Transgaz a realizat un profit dublu în ultimii 4 ani față de cât își propusese

Prefață Carta Albă a administrării TRANSGAZ în perioada 2017-2021 arată că Transgaz a realizat un profit dublu în ultimii 4 ani față de cât își propusese. Potrivit documentului, compania a înregistrat o performanță de-a dreptul impresionantă, mulțumită faptului că „aplică în mod corect și transparent cele mai bune practici în ceea ce privește administrarea companiilor tranzacționate public privind guvernanța corporativă și managementul profesionist”.

„Întrucât eficiența și competitivitatea unui operator economic depind de performanța managementului acestuia și de corecta implementare a mecanismelor de bună guvernare corporativă, în baza prevederilor OUG nr. 109/2011, la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA a fost implementat managementul privat, începând cu luna mai 2013.

Cum activele statului pot și trebuie să fie la fel de eficiente ca activele administrate privat, ele trebuie să beneficieze de management competent și profesionist, pentru a putea astfel crea plus valoare pentru economia României, pentru a crește eficiența economică, pentru a spori valorea de piață, elimina risipa și corupția și blocajele economico-financiare și pentru a optimiza performanțele. Transgaz a fost printre pionierii unei noi etape de dezvoltare în economia națională, fiind o companie deschizătoare de drumuri în procesul de implementare a managementului privat profesionist.

În acest context, prin prisma necesității asigurării securității energetice a țării prin dezvoltarea unor mega proiecte orientate pentru facilitarea transportului noilor resurse de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, în același timp cu menținerea la nivel minim al costului activității de transport gaze naturale, compania a intrat sub management privat profesionist într-un moment crucial al istoriei sale.

În contextul în care, 58.5097% din acțiunile Transgaz sunt deținute de Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului, iar 41.4903% de către alți acționari (free-float), sistemul de guvernanţă corporativă din cadrul companiei este bine structurat, performant și permite implementarea politicilor de conformitate, dezvoltarea procedurilor interne privind activitatea, transparența și integritatea, asigurarea unui management eficient al riscurilor, resurselor angajate în realizarea obiectivelor strategice asumate privind eficientizarea operațională, optimizarea proceselor tehnologice și dezvoltarea durabilă a societății”, este scris în prefața Carta Albă a administrării Transgaz în perioada 2017-2021.

Activitatea administratorilor este evaluată an de an și aprobată de acționarii companiei

De asemenea, documentul arată că atât activitatea administratorilor neexecutivi, cât și cea a administratorului executiv este evaluată an de an și aprobată de acționarii companiei.

„Activitatea administratorilor neexecutivi și cea a administratorului executiv (director general) pentru fiecare exercițiu financiar, este evaluată an de an și aprobată de acționarii companiei, prin prisma îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță și a obiectivelor strategice stabilite în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Pentru fiecare an în parte, în Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, postat pe site-ul companiei, se regăsesc în mod transparent informațiile detaliate privind îndeplinirea Indicatorilor Cheie de Performanță (Key Performance Indicators) financiari și nefinanciari, precum și valoarea bonusului cuvenit în raport cu modul de calcul al acestuia aprobat de întregul acționariat al companiei.

Conform situațiilor financiare anuale, aprobate de acționarii companiei, în perioada mandatului 2017-2021, veniturile din exploatare ale companiei realizate sunt mai mari decât cele asumate prin Planul de administrare pentru perioada 2017-2021, cu 7%, respectiv cu 495 milioane lei.

Prin efortul managementului în gestionarea și reducerea cheltuielilor companiei, cheltuielile efectuate în perioada 2017-2021 au fost reduse cu 8%, respectiv cu 507 milioane lei față de nivelul asumat prin Planul de administrare pentru aceeași perioadă. Acest aspect a condus la obținerea în perioada 2017-2021 a unui profit brut mai mare cu 111% (1.133 milioane lei) și a unui profit net mai mare cu 109% (934 milioane lei) față de nivelul asumat în Planul de administrare pentru anii 2017 -2021.

Important de subliniat este faptul că, managementul Transgaz a reușit obținerea acestor rezultate remarcabile, în detrimentul constrângerilor contextului în care compania funcționează și își desfășoară activitatea.

Performanțele obținute de către companie sunt rezultatul administrării responsabile a societății în consens cu dezideratele acționarilor, rezultatul implementării de către directorul general, domnul Ion Sterian, în mod eficace, a managementului general participativ, centrat pe obiective precum: redefinirea strategică a companiei, reproiectare managerială, disciplină organizațională, execuția responsabilă și eficientă a atribuțiilor, măsuri tehnico-operaționale de intervenție organizațională.

Managementul Transgaz, selectat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, și-a asumat un plan de investiții ambițios, estimat la 3,2 mld.Euro, pentru ca în următorii 10 ani, Sistemul National de Transport (SNT) gaze naturale, să răspundă cerințelor Acordului Verde European de modernizare și adaptare a infrastructurii existente de transport gaze naturale pentru utilizarea hidrogenului și a altor gaze verzi în vederea decarbonizării, dezvoltarea activității de cercetare privind posibilitatea acceptării mix-ului de hidrogen în SNT și modalități de introducere a acestuia în SNT.

Investițiile propuse vor avea ca rezultat asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine; crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru transportul gazelor naturale provenite din diverse noi surse de aprovizionare; crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore din Marea Neagră în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune; extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare; crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene”, este scris în document.