102-13126-35_semnintrebare.jpgCare este durata şi metoda de amortizare pentru computere şi echipamente periferice? Pentru a fi mijloc fix trebuie să aibă o valoare de 1.800 lei? Obiectele de inventar se amortizează? Menţionez că este vorba despre o  persoană fizică autorizată.
Luminit Ursache – Suceava

102-13125-liasecareanu.jpgReferitor la întrebarea dumneavoastră privind valoarea de 1.800 lei de la care un bun poate fi considerat mijloc fix, dacă aţi fi o persoană juridică obligată să organizeze şi să conducă contabilitatea în partidă dublă, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunităţii Europene, aprobate prin Ordinul nr. 1.752/2005, răspunsul ar fi fost că nu valoarea este relevantă, potrivit reglementării contabile mijloacele fixe fiind acele active generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Cum însă sunteţi o „persoană fizică autorizată“, deci ceea ce Codul fiscal defineşte ca fiind „contribuabil care obţine venituri din activităţi independente“, aceste reglementări nu vă sunt aplicabile.

Conform prevederilor Codului fiscal, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitatea în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă. Aceştia aplică reglementările privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul nr. 1040/2004.
Condiţii pentru mijloacele fixe amortizabile

Potrivit acestor prevederi, cheltuielile efectuate în legătură cu activele corporale fixe, pentru a putea fi deduse la calculul venitului impozabil, trebuie să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în titlul II din Codul fiscal.

Conform acestora, mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele trei condiţii:
• este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
• are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului, care în momentul de faţă este de 1.800 lei;
• are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Acest lucru conduce la concluzia că în cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi independente, pentru a trebui să recupereze din punct de vedere fiscal cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe prin deducerea amortizării, acestea trebuie să aibă o valoare  de intrare mai mare de 1.800 lei.

Potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea nr. 2.139/2004, durata normală de utilizare a computerelor şi echipamentelor periferice ale acestora este între doi şi patru ani. Utilizarea sistemului unor plaje de ani cuprinse între o valoare minimă şi una maximă dă posibilitatea alegerii duratei normale de funcţionare cuprinsă între aceste limite. Astfel stabilită, durata normală de funcţionare a mijlocului fix rămâne neschimbată până la recuperarea integrală a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din funcţiune.

Amortizarea fiscală se calculează începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcţiune. Codul fiscal prevede ca metode de amortizare următoarele: amortizarea liniară, amortizarea degresivă şi amortizarea accelerată.

În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata normală de utilizare a mijlocului fix.

Prin aplicarea metodei de amortizare accelerată, puteţi deduce pe calea amortizării, pentru primul an de utilizare, până la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix, iar pentru următorii ani, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a mijlocului fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

Metoda amortizării degresive

În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin multiplicarea cotelor de amortizare liniară cu un coeficient având o anumită valoare, în funcţie de durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil, şi anume: 1,5, dacă durata normală de utilizare este între doi şi cinci ani, 2,0, dacă durata normală de utilizare este între cinci şi zece ani, respectiv 2,5, dacă durata normală de utilizare este mai mare de zece ani.

Aceste metode de amortizare nu sunt aplicabile tuturor categoriilor de mijloace fixe. Astfel, regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform anumitor reguli. În cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară. În cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi pentru computere şi echipamentele periferice ale acestora, se poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată, iar în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă. 

Deci, în situaţia la care vă referiţi în întrebarea dumneavoastră, puteţi opta pentru oricare din cele trei metode de amortizare.

Cu privire la întrebarea referitoare la amortizarea obiectelor de inventar, precizăm faptul că acestea, fiind elemente de stoc şi nu imobilizări, nu sunt supuse amortizării, ci se recunosc drept cheltuială a perioadei, în momentul în care sunt date în folosinţă.

Regulile amortizării

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli:
• în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară
• în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi pentru computere şi echipamentele periferice ale acestora, se poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată
• în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară sau degresivă.

Deducere
50% in valoarea de intrare a mijlocului fix poate fi dedusă, prin aplicarea metodei de amortizare accelerată, pentru primul an de utilizare.

Lmita
1.800 e lei este limita valorii de intrare, stabilită prin hotărâre a Guvernului, de la care un bun poate fi considerat mijloc fix.

Capital – Editia nr. 18, data 7 mai 2008