Klaus Iohannis a semnat un decret important pentru România

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat legea care aduce modificări și completări la diverse acte normative referitoare la asistenţa socială, inclusiv la legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Legea vizează:

 • îmbunătățirea sistemului de asistență socială
 • profesionalizarea acestuia
 • sporirea calității serviciilor oferite beneficiarilor
 • stabilirea unor reguli clare privind finanțarea, cu accent pe interesul beneficiarului

Organizaţiile neguvernamentale din domeniul protecţiei drepturilor omului și al persoanelor cu dizabilităţi, precum şi specialiştii în asistenţă socială, psihologie, medicină și drepturile omului pot monitoriza respectarea drepturilor persoanelor beneficiare de servicii sociale şi/sau socio-medicale. Acest lucru este prevăzut în lege prin intermediul următoarelor mecanisme:

 • Organizaţiile neguvernamentale care lucrează în domeniul protecţiei drepturilor omului pot monitoriza condiţiile de viaţă în baza legii care reglementează activitatea Avocatului Poporului;
 • Organizaţiile neguvernamentale care se concentrează pe drepturile persoanelor cu dizabilităţi pot utiliza mecanismele stabilite conform Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, conform legii specifice înfiinţării acestor mecanisme;
 • Organizaţiile neguvernamentale din domeniul drepturilor omului și cele care reprezintă persoanele beneficiare pot activa conform prevederilor legii pentru a monitoriza respectarea drepturilor
Klaus Iohannis
SURSA FOTO: Dreamstime

Protocoale de colaborare cu organizaţii neguvernamentale

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse semnează acorduri de colaborare cu organizații neguvernamentale pentru a monitoriza serviciile sociale și pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

Conform informațiilor furnizate, protocoalele de colaborare sunt publicate pe site-urile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, precum și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Ele includ următoarele aspecte esențiale:

 • serviciile sociale supuse monitorizării
 • activitățile permise în conformitate cu standardele minime de calitate aplicabile acestor servicii
 • principii etice
 • drepturile și responsabilitățile părților implicate
 • precum și procedurile în caz de încetare sau reziliere a colaborării

În ce constă activitatea de monitorizare?

Potrivit propunerii legislative, activitatea de monitorizare implică efectuarea de vizite la sediul serviciului social, respectând următoarele criterii:

 • Aplicarea principiului proporționalității;
 • Prioritizarea interesului superior al beneficiarului;
 • Asigurarea respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

„Autorităţile publice care emit autorizaţii administrative prealabile funcţionării serviciilor sociale, în domeniul normelor de igienă şi de funcţionare sanitară, al normelor de apărare împotriva incendiilor, normelor de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, au în vedere, la elaborarea criteriilor în baza cărora emit aceste autorizaţii, la elaborarea ghidurilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de control aferente, respectarea valorilor generale şi a principiilor generale pe care se întemeiază sistemul naţional de asistenţă socială, prevăzute la art. 5 din Legea asistenţei sociale nr .292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a principiilor calităţii în domeniul serviciilor sociale”, mai prevede sursa menţionată.

Conform legii, procesul de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și de licențiere a acestor servicii se efectuează fără costuri, arată Administrația Prezidențială.

Ce conține Registrul electronic unic al serviciilor sociale?

Conform propunerii legislative, Registrul electronic unic al serviciilor sociale, care cuprinde informații despre furnizorii de servicii sociale acreditați și serviciile sociale licențiate, este disponibil pe pagina web a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în format Excel.

„a) date de identificare a furnizorului de servicii sociale: denumire, cod unic de înregistrare, cod SIRUTA, adresă, persoană de contact, adresa paginii de internet, decizie acreditare, data acreditării iniţiale, serie şi număr certificat de acreditare, situaţie: radiere/retragere;

b) fotocopie după documentul de înfiinţare din care reiese componenţa organelor de conducere cu responsabilităţi de reprezentare, membrii fondatori ai asociaţiei/fundaţiei sau, după caz, copie a certificatului constatator de la Registrul Comerţului din care să reiasă: că operatorul economic a fost înfiinţat în conformitate cu prevederile legale în materie, că are cuprinse în actul constitutiv activităţile de servicii sociale specifice prestate, că mandatul administratorului este valabil, precum şi documentul care atestă cine este persoana cu atribuţii de răspundere pentru serviciile sociale prestate, dacă prin fişa postului a fost desemnată şi o altă persoană alături de administratorul operatorului economic”.