1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Concursul este organizat de S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, tel. 20.35.640, fax 20.22.057, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10882/1996 având Cod Fiscal RO9060359.
Campania promoţională se va derula în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derulării Campaniei.

2. DURATA CAMPANIEI ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE

Campania se desfăşoară în perioada 30 octombrie 2008 – 16 ianuarie 2009. Concursul se desfăşoară pe întreg teritoriul României. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenţă în România, mai puţin angajaţii societăţilor SC Ringier Romania SRL şi ai companiilor implicate în desfăşurarea promoţiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfăşurării campaniei promoţionale), precum şi rudele lor până la gradul IV.

3. MECANISMUL CAMPANIEI

În cel putin 5 ediţii ale revistei Capital, pe tot tirajul, şi în ediţii ale publicaţiilor Unica, TVMania, Evenimentul Zilei TV, va fi inserat pliantul de concurs pe parcursul lunilor noiembrie 2008 – ianuarie 2009. Talonul de abonament apare, de asemenea, tipărit în interiorul revistei Capital, pe pagina dedicată promovării campaniei de abonamente, în 11 ediţii, pe tot tirajul.

Pentru a participa la campania de abonare cititorul trebuie să completeze talonul de abonament cu datele de identificare şi să îl expedieze împreună cu copia după dovada plăţii abonamentului şi, după caz, a carnetului de student vizat pe anul 2008 – 2009. Studenţii beneficiază de reducere de preţ la contractarea abonamentului. Se trimite un singur talon completat pentru un abonament plătit.
Prezentarea la plată se face până la data de 20 a lunii pentru ca livrarea abonamentului să se facă începand din luna următoare.
Abonamentul la revista Capital include în preţ distribuţia revistei la adresa indicată de abonat.
Livrarea se face începând cu data de 1 a lunii de cître firmele specializate în distribuţia de presă, la adresa indicată de abonat. Adresa de livrare poate fi modificată pe parcursul derulării abonamentului. La solicitarea abonatului, transmisă până la data de 20 a lunii, modificarea va fi operabilă începând cu data de 1 a lunii următoare.
Abonamentele plătite prin sistemul online pot fi livrate doar pe teritoriul României.
Creşterile ulterioare ale preţului de vânzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

Cititorii se pot abona la Revista Capital pe 12 luni prin:

– OP/MP pentru Ringier Romania, cod fiscal RO9060359, în contul RO36 ABNA 4100 2641 0007 0706, deschis la RBS Bank Romania S.A.
– Plata directa la/Cash: la sediul Ringier Romania, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2, Bucuresti, oficiile postale, firmele particulare sau filialele Rodipet (detalii în revista Capital şi pe www.capital.ro)
– Plata online pe www.capital.ro (talon cu plata online)
– Plata prin SMS : trimitere de SMS-uri reprezentand valoarea abonamentului

Pentru a participa la concurs se procedează astfel:
– Se detaşează sau, după caz, decupează talonul de abonament şi se trimite împreună cu copia documentului de plată (după caz şi copia carnetului de student vizat pe 2008-2009) la căsuţa poştală CP 211-OP 18, Bucureşti, prin fax la 021-20.30.990 sau prin e-mail la abonamente@capital.ro
SAU
– Se completează talonul online pe www.capital.ro (după caz şi numărul documentului de plată, dacă nu se optează pentru plata online)
Pentru a contracta abonamente cu plata online aveţi nevoie de card de credit/debit VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO valabil.

SAU
Dacă eşti client Vodafone sau Orange, te poţi abona pe 12 luni, cu preţ întreg, trimiţând 2 SMS-uri cu textul CAPITAL în valoare de 10 euro+TVA la numărul 7475 şi 1 SMS cu textul CAPITAL în valoare de 8 euro+TVA la numărul 7662, reprezentând plata abonamentului pe 12 luni la revista Capital. Cei care trimit doar unul sau 2 SMS-uri la unul din numerele menţionate mai sus (omiţand a trimite toate cele 3 SMS-uri) nu vor participa la aceasta promoţie însa vor fi abonaţi automat pentru o perioada mai mică a.î. plata facută prin SMS să reprezinte costul abonamentului:
2 SMS trimise la numărul 7475 reprezintă costul unui abonament pe o perioadă de 8 luni
2 SMS trimise la numărul 7662 reprezintă costul unui abonament pe o perioadă de 6 luni
1 SMS trimis la numărul 7475 plus 1 SMS la numărul 7662 reprezintă costul unui abonament pe o perioadă de 7 luni
1 SMS trimis la numărul 7662 reprezintă costul unui abonament pentru o perioadă de 3 luni
1 SMS trimis la numărul 7475 reprezintă costul unui abonament pentru o perioadă de 4 luni
Dacă eşti student şi doreşti să te abonezi la revista Capital pe 12 luni, trimite 2 SMS-uri cu textul STUDENT, fiecare în valoare de 8 euro+TVA la numărul 7662 şi esti abonat pe 12 luni, cu preţ redus.

În urma trimiterii SMS-ului / SMS-urilor de abonare, vei fi sunat de unul dintre angajaţii Ringier România pentru a-i comunica datele tale – nume, prenume şi adresa la care doreşti să fie livrată revista.
Livrarea revistei începe din luna imediat următoare, dacă SMS-ul de abonare este trimis pâna în data de 20 a lunii.
Prin trimiterea acestui SMS, iţi dai acordul ca datele tale să intre în baza de date a Ringier Romania şi să primesti informaţii despre promoţiile Ringier România. Persoanele care trimit SMS deţin toate drepturile prevăzute de legea 677/2001.

4. PREMIILE CAMPANIEI

La tragerea la sorţi participă toti cei care trimit taloanele de abonament pe adresa menţionată în talon sau completate online pe www.capital.ro şi validate, precum şi toţi cei care se abonează prin SMS. Pentru a fi validate, taloanele trebuie să fie completate în întregime şi să fie însoţite de copia după dovada plăţii şi a carnetului de student, dacă este cazul.

Valoarea totală a premiilor este de 180 728 Euro net.

Premiile vor fi oferite în ordinea tragerii la sorţi astfel:

Premiu Cantitate
Autoturism Opel Insignia 1
Autoturisme Opel Corsa Esentia 10
Telefoane mobile HTC Diamond 100
Ceasuri Victorinox Swiss Army 300
Pachete de 16 DVDuri cu filme din colectia
„Capital iti aduce filme de top pe DVD” 1000

5. CONDIŢII DE VALIDITATE

Campania de abonamente se adresează abonaţilor pe 12 luni care plătesc abonamentul în perioada 30 octombrie 2008 – 16 ianuarie 2009 indiferent de data la care doresc să înceapă primirea abonamentului. Abonamentul începe din luna imediat următoare, dacă abonamentele sunt achitate până la data de 20 a lunii. Puteţi contracta abonamente pe 3 sau 6 luni, dar fără a participa la extragerea premiilor prezentate. Data limită de trimitere a taloanelor este 16 ianuarie 2009, data poştei. Tragerea la sorţi va avea loc în data de 27 ianuarie 2009. Lista câştigătorilor va fi publicată în revista Capital şi pe www.capital.ro din 5 februarie 2009. Data limită de revendicare a premiului este 30 aprilie 2009. Angajaţii societăţilor SC Ringier Romania SRL şi ai companiilor implicate în desfăşurarea promoţiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfăşurării campaniei promoţionale), precum şi rudele lor până la gradul IV nu sunt eligibili pentru a participa la această campanie.

6. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament se desfăşoară în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresa, CNP, număr telefon, vârstă, adresa e-mail) să intre în baza de date a organizatorului – SC Ringier Romania SRL conform legii 677/2001 şi a partenerilor acestuia, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestora.

7. MĂRCILE ŞI PRODUSELE PARTICIPANTE

În acest concurs sunt implicate mărcile: Opel, HTC, Victorinox Swiss Army, Codecs.

8 . DREPTUL DE PARTICIPARE

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui său legal, iar în cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal. Acesta din urma va semna o declaraţie prin care organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului precum şi de plata oricăror daune sau alte pretenţii de orice natură legate de premiul obţinut.
Nu au drept de participare la aceasta campanie angajaţii organizatorului, precum şi cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicaţi în organizarea şi desfăşurarea concursului, şi nici rudele de gradul I până la gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.
Participarea la campania de abonare a revistei Capital prin completarea şi trimiterea talonului (prin poştă, online sau prin înscrierea prin SMS) şi/sau revendicarea oricărui premiu confirmă acceptarea necondiţionată a fiecărui participant că numele, fotografiile şi materialele filmate cu participanţii şi câştigătorii să poată fi făcute publice şi folosite de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial şi/sau temporal, precum şi prin utilizarea oricărei modalităţi de promovare (ex. internet, afişaj stradal etc.).
Prin participarea la concurs, persoanele fizice în cauză acceptă în mod necondiţionat şi explicit ca datele personale de identificare să fie utilizate şi stocate într-o bază de date, aceasta putand fi folosită de organizator sau subcontractanţi ai acestuia, ulterior, în cadrul altor aplicaţii similare, de marketing direct, etc.
La cererea scrisă a participantului, datată şi semnată, expediată pe adresa Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, Sector 2, Bucuresti, în atenţia Departamentului de Marketing – Revista Capital sau telefonic la numărul de telefon: 021-20.30.56.43, organizatorul se obligă:
să confirme solicitantului, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele sale personale;
să rectifice, să actualizeze, să blocheze sau să şteargă datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în mod gratuit;
să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
În cazul unor potenţiale litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz contrar, litigiul va fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecatoreşti competente române.
Prezentul concurs se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal al României în vigoare.

Acordarea premiilor

Lista câştigătorilor va fi publicată în revista Capital şi pe www.capital.ro din 5 februarie 2009. Pentru acordarea premiului se vor confrunta datele din talonul câştigător, cu cele din actul de identitate al câştigătorului. Dacă acestea nu corespund, premiul nu se va putea acorda acelui participant. În cazul în care datele sunt identice, câştigătorul va semna un proces verbal cu organizatorul concursului şi apoi va intra în posesia premiului. Data limită de revendicare a premiilor este 30 aprilie 2009.
Premiile ce constau în produse nu se pot compensa în bani.
 

9. TAXE ŞI IMPOZITE

Campania se desfăşoară în acord cu prevederile Codului fiscal. Impozitul pentru premiile în produse ce depasesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de catre ORGANIZATOR. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

10. LIMITAREA RASPUNDERII

Concursul este destinat tuturor cititorilor publicaţiei Capital.
Organizatorul nu va fi ţinut în nici un fel responsabil pentru nici una dintre situaţiile următoare (lista NU este semnificativă, ci doar exemplificativă):
erorile distribuitorilor de ziare care aduc ziarul în altă zi decât cea de apariţie, care depăşeşte perioada-limită de validare;
abonamentele care sosesc cu întârziere;
oricare disfuncţionalitate a reţelelor de electricitate, de telefonie fixa sau mobilă etc. care împiedică bună derulare/funcţionare a concursului (operatorul de telefonie mobilă, CONEL etc.);
defecţiunea oricărui material de recepţie sau a liniilor de comunicaţie.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producându-şi efectele din momentul publicării respectivei informaţii în publicaţia Capital sau pe pagina de internet www.capital.ro.

11 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Persoanele care şi-au comunicat datele personale sunt titulari ai următoarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date:

11.1. INFORMAREA PERSOANEI VIZATE

identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
scopul în care se face prelucrarea datelor;
informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

11.2. DREPTUL DE ACCES LA DATE

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
informaţii privind existeţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile de mai sus printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

11.3. DREPTUL DE INTERVENŢIE ASUPRA DATELOR

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:
după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept, persoană vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondentă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

11.4. DREPTUL DE OPOZIŢIE

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia să particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

11. 5. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competeţa profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).

Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoana poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situaţii:
decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

11.6. DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIŢIEI

Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.
Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

12. FORŢA MAJORĂ

12.1. Prin forţa majoră se întelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de voinţa vreuneia din părţi şi intervenit ulterior demarării concursului şi care pune, în mod obiectiv, organizatorul în imposibilitatea de a executa în mod corespunzator, în tot sau în parte, concursul.
12.2. Reprezintă caz de foţă majoră, fără a se limita la acestea şi cu condiţia ca acestea să nu fie provocate sau favorizate de neglijenţa părtii care îl invocă, evenimente precum: cutremure, incendii inundaţii sau alte calamităţi naturale, schimbări în reglementări ale legislaţiei incidente, greve generale, mişcări sociale, război etc.

13. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Campania publicitară va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră, aşa cum a fost definită în Art. 12, sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul unui cotidian naţional.

14. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instantele judecatoreşti române competente.

15. ALTE PREVEDERI

La acest concurs poate participa orice cetăţean român, indiferent de vârstă, sex, naţionalitate sau religie, cu excepţia angajaţilor Ringier România, a colaboratorilor şi a rudelor lor de gradul I până la gradul IV.
Regulamentul de desfăşurare a concursului este publicat pe toată perioada concursului pe site-ul www.capital.ro. De asemenea, va putea fi consultat la sediul organizatorului – SC Ringier Romania SRL, din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 021 / 203 56 43 – Departamentul Marketing al Capital, SC Ringier Romania SRL.
Prin semnarea talonului de concurs participantul la promoţie este de acord cu prevederile regulamentului promoţiei şi işi dă consimţământul să intre în baza de date a Ringier Romania S.R.L. pentru a primi materiale informative prin SMS, e-mail, postă sau alte mijloace de comunicare, conform Legii 677/2001.
Câştigatorii vor fi de acord ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie făcută publică şi să fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea concursului.
Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: SC Ringier Romania SRL cu sediul în B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 6, Sector 2, Bucureşti pană la data de 31 martie 2009. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.
Fotografiile premiilor din materialele de promovare ale campaniei au titlu de prezentare.
Angajaţii trustului de presă Ringier România, rudele de gradul I – IV inclusiv, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.
Angajaţii companiilor care sunt sponsori ai campaniei de abonamente nu pot participa la acest concurs.