Preşedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României. Decizia a apărut luni în Monitorul Oficial. În termen de cel mult cinci zile, preşedintele urmează să solicite Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate.

Prezentăm integral textul documentului:

„Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum şi declararea „Pandemiei” de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, la data de 11.03.2020,

Luând în considerare experienţa ţărilor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia şi care au vizat acţiuni în planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socio-economice neesenţiale, dar mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale, fără de care celelalte acţiuni desfăşurate nu ar fi putut avea efectul scontat,

În contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în principal cele limitrofe, dar şi cele cu comunităţi mari de cetăţeni români, din care 12 state au adoptat măsuri speciale prin instituirea unor stări excepţionale în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecţiei,

Luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

Ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,

Subliniind necesitatea instituirii stării de urgenţă pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate la nivel naţional şi internaţional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate definesc un context excepţional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general şi care constituie o situaţie extraordinară, ce impune măsuri excepţionale,

Ţinând cont de faptul că restrângerea exerciţiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanţa lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică şi să fie proporţională cu scopul urmărit,

Văzând Hotărârea CSAT nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii stării de urgenţă şi planul de acţiune la instituirea stării de urgenţă,

Având în vedere propunerea Guvernului de instituire a stării de urgenţă,

În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constituţia României, republicată şi ale art. 3 şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Preşedintele României decretează:

Art. 1.- Se instituie starea de urgenţă pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile.

Art. 2. – Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor, raportat la evoluţia situaţiei epidemiologice, pe durata stării de urgenţă este restrâns exerciţiul următoarelor drepturi, proporţional cu gradul de realizare a criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4):
a) libera circulaţie;
b) dreptul la viaţă intimă, familială şi privată;
c) inviolabilitatea domiciliului;
d) dreptul la învăţătură;
e) libertatea întrunirilor;
f) dreptul de proprietate privată;
g) dreptul la grevă;
h) libertatea economică

Art. 3. – În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate directă şi imediată prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. – (1) În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală prevăzute la pct. 1-7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul Afacerilor Interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanţă militară.
(3) Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 8 din anexa nr.2 se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau înlocuitorul legal al acestuia.
(4) Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit alin. (2) şi (3) potrivit evaluării realizate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, cu acordul prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:
a) intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;
b) frecvenţa apariţiei unor focare într-o zonă geografică;
c) numărul de pacienţi critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;
d) capacitatea şi continuitatea asigurării serviciilor sociale şi de utilităţi publice pentru populaţie;
e) capacitatea autorităţilor publice de a menţine şi asigura măsuri de ordine şi siguranţă publică;
f) măsurile instituite de alte state cu impact asupra populaţiei sau situaţiei economice a României;
g) capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;
h) apariţia altor situaţii de urgenţă.

(5) Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanţele militare sau prin ordinul prevăzut la alin.(3) revine Ministerului Afacerilor Interne.
Art. 5.- (1) Coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical şi de protecţie civilă la situaţia de urgenţă generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi cu celelalte instituţii implicate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.
(2) Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârilor Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă sunt aplicabile şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6.- Conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret şi prin ordonanţele emise de ministrul Afacerilor Interne.

Art. 7.- Instituţiile sprijină structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, în îndeplinirea misiunilor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 8.- Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data publicării.

Art. 9.- Prezentul decret se transmite Parlamentului în vederea exercitării atribuţiei prevăzute de art. 93 alin. (1) din Constituţie.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS”

Decretul are două anexe: Anexa 1 – ”Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă” şi Anexa 2 – ”Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate graduală”.