Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 296 din 30 decembrie 2000 privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Autoritatea pentru Privatizare pune in aplicare strategia Guvernului privind procesul de privatizare pentru societatile comerciale din portofoliul propriu.
(2) In acest scop Autoritatea pentru Privatizare va exercita, in principal, urmatoarele atributii:
a) administrarea ca actionar, cu toate drepturile ce decurg din aceasta calitate, a societatilor comerciale aflate in portofoliul propriu, la care statul detine actiuni;
b) vanzarea catre sectorul privat sau catre agentii economici la care participarea statului nu depaseste 33%, prin metodele prevazute de lege, a pachetelor de actiuni detinute de stat in societatile comerciale;
c) controlul cu privire la modul in care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, inclusiv in cazul celor incheiate de Fondul Proprietatii de Stat, precum si supravegherea societatilor comerciale in cauza in ceea ce priveste gradul de realizare a performantelor economice si financiare asumate prin contractul de privatizare, in cazul nerespectarii acestora facandu-se apel la solutii legale: cale amiabila, arbitraj, instante;
d) restructurarea societatilor comerciale si acordarea asistentei financiare necesare in vederea retehnologizarii si modernizarii acestora;
e) acorda ministerelor si autoritatilor administratiei publice locale, la solicitarea acestora, asistenta privind procesul de privatizare;
f) alte atributii prevazute de lege.”

2. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Pe langa Autoritatea pentru Privatizare functioneaza Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezentanti ai ministerelor economice.
(3) Atributiile presedintelui, vicepresedintilor, secretarului general si ale Consiliului Interministerial, precum si reprezentarea in cadrul acestuia vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare, ce va fi elaborat si supus spre aprobare Guvernului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Pana la adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare atributiile fostului Consiliu de administratie al Fondului Proprietatii de Stat vor fi indeplinite de presedinte, vicepresedinti si de secretarul general ai Autoritatii pentru Privatizare.”

3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – Patrimoniul si personalul Fondului Proprietatii de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare in structura existenta, prin protocol de predare-primire. Personalul astfel preluat se considera transferat in interes de serviciu.”
4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
„(1) In baza bilantului incheiat la 31 decembrie 2000, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, fostul Consiliu de administratie al Fondului Proprietatii de Stat va prezenta raportul de gestiune, insotit de raportul cenzorilor, care va fi inaintat Guvernului de catre Autoritatea pentru Privatizare”.

5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
„(2) In toate actele normative in care apare sintagma Fondul Proprietatii de Stat aceasta se inlocuieste cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”