r
28. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.) t250.000r
29. Ciovlica (Glareola sp.) t500.000r
30. Ciuful (Asio sp.) t500.000r
31. Ciuhurezul (Surnia ulula) t500.000r
32. Ciuvica (Glaucidium passerinium) t500.000r
33. Ciusul (Otus scops)t500.000r
34. Cocorul-mare (Grus grus) t2.500.000r
35. Cocorul-mic (Anthropoides virgo) t2.500.000r
36. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix) t5.000.000r
37. Codalbul (Haliaeetus albicilla) t2.500.000r
38. Codobatura (Motacilla sp.)t50.000r
39. Codrosul (Phoenicurus sp.)t50.000r
40. Cojoaica (Certhia sp.) t50.000r
41. Corbul (Corvus corax) t500.000r
42. Corcodelul (Podiceps sp.) t100.000r
43. Cormoranul-cret (Phalacrocorax aristotelis) t150.000r
44. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus)t150.000r
45. Crestetul (Porzana sp.) t150.000r
46. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus) t150.000r
47. Carsteiul-de-camp (Crex crex) t150.000r
48. Cucul (Cuculus canorus)t150.000r
49. Cucuveaua (Athene noctua)t500.000r
50. Cufundarul (Gavia artica) t250.000r
51. Cufundarul-gusa-rosie (Gavia stellata) t250.000r
52. Cufundarul-mare (Gavia immer) t250.000r
53. Culicul (Nemenius sp.)t500.000r
54. Drepnea (Apus sp.)t100.000r
55. Dropia (Otis tarda) t15.000.000r
56. Dumbraveanca (Coracias garrulus) t100.000r
57. Egreta-mare (Egretta alba) t500.000r
58. Egreta-mica (Egretta garzetta) t500.000r
59. Ferestrasul-mic (Mergus albellus)t100.000r
60. Fasa (Anthus sp.)t50.000r
61. Flamingul (Phoenicopterus ruber) t50.000r
62. Fluierarul (Tringa sp.) t50.000r
63. Forfecuta (Loxia sp.) t50.000r
64. Frunzarita (Hippolais sp.)t50.000r
65. Fugaciul (Calidris sp.)t50.000r
66. Furtunarul (Puffinus puffinus) t50.000r
67. Gaia-alba (Elanus Caeruleus) t2.500.000r
68. Gaia-neagra (Milvus migrans) t2.500.000r
69. Gaia-rosie (Milvus milvus)t2.500.000r
70. Ghionoaia (Picus sp.)t250.000r
71. Garlita-mica (Anser erythropus) t500.000r
72. Gasca-polara (Anser caerulescens) t500.000r
73. Gasca-de-India (Anser indicus) t500.000r
74. Gasca-calugarita (Branta leucopsis) t500.000r
75. Gasca-cu-gat-rosu (Branta ruficollis)t1.000.000r
76. Grangurul (Oriolus oriolus)t100.000r
77. Greluselul (Locustella sp.) t50.000r
78. Gusa-rosie (Erithacus rubecula) t50.000r
79. Gusa-vanata (Luscinia sp.) t50.000r
80. Heretele (Circus sp.)t250.000r
81. Huhurezul (Strix sp.)t500.000r
82. Hulubul-de-stepa (Syrrhaptes paradoxus) t500.000r
83. Lacarul (Acrocephalus sp.) t50.000r
84. Lacustarul (Sturnus roseus) t50.000r
85. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.) t50.000r
86. Lebada-de-vara (Cygnus olor)t2.000.000r
87. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus) t1.000.000r
88. Lebada-mica (Cygnus bewickii) t1.000.000r
89. Lebada-de-vara (Cygnus olor) t1.000.000r
90. Lopatarul (Platalea leucorodia) t500.000r
91. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.)t100.000r
92. Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla) t100.000r
93. Maracinarul (Saxicola sp.) t50.000r
94. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris) t100.000r
95. Mierla-neagra (Turdus merula) t100.000r
96. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis)t100.000r
97. Minunita (Aegolius funereus)t500.000r
98. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula) t50.000r
99. Muscarul (Ficedula sp.) t50.000r
100. Nagatul-cu-picioare-galbene (Chettusia leucura) t100.000r
101. Nagatul-de-stepa (Vanellus gregarius)t100.000r
102. Nagatul-sudic (Vanellus spinosus)t50.000r
103. Nisiparul (Calidris alba) t50.000r
104. Notatita (Phalaropus sp.) t50.000r
105. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes) t50.000r
106. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus) t250.000r
107. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis)t250.000r
108. Pascarelul-negru (Cinclus sp.) t100.000r
109. Pelicanul (Pelecanus sp.) t1.000.000r
110. Pescarusul-albastru (Alcedo athis) t100.000r
111. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.) t100.000r
112. Pescarusul (Larus sp.)t100.000r
113. Pietrarul (Oenanthe sp.)t50.000r
114. Pietrusul (Arenaria interpres) t50.000r
115. Pitulicea (Phylloscopus sp.) t50.000r
116. Pitigoiul (Parus sp.)t50.000r
117. Pitigusul (Aegithalos sp.)t50.000r
118. Ploierul (Pluvialis sp.)t50.000r
119. Potarnichea-de-stanca (Alectoris graeca) t500.000r
120. Presura (Enberiza sp.) t50.000r
121. Prigoria (Merops apiaster) t50.000r
122. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.) t50.000r
123. Prundarasul (Chradrius sp.)t50.000r
124. Pupaza (Upupa epops) t100.000r
125. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala) t500.000r
126. Rata rosie (Aythya nyroca) t500.000r
127. Randunica (Hyrunda sp.)t50.000r
128. Scoicarul (Haematopus ostralegus)t50.000r
129. Sfranciocul (Lanius sp.) t50.000r
130. Silvia (Sylvia sp.) t50.000r
131. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica) t100.000r
132. Sparcaciul (Otis tetrax)t5.000.000r
133. Sticletele (Carduelis sp.)t50.000r
134. Starcul-de-cireada (Bubuleus ibis)t100.000r
135. Starcul-galben (Ardeola ralloides) t100.000r
136. Starcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax) t100.000r
137. Starcul pitic (Ixobrychus minutus) t100.000r
138. Starcul-rosu (Ardea purpurea)t100.000r
139. Striga (Tyto alba guttata)t1.000.000r
140. Stufarica (Cettia cetti) t50.000r
141. L