Art. I. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2000 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei salariale si financiare in regiile autonome, societatile si companiile nationale si in unele societati comerciale cu capital majoritar de stat, in anul 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 24 mai 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – Prezenta ordonanta de urgenta se aplica cu caracter temporar, pana la data de 31 decembrie 2000, regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, precum si societatilor comerciale la care statul este actionar majoritar, prevazute in anexele nr. 1 si 2, denumite in continuare agenti economici, in scopul reducerii creantelor si arieratelor in economie, rentabilizarii activitatii economice si intaririi disciplinei salariale.”
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Agentii economici prevazuti la art. 1 vor include in bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 programe de reducere a arieratelor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, programe de reducere a creantelor, precum si obiective anuale pentru reducerea costurilor si pentru cresterea productivitatii muncii.
(2) Programele de reducere a arieratelor si a creantelor vor cuprinde obiective pentru intreaga perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, indicatorii respectivi fiind exprimati in preturi comparabile.
(3) Programele prevazute la alin. (2) vor fi defalcate trimestrial si vor fi monitorizate lunar, trimestrial si cumulat.
(4) Bugetele de venituri si cheltuieli, intocmite in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, vor fi aprobate pana la data de 31 iulie 2000.
(5) Pentru agentii economici prevazuti in anexa nr. 2, ale caror bugete de venituri si cheltuieli au fost deja aprobate, termenul prevazut la alin. (4) este termenul pana la care se vor aproba bugetele de venituri si cheltuieli rectificate potrivit prezentei ordonante de urgenta.”
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Institutiile publice sub autoritatea sau in subordinea carora functioneaza agentii economici prevazuti in anexele nr. 1 si 2, denumite in continuare foruri tutelare, vor constitui grupuri de lucru, cu participarea managerului sau a administratorului si cu consultarea reprezentantilor sindicatelor, in vederea analizei fundamentarii realiste a bugetelor de venituri si cheltuieli inaintate de agentii economici respectivi.
(2) Conducatorii forurilor tutelare vor imputernici grupurile de lucru in scopul:
a) verificarii conformitatii prevederilor bugetelor de venituri si cheltuieli cu dispozitiile legale, tinand seama de constrangerile economiei nationale;
b) redactarii raportului privind situatia economico-financiara a agentului economic;
c) redactarii rapoartelor de monitorizare a executiei bugetelor de venituri si cheltuieli, potrivit art. 9 alin. (4) lit. b).
(3) Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Justitiei vor desemna cate un reprezentant care va colabora cu grupurile de lucru constituite in cadrul forurilor tutelare ale agentilor economici prevazuti in anexa nr. 1 si va redacta raportul necesar pentru obtinerea avizelor ministerelor in cauza.
(4) Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor desemna specialistii care vor acorda asistenta tehnica necesara grupului de lucru constituit potrivit alin. (1), in cadrul forului tutelar al agentilor economici prevazuti in anexa nr. 2.
(5) Activitatea grupurilor de lucru constituite potrivit alin. (1) va fi condusa de directorii economici sau de persoane cu functii similare, responsabile pentru gestiunea bugetelor de venituri si cheltuieli ale agentilor economici prevazuti in anexele nr. 1 si 2.”
4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Conducatorii forurilor tutelare ale agentilor economici prevazuti in anexa nr. 1 vor prezenta Guvernului spre aprobare urmatoarele documente:
A. Sinteza raportului grupului de lucru privind situatia economico-financiara a agentului economic al carui buget de venituri si cheltuieli se supune aprobarii, care va contine, in mod obligatoriu, elemente privind:
a) programele de reducere a costurilor, inclusiv a cheltuielilor materiale, a cheltuielilor generale etc.;
b) programele de reducere a arieratelor si creantelor atat fata de bugetele prevazute la art. 2 alin. (1), cat si fata de terti;
c) masurile organizatorice, tehnice si tehnologice, profesionale etc., de valorificare a rezervelor interne si de eficientizare a activitatii;
d) structurile de organizare, capacitatile de productie disponibilizate, resursele de munca eliberate si alti parametri ai masurilor de reorganizare/restructurare, in cazul in care se impun asemenea masuri;
e) confirmarea dimensionarii fondurilor de salarii lunare, astfel ca suma acestora sa se incadreze in fondul anual de salarii calculat potrivit art. 6.
B. Nota de fundamentare pentru sustinerea proiectului de act de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator agentilor economici prevazuti in anexa nr. 2, potrivit anexei nr. 3.B.
(3) Programul de lucru si termenele privind elaborarea, analiza si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli sunt prevazute in anexa nr. 3.
(4) In situatia prevazuta la alin. (1) pct. A lit. d), proiectul actului prin care urmeaza sa fie aprobat bugetul de venituri si cheltuieli va contine, in mod obligatoriu, dispozitii privind:
a) intrarea agentului economic in procesul de reorganizare/restructurare;
b) programele de acompaniament social aplicabile.”
5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Agentii economici ale caror bugete de venituri si cheltuieli nu se aproba pana la data prevazuta la art. 2, din cauza caracterului lor nerealist sau pentru ca au fost elaborate cu nerespectarea dispozitiilor legale, intra in reorganizare, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Tipul de reorganizare va fi stabilit de forul tutelar.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) agentii economici in calitate de parti semnatare ale contractelor in vigoare vor initia procedurile de renegociere a acestora.”
6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Agentii economici prevazuti in anexa nr. 1 vor dimensiona fondul de salarii in bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2000 prin aplicarea, in mod corespunzator, a prevederilor alin. (1), (2) si (4) ale art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (3) al art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, corelarea dintre productivitatea muncii si dimensionarea fondului de salarii nu impune cu necesitate reducerea fondului de salarii in proportia in care se diminueaza numarul mediu de personal pe anul 2000.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica deopotriva si agentilor economici prevazuti in anexa nr. 2.”
7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – (1) Agentii economici in calitate de semnatari ai contractelor de management sau, dupa caz, de administrare, incheiate cu persoane fizice, vor initia procedurile de revizuire a acestora, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si vor finaliza acest proces pana la data de 31 iulie 2000.
(2) Pentru agentii economici la care nu sunt in vigoare contracte de management sau de administrare se vor incheia contracte de administrare, potrivit legii, pentru perioada 1 august-31 decembrie 2000.
(3) In contractele de management sau, dupa caz, de administrare revizuite sau nou-incheiate vor fi prevazute obiectivele si criteriile de performanta cuantificate privind reducerea arieratelor si a creantelor, la realizarea carora managerul sau administratorul se angajeaza.”r
8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 8. – In cadrul fondului de salarii dimensionat potrivit art. 6 prin efectul masurilor prevazute la art. 4 se va crea un fond de premiere egal cu cel mult 10% din fondul de salarii.”r
9. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 9. – (1) Drepturile banesti ale managerului sau ale administratorului/administratorilor, dupa caz, se vor plati din fondul de administrare constituit distinct fata de fondul de salarii, parte integranta a bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate pentru anul 2000 pentru agentii economici prevazuti la art. 1.r
(2) In limita sumei prevazute la alin. (1) persoanele fizice care au calitatea de manager sau administrator al agentilor economici mentionati vor fi remunerate tinandu-se seama si de volumul si importanta activitatii, cu o indemnizatie lunara care nu poate depasi indemnizatia lunara pentru functia de subsecretar de stat, prevazuta la pct. 6 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998, cu modificarile ulterioare. Lunar, managerilor sau administratorilor agentilor economici li se poate acorda, pe langa indemnizatia de manager sau administrator, si o suma egala cu cel mult 50% din suma aferenta indemnizatiei, sub forma de sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala.r
(3) Dupa aprobarea bilantului contabil anual, conditionat de realizarea programului de reducere a arieratelor, a programului de reducere a creantelor si a obiectivelor stabilite potrivit art. 5, precum si de realizarea criteriilor de performanta stabilite, managerilor sau administratorilor agentilor economici prevazuti la art. 1 li se poate acorda un premiu de performanta de pana la 100% din remuneratia lunara, calculata pe totalul perioadei contractate. In cazul managerilor sau al administratorilor dupa caz ai agentilor economici prevazuti in anexa nr. 2, premiile de performanta nu sunt plafonate, acestea fiind acordate in limita fondului de administrare aprobat. Premiile de performanta acordate reprezinta diferente de salariu care privesc anul anterior celui in care se platesc si se cuprind, in vederea impunerii, in veniturile realizate de persoanele fizice in anul 2000.r
(4) Conducatorii forurilor tutelare au urmatoarele obligatii:r
a) sa raspunda pentru aplicarea masurilor dispuse pentru urmarirea bunei executii a contractelor de management sau de administrare;r
b) sa raspunda pentru aplicarea masurilor dispuse pentru monitorizarea indeplinirii prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, inclusiv incadrarea in fondul de salarii repartizat lunar;r
c) sa dispuna masuri de sanctionare, mergand pana la mandatarea celor in drept sa revoce contractele de management sau de administrare, dupa caz, pentru managerii sau administratorii agentilor economici care nu indeplinesc criteriile de performanta prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli;r
d) sa aprobe nivelul drepturilor banesti cuvenite managerilor sau administratorilor agentilor economici, conform alin. (2);r
e) sa aprobe criteriile de performanta pentru acordarea sumelor prevazute la alin. (3);r
f) sa aprobe acordarea premiilor de performanta prevazute la alin. (3).”r
10. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 10. – (1) Pentru persoanele care ocupa functii de conducere in cadrul agentilor economici salariile de baza si celelalte drepturi de natura salariala se acorda integral, in fiecare luna a unui trimestru, numai daca programele de reducere a arieratelor prevazute la art. 4 sunt indeplinite.r
(2) Salariul de baza lunar, stabilit in conditiile prezentei ordonante de urgenta pentru personalul care ocupa functii de conducere, se va diminua proportional cu gradul de neindeplinire a programului de reducere a arieratelor, fara a putea depasi un procent de 30%.r
(3) In aplicarea prevederilor alin. (1) si (2), prin functie de conducere se intelege functia de director si de director executiv, precum si de conducatori ai compartimentelor organizate la nivel de atelier, sectie, birou, serviciu, departament sau altele asimilate, care au atributii privind indeplinirea programelor prevazute la art. 4.”r
11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 11. – (1) Monitorizarea modului de acordare a drepturilor contractuale lunare cuvenite managerului sau administratorului/administratorilor agentilor economici, in conditiile stabilite la art. 9, se asigura de conducatorul forului tutelar.r
(2) Pentru functiile de conducere din cadrul agentului economic monitorizarea prevazuta la alin. (1) se asigura de managerul sau administratorul acestuia.r
(3) Persoanele imputernicite sa monitorizeze acordarea drepturilor salariale lunare raspund, potrivit legii, pentru respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.”r
12. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 12. – Managerii sau administratorii agentilor economici vor raspunde pentru acordarea premiilor de performanta prevazute la art. 8 pentru personalul angajat pe baza de contract individual de munca. Modul concret de acordare a premiilor de performanta in cadrul unui agent economic se stabileste prin contractul colectiv de munca incheiat potrivit legii.”r
13. Articolele 13, 14 si 15 se abroga.r
14. Partea dispozitiva a alineatului (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 16. – (1) Cheltuielile cu salariile in anul 2000 ale agentilor economici prevazuti la art. 1 vor fi monitorizate de:”r
15. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:r
„(2) Forurile tutelare vor transmite lunar Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Finantelor, pana la data de 25 a fiecarei luni, situatia privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si structura fondului de salarii, a fondului de administrare si a fondului de premiere, in structura si formatul solicitate de aceste ministere, precum si situatia indicatorilor privind evolutia arieratelor si creantelor.”r
16. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 17. – (1) Urmatoarele fapte constituie contraventie, daca fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:r
a) nerespectarea termenelor prevazute in anexa nr. 3 lit. A. cap. I pct. 4 si in anexa nr. 3 lit. B. cap. I pct. 6 – cu amenda de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei;r
b) nerespectarea termenelor prevazute in anexa nr. 3 lit. A. cap. I pct. 5 si in anexa nr. 3 lit. B. cap. I pct. 9 – cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;r
c) nerespectarea prevederilor art. 6 – cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;r
d) nerespectarea termenelor prevazute la art. 7 alin. (1) – cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;r
e) nerespectarea obligatiilor de raportare prevazute la art. 16 alin. (2) – cu amenda de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei.”r
17. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 18. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.”r
18. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 19. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta se pot aplica si regiilor autonome de interes local, pe baza hotararii autoritatilor administratiei publice locale sub autoritatea carora functioneaza.”r
19. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:r
„Art. 20. – (1) Pe durata aplicarii, prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza in mod corespunzator cu celelalte dispozitii legale in vigoare, in masura in care acestea le sunt compatibile.r
(2) Dispozitiile Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicata, sunt si raman in vigoare.”r
20. Articolul 21 se abroga.r
21. Anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2000 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.r
22. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2000 se completeaza cu anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.r
Art. II. – (1) In termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta forurile tutelare vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia, avizate de Ministerul Finantelor.r
(2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finantelor va elabora monografia operatiunilor contabile privind constituirea si utilizarea fondului de administrare si a fondului de premiere.r
r
ANEXA Nr. 1r
r
Regiile autonome, societatile si companiile nationale la care bugetele de venituri si cheltuieli se aproba de guvernr
r
MINISTERUL APaRaRII NATIONALEr
1. Regia Autonoma „ARSENALUL ARMATEI”r
2. Regia Autonoma „ROMTEHNICA”r
3. Regia Autonoma „ROMAVIA”r
MINISTERUL JUSTITIEIr
4. Regia Autonoma „MULTIPRODUCT”r
CAMERA DEPUTATILORr
5. Regia Autonoma „MONITORUL OFICIAL”r
SERVICIUL ROMAN DE INFORMATIIr
6. Regia Autonoma „RASIROM”r
MINISTERUL DE INTERNEr
7. Regia Autonoma „RAMI-DACIA”r
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNEr
8. Regia Autonoma „LOCATO”r
AGENTIA NATIONALa PENTRU COMUNICATII sI r
INFORMATICar
9. Compania Nationala „POsTA ROMANa” – S.A.r
10. Regia Autonoma „INSPECTORATUL GENERAL AL COMUNICATIILOR”r
11. Societatea Nationala „RADIOCOMUNICATII” – S.A.r
MINISTERUL INDUSTRIEI sI COMERTULUIr
12. Societatea Nationala a Sarii – S.A.r
13. Societatea Nationala a Apelor Minerale – S.A.r
14. Societatea Nationala „PLAFAR” – S.A.r
15. Societatea Nationala a Carbunelui Ploiesti – S.A.r
16. Compania Nationala a Huilei Petrosani – S.A.r
17. Compania Nationala a Uraniului – S.A.r
18. Compania Nationala de Electricitate – S.A.r
19. Societatea Nationala a Petrolului „PETROM” – S.A.r
20. Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.r
21. Regia Autonoma „ZIROM” – Giurgiur
22. Societatea Nationala „ROMARM” – S.A.r
23. Compania Nationala a Lignitului Oltenia – S.A.r
24. Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” – S.A.r
25. Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” – S.A.r
26. Societatea Nationala „NUCLEARELECTRICA” – S.A.r
27. Regia Autonoma pentru Activitati Nuclearer
MINISTERUL TRANSPORTURILORr
28. Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane „TAROM” – S.A.r
29. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „C.F.R. Marfa” – S.A.r
30. Societatea de Servicii de Management Feroviar – „S.M.F.” – S.A.r
31. Societatea de Administrare Active Feroviare – „S.A.A.F.” – S.A.r
32. Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galatir
33. Compania Nationala „Administratia Canalelor Navigabile” – S.A. Constantar
34. Regia Autonoma „Autoritatea Aeronautica Civila Romana”r
35. Societatea Nationala „Aeroportul International Timisoara” – S.A.r
36. Compania Nationala „Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” – S.A.r
37. Societatea Nationala „Aeroportul International Constanta” – S.A.r
38. Societatea Nationala „Aeroportul International Bucuresti-Baneasa” – S.A.r
39. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” – S.A.r
40. Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime Constanta” – S.A.r
41. Regia Autonoma „Registrul Naval Roman”r
42. Regia Autonoma „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”r
43. Compania Nationala „Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” – S.A. Giurgiur
44. Regia Autonoma „Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galatir
45. Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale „RADIONAV” – S.A. Constantar
46. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Curtici – Arad”r
47. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Constanta-Sud si a Zonei Libere Basarabi”r
48. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Braila”r
49. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Galati”r
50. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Sulina”r
51. Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Giurgiu”r
52. Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”r
53. Compania Nationala de Cai Ferate „C.F.R.” – S.A.r
54. Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori „C.F.R. Calatori” – S.A.r
55. Societatea Comerciala „Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori” Bucuresti – S.A.r
56. Societatea Comerciala „Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori” Cluj – S.A.r
57. Societatea Comerciala „Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori” Constanta – S.A.r
58. Societatea Comerciala „Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori” Craiova – S.A.r
59. Societatea Comerciala „Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori” Iasi – S.A.r
60. Societatea Comerciala „Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori” Galati – S.A.r
61. Societatea Comerciala „Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori” Brasov – S.A.r
62. Societatea Comerciala „Regionala de Transport Feroviar Public de Calatori” Timisoara – S.A.r
BANCA NATIONALa A ROMANIEIr
63. Regia Autonoma „Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei”r
64. Regia Autonoma „Monetaria Statului”r
MINISTERUL AGRICULTURII sI ALIMENTATIEIr
65. Societatea Nationala „Cai de Rasa” – S.A.r
66. Societatea Nationala „Imbunatatiri Funciare” – S.A.r
67. Societatea Comerciala de Cercetare-Dezvoltare Rurala „CEDER” – S.A.r
68. Societatea Nationala „Institutul Pasteur” – S.A.r
69. Societatea Nationala a Produselor Agricole – S.A.r
MINISTERUL CULTURIIr
70. Compania Nationala a Imprimeriilor „Coresi” – S.A.r
MINISTERUL APELOR, PaDURILOR sI PROTECTIEI MEDIULUIr
71. Regia Nationala a Padurilorr
72. Compania Nationala „Apele Romane” – S.A.r
73. Compania Nationala „Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor” – S.A.r
MINISTERUL SaNaTaTIIr
74. Compania Nationala „Unifarm” – S.A.r
MINISTERUL FINANTELORr
75. Compania Nationala „Loteria Romana” – S.A.r
76. Regia Autonoma „Imprimeria Nationala”r
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUIr
77. Regia Autonoma „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”r
OFICIUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEIr
78. Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor „Romania-Film”r
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALEr
79. Regia Autonoma „Editura Didactica si Pedagogica”.r
r
ANEXA Nr. 2r
r
Societatile comerciale cu capital majoritar de stat care au inregistrat un volum insemnat de pierderi si/sau arierate in anul 1999r
r
t1. tSocietatea Comerciala Sidex – S.A. Galatir
t2. tSocietatea Comerciala santierul Naval – r
S.A. Constantar
t3. tSocietatea Comerciala Siderurgica – r
S.A. Hunedoarar
t4. tSocietatea Comerciala Tractorul – S.A. Brasovr
t5. tSocietatea Comerciala Masini Unelte si Mecanizari – S.A. Brasovr
t6. tSocietatea Comerciala Motor – S.A. Brasovr
t7. tSocietatea Comerciala Turfor – S.A. Brasovr
t8. tSocietatea Comerciala Reutcom – S.A. Brasovr
t9. tSocietatea Comerciala Prorem – S.A. Brasovr
t10. tSocietatea Comerciala Frimut – S.A. Brasovr
t11. tSocietatea Comerciala Scudiver – S.A. Brasovr
t12. tSocietatea Comerciala AWL-HD – S.A. Brasovr
t13. tSocietatea Comerciala Ferma Stupini – S.A. Brasovr
t14. tSocietatea Comerciala Carom – S.A. Onestir
t15. tSocietatea Comerciala Industria Sarmei – S.A. Campia Turziir
t16. tSocietatea Comerciala Sidermet – S.A. Calanr
t17. tSocietatea Comerciala Uzinele Sodice Govora – S.A. Ramnicu Valcear
t18. tSocietatea Comerciala Republica – S.A. Bucurestir
t19. tSocietatea Comerciala CET-Govora – S.A. Govorar
t20. tSocietatea Comerciala Cost – S.A. Targovister
t21. tSocietatea Comerciala Sere – S.A. Brasovr
t22. tSocietatea Comerciala Hidrosib – S.A. Sibiur
t23. tSocietatea Comerciala Real Pleasa – S.A. Bucovr
t24. tSocietatea Comerciala Faur – S.A. Bucurestir
t25. tSocietatea Comerciala Aris – S.A. Aradr
t26. tSocietatea Comerciala Rulmenti – S.A. Slatinar
t27. tSocietatea Comerciala Viromet – S.A. Victoriar
t28. tSocietatea Comerciala Ampelum – S.A. Zlatnar
t29. tSocietatea Comerciala Verachim – S.A. Giurgiu.r