Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.106 din 26 noiembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:
„ORDONANTA DE URGENTA
privind instituirea Programului de stimulare a
innoirii Parcului auto national“
2. La articolul 1, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
„3. incurajarea imbunatatirii schemelor de sporire a atractivitatii.“
3. La articolul 1, punctul 4 se abroga.
4. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – Prin prezenta ordonanta de urgenta se instituie Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in continuare Program.“
5. La articolul 3, punctul 2 se abroga.
6. La articolul 3, punctul 3 va avea urmatorul cuprins:
„3. autoturism uzat – orice autoturism inmatriculat in Romania, avand o vechime mai mare sau egala cu 12 ani de la data primei inmatriculari, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;“.
7. La articolul 3, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
„5. proprietar – orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania, care detine un autoturism uzat, inmatriculat pe numele sau;“.
8. La articolul 3, punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
„6. producator validat – orice persoana juridica, producator, importator autorizat sau reprezentantii autorizati ai acestora, carora le-a fost aprobata cererea de inscriere in Program;“.
9. La articolul 3, punctul 8 se abroga.
10. La articolul 3, punctul 9 se abroga.
11. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – Orice persoana juridica, producator, importator autorizat sau reprezentantii autorizati ai acestora, care doreste inscrierea in Program, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu in sensul Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.“
12. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 5. – Autoritatea face publica lista producatorilor validati.“
13. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Poate beneficia de o suma de 30 milioane lei orice proprietar al unui autoturism uzat, care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou;
b) a predat autoturismul uzat spre casare unui agent economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare, valorificare, eliminare a vehiculelor scoase din uz, dupa caz, obtinand un certificat in acest sens;
c) a radiat autoturismul uzat;
d) achizitioneaza un autoturism nou de la un producator validat.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se va scadea din pretul de achizitie al unui autoturism nou.“
14. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. – Suma prevazuta la art. 6 alin. (1) va putea fi obtinuta o singura data, iar pentru achizitionarea unui autoturism nou va putea fi obtinuta o singura suma.“
15. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – (1) Se interzic omologarea pentru circulatie si reinmatricularea ulterioara a unui autoturism uzat, predat spre casare conform art. 6 sau reutilizarea caroseriei, sasiului ori motorului acestuia.
(2) Comercializarea ulterioara a autoturismelor uzate complete sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, sasiului ori motorului acestora de catre agentii economici autorizati, prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. b), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 milioane lei la 200 milioane lei.
(3) Sanctiunea contraventionala se aplica persoanelor juridice.“
16. Articolul 9 se abroga.
17. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. – Cheltuielile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi suportate din Fondul pentru mediu, in limita sumei de 450 miliarde lei alocate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu pentru categoria prevazuta la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 73/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.“
18. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. – Programul se aplica in limita sumei alocate, pana la data de 30 noiembrie 2005.“
Art. II. – Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2004,
astfel cum a fost modificata prin prezenta lege, se aproba prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a acestei ordonante de urgenta.
Art. III. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national auto, modificata si completata prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

INSTRUCTIUNI

privind incadrarea unei intreprinderi in categoria de intreprinderi mici si mijlocii

In temeiul art. 28 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Concurentei adopta prezentele instructiuni.

1. Introducere
Scopul prezentelor instructiuni il reprezinta stabilirea modelului de declaratie pentru intreprinderile care solicita ajutor de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii, declaratie prevazuta la art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare regulament.
Datele referitoare la tipurile de intreprinderi, precum si modul de calcul al numarului de angajati si al numarului de unitati de munca anuale trebuie avute in vedere de solicitanti pentru completarea declaratiei conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
2. Tipuri de intreprinderi
Definitia intreprinderilor mici si mijlocii, prevazuta la art. 2 alin. (1)-(13) din regulament, face distinctie intre trei tipuri de intreprinderi, in functie de relatia lor cu alte intreprinderi, raportata la capitalul sau drepturile de vot detinute ori la dreptul de a exercita o influenta dominanta.
2.1. Intreprinderi autonome
In aceasta categorie se incadreaza intreprinderile care nu corespund nici uneia dintre celelalte doua tipuri, respectiv intreprinderi partenere sau legate.
O intreprindere este autonoma daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) nu detine peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot la o alta intreprindere. La acest procent trebuie sa se adauge procentele detinute de intreprinderile legate cu intreprinderea solicitanta la acea intreprindere;
b) nu este detinuta de o alta intreprindere ori institutie publica sau detinuta in comun de alte intreprinderi legate ori institutii publice intr-o proportie de peste 25% din capitalul social sau din drepturile de vot, cu exceptia cazului in care acest procent este atins ori depasit de urmatoarele categorii de investitori, fara ca acestia sa fie legati cu intreprinderea care solicita ajutorul de stat: r
r (i) societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice cu activitate frecventa de investitii in capital de risc care investesc fonduri proprii in societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori in aceeasi intreprindere sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.250.000 euro; rn
rn (ii) universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ; rn
rn (iii) investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala; rn
rn (iv) autoritati locale autonome avand un buget anual mai mic decat echivalentul in lei a 10 milioane euro si mai putin de 5.000 de locuitori; rn
rn c) nu tine contabilitate consolidata si nu este inclusa prin consolidare in conturile altei intreprinderi, nefiind astfel o intreprindere legata. In cazul in care legislatia prevede exceptii de la obligativitatea de a tine contabilitate consolidata, intreprinderea care solicita ajutorul de stat trebuie sa verifice daca indeplineste criteriile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. De asemenea, daca o intreprindere tine in mod voluntar contabilitate consolidata, aceasta nu inseamna ca acea intreprindere este neaparat legata si se poate considera doar intreprindere partenera, daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. rn
rn 2.2. Intreprindere partenera rn
rn Intreprindere partenera este intreprinderea care stabileste parteneriate financiare importante cu una sau mai multe intreprinderi, fara ca una dintre acestea sa exercite efectiv, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte/celorlalte. Intreprinderi partenere sunt intreprinderile care nu sunt autonome sau legate. rn
rn Intreprinderea care solicita ajutorul de stat este partenera cu o alta intreprindere daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: rn
rna) detine peste 25%, dar pana la 50%, din capitalul social sau din drepturile de vot la o alta intreprindere ori este detinuta de o intreprindere, intr-o proportie de peste 25%, dar pana la 50%, din capitalul social sau din drepturile de vot; rn
rnb) nu tine contabilitate consolidata, in care sa includa rezultatele contabile ale celeilalte intreprinderi, si nu este inclusa prin consolidare in contabilitatea celeilalte intreprinderi sau a unei intreprinderi legate de aceasta, tinandu-se seama si de prevederile pct. 2.1 lit. c) teza a doua. rn
rn 2.3. Intreprinderi legate rn
rn Intreprindere legata este intreprinderea care face parte dintr-un grup, prin controlul direct sau indirect al majoritatii drepturilor de vot sau al capitalului social, inclusiv prin acorduri, sau, in anumite cazuri, prin intermediul actionarilor, persoane fizice, ori prin posibilitatea de a exercita o influenta dominanta asupra unei intreprinderi. rn
rn Astfel, o intreprindere este legata, atunci cand are obligatia, conform legislatiei, sa tina contabilitate consolidata sau este inclusa in contabilitatea unei alte intreprinderi prin consolidare, care are aceasta obligatie. rn
rn In cazul in care legislatia prevede exceptii de la obligativitatea de a tine contabilitate consolidata, intreprinderea care solicita ajutorul de stat trebuie sa verifice daca indeplineste cel putin una dintre conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. O intreprindere este considerata legata cu o alta intreprindere prin intermediul unei persoane sau grup de persoane fizice care actioneaza impreuna. In aceste cazuri, intreprinderea trebuie sa verifice daca indeplineste una sau mai multe dintre conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) pct. 7 din regulament. rn
rn 3. Numarul de angajati si numarul de unitati de munca anuale rn
rn Numarul de angajati ai unei intreprinderi corespunde cu numarul de unitati de munca anuale (UMA). rn
rn 3.1. Numarul de angajati cuprinde: rn
rn a) salariati; rn
rn b) persoane care lucreaza pentru intreprindere avand legatura de subordonare si considerate a fi angajate in baza legii; rn
rn c) proprietari-directori; rn
rn d) parteneri care desfasoara o munca permanenta in intreprindere si care beneficiaza de avantaje financiare oferite de intreprindere. rn
rn Elevii sau studentii care urmeaza o forma de pregatire profesionala pe baza de contract de scolarizare ori de formare profesionala nu sunt considerati angajati. rn
rn 3.2. Calcularea numarului de angajati rn
rn Numarul de angajati se exprima in unitati de munca pe an (UMA). O UMA corespunde unei persoane care a lucrat cu norma intreaga in intreprinderea solicitanta sau in contul acesteia pe intreaga durata a anului de referinta. rn
rn Durata de munca a persoanelor care nu au lucrat pe intreaga perioada a unui an sau care au lucrat cu norma partiala, indiferent de durata, si a angajatilor sezonieri este calculata ca fractii de UMA. rn
rn Durata concediului de maternitate sau pentru cresterea copilului nu este luata in considerare. rn
rn 4. Dispozitii finale rn
rn Prezentele instructiuni transpun in legislatia romaneasca Comunicarea Comisiei Europene privind modelul de declaratie a informatiilor referitoare la incadrarea unei intreprinderi in categoria de intreprinderi mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003, cu completarile ulterioare. rn
rn Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele instructiuni. rn
rn Prezentele instructiuni vor fi puse in aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.rn