In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. – Se aproba procedurile de autorizare a functionarii comerciantilor, cuprinzand conditiile pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor prevazute la art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acestora, precum si cuantumul taxelor aferente, prevazute in anexele nr. 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURA
de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a avizului si/sau autorizatiei pentru prevenirea si stingerea incendiilor, denumite in continuare aviz, respectiv autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a acestora, precum si cuantumul tarifelor aferente, in vederea autorizarii functionarii comerciantilor in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.
(2) Avizul/autorizatia reprezinta documentul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor.
(3) Eliberarea avizului/autorizatiei in urma evaluarii sediului social si a activitatilor desfasurate in acesta da dreptul comerciantului sa functioneze si sa desfasoare activitatile pentru care a fost autorizat.
(4) Neeliberarea avizului/autorizatiei atrage neeliberarea certificatului de inregistrare.
Art. 2. – In cazul in care la sediul social al comerciantului nu se desfasoara activitati supuse procedurii de avizare/autorizare pentru prevenirea si stingerea incendiilor, nu este necesara eliberarea avizului/autorizatiei in aceasta etapa.
Art. 3. – Avizul/autorizatia se elibereaza de autoritatile competente in a caror raza teritoriala se afla sediul social al comerciantului, respectiv de catre brigazile/grupurile de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale.
Art. 4. – Brigazile/grupurile de pompieri militari au urmatoarele obligatii:
a) sa delege la Biroul unic unul sau mai multi reprezentanti cu drept de semnatura, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001;
b) sa evalueze sediul social si activitatile desfasurate in acesta si sa transmita reprezentantului delegat la Biroul unic un referat care sa contina rezultatul evaluarii, in termen de maximum 10 zile de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat.

CAPITOLUL II
Obligatiile solicitantului
Art. 5. – (1) In vederea obtinerii avizului/autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de inregistrare tip, in care va mentiona datele de identificare a sediului social si activitatile care se desfasoara la sediu, codificate in conformitate cu nomenclatorul CAEN.
(2) Anexate la cererea de inregistrare, conform opisului de documente necesare autorizarii, se vor depune, dupa caz:
a) avizul sau autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor, insotit de documentatia avizata spre neschimbare, pentru cazurile in care aceste documente au fost obtinute anterior solicitarii de inregistrare si autorizare a functionarii;
b) dovada privind depunerea documentatiei de prevenire si stingere a incendiilor la brigazile/grupurile de pompieri militari teritoriale, pentru cazurile in care aceasta s-a facut anterior solicitarii de inregistrare si autorizare a functionarii;
c) documentatia tehnica, reprezentand piese scrise sau desenate din proiectul de executie a constructiei sau cartea constructiei, cuprinzand masurile de prevenire si stingere a incendiilor si verificarea cerintei de calitate „siguranta la foc” pentru cazurile in care sediul social sau activitatea principala declarata se incadreaza in prevederile legale privind avizarea/autorizarea;
d) schita spatiului, cu cote si nominalizarea destinatiilor, insotita de descrierea succinta a amplasarii, caracteristicilor constructive si de masurile de prevenire si stingere a incendiilor adoptate, pentru cazurile care nu se incadreaza in prevederile legale in vigoare privind avizarea/autorizarea;
e) dovada indeplinirii masurilor de prevenire si stingere a incendiilor pentru cazurile in care avizul/autorizatia au fost retrase anterior solicitarii de inregistrare si autorizare a functionarii;
f) dovada privind achitarea tarifului aferent autorizarii.

CAPITOLUL III
Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor
1. Atributiile reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic
Art. 6. – Reprezentantul brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic are urmatoarele obligatii, cu respectarea termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001:
a) sa verifice dosarul pentru obtinerea avizului, respectiv autorizatiei, cuprinzand documentele prevazute la art. 5 alin. (2), si sa il transmita de indata brigazii/grupului de pompieri militari (cu borderou);
b) sa verifice incadrarea corecta a fiecarei solicitari in cuantumul tarifelor aferente avizarii/autorizarii;
c) sa comunice brigazii/grupului de pompieri militari, concomitent cu transmiterea dosarului, termenul pana la care trebuie sa primeasca referatul cu privire la eliberarea avizului/autorizatiei solicitate sau, dupa caz, respingerea solicitarii;
d) sa comunice solicitantului, prin Biroul unic, data vizitei personalului de specialitate al brigazii/grupului de pompieri militari la sediile supuse autorizarii;
e) sa completeze si sa semneze anexa la certificatul de inregistrare, pe baza concluziilor cuprinse in referatul primit sau, dupa caz, sa asigure informarea in scris a solicitantului cu privire la neconformitatile constatate si la actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite.
2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor pentru care se solicita autorizarea
Art. 7. – (1) Brigazile/grupurile de pompieri militari, prin personalul de specialitate, verifica conditiile de functionare, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind prevenirea si stingerea incendiilor.
(2) Brigazile/grupurile de pompieri militari intocmesc referatul cuprinzand concluziile evaluarii, propunand clar una dintre variantele prevazute la art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001; in situatia in care se constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru autorizarea functionarii, vor fi precizate neconformitatile si actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite, care motiveaza neeliberarea autorizatiei.
(3) Conducatorul brigazii/grupului de pompieri militari sau persoana imputernicita de acesta, dupa caz, va semna referatul si il va transmite reprezentantului delegat la Biroul unic.

CAPITOLUL IV
Perioada de valabilitate si modalitatea de reinnoire a
avizului/autorizatiei, precum si cuantumul tarifelor aferente
Art. 8. – Avizul/autorizatia se elibereaza si sunt valabile numai insotite de documentatia vizata spre neschimbare care a stat la baza evaluarii.
Art. 9. – Avizul/autorizatia isi pastreaza valabilitatea pe toata durata respectarii conditiilor care au stat la baza emiterii lor.
Art. 10. – (1) Avizul/autorizatia se retrag de catre brigazile/grupurile de pompieri militari in cazul in care comerciantul nu mai indeplineste conditiile de functionare pentru care a fost autorizat, prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de inregistrare.r
(2) Retragerea autorizatiei se face pe baza unui proces-verbal intocmit de brigazile si grupurile de pompieri militari cu o motivatie temeinica privind neconformitatile si actele normative ale caror prevederi au fost incalcate. Un exemplar al procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, Biroului unic.r
Art. 11. – (1) Avizul/autorizatia se reinnoiesc, prin parcurgerea prezentei proceduri, daca se modifica activitatea, constructia sau masurile de prevenire si stingere a incendiilor, daca se schimba proprietarul sau daca acest lucru este impus in mod expres prin lege.r
(2) In cazul in care proprietarul se schimba fara a se modifica conditiile care au stat la baza emiterii lor, avizul/autorizatia se reinnoieste fara parcurgerea etapelor prezentei proceduri, urmand a se preschimba numai formularul acestora.r
Art. 12. – Pentru eliberarea avizului/autorizatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor se percepe un tarif de 500.000 lei.r
Art. 13. – Brigazile/grupurile de pompieri militari asigura arhivarea documentatiei specifice, prevazuta la art. 5 alin. (2), care a stat la baza eliberarii avizului/autorizatiei, inclusiv a revizuirilor, retragerilor si reautorizarilor.r
Art. 14. – Camerele de comert si industrie teritoriale vor asigura arhivarea referatelor de evaluare si a copiilor de pe documentele referitoare la retragerea sau revizuirea autorizatiei, respectiv la reautorizare.r
r
CAPITOLUL Vr
Dispozitii finaler
Art. 15. – Prevederile prezentei proceduri se aplica in mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii filialelor, sucursalelor si celorlalte sedii secundare – agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea sedii, altele decat sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate.r