46-3340-35_semnintrebare.jpgAş vrea să ştiu ce condiţii trebuie să îndeplinesc pentru a beneficia de ajutor social?
Dumitra S. Bucureşti

Potrivit Legii nr.416/2001, familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială.

Nivelul venitului minim garantat
Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:
a) 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
b) 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
c) 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
d) 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
e) câte 24 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Începând cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singură, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 96 lei.

Stabilirea cuantumului ajutorului social

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile prevăzute mai sus şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 5 lei, se acordă 5 lei.
Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii.
Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau daţi în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă soţiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.

Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective, sub condiţia păstrării unei locuinţe minime şi a bunurilor necesare nevoilor familiale.

În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.

Stabilirea şi plata ajutorului social

Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie.
Cererea de acordare a ajutorului social, declaraţia privind veniturile realizate de membrii familiei, precum şi celelalte acte doveditoare se depun şi se înregistrează la primarul localităţii în a cărei rază teritorială locuieşte titularul.
Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.
În vederea soluţionării cererii de ajutor social, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie probă legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii.

Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum şi plata acestuia se fac prin dispoziţia scrisă a primarului, pe baza documentaţiei prezentate de personalul din serviciul de asistenţă socială de la primărie. Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social în termen de 5 zile de la data emiterii.