Orice persoană care are o pretenție cu caracter civil, în justiție, trebuie să depună o cerere de chemare în judecată, ca regulă. În acest ghid, vom descrie, pe larg, cum trebuie să arate o asemenea cerere, precum și alte elemente obligatorii de care trebuie să țină cont persoanele care vor să ceară ceva în fața instanței.

Cartea funciară este un document care conține informații despre imobile, informează avocatnet.ro. De la cine deține un drept de proprietate asupra unui imobil, la cine are grevate anumite drepturi, cum ar fi ipotecile, asupra imobilului, precum și alte aspecte juridice care afectează situația unui imobil, cartea funciară reflectă astfel de informații.

Astfel, se poate spune că una din funcțiile cărții funciare este de a constitui un mijloc de publicitatecu privire la un imobil și la starea juridică a acestuia. Mai mult, din cauza aceasta, se consideră că astfel de informații trebuie cunoscute de oricine are un interes legat de acel imobil. Cu alte cuvinte, dacă faceți anumite alegeri greșite legate de un teren sau o construcție, nu puteți să invocați necunoașterea stării juridice a imobilului respectiv, atât timp cât aceasta era reflectată în cartea funciară.

Acest lucru, în principal, se datorează faptului că oricine are acces la informațiile din cartea funciară. Astfel de informații pot fi obținute de la oficiile de carte funciară, care eliberează extrase sau copii certificate, conform cu originalele din arhiva cărții funciare. În același timp, trebuie știut că anumite informații (cum ar fi extrasul de carte funciară sau cel de plan cadastral) pot fi obținute și online. Puteți citi mai multe detalii despre acest mod de obținere a informațiilor, aici.

Ce și cum se înscrie în cartea funciară

În primul rând, trebuie detaliat, cu exactitate, ce se înscrie în cartea funciară. Există mai multe tipuri de înscriere care fac mai ușor de înțeles și ce se poate înscrie în cartea funciară. Mai exact, e vorba de intabulări, înscrieri provizorii și notări(ultimele două fiind făcute exclusiv în cazurile prevăzute de lege).

În privința intabulărilor și a înscrierilor provizorii, acestea se referă la drepturi tabulare. Ele sunt, în esență, drepturile reale. Codul civil prevede următoarele drepturi reale:

 • dreptul de proprietate;
 • dreptul de superficie;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de abitație;
 • dreptul de servitute;
 • dreptul de administrare;
 • dreptul de concesiune;
 • dreptul de folosință;
 • drepturile reale de garanție;
 • alte drepturi cărora legea le recunoaște acest caracter.

Între intabulări și înscriere provizorie există o diferență bazată pe afectarea dreptului de anumite modalități. Cu alte cuvinte, e vorba de o perioadă în care existența dreptului e afectată de anumite elemente (de exemplu, o condiție, cu privire la care există incertitudine dacă se va îndeplini sau nu).

În privința notării, aceasta se referă la alte drepturi decât cele tabulare, dar care au legătură directă cu un imobil. De exemplu, pot fi reamintite, aici, convențiile matrimoniale sau drepturile de preempțiune. Însă cum sunt înscrise astfel de drepturi, în cartea funciară? Printr-un înscris notarial, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, un certificat de moștenitor sau în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, dacă există o prevedere expresă a legii, în acest sens.

Ce forță juridică are o informație conținută în cartea funciară

Mai exact, dacă cineva e înscris ca titular al unui drept, în cartea funciară, ce forță probantă are acest lucru? Conform Codului civil, dacă se înscrie un drept real, în folosul unei persoane, în cartea funciară, se prezumă că acel drept există în folosul ei. În schimb, dacă un drept este radiat din cartea funciară, se prezumă că nu există.

Potrivit sursei citate, prezumția poate fi răsturnată în două cazuri: dacă dreptul a fost dobândit fără să fie necesară înscrierea sau printr-o acțiune în rectificare.

Efectele înscrierii unui drept în cartea funciară

În mod normal, înscrierea în funciară are efect constitutiv. Adică transferul dreptului real, de exemplu, se va face doar la momentul înscrierii în cartea funciară și nu la un moment anterior. Totuși, acest lucru se va întâmpla doar când toate lucrările de cadastru, din România, vor fi finalizate și vor fi deschise pentru toate imobilele cărții funciare. Până atunci, efectul înscrierii în cartea funciară rămâne unul de opozabilitate.

Specialiştii atrag atenţia că nu toate drepturile vor implica, odată cu finalizarea lucrărilor de cadastru, înscrierea în cartea funciară, pentru dobândire – înscrierea va fi necesară doar dacă se dorește un transfer ulterior dobândirii. În concret, dobândirea drepturilor, fără să fie necesară înscrierea în cartea funciară, va fi valabilă în următoarele cazuri: drepturile provenind din moștenire, accesiune naturală, vânzare silită, expropriere pentru cauză de utilitate publică, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.