Pentru a infiinta o agentie imobiliara, trebuie sa aveti in vedere aceleasi etape necesare infiintarii unei societati comerciale.Societatea comerciala ce urmeaza a fi infiintata trebuie sa aiba ca obiect de activitate servicii de intermediere pentru cumpararea, vanzarea sau inchirierea bunurilor imobiliare (Cod CAEN 7031)

Pentru infiintarea unei astfel de societati comerciale, trebuie sa parcurgeti urmatoarea procedura:

Inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului:

In cadrul acestei etape, firma este supusa conditiilor generale de infiintare a societatilor comerciale, prevazute de legislatia in domeniu, respectiv:– Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare;


– OUG nr. 76/2001 republicata, privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea comerciantilor;


– Legea nr. 26/1990, republicata, privind registrul comertului;


– Norma metodologica nr. 608/1998 privind modul de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor;


– HG 573/2002 privind aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor.

Pentru a putea fi inregistrata, societatea trebuie infiintata intr-una din formele prevazute de legislatia romaneasca.Legea nr. 31/1990 stabileste ca se pot infiinta societati comerciale intr-una din urmatoarele forme:1. societate in nume colectiv;


2. societate in comandita simpla;


3. societate pe actiuni;


4. societate in comandita pe actiuni;


5. societate cu raspundere limitata.Acestea sunt singurele forme permise de lege pentru organizarea societatilor comerciale.

Societatea in nume colectiv este acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor.
Societatea in comandita simpla este acea forma de societate comerciala in care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai pana la limita aportului lor.Societatea pe actiuni este acea forma de societate comerciala al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Actionarii raspund numai in limita aportului lor.Societatea in comandita pe actiuni este acea forma de societate comerciala al carui capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati. Asociatii comanditari raspund numai in limita aportului lor.Societatea cu raspundere limitata este acea forma de societate comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai in limita aportului lor.In mediul comercial romanesc, cele mai uzitate tipuri de societati comerciale sunt societatile cu raspundere limitata si societatile pe actiuni, la care ne vom referi in continuare.Documentatia ceruta pentru infiintarea societatii cuprinde, dupa cum urmeaza:1. Cerere de inregistrare si autorizare a functionarii (formular tip) intr-un exemplar;


2. Dovada verificarii disponibilitatii firmei si/sau a emblemei (original);


3. Actul constitutiv (original) cu precizarea codului CAEN (in cazul nostru Cod CAEN 7031);


Actul constitutiv nu este supus obligativitatii incheierii in forma autentica, putand avea forma unui inscris sub semnatura privata, cu exceptia cazului cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren.


4. Dovada sediului social al societatii (copie);


5. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise si/sau varsate de actionari la capitalul social (copii);


6. In cazul aporturilor in natura la societatile pe actiuni si al societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, un raport de expertiza privind evaluarea acestor aporturi in natura;


7. Declaratiile date pe proprie raspundere de catre fondatori, precum ca indeplinesc conditiile legale pentru a detine aceasta calitate si/sau pentru detinerea calitatii de asociat unic intr-o societate cu raspundere limitat cu asociat unic(original);


8. Declaratiile date pe proprie raspundere de catre administratori si cenzori ca indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a exercita aceasta calitate;


9. Acte de identitate fondatori (copii);


10. Daca este cazul, imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original); contractul de administrare prin care s-au desemnat reprezentantii permanenti persoane fizice ai administratorului persoana juridica (copie), precum si declaratiile pe proprie raspundere ale persoanelor desemnate (original); actul de inregistrare a fondatorilor persoane juridice (copie); hotararea organului statutar al fondatorilor, persoane juridice privind participarea la constituirea societatii (original); mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului, persoana juridica (original); certificatul de bonitate privind persoanele juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale, emis de o banca sau de camera de comert din tara de origine (original);


11. Documentele pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor si/sau acordurilor de functionare prevazute in opisul inclus in cererea de inregistrare, in conformitate cu prevederile HG nr. 573/2002 privind aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor;


12. Daca este cazul, actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii, aprobate de fondatori, daca nu au fost prevazute in actul constitutiv;


13. Daca administratorul a fost numit prin actul constitutiv, contractul de administrare prin care s-a desemnat reprezentantul permanent, persoana fizica, al administratorului, persoana juridica,


14. Certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente, care participa la constituirea unei societati comerciale, emis de o banca sau de camera de comert din tara de origine;


15. Dovezile privind plata taxelor legale:


– taxa judiciara de timbru (original)


– timbre judiciare


– taxa de publicare in Monitorul Oficial


– taxa de registru


– tarife de prestari servicii de catre Biroul Unic (taxe si tarife eliberare avize/autorizatii/acorduri de functionare), daca este cazul.3. Totalul taxelor pentru constituirea societatii cu raspundere limitata se calculeaza in momentul depunerii dosarului la Oficiul Registrului Comertului.

Capitalul minim obligatoriu prevazut de lege pentru societatea cu raspundere limitata este de 2.000.000 lei, care va fi impartit in parti sociale egale. Valoarea unei parti sociale nu poate fi mai mica de 100.000 lei.

Societatea cu raspundere limitata poate avea de la 1 un asociat – caz in care va fi societate cu asociat unic – pana la maxim 50 de asociati.

Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.

4. Durata procedurii inregistrarii societatii comerciale este de maximum 20 de zile de la data cand s-a depus dosarul complet pentru inregistrare si autorizarea functionarii, si solicitantul a primit bonul cu numarul si data depunerii dosarului.Ce este contractul de comodat si ce lege reglementeaza acest tip de contract?Dragos Constantin – Ploiesti, jud. Prahova
Imprumutul de folosinta (comodatul) este un contract prin care o persoana, numita comodant, remite spre folosinta temporara unei alte persoane, numite comodatar, un lucru determinat, cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa. Acest contract este reglementat de dispozitiile Codului civil (art. 1.560 si urmatoarele).Comodatul face parte din categoria contractelor reale, pentru incheierea lui fiind necesara atat realizarea acordului de vointa, cat si predarea lucrului care formeaza obiectul contractului.

Comodatul este un contract esentialmente gratuit. Comodatarul nu este obligat sa plateasca nici macar contravaloarea uzurii lucrului, rezultata din folosirea acestuia pentru destinatia convenita. Gratuitatea contractului nu se opune insa stipularii in contract a unei sume de bani care sa reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosintei.Comodatul este un contract unilateral, deoarece, din momentul incheierii, naste obligatii numai pentru comodatar.

Obiectul contractului de comodat poate fi format numai din bunuri nefungibile (individual determinate) intrucat urmeaza sa fie restituite in natura, in individualitatea lor. Pot constitui obiectul contractului atat bunurile mobile, cat si cele imobile, in masura in care imprumutarea nu este interzisa prin norme speciale ori permisa numai in anumite conditii.
In temeiul contractului, comodatarul dobandeste numai dreptul de folosinta, devenind un simplu detentor precar, obligat la inapoierea lucrului.

Dovada contractului de comodat se face potrivit regulilor generale (art. 1.191 si urmatoarele din Codul Civil), fiind suficient ca inscrisul sub semnatura privata, cerut ad probationem daca valoarea lucrului depaseste 250 lei, sa fie redactat intr-un singur exemplar, pentru comodant.

Comodatarul are urmatoarele obligatii: sa conserve lucrul, sa foloseasca lucrul potrivit destinatiei determinate prin natura lui sau prin acordul partilor, sa suporte cheltuielile necesare folosintei lucrului, sa restituie lucrul la scadenta.

Fiind un contract unilateral, comodatul nu creeaza obligatii decat in sarcina comodatarului. Totusi, in cursul executarii contractului, se pot naste unele obligatii extracontractuale si in sarcina comodantului (restituirea cheltuielilor de conservare, despagubirea comodatarului pentru daunele provocate de viciile lucrului, daca avea cunostinta de ele).
Contractul de comodat inceteza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la termenul prevazut in contract sau dupa satisfacerea trebuintelor comodatarului ori la termenul stabilit de instanta. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului. In caz de moarte a uneia dintre parti, obligatiile trec asupra succesorilor in drepturi. Doar in cazul in care contractul a fost incheiat in privinta comodatarului, tinandu-se seama de persoana lui, mostenitorii sunt obligati sa restituie imediat bunul, chiar daca in contract s-a prevazut un termen ulterior.