Persoanele fizice care investesc între 3.000 și 200.000 euro în microîntreprinderi și întreprinderi mici, pot beneficia de facilități fiscale, în condițiile Legii Nr. 120/2015, care va intra în vigoare pe 17 iulie.

Legea privind stimularea investitorilor individuali-business angels acordă scutiri de impozit pe dividende și pe câștigurile realizate din vânzarea părților sociale în anumite condiții. Pentru a beneficia de facilități, orice persoană fizică poate deveni busi­ness angel dacă: devine asociat prin aportul său în numerar la capitalul social al societății, rezultând emiterea de noi părți sociale în favoarea sa; investește o sumă cuprinsă între 3.000 de euro și 200.000 de euro; dobândeşte părțile sociale prin majorare de capital social; nu are fapte înscrise în cazierul fiscal; nu poate deține ca urmare a investiției, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societății; nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracțiuni economice.   

Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels, facilitățile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societății în cauză, proporțional cu procentul părților sociale deținute. Facilitățile se acordă dacă microîntreprinderile și întreprinderile mici în care se fac investiții sunt constituite ca SRL-uri; sunt întreprinderi autonome (nu sunt deținute de alte societăți ori nu dețin la rândul lor alte societăți în proporție mai mare de 25%); nu se află în incapacitate de plată, stare de insolvență ori în faliment și nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societății.

Nu intră sub incidența legii investițiile realizate în societăți care desfășoară activități în domeniile: bancar; asigurări și reasigurări; piață de capital, intermedieri financiare, orice alte activități în domeniul financiar; tranzacții imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară; jocuri de noroc și pariuri; producție sau comercializare de oțel; producție sau comercializare de carbune; construcții de nave maritime și fluviale; producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope; consultanță în orice domeniu.

Deși legea nu face nicio precizare, termenul „desfășoară“ ar trebui înțeles că fiind obținerea de venituri din acele activități. Astfel, dacă o societate are în codul CAEN activitățile menționate mai sus, însă nu obține venituri din acestea, nu ar trebui că dreptul investitorului la facilități să fie afectat.

Cum se acordă facilitățile?

Investitorul este scutit de impozitul pe dividende pentru 3 ani din momentul dobândirii părților sociale. Totodată, este scutit de impozitul pentru câștigul realizat din vânzarea părților sociale, dacă transferul are loc după cel puțin 3 ani de la dobândire. Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se aplică scutirile de impozit nu poate depăși valoarea investiției efectuate de către toți investitorii. 

Scutirile de impozit se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: investitorul nu înstrăinează părțile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora; în caz contrar, datorează impozitul pe dividende aferent perioadei pentru care a fost acordată facilitatea fiscală la care se adaugă accesorii, precum și impozitul pe veniturile din investiții aferent înstrăinării părților sociale; dacă actul constitutiv al societății, depus pentru susținerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părți sociale în registrul comerțului, conține următoarele clauze: participarea la profit și pierderi a asociaților va deveni proporțională cu procentul părților sociale deținute de fiecare asociat și deciziile privind planul de afaceri și renunțarea la împărțirea profitului, aferente investiției efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaților; societatea și asociații nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social și nu o repartizează către asociați, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerțului; societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părților sociale de către investitor.