TITLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL I
Obiectul colectarii creantelor bugetelor locale

Art. 1. – (1) Prezenta ordonanta reglementeaza intr-un cadru unitar colectarea creantelor bugetelor locale, precum si celelalte proceduri de administrare a acestora, respectiv:
a) procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impunere pentru impozitele si taxele locale;
b) controlul fiscal in materia creantelor bugetelor locale;
c) procedura de solutionare a obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora, precum si a altor sume si masuri.
(2) Activitatea de colectare prevazuta la alin. (1) consta in exercitarea functiei administrative care conduce la stingerea creantelor bugetelor locale si a creantelor debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la bugetul local.
Art. 2. – Stingerea creantelor bugetelor locale se realizeaza prin plata voluntara efectuata de catre debitor, prin executare silita ori prin alte modalitati intreprinse de catre creditorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei ordonante.
Art. 3. – (1) Constituie obiect al colectarii creantele bugetelor locale provenind din impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetelor locale, precum si accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere.
(2) Creantele prevazute la alin. (1) constituie integral venituri ale bugetelor locale.
Art. 4. – Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele bugetelor locale prevazute la art. 3, intocmit de autoritatile administratiei publice locale ori de compartimentele de specialitate ale acestora sau de persoanele imputernicite potrivit legii, dupa cum urmeaza:
a) actul/documentul de impunere pentru obligatiile bugetare locale provenite din impozite, taxe locale si orice alte contributii, care se emite de autoritatile administratiei publice locale ori de compartimentele de specialitate ale acestora pe baza declaratiilor depuse de contribuabili, sau alte documente privind materia impozabila;
b) declaratia sau documentul intocmit de contribuabil, prin care declara impozitul, taxa locala, contributia ori alte venituri ale bugetelor locale, in cazul obligatiilor bugetare locale care se stabilesc de catre acesta, potrivit legii;
c) documentul care cuprinde rezultatele controlului ulterior efectuat de compartimentele de specialitate in acest scop pentru diferentele constatate intre obligatiile de plata determinate de contribuabil si cele legal datorate, inclusiv accesoriile, stabilite conform legii, cu privire la impozite, la taxe locale, la chirii, la redevente, la contributii si la oricare alte venituri ale bugetelor locale;
d) documentul de plata sau actul pe care s-au anulat, conform legii, timbrele mobile fiscale pentru obligatiile la bugetul local, reprezentand taxe pentru prestarea unor servicii sau taxe de timbru;
e) procesul-verbal de constatare a contraventiei, intocmit de agentul constatator, in conditiile legii, pentru obligatiile privind plata amenzilor contraventionale;
f) ordonanta procurorului, incheierea sau dispozitivul hotararii instantei judecatoresti ori un extras certificat, intocmit in baza acestor acte, in cazul amenzilor, al cheltuielilor judiciare si al altor creante ale bugetelor locale, stabilite, potrivit legii, de procuror sau de instanta judecatoreasca, in cazul in care este implicata o institutie publica de interes local;
g) procesul-verbal sau documentul prin care se stabileste si se individualizeaza suma de plata, pentru obligatii ale bugetelor locale reprezentand dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere, stabilite de organele competente pe baza evidentelor proprii;
h) dispozitia emisa de primar/primarul general al municipiului Bucuresti/presedintele consiliului judetean in cazul solutionarii unei cai administrativ-jurisdictionale de atac sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste obligatia la plata creantelor bugetelor locale;
i) alte documente emise de organele competente, prin care se constata si se individualizeaza creantele bugetelor locale.

CAPITOLUL II
Autoritatile competente

Art. 5. – Sunt competente sa gestioneze colectarea creantelor bugetelor locale autoritatile administratiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, ori alte institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale.

CAPITOLUL III
Obligatia si raspunderea la plata

Art. 6. – (1) Platitor al obligatiei bugetare locale este debitorul sau persoana care, in numele debitorului, conform legii, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati, dupa caz, impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii, amenzi si alte venituri ale bugetelor locale, precum si accesorii ale acestora.
(2) Pentru persoanele juridice cu sediul in Romania, care au sucursale si/sau puncte de lucru, platitor de obligatii bugetare locale este persoana juridica, atat pentru activitatea proprie, cat si in numele sucursalelor si/sau al punctelor de lucru, dupa caz.
(3) Pentru sucursale si/sau puncte de lucru cu activitate in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, platitor de obligatii bugetare locale este sucursala si/sau punctul de lucru, dupa caz.
Art. 7. – (1) In cazul in care obligatia bugetara locala nu a fost achitata de debitor, sunt obligati la plata sumei datorate, dupa caz, in conditiile legii, urmatorii:
a) mostenitorul care a acceptat succesiunea debitorului decedat;
b) oricare dintre membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu debitorul persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat impozitul sau taxa locala, precum si oricare dintre mostenitorii aflati in indiviziune; in cazul amenzilor, acestea constituie obligatia personala a contravenientului;
c) cel care preia, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile debitorului supus divizarii, fuziunii ori reorganizarii judiciare, dupa caz;
d) persoana careia i s-a stabilit raspunderea in conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;
e) persoana care isi asuma obligatia de plata a debitorului, printr-un angajament de plata sau printr-un alt act incheiat in forma autentica, cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiei de plata;
f) asociatii sau actionarii la societatea comerciala debitoare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) alte persoane, in conditiile legii.
(2) Pentru obligatiile restante la bugetul local ale debitorului declarat insolvabil in conditiile prezentei ordonante raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, in cei 3 ani anteriori datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, cumpara sau dobandesc in alt mod active de la debitorii care isi provoaca astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asociatii sau actionarii semnificativi, potrivit legii, si alte persoane care exercita ori au exercitat in mod legal administrarea si care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbarii sediului social.
(3) Pentru obligatiile restante la bugetul local ale societatii comerciale debitoare raspund solidar administratorii sau persoanele care exercita sau au exercitat in mod legal administrarea societatii comerciale si care:
a) au determinat, cu rea-credinta, acumularea de obligatii restante la bugetul local pe o perioada de 12 luni consecutive;
b) au sustras bunurile debitorului de la executarea silita;r
c) au instrainat bunurile, cu buna stiinta, inainte de inceperea executarii silite.r
Art. 8. – Raspunderea prevazuta la art. 7 alin. (2) si (3) se stabileste in conformitate cu procedura prevazuta de prezenta ordonanta.r
r
CAPITOLUL IVr
Termenele de platar
r
Art. 9. – (1) Obligatiile bugetare locale sunt scadente la termenele prevazute in actele normative care le reglementeaza.r
(2) Pentru obligatiile la bugetul local care nu au prevazute termene scadente conform alin. (1) Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice sunt abilitate sa stabileasca, prin ordin comun, aceste termene.r
Art. 10. – (1) Pentru diferentele de obligatii la bugetul local, stabilite prin actele de control, sau obligatiile la bugetul local, stabilite prin procesul-verbal de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere pe baza evidentei pe platitori, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel:r
a) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 inclusiv din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;r
b) daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 – finele lunii inclusiv, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.r
(2) Actele de control prin care s-au stabilit diferente de obligatii la bugetele locale conform alin. (1) constituie si instiintare de plata de la data semnarii lor de catre debitor ori de la data comunicarii confirmate, dupa caz, conform legii.r
(3) Exercitarea de catre contribuabili a cailor de atac in conditiile prevazute la art. 190-199 nu suspenda obligatia acestora de plata. La cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, primarii/primarul general al municipiului Bucuresti/presedintii consiliilor judetene vor dispune suspendarea obligatiei de plata a creantelor la bugetul local, pana la solutionarea contestatiei, cu constituirea unei garantii la nivelul sumei contestate.r
(4) Garantia prevazuta la alin. (3) poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, contract de gaj ori ipoteca, precum si orice alta forma de garantie prevazuta de lege. Garantia se restituie sau se ridica, dupa caz, de catre organele competente numai in cazul in care contestatia a fost admisa.r
(5) Pentru obligatiile restante la bugetul local, esalonate sau amanate la plata, conform prevederilor legale, precum si pentru dobanzile datorate pe perioada esalonarii, respectiv a amanarii, termenele de plata se stabilesc in documentul prin care se acorda inlesnirea la plata.r
Art. 11. – In cazul in care termenul de plata al obligatiei la bugetul local expira intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana in ziua lucratoare imediat urmatoare.r
r
CAPITOLUL Vr
Accesoriile creantelor bugetelor localer
r
SECtIUNEA 1r
Dobanzi si penalitati de intarzierer
r
Art. 12. – Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor la bugetul local debitorii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.r
Art. 13. – (1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei la bugetul local si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.r
(2) Pentru diferentele de obligatii la bugetul local, stabilite de organele competente, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare locale, la care s-a stabilit diferenta, pana la data stingerii acesteia, inclusiv.r
(3) In cazul obligatiilor la bugetul local stinse prin compensare, data stingerii este data inregistrarii acestei operatiuni in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetelor locale respective de catre unitatile de trezorerie si contabilitate publica.r
(4) Dobanzile prevazute la alin. (1) se datoreaza si pe perioada pentru care au fost acordate amanari sau esalonari la plata obligatiilor bugetare locale restante.r
(5) Pentru obligatiile la bugetul local stinse prin executare silita dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire prevazut la art. 122. In cazul platii pretului in rate dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului, iar pentru suma ramasa de plata dobanda este datorata de catre cumparator.r
(6) Nu se datoreaza dobanzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati de orice fel, stabilite potrivit legii.r
Art. 14. – (1) Plata cu intarziere a impozitelor, taxelor locale, contributiilor si a altor obligatii bugetare locale, cu exceptia dobanzilor, penalitatilor de orice fel si a amenzilor, se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termen de plata. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor si/sau a penalitatilor.r
(2) Penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data inceperii procedurii de executare silita.r
(3) In cazul in care s-au acordat inlesniri la plata obligatiilor bugetare locale, penalitatea de intarziere se datoreaza pana la data intrarii in vigoare a documentului prin care se acorda aceste inlesniri. Nerespectarea inlesnirilor la plata, asa cum au fost acordate, conduce la calculul penalitatilor de intarziere de la data incetarii valabilitatii acestora, conform legii.r
Art. 15. – (1) Pentru obligatiile la bugetul local ale debitorului declarat insolvabil dobanzile se calculeaza pana la data incheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii.r
(2) Pentru obligatiile la bugetul local neplatite la termen atat inainte, cat si dupa deschiderea procedurii de reorganizare judiciara se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pana la data deschiderii procedurii de faliment, daca aceasta a fost declansata inainte de inceperea procedurii de executare silita.r
Art. 16. – (1) Nivelul dobanzii se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, corelat cu nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, o data pe an, in luna decembrie pentru anul urmator sau in cursul anului, daca aceasta se modifica cu peste 5 puncte procentuale.r
(2) Cota penalitatilor de intarziere se poate modifica prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.r
r
SECtIUNEA a 2-ar
Alte penalitatir
r
Art. 17. – (1) Nevirarea in termen de 30 de zile de la data scadentei a sumelor datorate cu titlu de obligatii bugetare locale calculate si retinute la sursa atrage sanctionarea cu o penalitate de 10% din aceste sume a celui obligat sa faca, potrivit legii, retinerea si virarea sumelor.r
(2) Penalitatea prevazuta la alin. (1) se aplica si platitorilor de venituri realizate in Romania de catre persoanele fizice si juridice, in cazul in care nu au retinut impozitul datorat, potrivit legii, de catre aceste persoane.r
Art. 18. – Sanctiunea prevazuta la art. 17 se aplica de catre organele competente, o singura data pentru aceeasi suma retinuta si nevirata, respectiv neretinuta, iar aceasta nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere, conform legii.r
r
SECtIUNEA a 3-ar
Dobanzi pentru sumele de restituit de la bugetul localr
r
Art. 19. – (1) Pentru sumele de restituit de la bugetul local platitorii au dreptul la dobanda dupa expirarea unui termen de 30 de zile de la data depunerii la organul competent a cererii de restituire sau de compensare, dupa caz.r
(2) Nivelul dobanzii prevazute la alin. (1) este egal cu nivelul dobanzii prevazute la art. 16 alin. (1). Dobanda se calculeaza si se plateste numai in lei si se suporta din acelasi buget local si acelasi venit bugetar din care trebuie sa se restituie ori sa se compenseze, dupa caz, sumele solicitate de catre platitori.r
r
TITLUL IIr
Modalitati de stingere a obligatiilor bugetelor localer
r
CAPITOLUL Ir
Dispozitii comuner
r
Art. 20. – Obligatiile de plata datorate de debitori, atat cele principale, cat si cele accesorii acestora, cum sunt dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile, se calculeaza si se platesc in lei.r
Art. 21. – (1) Creantele bugetelor locale se sting prin plata, compensare, executare silita, prescriptie, precum sir
prin alte modalitati prevazute de prezenta ordonanta.r
(2) Creditor bugetar local, in intelesul prezentei ordonante, este comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti, judetul, titulare ale codului de inregistrare fiscala, precum si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, prin reprezentantul legal al acestora, in calitate de ordonator principal de credite.r
r
CAPITOLUL IIr
Platar
r
SECtIUNEA 1r
Mijloace de platar
r
Art. 22. – (1) Plata obligatiilor la bugetul local se efectueaza de catre debitori, distinct pe fiecare impozit, taxa locala, chirie, redeventa, contributie sau alte venituri bugetare, inclusiv dobanzi si penalitati de orice fel, in urmatoarea ordine:r
a) obligatii stabilite prin acte de control cu termene de plata in anul curent, expirate;r
b) obligatii la bugetul local cu termene de plata in anul curent;r
c) accesoriile si penalitatile stabilite asupra obligatiilor pentru anul curent;r
d) obligatii la bugetul local reprezentand impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii si alte venituri bugetare datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora;r
e) dobanzi, penalitati de intarziere si alte penalitati aferente obligatiilor la bugetul local prevazute la lit. d);r
f) obligatii la bugetul local cu termene de plata viitoare.r
(2) In situatia in care debitorul nu efectueaza plata obligatiilor la bugetul local conform prevederilor alin. (1), creditorul bugetar local, prin compartimentul de specialitate, va proceda la stingerea obligatiilor bugetare pe care le administreaza, in conformitate cu ordinea de plata reglementata de prezenta ordonanta, si va instiinta despre aceasta debitorul in termen de 30 de zile de la data efectuarii stingerii.r
Art. 23. – (1) Plata obligatiei la bugetul local se face prin decontare bancara, mandat postal, in numerar sau prin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilite potrivit dispozitiilor legale.r
(2) Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Banca Nationala a Romaniei stabilesc de comun acord mijloacele de plata autorizate care vor fi utilizate pentru plata obligatiilor bugetare locale prin decontare bancara.r
r
SECtIUNEA a 2-ar
Data platiir
r
Art. 24. – (1) In cazul platilor in numerar obligatia la bugetul local se considera platita la data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate ale creditorilor bugetari.r
(2) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare locale cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligatia bugetara se considera platita la data debitarii contului contribuabilului, cu conditia creditarii contului bugetar corespunzator.r
(3) Nedecontarea de catre unitatile bancare a sumelor cuvenite bugetului local, in termen de 48 de ore de la data debitarii contului titularului, atrage pentru banca prestatoare dobanzi si penalitati la nivelul celor prevazute la art. 14 alin. (1), la art. 16 si la art. 17 alin. (1), in favoarea creditorului bugetar local.r
r
CAPITOLUL IIIr
Compensarear
r
Art. 25. – Prin compensare se sting creantele bugetului local cu creantele debitorului, reprezentand sume de restituit de la bugetul local, prevazute la art. 3, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si cea de debitor al aceluiasi buget local.r
Art. 26. – (1) Compensarea obligatiilor la bugetul local datorate de debitor cu creantele acestuia se face de autoritatea competenta, la cererea debitorului, in termen de 30 de zile, sau din oficiu, la data constatarii sumelor virate in plus sau de restituit de la bugetul local.r
(2) Compensarea se va efectua cu obligatii la bugetul local datorate aceluiasi creditor bugetar local, indiferent de natura lor.r
(3) Organul competent va instiinta in scris debitorul despre masura compensarii luate potrivit alin. (1), in termen de 10 zile calendaristice de la data efectuarii operatiunii.r
Art. 27. – Compensarea se efectueaza dupa cum urmeaza:r
a) cu obligatii la bugetul local cu termene de plata in anul curent, expirate;r
b) cu obligatii la bugetul local reprezentand impozite, taxe locale, chirii, redevente, contributii si alte venituri ale bugetului local datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora;r
c) cu dobanzi, penalitati de intarziere si alte penalitati aferente obligatiilor la bugetul local prevazute la lit. b);r
d) cu obligatii la bugetul local cu termene de plata viitoare, numai la cererea platitorului.r
CAPITOLUL IVr
Inlesniri la plata obligatiilor bugetarer
r
Art. 28. – (1) La cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale competente ale acestora, pot acorda pentru obligatiile bugetare restante pe care le administreaza urmatoarele inlesniri la plata:r
a) esalonari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;r
b) amanari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;r
c) esalonari la plata dobanzilor si/sau a penalitatilor de orice fel, cu exceptia dobanzilor datorate pe perioada de esalonare;r
d) amanari si/sau scutiri ori amanari si/sau reduceri de dobanzi si/sau penalitati de intarziere, cu exceptia dobanzilor datorate pe perioada de amanare;r
e) scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, in conditiile legii.r
(2) Procedura de acordare a inlesnirilor la plata se stabileste prin acte normative speciale.r
Art. 29. – (1) Pentru acordarea inlesnirilor la plata creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.r
(2) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoanele fizice, garantia este:r
a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand obligatii bugetare locale esalonate si dobanzi calculate, in cazul esalonarilor la plata;r
b) o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea debitelor amanate si dobanzile calculate si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amanarilor la plata.r
(3) Pentru obligatiile la bugetul local, datorate si neachitate dupa data de 1 iulie 2003 de catre persoanele juridice, garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat inlesnirea si poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, gaj ori ipoteca, precum si orice alta forma de garantie prevazuta de lege.r
r
CAPITOLUL Vr
Instiintarea de platar
r
Art. 30. – (1) Daca debitorul nu si-a platit obligatiile la bugetul local ori acestea nu au fost stinse in alt mod prevazut de prezenta ordonanta, organul de executare ii va transmite o instiintare de plata prin care i se notifica acestuia suma datorata.r
r
(2) In termen de 15 zile de la data comunicarii instiintarii de plata debitorul urmeaza sa isi plateasca obligatiile restante sau sa faca dovada stingerii acestora.r
(3) Instiintarea de plata este act premergator executarii silite.r
r
TITLUL IIIr
Masuri asiguratoriir
r
Art. 31. – Masurile asiguratorii prevazute in prezentul titlu se dispun si se aduc la indeplinire prin procedura administrativa de catre creditorii bugetari.r
Art. 32. – Se vor dispune masuri asiguratorii de catre creditorii bugetari locali, prin reprezentantii legali ori imputerniciti ai acestora, inaintea inceperii procedurii de executare silita, atunci cand exista pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea/patrimoniul.r
Art. 33. – Creditorul bugetar local, prin reprezentantul sau legal, poate dispune prin procedura administrativa, in temeiul unei dispozitii motivate, poprirea asiguratorie asupra veniturilor si/sau sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile si imobile, proprietatea debitorului, dupa caz, oriunde s-ar afla.r
Art. 34. – Masurile asiguratorii dispuse potrivit art. 33, precum si cele dispuse de instantele judecatoresti sau de alte organe competente se aduc la indeplinire in conformitate cu dispozitiile referitoare la executarea silita, care se aplica in mod corespunzator.r
Art. 35. – Masurile asiguratorii vor fi ridicate prin dispozitie motivata, emisa de reprezentantii legali ai creditorilor bugetari locali cand au incetat motivele pentru care au fost dispuse.r
Art. 36. – Masurile asiguratorii dispuse atat de organele de executare, cat si de instantele judecatoresti ori de alte organe competente, daca nu au fost desfiintate in conditiile legii, raman valabile pe toata perioada executarii silite, fara indeplinirea altor formalitati.r
Art. 37. – (1) In cazul infiintarii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile, un exemplar al procesului-verbal intocmit de organul de executare se comunica pentru inscriere Biroului de carte funciara.r
(2) Inscrierea face opozabil sechestrul tuturor celor care, dupa inscriere, vor dobandi vreun drept asupra imobilului respectiv. Actele de dispozitie ce ar interveni ulterior inscrierii prevazute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.r
Art. 38. – Daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta bugetara locala, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de debitor in proprietate comuna cu terte persoane.r
Art. 39. – Impotriva actelor de infiintare si de aducere la indeplinire a masurilor asiguratorii cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 124.r
r
TITLUL IVr
Executarea silitar
r
CAPITOLUL Ir
Dispozitii comuner
r
Art. 40. – (1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile datorate bugetului local, organele de executare silita, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita potrivit prezentei ordonante.r
(2) Executarea silita a creantelor bugetului local se prescrie in conditiile prevazute la art. 138.r
(3) Executarea silita se desfasoara pana la stingerea creantelor bugetului local inscrise in titlul executoriu, inclusiv a dobanzilor, penalitatilor de intarziere si altor penalitati ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum si a cheltuielilor de executare.r
(4) In cazul in care prin titlul executoriu sunt prevazute, dupa caz, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de catre organul de executare si consemnate intr-un proces-verbal care constituie titlu executoriu.r
Art. 41. – (1) Executarea silita incepe prin comunicarea unei somatii in care i se notifica debitorului ca are obligatia sa efectueze plata sumelor datorate in termen de 15 zile sau sa faca dovada stingerii obligatiei la bugetul local, in caz contrar aplicandu-i-se modalitatile de executare silita prevazute de prezenta ordonanta. Somatia este insotita de o copie certificata de pe titlul executoriu.r
(2) Somatia cuprinde:r
a) organul de executare emitent;r
b) datele de identificare a debitorului;r
c) data emiterii;r
d) numarul dosarului de executare;r
e) suma pentru care se incepe executarea silita;r
f) termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca obligatia prevazuta in titlul executoriu;r
g) indicarea consecintelor nerespectarii acesteia;r
h) semnatura si stampila organului de executare.r
(3) Somatia este obligatorie si se comunica debitorului dupa cum urmeaza:r
a) prin posta, la domiciliul sau la sediul debitorului, dupa caz, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;r
b) prin executorii bugetari locali, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, care se aplica in mod corespunzator;r
c) prin prezentarea celui somat si primirea somatiei de catre acesta sub semnatura, ca urmare a instiintarii prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia;r
d) in cazul in care debitorii refuza primirea somatiei sau se constata lipsa oricarei persoane la domiciliul sau la sediul social declarat al acestora, comunicarea somatiei se poate face si prin publicarea unui anunt in cotidiene locale ori centrale sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care se mentioneaza ca a fost emisa somatia pe numele debitorului si ca acesta este invitat sa plateasca in termen de 15 zile suma datorata. Dupa publicarea anuntului toate actele intocmite in cadrul procedurii de executare silita sunt opozabile debitorului.r
(4) Dovada comunicarii somatiei potrivit alin. (3) se va inscrie de indata in evidentele organului de executare si va fi pastrata la dosarul de executare.r
Art. 42. – (1) Executarea silita se poate intinde asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate a debitorului, urmaribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaza numai in masura necesara pentru realizarea creantelor bugetare si a cheltuielilor de executare.r
(2) Bunurile supuse unui regim special de circulatie pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege.r
Art. 43. – (1) Prin sechestrul aplicat asupra bunurilor mobile creditorul bugetar local dobandeste un drept de gaj, iar prin sechestrul aplicat asupra bunurilor imobile creditorul bugetar local dobandeste un drept de ipoteca.r
(2) Dreptul de ipoteca confera creditorului bugetar local in raport cu alti creditori aceleasi drepturi ca si dreptul de ipoteca, in sensul prevederilor dreptului comun.r
(3) Din momentul in care se indeplineste conditia de publicitate prin inscrierea titlului executoriu la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, organizata la nivelul Oficiului registrului comertului, ori in cazul in care bunul se ia in posesie, creditorul bugetar local are prioritate fata de garantia reala a celorlalti creditori urmaritori asupra bunului mobil sau sumei in cauza.r
Art. 44. – (1) Procedura de executare silita se efectueaza din oficiu si, o data inceputa, se poate suspenda, intrerupe sau poate inceta numai in cazurile si sub forma prevazute de prezenta ordonanta.r
(2) Executarea silita se suspenda:r
a) cand suspendarea a fost dispusa de instanta de judecata sau de reprezentantul legal al creditorului bugetar local;r
b) de la data comunicarii aprobarii inlesnirii la plata;r
c) in alte cazuri prevazute de lege.r
(3) Executarea silita se intrerupe:r
a) la data declararii starii de insolvabilitate a debitorului;r
b) in alte cazuri prevazute de lege.r
(4) Executarea silita inceteaza:r
a) daca s-au stins integral creantele bugetului local prevazute in titlul executoriu, inclusiv dobanzile, penalitatile de orice fel, cheltuielile de executare, precum si orice alte sume stabilite in sarcina debitorului, potrivit legii;r
b) daca a fost desfiintat titlul executoriu;r
c) in alte cazuri prevazute de lege.r
Art. 45. – De la data comunicarii aprobarii, pentru obligatiile bugetului local pentru care s-au aprobat inlesniri la plata, executarea silita nu se porneste sau nu se continua, dupa caz.r
Art. 46. – Inlesnirile la plata se acorda atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia.r
r
SECtIUNEA 1r
Titlul executoriur
r
Art. 47. – (1) Executarea silita a creantelor bugetelor locale se efectueaza numai in temeiul unui titlu executoriu emis, potrivit prezentei ordonante, de organul de executare competent in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul debitorul, persoana fizica sau juridica, ori unde acesta este luat in evidenta fiscala.r
(2) Actul emis potrivit alin. (1), in cuprinsul caruia s-a inscris creanta bugetului local, denumit titlu executoriu, va contine:r
a) antetul organului emitent;r
b) numele si prenumele sau denumirea debitorului;r
c) codul numeric personal sau codul unic de inregistrare;r
d) domiciliul sau sediul debitorului, numarul de rol nominal unic, precum si orice alte date de identificare;r
e) cuantumul si natura sumelor datorate si neachitate;r
f) temeiul legal al puterii executorii a titlului;r
g) data intocmirii titlului executoriu, stampila si semnatura organului de executare.r
(3) Pentru debitorii obligati in mod solidar la plata creantelor bugetului local se va int