CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – Unitatile care desfasoara activitati economice, denumite in continuare agenti economici, si care imobilizeaza capital in active corporale si necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau in timp, vor calcula, vor inregistra in contabilitate si vor recupera uzura fizica si morala a acestora, pentru refacerea capitalului angajat.
Aceste operatiuni sunt denumite generic amortizarea capitalului imobilizat.
Persoanele juridice fara scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, sa desfasoare activitati economice vor amortiza capitalul imobilizat numai pentru acele activitati desfasurate in scopul obtinerii de profit si pentru care, potrivit legii, acestea sunt platitoare de impozit pe profit.
Art. 2. – Capitalul imobilizat supus amortizarii este reflectat in patrimoniul agentilor economici prin bunurile si valorile destinate sa deserveasca activitatea pe o perioada mai mare de un an si care se consuma treptat.
Art. 3. – Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:
a) terenurile, inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora;
b) mijloacele fixe.
Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului. Aceasta valoare poate fi actualizata anual, in functie de indicele de inflatie;
b) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sunt folosite in loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, la incadrarea lor ca mijloace fixe se are in vedere valoarea intregului corp, lot sau set.
Art. 4. – Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse amortizarii:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;
b) capacitatile puse in functiune partial, pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca mijloace fixe. Acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra, la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investitiile efectuate pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, cu carbuni si alte zacaminte ce se exploateaza la suprafata, precum si cele pentru realizarea lucrarilor miniere subterane de deschidere a zacamintelor;
d) investitiile efectuate la mijloacele fixe, in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali, prin majorarea valorii de intrare a mijlocului fix.
Art. 5. – Sunt considerate active corporale, dar nu se supun amortizarii: mijloacele fixe aflate in proprietatea publica, lacurile, baltile, iazurile, care nu sunt rezultatul unei investitii, precum si terenurile, inclusiv cele impadurite.
Art. 6. – Nu sunt considerate mijloace fixe:
a) motoarele, aparatele si alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate in scopul inlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparatiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici initiali ai mijlocului fix;
b) sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse in serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea si de durata lor de functionare normala;
c) constructiile si instalatiile provizorii;
d) animalele care nu au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, pasarile si coloniile de albine;
e) padurile;
f) investitiile efectuate pentru realizarea lucrarilor miniere din afara perimetrelor de exploatare, precum si cele pentru foraj, executate pentru explorari, prospectiuni geologice si geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa, care nu au dat rezultate, sondele situate in gaz – capul unor zacaminte de titei, precum si sondele de cercetare geologica, care au pus in evidenta acumulari de hidrocarburi, dar care, din motive geologico-tehnice si economice obiective, nu pot fi exploatate;
g) prototipurile, atata timp cat servesc ca model la executarea productiei de serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse incercarilor in vederea omologarii la producator;
h) echipamentul de protectie si de lucru, imbracamintea speciala, precum si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si de durata lor de utilizare.
Art. 7. – Activele necorporale aferente capitalului imobilizat cuprind:
a) cheltuielile de constituire: taxele si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuielile privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuielile de prospectare a pietei si de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura legate de infiintarea si dezvoltarea activitatii unitatii patrimoniale;
b) cheltuielile de cercetare-dezvoltare;
c) cheltuielile cu descoperirea rezervelor de substante minerale utile, neconcretizate in mijloace fixe, la zacamintele puse in exploatare;
d) concesiunile, imobilizarile necorporale de natura superficiei si a uzufructului, brevetele si alte drepturi si valori asimilate;
e) alte imobilizari necorporale, inclusiv programe informatice create de agentii economici sau achizitionate de la terti.
Art. 8. – Duratele normale de functionare, precum si clasificatia mijloacelor fixe se aproba prin hotarare a Guvernului. La determinarea lor se va tine seama de parametrii tehnico-economici stabiliti de proiectanti si de producatori prin cartile sau documentatiile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum si de efectele uzurii morale.
Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai tarziu de 5 ani.

CAPITOLUL II
Calcularea amortizarii
Art. 9. – Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe si se include in cheltuielile de exploatare.
Art. 10. – Prin valoarea de Intrare a mijloacelor fixe se intelege:
a) valoarea de intrare aferenta fiecarui mijloc fix, reevaluata in conformitate cu prevederile legale;
b) cheltuielile de achizitie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
c) costul de productie pentru mijloacele fixe construite sau produse de unitatea patrimoniala;
d) valoarea actuala pentru mijloacele fixe dobandite cu titlu gratuit, estimata la inscrierea lor in activ pe baza raportului intocmit de experti si cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, sau a ordonatorului de credite bugetare, in cazul institutiilor publice;
e) valoarea de aport acceptata de parti pentru mijloacele fixe intrate in patrimoniu cu ocazia asocierii, fuziunii etc., conform statutelor sau contractelor, determinata prin expertiza.
Art. 11. – Amortizarea mijloacelor fixe se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, pana la recuperarea integrala a valorii de intrare, conform duratelor normale de functionare.
Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, inchiriate sau date in locatie de gestiune se calculeaza de catre agentul economic care le are in proprietate.
Amortizarea investitiilor efectuate la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune se recupereaza de agentul economic care a efectuat investitia, pe perioada contractului.
Amortizarea cladirilor si a constructiilor speciale ale minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea rezervelor, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila.
Amortizarea pe unitatea de produs se recalculeaza:
a) din 5 in 5 ani la mine, cariere, precum si la cheltuielile de investitii pentru descoperta;
b) din 10 in 10 ani la saline.
Recalcularea se face anual in cazul in care intervin schimbari mai importante (de minimum 10%) in volumul rezervelor exploatabile.r
Art. 12. – Cheltuielile de constituire, precum si cheltuielile de cercetare-dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani.r
Art. 13. – Brevetele, licentele, know-how, marcile de fabrica, de comert si de servicii si alte drepturi de proprietate industriala si comerciala similare, subscrise ca aport, achizitionate pe alte cai, se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre agentul economic care le detine.r
Imobilizarile necorporale de natura concesiunii, superficiei si a uzufructului se amortizeaza pe durata contractului.r
Art. 14. – Programele informatice create de agentul economic sau achizitionate de la terti se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani.r
Art. 15. – Terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu, la valoarea stabilita, in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/sau alte criterii legale, la costul de achizitie sau la valoarea aportului in natura dupa caz.r
Art. 16. – In situatii justificate, agentii economici sunt scutiti de la calculul amortizarii, cu avizul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, pentru urmatoarele active corporale:r
a) minele trecute in conservare sau scoase definitiv din functiune, precum si sondele de titei si gaze care nu se dau in productie, la propunerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;r
b) mijloacele fixe din patrimoniul agentilor economici trecute in conservare pe o durata mai mare de 30 de zile;r
c) lucrarile de imbunatatiri funciare si de gospodarire a apelor, cu caracter general de deservire, destinate apararii impotriva inundatiilor si inlaturarii excesului de umiditate, si anume: diguri si canale principale, de desecare, precum si lucrarile de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor, destinate apararii terenurilor agricole si silvice si obiectivelor social-economice din zona aparata, senalele navigabile, tunelele de metrou, infrastructura caii, ferate, drumurile, podurile, apeductele, precum si celelalte cai de comunicatie.r
Art. 17. – In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii de intrare a mijloacelor fixe scoase din functiune, agentii economici asigura acoperirea valorii neamortizate din sumele rezultate in urma valorificarii acestora. Diferenta ramasa neacoperita se include in cheltuieli exceptionale, nedeductibile fiscal, pe o perioada de maximum 5 ani, sau diminueaza capitalurile proprii, cu respectarea dispozitiilor legale.r
Durata recuperarii si anuitatile de acoperire a valorii neamortizate se stabilesc de catre consiliul de administratie al agentului economic, respectiv de responsabilul cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ, definite la art. 1 alin. 3.r
CAPITOLUL IIIr
Regimuri de amortizarer
Art. 18. – Agentii economici amortizeaza mijloacele fixe potrivit prevederilor prezentei legi, utilizand unul dintre urmatoarele regimuri de amortizare:r
A. Amortizarea liniara – se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix.r
Amortizarea liniara se calculeaza prin aplicarea cotei anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe.r
B. Amortizarea degresiva – consta in multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:r
a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre 2 si 5 ani;r
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre 5 si 10 ani;r
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.r
Acesti coeficienti pot fi modificati numai prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor.r
C. Amortizarea accelerata – consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.r
Amortizarile anuale pentru exercitiile urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi.r
Art. 19. – Competentele de aprobare a utilizarii regimului de amortizare liniara sau degresiva revin consiliului de administratie al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ definitive la art. 1 alin. 3.r
Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de catre directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, la propunerea consiliului de administratie al agentului economic sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.r
r
CAPITOLUL IVr
Contabilitatea si destinatia amortizarii mijloacelor fixer
Art. 20. – Agentii economici, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate, precum si persoanele juridice fara scop lucrativ au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe si amortizarea acestora.r
Institutiile publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate, in conturi distincte, mijloacele fixe si sumele rezultate din dezmembrarea si valorificarea prin scoaterea din functiune a acestora.r
r
CAPITOLUL Vr
Scoaterea din functiune a mijloacelor fixer
Art. 21. – Scoaterea din functiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de administratie al agentului economic, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ definite la art. 1 alin. 3.r
La institutiile publice scoaterea mijloacelor fixe din functiune se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite bugetare.r
Art. 22. – La scoaterea din functiune a mijloacelor fixe care nu au fost integral amortizate agentii economici, precum si persoanele juridice fara scop lucrativ vor proceda in conformitate cu prevederile art. 17 si 21.r
Art. 23. – La scoaterea, din functiune a mijloacelor fixe apartinand agentilor economici la care statul detine peste 50% din capitalul social se va urmari valorificarea la maximum a ansamblurilor, subansamblurilor si pieselor componente prin executarea unor mijloace fixe noi, ca piese de schimb in cadrul unitatii respective sau prin vanzare, pe baza de licitatie publica, organizata potrivit legii.r
r
CAPITOLUL VIr
Dispozitii tranzitorii si finaler
Art. 24. – Constituie contraventii la normele privind calcularea si inregistrarea amortizarii capitalului imobilizat in active corporale sau necorporale urmatoarele fapte, dacanu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:r
a) inregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform prezentei legi, nu se incadreaza in aceasta categorie;r
b) calcularea si inregistrarea in contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe exceptate conform art. 5;r
c) aplicarea unor durate normale de utilizare a mijloacelor fixe altele decat cele stabilite conform prevederilor legale;r
d) inregistrarea unor valori de intrare a mijloacelor fixe altele decat cele stabilite conform prevederilor legale;r
e) modificarea, pe parcursul duratei normale de functionare a mijlocului fix, a duratei si a regimului de amortizare, stabilite conform art. 8, 18 si 19.r
Art. 25. – Contraventiile prevazute la art. 24 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:r
a) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei;r
b) cele de la lit. a), b) si e), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei.r
Cuantumul acestor contraventii va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de inflatie.r
Art. 26. – Contraventiilor prevazute in prezenta lege li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.r
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.r
Art. 27. – Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, sunt de competenta consiliilor de administratie ale agentilor economici, respectiv a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.r
Declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decat mijloacele fixe, apartinand institutiilor publice, sunt de competenta ordonatorului de credite bugetare.r
Art. 28. – Guvernul va aproba clasificatia si duratele normaler
de functionare a mijloacelor fixe in termen de 60 de zile de r
la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei r
legi.r
Ministerul Finantelor va elabora, in termenul prevazut la alin. 1, norme metodologice de aplicare a prezentei legi.r
Art. 29. – Prezenta lege se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 1994*).r
Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 62/1968, cu modificarile r
ulterioare, H.C.M. nr. 139/1969, Decretul nr. 49/1982, Decretul-lege nr. 50/1990, precum si orice alte dispozitii contrare.r