Doresc sa infiintez o societate de brokeri de asigurari. Ce demersuri trebuie realizate in acest sens?

Doru stefanescu – Bucuresti
Pentru infiintarea unei societati care sa aiba ca obiect activitatea de broker de asigurare, trebuie indeplinite anumite conditii si proceduri atat fata de Registrul Comertului cat si fata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.Etapa 1. Autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

A. In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, brokerul de asigurare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a) sa fie persoana juridica romana in a carei denumire sa fie cuprinsa in mod obligatoriu sintagma “broker de asigurare”, “broker de asigurare-reasigurare” sau “broker de reasigurare”, dupa caz, in limba romana ori intr-o limba uzuala pentru domeniul asigurarilor si sa nu induca in eroare publicul;


b) sa aiba un capital social varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 250 milioane lei;


c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila valabil pe intreg teritoriul Romaniei, cu o limita minima de acoperire de 450.000 euro/eveniment si suma agregata de 750.000 euro pe an, fara fransiza;


d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare;


e) sa aiba un sediu permanent unde se va transmite sau se va primi corespondenta de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la alte institutii sau autoritati;


f) din documentele prezentate, sa rezulte ca nu este actionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurator, reasigurator sau al unui agent de asigurare ori de reasigurare si ca nu are ca actionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurator, reasigurator sau un agent de asigurare ori de reasigurare;


g) asociatii ori actionarii semnificativi si/sau persoanele semnificative sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevazute in legislatia financiar-fiscala si cazier fiscal; in situatia in care au desfasurat activitate de intermediere in asigurari ca agenti de asigurare sa nu fi fost radiati din Registrul agentilor de asigurare, ca urmare a incalcarii prevederilor art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, iar daca au avut calitatea de asistent in brokeraj, sa nu le fi fost anulata procura din motive imputabile;


h) conducatorii executivi sa aiba studii superioare si o experienta de cel putin 3 ani intr-o functie de conducere operativa in domeniul asigurarilor sau de cel putin 5 ani intr-o functie de conducere operativa in domeniul financiar-bancar; aceasta prevedere se aplica si administratorilor, atunci cand acestia au atributii similare conducerii executive. Prin functie de conducere operativa se intelege inclusiv cea de sef de serviciu/compartiment a carui activitate este relevanta pentru specificul domeniului asigurarilor sau cel financiar-bancar, precum si functia de director de agentie sau de sucursala a unei entitati care opereaza in aceste domenii;


i) conducatorii executivi sa nu detina aceasta calitate la o alta persoana juridica romana sau straina dupa obtinerea autorizatiei de functionare;


j) sa achite o taxa de autorizare de 50 milioane lei.

B. Constituirea si inmatricularea brokerilor de asigurare ca persoane juridice se fac cu autorizarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pentru care se vor depune la aceasta autoritate urmatoarele documente:a) cerere standard de obtinere a autorizatiei de functionare, in forma prezentata in anexa la prezentele norme;


b) copii de pe documentele care atesta constituirea societatii: actul constitutiv autentificat sau atestat de avocat, in care obiectul unic de activitate este definit conform art. 2 lit. C pct. 57 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararea judecatoreasca de infiintare, certificatul de inmatriculare si cererea de inscriere de mentiuni de la Oficiul registrului comertului, codul unic de inregistrare;


c) copie de pe documentele care atesta varsarea integrala in numerar a capitalului social, in conditiile si in limitele stabilite de art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizat conform prevederilor art. 2 lit. b) din prezentele norme;


d) un studiu de fezabilitate care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:


1. scurta prezentare a activitatii ce urmeaza sa fie desfasurata, din care sa rezulte ca resursele financiare sunt suficiente sa ii permita desfasurarea activitatii;


2. structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare, cu precizarea raspunderilor si limitelor de competenta pentru persoanele semnificative din cadrul societatii;


3. bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru urmatorii 3 ani financiari;


e) copie de pe documentele care atesta plata taxei de autorizare in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata.


f) copie de pe contractul de asigurare de raspundere civila profesionala, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. c) din Norma din 16/12/2004 privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1.243 din 23/12/2004, si dovada privind plata primei de asigurare (integrala sau a ratelor);


g) lista actionarilor sau asociatilor directi si indirecti, inclusiv ultimul actionar sau asociat semnificativ indirect persoana fizica, certificatele de cazier fiscal si judiciar, in original, ale acestora, precum si certificatele de cazier fiscal si judiciar ale persoanelor semnificative;


h) copii ale cartilor de munca, diplomelor de studii si curricula vitae semnate ale persoanelor semnificative, din care sa rezulte respectarea prevederilor art. 2 lit. h) din norma de mai sus;


i) curricula vitae semnate pentru actionarii sau asociatii semnificativi persoane fizice;


j) bilanturile pe ultimii 3 ani ale actionarilor sau asociatilor semnificativi persoane juridice, in forma in care au fost depuse la autoritatea fiscala teritoriala;


k) copii de pe contractul de inchiriere sau de comodat, al sediului ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se infiinteaza, inregistrate la administratia financiara teritoriala sau, dupa caz, copie de pe actul de proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se infiinteaza;


l) declaratie autentificata, pe propria raspundere, ca se indeplinesc prevederile art. 2 lit. f) din aceeasi Norma;


m) declaratie autentificata, pe propria raspundere, a conducerii executive ca va indeplini prevederile art. 2 lit. i) din Norma.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor urmeaza sa decida cu privire la eliberarea autorizatiei de functionare in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentelor

Etapa 2. Inregistrarea la Registrul comertului


Dupa obtinerea autorizatiei de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, se vor indeplini formalitatile necesare la Registrul comertului ca pentru infiintarea oricarei societati comerciale, cu unele diferente cum ar fi:

– in denumire sa fie cuprinsa obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, dupa caz;

– sa aiba un capital social varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei;

– sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare- cod CAEN 6720.Prin ce modalitate se poate obtine un certificat de atestare fiscala?

Sorina Dumitriu – BucurestiCertificatul de atestare fiscala este emis de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul contribuabilii, persoane juridice.Organul fiscal are obligatia de a elibera certificatul care atesta indeplinirea obligatiilor de plata la buget a impozitelor, taxelor si a altor venituri in urmatoarele situatii:– la solicitarea contribuabililor, persoane juridice, care vor completa si vor depune Cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice;


– in situatia in care contribuabilul isi schimba sediul, conform procedurii prevazute de Ordinul ministrului finantelor nr. 2.116/1998 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe.

Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice se elibereaza de organul fiscal teritorial la care contribuabilul este inregistrat si se afla in evidenta cu obligatii fiscale.
Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor de timbru, conform reglementarilor legale in vigoare.In vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala, se vor consulta:


– dosarul fiscal al contribuabilului;


– fisa pentru evidenta analitica a platitorilor, persoane juridice.In examinarea dosarului fiscal, se va urmari depunerea la zi a tuturor documentelor si informatiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii, astfel:
– declaratii, deconturi, situatii contabile etc.;


– alte solicitari de informatii adresate contribuabilului de catre organele fiscale in legatura cu situatia sa fiscala.


De asemenea, se examineaza toate actele de control incheiate de organele cu atributii de control din cadrul unitatilor fiscale teritoriale, precum si de alte organe cu atributii de control (Curtea de Conturi, Politia etc.).In examinarea fisei pentru evidenta analitica a platitorilor, persoane juridice, se urmareste situatia la zi a stingerii creantelor bugetare.Obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a altor venituri se mentioneaza nominal, astfel:


– obligatii curente, inclusiv amanari si esalonari la plata, acordate de organele fiscale potrivit legii;


– majorari de intarziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor si taxelor;


– amenzi, penalitati, precum si sanctiunea dublului sumei stabilita in procesele-verbale de verificare, anterior datei de 4 august 1998, existente in evidenta organului fiscal la data solicitarii.Prin urmare, trebuie sa va adresati organului fiscal pe raza caruia societatea are sediul, completand o cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala. Aceasta cerere are un termen legal de solutionare de maximum 5 zile.


Certificatul trebuie sa aiba inscris in mod obligatoriu numarul de inregistrare, data eliberarii, scopul eliberarii si perioada de valabilitate.


Certificatul de atestare fiscala se intocmeste in doua exemplare.Originalul se transmite:
– contribuabilului sau persoanelor imputernicite de acesta, in baza cererii depuse la organul fiscal;


– prin delegat, pe baza de proces-verbal de predare-primire, la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi muta sediul, in baza declaratiei de mentiuni depuse de contribuabil, prin care se comunica modificari privind sediul.


Copia de pe certificatul de atestare fiscala se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.


Valabilitatea certificatului este de 30 de zile de la data eliberarii.