CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, i conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit i continuare sistemul public.
Art. 2. – Sistemul public se organizeaza si functioneaza avind ca principii de baza:
a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept;
b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu i ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;
c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau ilaturarea riscurilor sociale prevazute de lege;
d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitindu-se corelativ cu ideplinirea obligatiilor;
e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite;
f) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public, conform legii;
g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public, conform legii.
Art. 3. – (1) in baza prezentei legi, i termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, se ifiinteaza Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita i continuare, prescurtat, CNPAS.
(2) in subordinea CNPAS se ifiinteaza case judetene de pensii i fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite i continuare case teritoriale de pensii.
(3) CNPAS poate ifiinta case locale de pensii, i functie de numarul, complexitatea si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii si, respectiv, Casei de pensii a municipiului Bucuresti.
Art. 4. – (1) in sistemul public sunt asigurate, i conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite i continuare asigurati.
(2) Asiguratii pot fi cetateni romini, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada i care au, conform legii, domiciliul sau resedinta i Rominia.
(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.
Art. 5. – (1) in sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;
II. persoanele care isi desfasoara activitatea i functii elective sau care sunt numite i cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, i conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;
III. persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, i conditiile legii, denumite i continuare someri;
IV. persoanele care realizeaza un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se afla i una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au icheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate i institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
f) proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;
g) persoane care desfasoara activitati agricole i cadrul gospodariilor individuale sau activitati private i domeniul forestier;
h) membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura;
i) persoane care desfasoara activitati i unitatile de cult recunoscute potrivit legii si care nu au icheiat contract individual de munca;
V. persoanele care realizeaza prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie, si care se regasesc i doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV;
VI. persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin 3 salarii medii brute pe economie.
(2) Se pot asigura i sistemul public, pe baza de contract de asigurare, i conditiile prezentei legi, si alte persoane care nu se regasesc i situatiile prevazute la alin. (1).
(3) Salariul mediu brut pe economie pentru anul urmator se prognozeaza si se face public de catre CNPAS pina la data de 31 decembrie a anului curent.
Art. 6. – (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, denumite i continuare angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate sa depuna i fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii, i raza careia se afla sediul angajatorului.
(2) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, care au implinit virsta de 18 ani, sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare la casa teritoriala de pensii i raza careia se afla domiciliul asiguratului, i termen de 30 de zile de la icadrarea i situatiile mentionate.
(3) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca se regasesc si i una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.
(4) Persoanele care desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii au obligatia sa declare angajatorului, pe propria raspundere, daca sunt icadrate cu contract individual de munca la alt angajator.
Art. 7. – (1) in sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de ilocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batrinetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului, denumite i continuare riscuri asigurate.
(2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de: pensii, indemnizatii, ajutoare, alte tipuri de prestatii prevazute de lege, corelative cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.
(3) in sistemul public asiguratii nu pot beneficia concomitent de doua sau mai multe prestatii de asigurari sociale pentru acelasi risc asigurat, cu exceptia celor pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca.
Art. 8. – (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele i care persoanele au platit contributii de asigurari sociale i sistemul public din Rominia, precum si i alte tari, i conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Rominia este parte.
(2) Drepturile de asigurari sociale cuvenite i sistemul public din Rominia se pot transfera i tarile i care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, i conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Rominia este parte.r
(3) Prestatiile de asigurari sociale aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate i alte tari, i conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Rominia este parte, i moneda tarilor respective sau itr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.rn
Art. 9. – (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale i sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale.rn
(2) Codul personal de asigurari sociale si modalitatile de atribuire a acestuia se stabilesc de CNPAS.rn
(3) Fiecarui asigurat i sistemul public i se atribuie un singur cod personal de asigurari sociale.rn
Art. 10. – in Rominia se pot organiza si pot functiona societati private de asigurari sociale, reglementate prin lege speciala.rn
rn
CAPITOLUL IIrn
Bugetul asigurarilor sociale de statrn
rn
Art. 11. – (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public.rn
(2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului.rn
(3) Daca legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile iainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica i continuare bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul precedent pina la adoptarea noului buget.rn
Art. 12. – Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat provin din contributii de asigurari sociale, dobinzi, majorari pentru plata cu itirziere a contributiilor, precum si din alte venituri, potrivit legii.rn
Art. 13. – (1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege.rn
(2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pina la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva.rn
(3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv.rn
(4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale i situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.rn
Art. 14. – (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate i anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat.rn
(2) Fondul de rezerva se reporteaza i anul urmator si se completeaza potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) si (3).rn
(3) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului de asigurari sociale de stat din anii precedenti si, i continuare, din fondul de rezerva.rn
Art. 15. – Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobinzi; nivelul dobinzilor se stabileste prin conventii icheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu bancile.rn
Art. 16. – in mod exceptional, i situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.rn
Art. 17. – (1) in sistemul public, pe teritoriul Rominiei, contributiile si prestatiile de asigurari sociale se platesc i lei.rn
(2) Contributiile si prestatiile de asigurari sociale, stabilite i moneda altor tari, se platesc pe teritoriul Rominiei i lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Rominiei din ziua platii.rn
rn
CAPITOLUL IIIrn
Contributia de asigurari socialern
rn
Art. 18. – (1) in sistemul public sunt contribuabili, dupa caz:rn
a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;rn
b) angajatorii;rn
c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II si VI, asimilate i conditiile prezentei legi angajatorului;rn
d) Agentia Nationala de Ocupare si Formare Profesionala care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;rn
e) persoanele prevazute la art. 5 alin. (2), care icheie contract de asigurare.rn
(2) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate i functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale.rn
(3) Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.rn
Art. 19. – (1) in sensul prezentei legi, locurile de munca i conditii deosebite reprezinta acele locuri care, i mod permanent sau i anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc.rn
(2) Criteriile si metodologia de icadrare a locurilor de munca i conditii deosebite se stabilesc prin hotarire a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si a Ministerului Sanatatii.rn
(3) Hotarirea Guvernului prevazuta la alin. (2) se va adopta i termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I.rn
(4) Locurile de munca i conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, i cazul i care nu se icheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de icadrare prevazute la alin. (2).rn
(5) Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru icadrarea locurilor de munca i conditii deosebite.rn
Art. 20. – in sensul prezentei legi, locurile de munca i conditii speciale sunt cele din:rn
a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea i subteran cel putin 50% din timpul normal de munca i luna respectiva;rn
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii;rn
c) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut i anexa nr. 1;rn
d) activitatea artistica desfasurata i profesiile prevazute i anexa nr. 2.rn
Art. 21. – (1) Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul icadrarii i una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau de la data icheierii contractului de asigurare.rn
(2) Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, reprezinta o treime din cota de contributie de asigurari sociale, stabilita anual pentru conditii normale de munca.rn
(3) Contributia de asigurari sociale, datorata de angajatori, reprezinta diferenta fata de contributia individuala de asigurari sociale, prevazuta la alin. (2), pina la nivelul cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite prin legea anuala a bugetului de stat, i functie de conditiile de munca.rn
(4) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca i care isi desfasoara activitatea.rn
(5) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca.rn
(6) Contributia de asigurari sociale datorata de contribuabilii prevazuti la art. 18 alin. (1) nu se impoziteaza.rn
Art. 22. – (1) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI si de angajatorii acestora, se fac lunar de catre angajatori.rn
(2) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru someri se fac lunar de catre institutia care administreaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.rn
(3) Plata contributiei de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2), se face lunar de catre acestia, pe baza calculului efectuat si comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigurati.rn
(4) Plata contributiei de asigurari sociale, i cazul asiguratilor aflati i situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h) si alin. (2), se poate face si la intervale mai mari de o luna, fara a depasi 6 luni, cu respectarea termenelor prevazute i declaratia sau i contractul de asigurare.rn
Art. 23. – (1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale i cazul asiguratilor o constituie:rn
a) salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, si/sau veniturile asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI;rn
b) venitul lunar asigurat, prevazut i declaratia sau contractul de asigurare, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie.rn
(2) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul romin trimis i misiune permanenta i strainatate de catre persoanele juridice din Rominia este salariul brut lunar i lei, corespunzator functiei i care persoana respectiva este icadrata i tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri care se acorda potrivit legii.rn
(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) nu poate depasi plafonul a de 3 ori salariul mediu brut lunar pe economie.rn
(4) Salariul mediu brut lunar pe economie este cel prevazut la art. 5 alin. (3).rn
Art. 24. – (1) Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si veniturile brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. VI.rn
(2) Baza lunara de calcul, la care persoana juridica din Rominia datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul romin trimis i misiune permanenta i strainatate, o constituie fondul total de salarii rezultat din isumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat contributia de asigurari sociale, conform prevederilor art. 23 alin. (2).rn
(3) Baza de calcul prevazuta la alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decit produsul dintre numarul mediu al asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 3 salarii medii brute lunare pe economie.rn
(4) Prevederile alin. (3) se aplica si i cazul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj.rn
Art. 25. – Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesionala sau al alocatiei de sprijin, dupa caz.rn
Art. 26. – (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentind:rn
a) prestatii de asigurari sociale care se suporta din fondurile asigurarilor sociale sau din fondurile angajatorului si care se platesc direct de acesta, potrivit prezentei legi;rn
b) drepturile platite potrivit dispozitiilor legale, i cazul desfacerii contractelor individuale de munca sau al icetarii calitatii de membru cooperator;rn
c) diurnele de deplasare, detasare si indemnizatiile de transfer, drepturile de autor;rn
d) sumele obtinute i baza unei conventii civile de prestari de servicii sau executari de lucrari de catre persoane care au icheiate contracte individuale de munca;rn
e) sumele reprezentind participarea salariatilor la profit;rn
f) premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale.rn
(2) Sumele exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale nu se iau i considerare la stabilirea cuantumului prestatiilor de asigurari sociale.rn
Art. 27. – (1) Sumele reprezentind prestatii de asigurari sociale, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, i contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva.rn
(2) Sumele reprezentind prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta i luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii i raza careia se afla sediul acestuia.rn
Art. 28. – (1) Contributia individuala de asigurari sociale, datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, se retine integral din salariul sau, dupa caz, din venitul brut lunar al asiguratului si se vireaza lunar de angajator la casa teritoriala de pensii i raza careia se afla sediul acestuia.rn
(2) Angajatorul calculeaza si vireaza lunar contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat, impreuna cu contributiile individuale retinute de la asigurati.rn
(3) in cazul i care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decit contributia datorata, suma platita i plus se regularizeaza ulterior, conform procedurilor stabilite de CNPAS.rn
Art. 29. – Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt:rn
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna i curs, i cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tirziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;rn
b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, i cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tirziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata;rn
c) pina la sfirsitul lunii, pentru luna i curs, i cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c), d) si e);rn
d) cel mai tirziu pina la datele fixate prin declaratia sau prin contractul de asigurare, i cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. f), g), h), i) si alin. (2);rn
e) pina la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, i cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III;rn
f) data prevazuta i conventia civila de prestari de servicii pentru plata sumelor celor angajati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii, dar nu mai tirziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.rn
Art. 30. – (1) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune i banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri ale asiguratilor, si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, platile efectuindu-se simultan, sub control bancar.rn
(2) in cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru icasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.rn
Art. 31. – (1) Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29 genereaza plata unor majorari calculate pentru fiecare zi de itirziere, pina la data achitarii sumei datorate inclusiv.rn
(2) Cota majorarilor de itirziere, prevazuta la alin. (1), se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.rn
(3) Sumele reprezentind majorarile de itirziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.rn
(4) Calculul majorarilor de itirziere, evidentierea i contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata ajutorului de somaj.rn
(5) Calculul majorarilor de itirziere pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare se efectueaza, dupa caz, de acestia sau de casele teritoriale de pensii.rn
Art. 32. – in cazul lichidarii administrative sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevazute de lege.rn
Art. 33. – Neplata contributiei de asigurari sociale de catre asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare la termenele stabilite atrage neacordarea drepturilor la prestatii pina la achitarea contributiilor datorate si a majorarilor de itirziere aferente.rn
Art. 34. – Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc i situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V, trebuie sa depuna la casele teritoriale de pensii, i termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de retragere a declaratiei de asigurare.rn
Art. 35. – (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute i contract.rn
(2) in cazul rezilierii contractului de asigurare, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie.rn
(3) Calitatea de asigurat se redobindeste dupa icheierea unui nou contract de asigurare.rn
(4) Dupa redobindirea calitatii de asigurat dreptul la prestatii de asigurari sociale, altele decit pensiile, se reia dupa realizarea unui nou stagiu de cotizare, prevazut de lege, pentru aceste prestatii.rn
Art. 36. – (1) Colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale se asigura prin casele teritoriale de pensii, pe baza codului personal de asigurari sociale.rn
(2) Pastrarea si evidenta datelor privind contributiile de asigurari sociale, pe fiecare asigurat, se realizeaza de casele teritoriale de pensii si de CNPAS.rn
(3) De la data intrarii i vigoare a prezentei legi contributiile de asigurari sociale, colectate prin casele teritoriale de pensii, vor fi alocate lunii pentru care s-a efectuat plata.rn
(4) Debitele catre bugetul asigurarilor sociale de stat, corespunzatoare perioadelor anterioare intrarii i vigoare a prezentei legi, vor fi urmarite distinct, potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.rn
Art. 37. – (1) in sistemul public stagiul de cotizare se constituie din isumarea lunilor i care s-a platit contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat, atit de asigurat, cit si de angajator sau, dupa caz, numai de asigurat, i situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV, V, VI si alin. (2).rn
(2) in luna i care asiguratului i s-a retinut contributia de asigurari sociale, iar angajatorul nu si-a achitat contributia datorata i calitatea sa de contribuabil, stagiul de cotizare ce se ia i calcul reprezinta o treime din luna respectiva.rn
Art. 38. – (1) in sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite i continuare perioade asimilate, i care asiguratul:rn
a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a), b), c) si e);rn
b) a urmat cursurile de zi ale ivatamintului superior, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;rn
c) a satisfacut serviciul militar ca militar i termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau i prizonierat.rn
(2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de ivatamint superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.rn
(3) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) beneficiaza de perioade asimilate, daca i aceste perioade nu se regasesc i situatiile prevazute la art. 5.rn
(4) Perioadele asimilate, prevazute la alin. (1), se valorifica numai pentru obtinerea pensiei pentru limita de virsta, de invaliditate si de urmas.rn
Art. 39. – (1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor anual, din oficiu, de catre CNPAS, prin casele teritoriale de pensii.rn
(2) Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost, oricind i timpul anului. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPAS.rn
rn
CAPITOLUL IVrn
Pensiirn
rn
Art. 40. – in sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii:rn
a) pensia pentru limita de virsta;rn
b) pensia anticipata;rn
c) pensia anticipata partiala;rn
d) pensia de invaliditate;rn
e) pensia de urmas.rn
rn
SECL?IUNEA 1rn
Pensia pentru limita de virstarn
rn
Art. 41. – (1) Pensia pentru limita de virsta se acorda asiguratilor care ideplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind virsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat i sistemul public.rn
(2) Virsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea virstei standard de pensionare se va realiza i termen de 13 ani de la data intrarii i vigoare a prezentei legi, prin cresterea virstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute i anexa nr. 3.rn
(3) Stagiul minim de cotizare atit pentru femei, cit si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza i termen de 13 ani de la data intrarii i vigoare a prezentei legi, conform esalonarii prevazute i anexa nr. 3.rn
(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza i termen de 13 ani de la data intrarii i vigoare a prezentei legi, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute i anexa nr. 3.rn
(5) Asiguratii care ideplinesc conditiile prevazute la alin. (1)-(4) pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.rn
Art. 42. – (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea, total sau partial, i conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de virsta, cu reducerea virstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.rn
rn
TABELUL Nr. 1rn
rn
tStagiul de cotizare tReducerea virstelorrn
ti conditii deosebite tstandard de pensionarern
tde munca (ani impliniti) t(ani impliniti)rn
trn
t6 t1,0rn
t8 t1,5rn
t10 t2,0rn
t12 t2,5rn
t14 t3,0rn
t16 t3,5rn
t18 t4,0rn
t20 t4,5rn
t22 t5,0rn
t24 t5,5rn
t26 t6,0rn
t28 t6,5rn
t30 t7,0rn
t32 t7,5rn
t35 t8,0rn
(2) Virstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 55 de ani pentru barbati.rn
Art. 43. – (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea i locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani i aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de virsta icepind cu virsta de 45 de ani.rn
(2) Asiguratii care au realizat i conditii speciale de munca un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani, cu exceptia celor prevazuti la alin. (1), beneficiaza de pensie pentru limita de virsta, cu reducerea virstelor standard de pensionare cu 15 ani.rn
(3) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea i locurile de munca prevazute la art. 20 lit. b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani i zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani i zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de virsta, indiferent de virsta.rn
Art. 44. – Asiguratii care au realizat i conditii speciale de munca un stagiu de cotizare mai mic de 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de virsta, cu reducerea proportionala a virstelor standard de pensionare, i conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor anexelor nr. 4 si 5.rn
Art. 45. – Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, i conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotarire a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, a Ministerului Sanatatii si a Ministerului Transporturilor, i urma consultarii cu CNPAS. Hotarirea Guvernului va fi adoptata pina la intrarea i vigoare a prezentei legi.rn
Art. 46. – Asiguratii care au realizat stagii de cotizare atit i conditii deosebite, cit si i conditii speciale de munca beneficiaza, cumulativ, de reducerea virstelor standard de pensionare, corespunzatoare fiecarei situatii, fara ca aceasta reducere sa depaseasca 12 ani.rn
Art. 47. – (1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare i conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, i functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a virstelor standard de pensionare prevazute i anexa nr. 3, astfel:rn
a) cu 15 ani, reducerea virstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav;rn
b) cu 10 ani, reducerea virstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat;rn
c) cu 10 ani, reducerea virstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.rn
(2) Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de virsta, indiferent de virsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.rn
Art. 48. – Beneficiaza de reducerea virst de pensie pentru limita de virsta, indiferent de virsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.rn
Art. 48. – Beneficiaza de reducerea virstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare i strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat asiguratii cu stagiul complet de cotizare, carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea i munca i conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu icepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate i strainatate ori constituite i prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.rn
rn
SECL?IUNEA a 2-arn
Pensia anticipatarn
rn
Art. 49. – (1) Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani iaintea virstelor standard de pensionare.rn
(2) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste i aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de virsta.rn
(3) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au i vedere perioadele asimilate, prevazute de prezenta lege.rn
rn
SECL?IUNEA a 3-arn
Pensia anticipata partialarn
rn
Art. 50. – (1) Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pina la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea virstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.rn
(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de virsta, prin diminuarea acestuia i raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus virsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.rn
rn
TABELUL Nr. 2rn
rn
tStagiul de cotizare tProcentul dern
trealizat peste stagiul tdiminuare pentrurn
tstandard complet de tfiecare lunarn
tcotizare prevazut i tde anticiparern
tanexa nr. 3 t(%)rn
t(coloanele 3 si 6)rn
rn
tpina la 1 an t0,50rn
tpeste 1 an t0,45rn
tpeste 2 ani t0,40rn
tpeste 3 ani t0,35rn
tpeste 4 ani t0,30rn
tpeste 5 ani t0,25rn
tpeste 6 ani t0,20rn
tpeste 7 ani t0,15rn
tpeste 8 ani t0,10rn
titre 9 si 10 ani t0,05rn
rn
Art. 51. – Asiguratii care au desfasurat activitati i conditii deosebite sau i conditii speciale de munca, dar care nu se pot pensiona cu reducerea virstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de prevederile art. 50. in aceste cazuri reducerea virstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.rn
Art. 52. – La implinirea virstelor standard de pensionare, prevazute de prezenta lege, pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de virsta, prin eliminarea diminuarii prevazute la art. 50 alin. (2) si adaugarea eventualelor stagii de cotizare realizate i perioada de anticipare.rn
rn
SECL?IUNEA a 4-arn
Pensia de invaliditatern
rn
Art. 53. – (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:rn
a) accidentelor de munca, conform legii;rn
b) bolilor profesionale si tuberculozei;rn
c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.rn
(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, i conditiile prevazute la alin. (1), si asiguratii care satisfac obligatii militare prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c).rn
(3) Au dreptul la pensie de invaliditate, i conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite i timpul si din cauza practicii profesionale.rn
(4) Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori i legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi itr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul si la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea i munca, pe timpul cit dureaza invaliditatea, stabilita i aceleasi conditii i care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.rn
Art. 54. – in raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este:rn
a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitind igrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane;rn
b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane;rn
c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putind sa presteze o activitate profesionala.rn
Art. 55. – Criteriile si normele pe baza carora se face icadrarea i gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarire a Guvernului, initiata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Sanatatii, la propunerea CNPAS, care va fi adoptata pina la data intrarii i vigoare a prezentei legi.rn
Art. 56. – (1) incadrarea sau neicadrarea itr-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisa de medicul specializat i expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit i continuare medic expert al asigurarilor sociale.rn
(2) A