economice a activelor si pasivelor la care acestea se refera, denominate fie in moneda nationala (leu), fie in valuta.
Art. 1. – Operatiunile valutare prevazute in prezentul nomenclator vor fi interpretate intr-un sens larg, astfel incat sa acopere, dupa caz, si fara a fi limitative:
a) incheierea si derularea tranzactiilor, precum si transferurile decurgand din acestea;
b) toate tehnicile financiare disponibile pe piata pentru realizarea unei anumite operatiuni – tranzactii la vedere (spot), tranzactii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor si plasarea fondurilor in conturi;
c) lichidarea sau cesionarea activelor dobandite in urma investitiilor efectuate ori a altor operatiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;
d) rambursarea creditelor si imprumuturilor.
Art. 2. – Operatiunile valutare curente sunt operatiunile valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg, fara a se limita la acestea, din:
a) tranzactii de comert international cu bunuri si servicii si alte asemenea tranzactii care presupun o contraprestatie imediata, inclusiv operatiunile efectuate in scopul acoperirii riscurilor (cum sunt: de pret, valutar) rezultate din tranzactiile de comert international;
b) alte operatiuni care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, astfel cum sunt clasificate la art. 3, precum: plati/incasari legate de impozite si taxe – cu exceptia taxelor succesorale, comisioane, onorarii, amenzi, plati legate de cheltuieli de judecata, asistenta tehnica, plati de sume decurgand din drepturile de asigurari sociale, inclusiv pensii, intr-un sistem public sau privat, castiguri din jocuri de noroc, leasing operational, cheltuieli cu intretinerea proprietatilor detinute in strainatate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicatii, participare la organizatii, cluburi;
c) repatrierea veniturilor nete sub forma de dividende, dobanzi, chirii si altele asemenea provenind din operatiuni valutare curente si de capital;
d) remiteri de sume pentru acoperirea cheltuielilor curente ce decurg din obligatii legale de intretinere a membrilor familiei – sot, sotie, copii ori alte persoane aflate in intretinere;
e) cheltuielile care nu sunt de natura operatiunilor valutare de capital, facute de rezidenti in strainatate in scop educational sau religios, de recreere, vacanta, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, intalniri, conferinte, ingrijirea sanatatii si altele asemenea.
Art. 3. – Operatiunile valutare de capital sunt operatiunile valutare efectuate intre rezidenti si nerezidenti, care decurg din:
3.1. Investitii directe:
a) in Romania ale nerezidentilor;
b) in strainatate ale rezidentilor.
3.2. Investitii imobiliare – altele decat cele prevazute la pct. 3.1, respectiv investitii in bunuri imobile destinate unei investitii directe:
a) in Romania ale nerezidentilor;
b) in strainatate ale rezidentilor.
3.3. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital, neincluse la pct. 3.1 – investitii directe, la pct. 3.4 – operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara ori la pct. 3.5 – operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv:
a) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata de capital straina prin:
     a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
     a2) cotarea in cadrul bursei, in conformitate cu proceduri specifice;
b) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata de capital romaneasca prin:
    b1) emisiune prin oferta publica sau vanzarea de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    b2) cotarea in cadrul bursei, in conformitate cu proceduri specifice;
c) tranzactii ale nerezidentilor cu instrumente financiare romanesti pe piata de capital:
    c1) achizitionare de instrumente financiare romanesti tranzactionate la bursa;
    c2) achizitionare de instrumente financiare romanesti tranzactionate in afara bursei;
d) tranzactii ale rezidentilor cu instrumente financiare straine pe piata de capital:
    d1) achizitionare*) de instrumente financiare straine tranzactionate la bursa;
    d2) achizitionare*) de instrumente financiare straine tranzactionate in afara bursei.
3.4. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara:
a) admiterea instrumentelor financiare romanesti pe o piata monetara straina prin:
    a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    a2) acces pe o piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz;
b) admiterea instrumentelor financiare straine pe piata monetara romaneasca prin:
    b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    b2) acces pe piata monetara, in conformitate cu proceduri specifice, dupa caz;
c) tranzactii privind achizitionarea de catre nerezidenti de instrumente financiare romanesti pe piata monetara;
d) tranzactii privind achizitionarea*) de catre rezidenti de instrumente financiare straine pe piata monetara.
3.5. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv:
a) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv romanesti pe o piata de capital straina prin:
    a1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    a2) cotarea in cadrul bursei, in conformitate cu proceduri specifice;
b) admiterea unitatilor organismelor de plasament colectiv straine pe piata de capital romaneasca prin:
     b1) emisiune prin oferta publica sau vanzare de catre emitent, in mod direct sau printr-un intermediar;
    b2) cotarea in cadrul bursei, in conformitate cu proceduri specifice;
c) tranzactii ale nerezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti pe piata de capital:
    c1) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti tranzactionate la bursa;
    c2) achizitionarea de unitati ale organismelor de plasament colectiv romanesti tranzactionate in afara bursei;
d) tranzactii ale rezidentilor cu unitati ale organismelor de plasament colectiv straine pe piata de capital:
    d1) achizitionarea*) de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine tranzactionate la bursa:
    d2) achizitionarea*) de unitati ale organismelor de plasament colectiv straine tranzactionate in afara bursei.
3.6. Credite legate de comertul international la care participa un rezident:
a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
3.7. Credite si imprumuturi financiare neincluse la pct. 3.1 – investitii directe, la pct. 3.6 – credite legate de comertul international la care participa un rezident si la pct. 3.12 lit. a) – imprumuturi cu caracter personal:
a) acordate de nerezidenti rezidentilor;
b) acordate de rezidenti nerezidentilor.
3.8. Garantii:
a) acordate de nerezidenti rezidentilor; r
r b) acordate de rezidenti nerezidentilor. r
r 3.9. Operatiuni in conturi curente: r
r a) deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit: r
r ta1) in moneda nationala; r
r ta2) in valuta; r
rn b) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora: rn
rn tb1) in moneda nationala; rn
rnt b2) in valuta. rn
rn 3.10. Operatiuni in conturi de depozit: rn
rn a) deschise de nerezidenti in Romania la institutii de credit: rn
rn ta1) in moneda nationala; rn
rn ta2) in valuta; rn
rn b) deschise de rezidenti in strainatate la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora: rn
rn tb1) in moneda nationala; rn
rnt b2) in valuta. rn
rn 3.11. Transferuri aferente derularii contractelor de asigurare – reprezinta transferuri de capital care constau in prime, anuitati, sume asigurate, indemnizatii, decurgand din: rn
rn a) prime si plati aferente asigurarilor de viata; rn
rn ta1) contracte incheiate intre societati rezidente de asigurare de viata si nerezidenti; rn
rn ta2) contracte incheiate intre societati nerezidente de asigurare de viata si rezidenti; rn
rn b) prime si plati aferente asigurarilor de credite: rn
rn tb1) contracte incheiate intre societati rezidente de asigurare de credit si nerezidenti; rn
rntb2) contracte incheiate intre societati nerezidente de asigurare de credit si rezidenti; rn
rn c) alte transferuri de capital aferente contractelor de asigurare. rn
rn 3.12. Transferuri de capital cu caracter personal: rn
rn a) imprumuturi; rn
rn b) cadouri si donatii; rn
rn c) dote; rn
rn d) mosteniri si legate; rn
rn e) achitarea de catre imigranti a datoriilor in tara in care au avut stabilita anterior resedinta; rn
rn f) transferuri de active ale rezidentilor, realizate in cazul emigrarii acestora, in perioada premergatoare plecarii, la data instalarii sau pe perioada sederii in strainatate; rn
rn g) transferuri de sume reprezentand economii ale imigrantilor, dispuse de acestia pe perioada sederii in Romania, avand ca destinatie tara in care au avut stabilita anterior resedinta. rn
rn 3.13. Import si export fizic de active financiare: rn
rn a) valori mobiliare si alte titluri negociabile; rn
rn b) instrumente de plata. rn
rn 3.14. Alte miscari de capital: rn
rna) impozite si taxe aferente mostenirilor; rn
rnb) despagubiri rezultate din operatiuni valutare de capital; rn
rnc) restituiri de sume in cazul anularii ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite decurgand din operatiuni valutare de capital; rn
rn d) drepturi de autor (redevente) decurgand din: patente, desene, marci, inventii (transmiterea/cesionarea si transferurile decurgand din acestea); rn
rn e) transferuri de sume in valuta reprezentand prestari de servicii, neincluse la pct. 3.9 – operatiuni in conturi curente; rn
rn f) alte transferuri de natura operatiunilor valutare de capital, care nu pot fi incadrate in categoriile prevazute la pct. 3.1-3.13. rn
rn Art. 4. – Pentru scopurile prezentului nomenclator si ale regulamentului, termenii si expresiile utilizate au urmatoarele semnificatii: rn
rn 4.1. Operatiuni valutare – incasarile, platile, compensarile, transferurile, creditarile, precum si orice tranzactii exprimate in valute si care se pot efectua prin transfer bancar, in numerar, cu instrumente de plata sau prin orice alte modalitati de plata practicate de institutiile de credit in functie de natura operatiunii respective. rn
rn Operatiunile valutare pot fi: rn
rn 4.1.1. operatiuni valutare intre rezidenti si nerezidenti; rn
rn t4.1.1.1. operatiuni valutare curente; rn
rnt 4.1.1.2. operatiuni valutare de capital; rn
rn 4.1.2. operatiuni valutare intre rezidenti. rn
rn 4.2. Rezidenti: rn
rn a) persoanele fizice – cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul in Romania, atestat cu documente de identitate emise conform legii; rn
rn b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in Romania, precum si persoanele fizice, cetateni romani, cetateni straini si apatrizi, cu domiciliul/resedinta in Romania, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; rn
rn c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice straine, precum si ale oricaror altor entitati straine, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in Romania; rn
rn d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale Romaniei in strainatate. rn
rn 4.3. Nerezidenti: rn
rn a) persoanele fizice – cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, atestat cu documente de identitate emise conform legii; rn
rn b) persoanele juridice si orice alte entitati, cu sediul in strainatate, precum si persoanele fizice, cetateni straini, cetateni romani si apatrizi, cu domiciliul in strainatate, care sunt autorizate si/sau inregistrate sa desfasoare activitati economice in strainatate, in mod independent, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare; rn
rn c) sucursalele, agentiile, reprezentantele, birourile persoanelor juridice romane, precum si ale oricaror altor entitati romane, inregistrate si/sau autorizate sa functioneze in strainatate; rn
rn d) ambasadele, consulatele si alte reprezentante si misiuni permanente ale altor state in Romania, precum si organizatiile internationale sau reprezentantele unor astfel de organizatii care functioneaza in Romania. rn
rn 4.4. Valuta – moneda nationala a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum si monedele compuse, cum ar fi drepturile speciale de tragere. rn
rn 4.5. Valute cotate – valutele mentionate in lista cursurilor de schimb ale pietei valutare, comunicata de Banca Nationala a Romaniei. rn
rn 4.6. Credite legate de comertul international – credite acordate pe baza de contract in cadrul operatiunilor de comert international cu bunuri si servicii, sub forma de avansuri, plati in rate pe faze intermediare de executie sau la solicitarea furnizorului de marfuri/servicii, plati la un anumit termen de la livrarea marfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent daca s-au emis sau nu efecte de comert, rescadentarea unor astfel de plati si finantarea unor astfel de credite de catre un tert; in aceasta categorie se includ si operatiunile de factoring. rn
rn 4.7. Credite si imprumuturi financiare – finantari de orice natura acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finantarea tranzactiilor comerciale la care nu participa un rezident si orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligatie a debitorului fata de un tert; in aceasta categorie se includ si imprumuturile ipotecare, creditele de consum, precum si operatiunile de leasing financiar. rn
rn 4.8. Investitie directa – investitia de orice natura, efectuata in scopul stabilirii sau mentinerii de legaturi economice durabile si care se realizeaza prin urmatoarele modalitati, luate in sensul lor cel mai larg: rn
rn a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entitati apartinand integral persoanei care furnizeaza capitalul de dotare/capitalul social ori achizitionarea integrala a unei entitati deja existente; rn
rn b) participarea intr-o entitate noua sau intr-una existenta, in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile; rn
rn c) acordarea de credite si imprumuturi pe termen mai mare de 5 ani, in scopul stabilirii ori mentinerii de legaturi economice durabile; rn
rn d) reinvestirea profitului in scopul mentinerii unei legaturi economice durabile. rn
rn 4.9. Legaturi economice durabile – relatii stabilite ca urmare a detinerii unei participatii de minimum 10% la capitalul social al unei entitati sau care sa permita participarea efectiva la administrarea ori la controlul entitatii respective; in aceasta categorie se includ si relatiile decurgand dintr-o conventie incheiata in scopul participarii la profitul realizat din desfasurarea unei activitati economice. rn
rn 4.10. Investitii imobiliare – achizitionarea de cladiri si terenuri, construirea de cladiri, precum si investitiile prin care se dobandeste un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil ori teren, precum si un drept de servitute, in scop de castig sau folosinta personala. rn
rn 4.11. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital – operatiuni cu actiuni sau alte titluri de natura participativa – cu exceptia celor prevazute la pct. 4.13, cu obligatiuni, alte titluri de credit si instrumente financiare derivate, cu scadenta initiala, de regula, mai mare de un an. rn
rn 4.12. Operatiuni cu instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara – operatiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit si alte asemenea instrumente specifice pietei monetare, cu scadenta initiala, de regula, mai mica de un an. rn
rn 4.13. Operatiuni cu unitati ale organismelor de plasament colectiv – operatiuni cu titluri de natura participativa la fonduri de investitii, fonduri mutuale sau la orice alte entitati, constituite in scopul realizarii de investitii colective in: rn
rn a) instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata de capital; rn
rn b) instrumente financiare tranzactionate in mod curent pe piata monetara; rn
rn c) alte active. rn
rn 4.14. Active financiare – urmatoarele categorii de active: rn
rn a) numerar; rn
rn b) un instrument sau un inscris care confera dreptul contractual de a incasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la alta entitate; rn
rn c) un instrument sau un inscris care confera dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu alta entitate, in conditii ce sunt potential favorabile; rn
rn d) un instrument de capital al unei alte entitati. rn
rn 4.15. Piata valutara – piata pe care se efectueaza operatiuni de schimb valutar si care cuprinde urmatoarele segmente: rn
rn a) piata valutara interbancara; rn
rn b) piata valutara a caselor de schimb valutar; rn
rn c) piata valutara a entitatilor care beneficiaza de prevederi legale exprese.rn