In conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, aprobata prin Legea nr. 228/1998, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 93/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 549/2001, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2002, aprobata prin Legea nr. 294/2002,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor:
– Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica (010), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
– Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania (020), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2;
– Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania (030), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3;
– Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040), cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare ale formularelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.
Art. 3. – Se aproba modelul formularului „Certificat de inregistrare fiscala”, cod M.F.P. 14.13.20.99, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
Art. 4. – Se aproba caracteristicile de tiparire pentru formularul „Certificat de inregistrare fiscala”, cod M.F.P. 14.13.20.99, conform celor prevazute in anexa nr. 4.
Art. 5. – Formularele prevazute la art. 1 vor fi editate de Ministerul Finantelor Publice si vor fi distribuite gratuit la solicitarea contribuabililor.
Art. 6. – In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin platitorii de impozite si taxe au obligatia de a solicita la unitatea fiscala care a eliberat actualul certificat de inregistrare fiscala schimbarea acestuia cu noul formular.
Art. 7. – Pana la expirarea termenului prevazut la art. 6 platitorii de impozite si taxe inregistrati fiscal la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor indentifica prin utilizarea actualului certificat de inregistrare fiscala.
Art. 8. – Dupa expirarea termenului prevazut la art. 6 certificatele de inregistrare fiscala eliberate anterior datei intrarii in vigoare a prezentului ordin sunt nule de drept.
Art. 9. – Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 10. – Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 11. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 12. – Prezentul ordin intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 13. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor nr. 1.431/2000 pentru aprobarea formularisticii necesare in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, Ordinul ministrului finantelor nr. 1.370/2000 pentru modificarea anexelor nr. 1a) si 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 554 din 8 noiembrie 2000, precum si orice prevedere contrara.
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 17 septembrie 2002.
Nr. 1.212.

ANEXA Nr. 1

MODELUL, CONtINUTUL sI INSTRUCtIUNILE
DE COMPLETARE ALE FORMULARELOR

Instructiuni de completare a formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica (010)”

Se completeaza in doua exemplare, la masina de scris sau echipamente similare.
1. Felul declaratiei
Se marcheaza cu „X” unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, dupa caz. Declaratia de inregistrare fiscala se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.
Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.
2. Date de identificare ale platitorului
2.1. Cod de inregistrare fiscala/Cod unic de inregistrare
Nu se completeaza la inregistrarea initiala.
In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de reprezentantul fiscal, se va trece codul de inregistrare al persoanei juridice straine prin reprezentantul fiscal desemnat.
2.2.-2.6. Se completeaza cu denumirea si adresa platitorului.
In cazul in care declaratia este completata de catre reprezentantul fiscal al persoanei juridice straine care, potrivit legii, isi indeplineste obligatiile fiscale prin reprezentant fiscal, se vor trece datele de identificare ale persoanei juridice straine (platitorul).
2.7. Se marcheaza cu „X” de catre platitor, in functie de forma de organizare a activitatii.
3. Alte date privind platitorul
3.1. Numar autorizatie de functionare/Numar act legal de infiintare
Se va inscrie, dupa caz, numarul autorizatiei de functionare emise de organul competent, numarul actului normativ prin care s-a infiintat platitorul, numarul hotararii judecatoresti de infiintare sau altele asemenea.
In cazul in care declaratia este completata de catre reprezentantul fiscal, se va inscrie numarul de inregistrare al deciziei de aprobare a calitatii de reprezentant fiscal, potrivit legii.
3.2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate
Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.
3.3. Felul sediului
Se marcheaza cu „X” felul sediului pentru care se solicita inregistrarea, dupa caz.
Codul de inregistrare fiscala al unitatii infiintatoare se completeaza numai in cazul inregistrarii unor sedii secundare.
In cazul in care declaratia este completata de reprezentantul fiscal al persoanei juridice straine care, potrivit legii, isi indeplineste obligatiile fiscale prin reprezentant fiscal, se marcheaza „X” in casuta „reprezentant fiscal” si se va completa codul de inregistrare fiscala al reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.
3.4. Codul de inregistrare fiscala al unitatii divizate – se completeaza in cazul in care infiintarea platitorului se face prin divizare.
3.5. Forma juridica
Se inscrie forma juridica conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finantelor Publice, existent la sediul organului fiscal.
3.6. Forma de proprietate
Se inscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finantelor Publice, existent la sediul organului fiscal.
3.7. Banca
Se completeaza numai de catre platitorii care au cont deschis la banca.
4. Date privind vectorul fiscal
4.1. Platitor de T.V.A.
La infiintare
4.1.1. Se estimeaza nivelul veniturilor prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.
4.1.1.1. Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile.
4.1.1.2. Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.
4.1.2. Se marcheaza cu „X” doar de catre platitorii care realizeaza venituri anuale din operatiuni taxabile sub plafonul prevazut de lege si opteaza pentru plata T.V.A.
4.1.3. Se marcheaza cu „X” de catre platitorii care realizeaza venituri exclusiv din operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.r
Ulterior inregistrarii fiscaler
Randurile 4.1.4-4.1.8 se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.r
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul modificarii: inregistrare (prin depasirea plafonului de impozitare, prin optiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenta.r
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform legislatiei in vigoare in materie de T.V.A.r
Randurile 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 si 4.8 se marcheaza cu „X”, dupa caz, la infiintare, de catre platitorii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize, impozit pe titei si gaze naturale din productia interna, jocuri de noroc, taxe si redevente in activitatea petroliera si miniera, impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, impozit pe profit, impozit pe veniturile microintreprinderilor, dupa caz.r
Randurile 4.2.1-4.2.2, 4.3.1-4.3.2, 4.4.1-4.4.2, 4.5.1-4.5.2, 4.6.1-4.6.2, 4.7.3-4.7.4, 4.8.1-4.8.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.r
Randurile 4.7.1-4.7.2 se marcheaza cu „X” la infiintare sau ulterior inregistrarii fiscale numai de catre platitorii de impozit pe profit care, conform legilor in vigoare, sunt obligati la plata lunara sau trimestriala a acestui impozit, dupa caz.r
5. Date privind starea platitoruluir
Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat casuta 1.2.r
5.1. Inactivitate temporara – se completeaza in cazul in care se declara incetarea temporara a activitatii, respectiv reluarea activitatii.r
Se completeaza data inscrierii mentiunii de inactivitate temporara in registrul comertului, respectiv data reluarii activitatii.r
5.2. Dizolvare cu lichidare – se completeaza in cazul in care se declara inceperea procedurii de lichidare, respectiv incheierea acesteia si radierea societatii din registrul comertului.r
Se completeaza data inceperii procedurii de dizolvare stabilita conform dispozitiilor legale in materie, respectiv data radierii din registrul comertului.r
5.3. Dizolvare fara lichidare – se completeaza numai in cazul dizolvarii fara lichidare.r
Se completeaza data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispozitiilor legale.r
In cazul in care fuziunea are loc prin contopire, se va completa si codul de inregistrare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziunii.r
5.4. Se completeaza data cu care s-a efectuat radierea.r
r
Instructiuni de completare a formularului r
„Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania (020)”r
r
Se completeaza in doua exemplare.r
Atentie! Acest formular se completeaza de catre persoanele fizice care au calitatea de comerciant numai la declararea mentiunilor de natura fiscala.r
1. Felul declaratieir
Se marcheaza cu „X” unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, dupa caz. Declaratia de inregistrare fiscala se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.r
Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.r
2. Date de identificare ale platitoruluir
Randurile 2.1-2.4 se completeaza de catre toti platitorii persoane fizice romane cu domiciliul in Romania sau de catre reprezentantii fiscali desemnati de acestia, inscriind cu majuscule, citet si corect datele de identificare ale platitorului care solicita inregistrarea.r
Adresa – se va completa cu adresa de domiciliu a platitorului.r
Cod numeric personal – se va inscrie codul numeric personal din cartea de identitate sau buletinul de identitate al platitorului. In cazul in care declaratia este completata de catre reprezentantul fiscal, se va trece codul numeric personal al persoanei fizice romane reprezentate.r
Persoanele fizice care au calitatea de comerciant vor inscrie codul unic de inregistrare atribuit de Biroul unic organizat pe langa camera de comert si industrie, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.r
3. Alte date privind platitorulr
3.1. Cod CAEN al obiectului principal de activitater
Se va inscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia infiintarii sau autorizarii.r
3.2. Felul activitatiir
3.2.1. Fapte de comertr
Se completeaza de catre persoanele fizice care au calitatea de comerciant la inregistrarea de mentiuni de natura fiscala.r
Se marcheaza cu „X” de catre persoanele fizice care realizeaza venituri in bani si/sau in natura, in mod individual, din activitati care constituie fapte de comert.r
Autorizatie – se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul platitorului de a desfasura activitatea comerciala, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.r
Numarul de inmatriculare la registrul comertului se completeaza numai de catre acei contribuabili care nu si-au preschimbat certificatul de inmatriculare conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001.r
3.2.2. Prestari serviciir
Se marcheaza cu „X” de catre persoanele fizice care realizeaza in mod individual venituri din activitati de prestari de servicii, potrivit legii.r
Autorizatie – se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare, care atesta dreptul platitorului de a presta servicii, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.r
Contract – se vor inscrie numarul si data contractului in baza caruia se desfasoara activitatea, in cazul activitatilor care, potrivit legii, se autorizeaza prin incheierea de contracte.r
3.2.3. Meseriir
Se marcheaza cu „X” de catre persoanele fizice care realizeaza in mod individual venituri din activitati desfasurate pe baza liberei initiative, din practicarea unei meserii.r
Autorizatie – se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul platitorului de a practica meseria, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.r
3.2.4. Contract de prestari servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracter
Se marcheaza cu „X” de catre persoanele fizice care realizeaza in mod individual venituri din activitati desfasurate in baza unui contract de prestari servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte incheiate in conformitate cu prevederile Codului comercial.r
Autorizatie – se vor inscrie numarul autorizatiei de functionare care atesta dreptul platitorului de a presta servicii, in conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.r
Contract – se vor inscrie numarul si data contractului.r
3.2.5. Profesii liberer
Se marcheaza cu „X” de catre persoanele fizice care realizeaza in mod individual venituri din prestari de servicii in domeniul stiintific, literar, artistic si educativ, precum si din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.r
Autorizatie – se completeaza de catre platitorii care desfasoara o profesie libera in mod individual si pentru care exista obligatia autorizarii;r
– se inscriu numarul autorizatiei care atesta dreptul contribuabilului de a exercita o profesie libera, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.r
3.2.6. Drepturi de proprietate intelectualar
Se marcheaza cu „X” de catre platitorii care realizeaza venituri in bani si/sau in natura provenind din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala (valorificarea drepturilor industriale: brevete de inventii, know-how, marci inregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor si altele).r
3.2.7. Alteler
Se marcheaza cu „X” de catre platitorii care realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati decat cele enuntate mai sus. Se va inscrie denumirea acestei activitati.r
3.3. Data obtinerii primului venitr
Se completeaza numai de catre platitori care declara ca obtin venituri din activitati independente pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri.r
Se inscrie data la care platitorul realizeaza primul venit.r
Atentie! Se completeaza numai in cazul in care s-a marcat cu „X” casuta 1.1.r
3.4. Cont bancarr
Se completeaza de catre platitorii care au deschise conturi bancare.r
3.5. Sediul principal de desfasurare a activitatiir
Se va completa, dupa caz, in functie de locul de desfasurare a activitatii, cu adresa domiciliului sau a sediului principal de desfasurare a activitatii, inclusiv in cazul in care activitatea se desfasoara prin mai multe puncte de lucru.r
4. Date privind vectorul fiscalr
4.1. Platitor de T.V.A.r
La infiintarer
4.1.1. Se estimeaza nivelul veniturilor prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.r
4.1.1.1. Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile.r
4.1.1.2. Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.r
4.1.2. Se marcheaza cu „X” doar de catre platitorii care realizeaza venituri anuale din operatiuni taxabile sub plafonul prevazut de lege si opteaza pentru plata T.V.A.r
4.1.3. Se marcheaza cu „X” de catre platitorii care realizeaza venituri exclusiv din operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.r
Ulterior inregistrarii fiscaler
Se completeaza numai in cazul in care s-a marcat cu „X” casuta 1.2.r
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul modificarii: inregistrare (prin depasirea plafonului de impozitare, prin optiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenta.r
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform legislatiei in vigoare in materie de T.V.A.r
Randurile 4.2 si 4.3 se marcheaza cu „X”, dupa caz, la infiintare, de catre platitorii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize, impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, dupa caz.r
Randurile 4.2.1-4.2.2, 4.3.1-4.3.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform legilor in vigoare.r
5. Date de identificare ale reprezentantului fiscalr
Se completeaza numai in cazul in care declaratia se intocmeste si se depune de catre reprezentantii fiscali desemnati de platitori.r
6. Date privind starea platitoruluir
Se completeaza numai in cazul in care s-a marcat cu „X” casuta 1.2.r
6.1. Suspendare autorizatie – se completeaza in cazul in care se declara incetarea temporara a activitatii autorizate, respectiv reluarea activitatii autorizate.r
Nr. aut…………….. din data – se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a fost suspendata, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.r
Se completeaza cu data de la care autorizatia a fost suspendata, respectiv data pana la care opereaza suspendarea.r
6.2. Anulare autorizatie – se completeaza in cazul in care se anuleaza autorizatia de functionare.r
Nr. aut……………. din data – se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a fost anulata, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.r
Se completeaza cu data de la care autorizatia a fost anulata.r
6.3. Incetarea valabilitatii autorizatiei – se completeaza in cazul incetarii valabilitatii autorizatiei de functionare.r
Nr. aut……………. din data – se va inscrie numarul autorizatiei de functionare care a expirat, in conformitate cu prevederile legale, respectiv data emiterii autorizatiei.r
Se completeaza cu data de la care a incetat valabilitatea autorizatiei.r
r
Instructiuni de completare a formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania (030)”r
r
Se completeaza in doua exemplare, corect, citet, cu majuscule.r
Se completeaza de catre platitorul de impozite si taxe sau de catre reprezentantul fiscal desemnat.r
1. Felul declaratieir
Se marcheaza cu „X” unul dintre pct. 1.1 sau 1.2, dupa caz. Declaratia de inregistrare fiscala se completeaza la infiintare, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.r
Atentie! In cazul declaratiei de mentiuni se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.r
2. Date de identificare a persoaneir
In cazul in care declaratia este completata de catre reprezentantul fiscal, se vor trece datele de identificare a persoanei fizice reprezentate.r
2.1. Numar de identificare fiscalar
Nu se completeaza la inregistrarea initiala. In cazul in care declaratia de mentiuni este completata de catre reprezentantul fiscal, se va trece numarul de identificare fiscala al persoanei fizice reprezentate.r
Randul 2.9 se marcheaza cu „X” in functie de situatia persoanei care se inregistreaza.r
3. Alte date privind platitorulr
3.1. Resedinta din Romania pentru persoana fizica straina, persoana fizica romana fara domiciliu in Romania sau persoana fara cetatenie romana aflata in intretinere – se inscrie adresa resedintei platitorului, dupa caz.r
3.2. Se marcheaza cu „X” in functie de modul cum se desfasoara activitatea. Casuta „Alt loc de desfasurare a activitatii” se va marca cu „X” si atunci cand activitatea consta in desfacerea produselor in piete, targuri sau alte locuri amenajate in acest scop.r
3.3. Data obtinerii primului venitr
Se inscrie data la care platitorul realizeaza primul venit impozabil in Romania.r
Atentie! Se completeaza numai la inregistrarea initiala.r
4. Date privind vectorul fiscalr
4.1. Platitor de T.V.A.r
La infiintarer
4.1.1. Se estimeaza nivelul veniturilor prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.r
4.1.1.1. Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile.r
4.1.1.2. Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.r
4.1.2. Se marcheaza cu „X” doar de catre platitorii care realizeaza venituri anuale din operatiuni taxabile sub plafonul prevazut de lege si opteaza pentru plata T.V.A.r
4.1.3. Se marcheaza cu „X” de catre platitorii care realizeaza venituri exclusiv din operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.r
Ulterior inregistrarii fiscaler
Se completeaza numai in cazul in care s-a marcat cu „X” casuta 1.2.r
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul modificarii: inregistrare (prin depasirea plafonului de impozitare, prin optiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenta.r
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform legislatiei in vigoare in materie de T.V.A.r
Randul 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, la infiintare, de catre platitorii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor.r
Randurile 4.2.1-4.2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, daca s-a bifat casuta 1.2. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform legilor in vigoare.r
5. Date de identificare ale reprezentantului fiscalr
Se completeaza numai in cazul in care declaratia se intocmeste si se depune de catre reprezentantii fiscali desemnati de catre platitori.r
r
Instructiuni de completare a formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)”r
r
Formularul se completeaza in doua exemplare, la masina de scris sau echipamente similare.r
1. Felul declaratieir
Se marcheaza cu „X” unul dintre pct. 1.1, 1.2., 1.3 sau 1.4, dupa caz. Declaratia de modificare a datelor initiale se completeaza cand se modifica una dintre datele inscrise in cap. 2-4. In cazul declaratiei de incetare a activitatii se completeaza cap. 2 si randurile 5.1 si 5.1.1. In cazul declaratiei de fuziune, institutia care inceteaza sa existe marcheaza cu „X” pct. 1.3.r
2. Date de identificare a institutieir
Se completeaza obligatoriu de catre toti platitorii.r
2.1. Codul de inregistrare fiscalar
Atentie! Nu se completeaza la inregistrarea initiala.r
3. Alte date de identificare a institutieir
3.1. Sectorul de activitater
Se marcheaza cu „X” unul dintre sectoarele de activitate.r
3.2. Sistemul de finantarer
Se marcheaza cu „X” unul dintre sisteme.r
3.3. Organ tutelar (ordonator principal sau secundar de credite, dupa caz)r
3.3.1. Ministerul sau institutia centrala (din clasificatia bugetara) – se completeaza denumirea si codul institutiei.r
3.3.2. Consiliul judetean (din clasificatia bugetara) – se completeaza denumirea si codul judetului.r
3.3.3. Consiliul local – se completeaza codul primariilor atribuit pe plan local de directia generala a finantelor publice, de la 001 la 999.r
4. Date privind vectorul fiscalr
4.1. Platitor de T.V.A.r
La infiintarer
4.1.1. Se estimeaza nivelul veniturilor prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, conform obiectului de activitate.r
4.1.1.1. Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni taxabile.r
4.1.1.2. Se estimeaza veniturile prognozate a se obtine in cursul anului fiscal din operatiuni scutite cu drept de deducere.r
4.1.2. Se marcheaza cu „X” doar de catre platitorii care realizeaza venituri anuale din operatiuni taxabile sub plafonul prevazut de lege si care opteaza pentru plata T.V.A.r
4.1.3. Se marcheaza cu „X” de catre platitorii care realizeaza venituri exclusiv din operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.r
Ulterior inregistrarii fiscaler
Se marcheaza cu „X” in functie de tipul modificarii: inregistrare (prin depasirea plafonului de impozitare, prin optiune sau prin efectul legii) ori scoatere din evidenta.r
Data scoaterii din evidenta se stabileste conform legislatiei in vigoare in materie de T.V.A.r
Randul 4.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, la infiintare, de catre platitorii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor.r
Randurile 4.2.1-4.2.2 se marcheaza cu „X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale. Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform legilor in vigoare.r
r
5. Date privind starea platitoruluir
5.2. Codul de inregistrare fiscala al unitatii rezultate in urma fuziuniir
Se completeaza numai in cazul declaratiei de fuziune prin contopire.r
r
ANEXA Nr. 2r
r
r
CARACTERISTICILE DE TIP~RIRE, MODUL DE DIFUZARE, r
DE UTILIZARE sI DE P~STRARE A FORMULARELORr
r
1. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica (010)r
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica (010)r
2. Cod: 14.13.01.10.11/1r
3. Format: A4/t2r
4. U/M: set (2 file)r
5. Se difuzeaza: gratuitr
6. Se utilizeaza: la atribuirea codului de inregistrare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor despre platitorii de impozite si taxe, persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica, care au fost inregistratir
7. Se intocmeste in: 2 exemplarer
de: platitorii de impozite si taxe, persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fara personalitate juridica sau de catre reprezentantul fiscalr
8. Circula: – originalul la organul fiscalr
– copia la contribuabilr
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.r
r
2. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania (020)r
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania (020)r
2. Cod: 14.13.01.10.11/2r
3. Format: A4/t2r
4. U/M: set (2 file)r
5. Se difuzeaza: gratuitr
6. Se utilizeaza: la inregistrarea fiscala a persoanelor fizice romane pentru organizarea evidentei, potrivit codului numeric personal, a persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania sau eliberarea certificatului de inregistrare fiscala care va contine codul numeric personal precedat de litera „R”, pentru persoanele fizice platitoare de T.V.A., precum si la actualizarea informatiilor despre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, inregistrate ca platitori de impozite si taxer
7. Se intocmeste in: 2 exemplarer
de: platitorii de impozite si taxe, persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, sau de catre reprezentantul fiscalr
8. Circula: – originalul la organul fiscalr
– copia la contribuabilr
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.r
r
3. Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania (030)r
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania (030)r
2. Cod: 14.13.01.10.11/3r
3. Format: A4/t2r
4. U/M: set (2 file)r
5. Se difuzeaza: gratuitr
6. Se utilizeaza: la atribuirea numarului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala pentru persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania, precum si la actualizarea informatiilor despre persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania, inregistrati ca platitori de impozite si taxer
7. Se intocmeste in: 2 exemplarer
de: platitorii de impozite si taxe, persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania, sau de catre reprezentantul fiscalr
8. Circula: – originalul la organul fiscalr
– copia la contribuabilr
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.r
r
4. Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)r
1. Denumire: Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice (040)r
2. Cod: 14.13.01.10.11/4r
3. Format: A4/t2r
4. U/M: set (2 file)r
5. Se difuzeaza: gratuitr
6. Se utilizeaza: la atribuirea codului de inregistrare fiscala pentru institutiile publice si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor despre acestear
7. Se intocmeste in: 2 exemplarer
de: institutiile publicer
8. Circula: – originalul la organul fiscalr
– copia la contribuabilr
9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al contribuabilului.r
r
Ordin nr. 1213/17 septembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Ordonantei Guvernului r
nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor r
de impozite si taxer
In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,r
avand in vedere prevederile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 294/2002,r
ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.r
Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.r
Art. 2. – Directia generala de proceduri fiscale, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.r
Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:r
a) pct. 1.1, 1.2, 3.1, 3.2 si 8.1-8.6 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.116/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 17 decembrie 1998;r
b) art. 5 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.431/2000 pentru aprobarea formularisticii necesare in vederea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000;r
c) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 769/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 1 iunie 2001;r
d) orice alte dispozitii contrare.r
Ministrul finantelor publice,r
Mihai Nicolae Tanasescur
r
Bucuresti, 17 septembrie 2002.r
Nr. 1.213.r
ANEX~r
r
r
NORME METODOLOGICEr
privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxer
r
r
Ordonanta:r
ARTICOLUL 1r
– alineatul (1) litera b) -r
(1) Sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala, in vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala si a eliberarii certificatului de inregistrare fiscala, platitorii de impozite si taxe, dupa cum urmeaza:r
r
……………………………………………………………………………….r
r
b) asociatiile familiale si asociatiile civile fara personalitate juridica;r
Norme metodologice:r
1.1. Sunt obligati sa depuna declaratie de inregistrare fiscala platitorii de impozite si taxe, respectiv:r
a) asociatiile familiale constituite conform legii;r
b) asociatiile fara personalitate juridica constituite, potrivit actelor normative speciale, in baza unui contract de asociere in forma scrisa, autentificat in conditiile dreptului comun;r
c) orice asociere fara personalitate juridica constituita, potrivit prevederilor Codului civil sau ale Codului comercial, in baza unui contract de asociere in forma scrisa, autentificat in conditiile dreptului comun;r
d) asociatiile agricole fara personalitate juridica constituite conform legii.r
Ordonanta:r
– alineatul (1) litera c) -r
c) reprezentantii fiscali, desemnati potrivit legii, ai persoanelor straine care realizeaza pe teritoriul Romaniei operatiuni care intra in sfera de aplicare a T.V.A.;r
Norme metodologice:r
1.2. In situatia in care persoana care realizeaza operatiuni taxabile nu are sediul sau domiciliul stabil in Romania, este obligata sa desemneze un reprezentant fiscal domiciliat in Romania, care se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin in conditiile legii.r
1.3. Reprezentantul fiscal este persoana impozabila romana platitoare de taxa pe valoarea adaugata, autorizata in conditiile legii sa indeplineasca pentru contribuabilul pe care il reprezinta obligatiile fiscale care ii revin, inclusiv inregistrarea fiscala.r
1.4. Declaratia de inregistrare fiscala, completata de reprezentantul fiscal in numele persoanei straine, va fi insotita de actele doveditoare prevazute in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.116/1998, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 17 decembrie 1998.r
1.5. Codul de inregistrare fiscala atribuit persoanei care realizeaza operatiuni taxabile prin reprezentantul sau fiscal trebuie sa fie diferit de codul de inregistrare fiscala atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.r
1.6. Modificarile ulterioare referitoare la reprezentantul fiscal se fac prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni, insotita de decizia organelor fiscale de aprobare a incetarii calitatii de reprezentant fiscal.r
Ordonanta:r
– alineatul (3) -r
(3) Persoanele fizice platitoare de impozit pe venit se inregistreaza ca platitori de impozite si taxe la data depunerii declaratiei estimative, a declaratiei speciale sau a declaratiei de venit global, dupa caz, in functie de natura venitului obtinut.r
Norme metodologice:r
1.7. Inregistrarea persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, platitoare de impozit pe venit, se face la data depunerii declaratiei estimative, a declaratiei speciale, a declaratiei de venit global sau a fisei fiscale, dupa caz, in functie de natura venitului obtinut, pe baza datelor de identificare inscrise in aceasta.r
1.8. La inregistrarea persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania, platitoare de impozit pe venit, nu se depune declaratie de inregistrare fiscala si nu se elibereaza certificat de inregistrare fiscala, inregistrarea in evidentele fiscale facandu-se in scopul administrarii impozitului pe venit.r
1.9. Fac exceptie de la prevederile de mai sus persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (4) din ordonanta, precum si persoanele fizice romane care, potrivit legii, sunt platitoare de T.V.A.r
1.10. In cazul in care persoanele fizice prevazute la pct. 1.7 au calitatea de angajator, acestea vor depune si declaratie de inregistrare in conditiile art. 3 din ordonanta.r
1.11. Codul de inregistrare fiscala este:r
a) pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne;r
b) pentru persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania, numarul de identificare fiscala atribuit si administrat de Ministerul Finantelor Publice;r
c) pentru contribuabilii prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta, codul de inregistrare fiscala atribuit si administrat de Ministerul Finantelor Publice;r
d) pentru comercianti, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legislatiei privind inregistrarea comerciantilor.r
Ordonanta:r
– alineatul (4) -r
(4) Platitorii de impozite si taxe care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent declaratia de inregistrare fiscala.r
Norme metodologice:r
1.12. Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, au obligatia sa completeze si sa depuna formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania”, insotit, dupa caz, de urmatoarele documente:r
a) copie de pe buletinul/cartea de identitate;r
b) copie de pe autorizatia eliberata de autoritatea competenta care atesta dreptul de exercitare a activitatii;r
c) copie de pe contractul de prestari de servicii, de comision, de mandat sau de pe alte contracte in baza carora se obtine venitul.r
1.13. Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagina de organul fiscal teritorial, pentru conformitate cu originalul.r
1.14. Persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (4) din ordonanta, care au fost inregistrate fiscal prin depunerea unei declaratii estimative, a unei declaratii speciale, a unei declaratii de venit global sau a unei fise fiscale, dupa caz, nu mai au obligatia de a depune declaratie de inregistrare fiscala.r
Ordonanta:r
– alineatul (5) -r
(5) Persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, care realizeaza venituri din Romania, sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratie de inregistrare fiscala pentru persoane straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania, personal sau prin reprezentant fiscal, in vederea atribuirii numarului de identificare fiscala si eliberarii certificatului de inregistrare fiscala.r
Norme metodologice:r
1.15. Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care realizeaza venituri din Romania se inregistreaza prin depunerea formularului „Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si pentru persoane fizice romane fara domiciliu in Romania”, insotit de copie de pe pasaport sau de pe alt document eliberat de Ministerul de Interne.r
1.16. Persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine pot sa-si desemneze un reprezentant fiscal pentru completarea si depunerea declaratiei de inregistrare fiscala in vederea obtinerii numarului de identificare fiscala, pe baza unei procuri sau a unui contract in forma scrisa, autentificat.r
1.17. In acest caz reprezentantul fiscal are obligatia sa completeze si sa depuna, in numele contribuabilului, formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si pentru persoane fizice romane fara domiciliu in Romania”, insotit de documentele prevazute la pct. 1.15, la care se vor anexa:r
a) copie de pe actul de identitate sau certificat de inregistrare, dupa caz;r
b) procura sau contract in forma scrisa, autentificat.r
1.18. Fac exceptie de la prevederile art. 1 alin. (5) din ordonanta persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine care obtin venituri supuse impunerii potrivit legislatiei privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si persoane juridice nerezidente.r
1.19. Persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care solicita deduceri personale suplimentare pentru persoanele pe care le au in intretinere si care nu au cetatenie romana, vor depune pentru inregistrarea acestora in scopul acordarii deducerii formularul „Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si pentru persoane fizice romane fara domiciliu in Romania”.r
Ordonanta:r
– alineatul (6) -r
(6) Platitorii de impozite si taxe prevazuti la alin. (4) si (5) depun declaratia de inregistrare fiscala in termen de 15 zile de la data obtinerii primului venit.r
Norme metodologice:r
1.20. La inregistrarea persoanelor prevazute la art. 1 alin. (4) din ordonanta nu se elibereaza certificat de inregistrare fiscala, inregistrarea in evidentele fiscale facandu-se in scopul administrarii impozitului pe venit.r
1.21. Inregistrarea fiscala a persoanelor fizice prevazute la art. 1 alin. (4) si (5) din ordonanta se poate face si anterior obtinerii veniturilor.r
Ordonanta:r
ARTICOLUL 3r
Declaratiile de inregistrare fiscala se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei de functionare sau a actului legal de infiintare, dupa caz.r
Norme metodologice:r
3.1. Organele fiscale competente sa inregistreze declaratia de inregistrare fiscala sunt urmatoarele:r
a) pentru platitorii de impozite si taxe persoane fizice romane cu domiciliul in Romania, care indeplinesc conditiile pentru a fi luati in evidenta ca platitori de T.V.A. – directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul principal al desfasurarii activitatii, dupa caz;r
b) pentru platitorii de impozite si taxe persoane fizice romane fara domiciliu in Romania si persoane fizice straine care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei – directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au resedinta ori la domiciliul sau la sediul reprezentantului fiscal in perioada in care contribuabilul lipseste din tara;r
c) pentru persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente, pentru care platile anticipate se fac prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri – directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoanele respective;r
d) pentru platitorii de impozite si taxe prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta – directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au sediul contribuabilii respectivi.r
3.2. La primirea declaratiei de inregistrare fiscala personalul desemnat din directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau din administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti are obligatia sa verifice cererile si actele insotitoare sub aspectul completarii conform reglementarilor legale, al coerentei, al existentei dovezilor legale si al respectarii termenului de depunere.r
Ordonanta:r
ARTICOLUL 8r
Modificarile intervenite in datele declarate de catre platitorii de impozite si taxe, persoane fizice platitoare de T.V.A. si de cele prevazute la art. 1 alin. (1) si (5) se comunica organelor fiscale de catre platitorii de impozite si taxe prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni in termen de 15 zile de la data producerii acestora, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.r
Norme metodologice:r
8.1. In cazul modificarilor privind sediul/domiciliul/resedinta platitorii de impozite si taxe prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta, precum si persoanele fizice platitoare de T.V.A. vor depune declaratia de mentiuni la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala au avut sediul/domiciliul/resedinta initial, in vederea scoaterii din evidentele fiscale ale acestuia. De asemenea, platitorii de impozite si taxe vor depune o declaratie de mentiuni, in vederea inscrierii in evidentele fiscale, la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala isi muta sediul/domiciliul/resedinta, impreuna cu certificatul de inregistrare fiscala, care se va anula, si se va elibera un nou certificat de inregistrare fiscala cu acelasi cod de inregistrare fiscala, dar cu inscrierea noului sediu/domiciliu/noii resedinte. In cazul in care noul sediu/domiciliu/noua resedinta se afla in raza aceluiasi organ fiscal competent, se va depune o singura declaratie de mentiuni, insotita de certificatul de inregistrare fiscala, pe baza careia se vor corecta evidentele fiscale si se va elibera noul certificat de inregistrare fiscala.r
8.2. Contribuabilul poate depune documentatia necesara la organul fiscal si prin imputernicit legal.r
8.3. In termen de 15 zile de la depunerea declaratiei de mentiuni organul fiscal va proceda la controlul fiscal al contribuabilului, care va cuprinde perioada de la ultimul control sau perioada de prescriptie, in cazul in care nu au mai fost efectuate controale.r
8.4. Dupa finalizarea controlului organele fiscale in a caror raza teritoriala contribuabilul a avut sediul/domiciliul/resedinta initial vor comunica unitatii fiscale in a carei raza teritoriala acesta isi muta sediul/domiciliul/resedinta urmatoarele documente:r
a) actele din dosarul contribuabilului;r
b) certificatul de atestare fiscala;r
c) documentatia privind eventualele inlesniri la plata acordate;r
d) documentatia privind masurile de executare silita in curs, in vederea continuarii actiunii;r
e) ultimul act de control;r
f) alte acte si documente considerate necesare.r
8.5. Comunicarea documentelor mentionate catre organul fiscal competent in a carui raza teritoriala contribuabilul isi muta sediul/domiciliul/resedinta se face prin delegat, pe baza de proces-verbal de predare-primire intocmit in doua exemplare, sau prin corespondenta cu confirmare de primire.r
8.6. In termen de 15 zile de la mutare contribuabilul este obligat sa se prezinte la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala si-a mutat sediul/domiciliul/resedinta pentru depunerea urmatoarelor documente:r
a) declaratie de mentiuni;r
b) copie de pe hotararea judecatoreasca, ramasa definitiva, dupa caz;r
c) copie de pe autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta sau de pe actul legal de constituire, dupa caz;r
d) alte acte doveditoare, cum ar fi copie de pe contractul incheiat potrivit actelor normative speciale sau prevederilor Codului civil, Codului comercial ori de pe alte forme de contract de dare in exploatare etc;r
e) dovada privind detinerea spatiului pentru noul sediu/domiciliu/noua resedinta.r
8.7. Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagina de organul fiscal teritorial, pentru conformitate cu originalul.r
8.8. Dupa depunerea documentatiei, in termen de 15 zile organul fiscal va elibera un nou certificat de inregistrare fiscala cu acelasi cod de inregistrare fiscala, dar pentru noua adresa, iar contribuabilul este obligat sa depuna originalul sau duplicatul vechiului certificat de inregistrare fiscala.r
8.9. Pentru celelalte modificari (denumirea, forma de proprietate, forma juridica, incetarea temporara sau definitiva a activitatii etc.) declaratia de mentiuni va fi insotita de copia autentificata de pe hotararea judecatoreasca definitiva sau de pe documentul care atesta modificarea intervenita, dupa caz (autorizatie, contract etc.).r
8.10. Declaratia de mentiuni se va depune in termen de 15 zile de la data producerii modificarii.r
8.11. Modificarile intervenite in cursul anului fiscal in datele declarate privind domiciliul persoanelor fizice, cu exceptia persoanelor fizice inregistrate in evidentele fiscale ca platitoare de T.V.A., vor fi actualizate in evidentele fiscale pe baza datelor comunicate de contribuabil in declaratia estimativa, declaratia speciala, declaratia globala sau in fisa fiscala depusa ulterior.r
8.12. In cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial de persoanele fizice straine si persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania, inregistrate ca platitoare de impozite si taxe, acestea vor fi comunicate organului fiscal conform procedurii stabilite la pct. 8.9 si 8.10, prin completarea si depunerea formularului „Declaratie de inregistrare/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice straine si persoane fizice romane fara domiciliu in Romania”.r
8.13. Formalitatile de inregistrare si de declarare a mentiunilor pentru sucursale si alte dezmembraminte fara personalitate juridica sunt facute de platitorii de impozite si taxe care le-au infiintat.r
Ordonanta:r
ARTICOLUL 81r
– alineatul (1) -r
(1) Platitorii de impozite si taxe se inregistreaza ca platitori de T.V.A., dupa cum urmeaza:r
a) la infiintare, prin efectul legii, platitorii de impozite si taxe care au in obiectul de activitate operatiuni supuse cotelor de T.V.A. prevazute de lege si/sau scutite cu drept de deducere si declara ca obtin venituri anuale estimate din astfel de operatiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea si depunerea declaratiei de inregistrare fiscala;r
b) la infiintare, prin optiune, platitorii de impozite si taxe care realizeaza operatiuni scutite si care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de platitor de T.V.A., prin completarea si depunerea declaratiei de inregistrare fiscala;r
c) ulterior inregistrarii fiscale, prin optiune, platitorii de impozite si taxe care pot opta pentru calitatea de platitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaratiei de mentiuni;r
d) ulterior inregistrarii fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depasirii plafonului de scutire stabilit de lege, prin depunerea declaratiei de mentiuni in termen de 15 zile de la data depasirii plafonului;r
e) ulterior inregistrarii fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificari legislative prin care operatiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau supuse cotelor de T.V.A. prevazute de lege, prin depunerea declaratiei de mentiuni in termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, daca declara ca realizeaza din astfel de operatiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit de lege.r
Norme metodologice:r
81.1. Organele competente la care se depun declaratiile sau cererile de inregistrare au obligatia sa stabileasca, pentru platitorii de impozite si taxe, inainte de eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata pe baza declaratiei/cererii de inregistrare sau de mentiuni.r
81.2. Calitatea de platitor de T.V.A. se stabileste potrivit legislatiei in materie de T.V.A.r
81.3. Pentru platitorii de impozite si taxe care se inregistreaza ca platitori de T.V.A. ulterior inregistrarii, prin efectul legii, ca urmare a depasirii plafonului de scutire stabilit de lege sau ca urmare a unor modificari legislative prin care operatiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau supuse cotelor de T.V.A. prevazute de lege, organul fiscal competent va instiinta in scris platitorii de T.V.A. prin scrisoare cu confirmare de primire, in cazul in care acestia nu se prezinta in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei de mentiuni sa isi ridice noul certificat de inregistrare.r
81.4. Subunitatile tip sedii secundare – sucursale, agentii sau altele asemenea fara personalitate juridica pot fi inregistrate ca platitoare de T.V.A. numai daca au asigurate conditii pentru respectarea obligatiilor platitorilor de T.V.A., potrivit legii, si numai dupa obtinerea avizului organului fiscal la care unitatea centrala este inregistrata ca platitoare de T.V.A.r
81.5. Inregistrarea ca platitor de T.V.A. a sucursalelor si altor dezmembraminte fara personalitate juridica se face de catre platitorii de impozite si taxe care le-au infiintat, dupa inregistrarea acestora ca platitori de T.V.A.r
81.6. Platitorii de impozite si taxe prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. b), d) si e) din ordonanta sunt obligati sa solicite atribuirea calitatii de platitor de T.V.A. daca realizeaza operatiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere.r
81.7. In cazul in care un platitor de T.V.A. isi schimba sediul, va fi luat in evidenta ca platitor de T.V.A. la noul sediu numai cu avizul organului fiscal in evidenta caruia se afla la data modificarii si in baza dosarului fiscal transmis de acesta.r
81.8. Certificatul de inregistrare eliberat platitorilor de T.V.A. va cuprinde la atributul fiscal „R” si data luarii in evidenta ca platitor de T.V.A., care va ramane neschimbata ori de cate ori acesta isi schimba certificatul de inregistrare, cu exceptia situatiei in care este scos din evidenta platitorilor de T.V.A., caz in care atributul fiscal „R” nu va mai fi inscris pe certificatul de inregistrare.r
81.9. La data eliberarii noului certificat de inregistrare platitorul de impozite si taxe are obligatia de a depune la organul fiscal competent, in vederea anularii, vechiul certificat de inregistrare.r
81.10. Persoanele fizice care devin platitoare de T.V.A. potrivit legii, la inceperea activitatii sau ulterior inregistrarii fiscale, vor completa si vor depune la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau sediul principal de desfasurare a activitatii formularul „Declaratia de inregistrare fiscala pentru persoane fizice cu domiciliul in Romania” sau „Declaratia de inregistrare/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice cu domiciliul in Romania”, in termenul prevazut de lege.r
81.11. In termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei de inregistrare sau de mentiuni organul fiscal va elibera platitorilor de impozite si taxe prevazuti la art. 1 alin. (1) din ordonanta, precum si persoanelor fizice platitoare de T.V.A. certificatul de inregistrare fiscala care va cuprinde codul de inregistrare fiscala sau codul numeric personal, dupa caz, precedat de litera „R”.r
81.12. Acest certificat tine loc si de comunicare pentru luarea in evidenta ca platitor de T.V.A.r
Ordonanta:r
ARTICOLUL 82r
(1) Platitorii de impozite si taxe care devin platitori de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia interna ulterior inregistrarii fiscale sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni cu cel putin 15 zile inainte de inceperea activitatii de productie sau de import de bunuri pentru care se datoreaza accize sau impozit la titei si la gazele naturale din productia interna, potrivit legii.r
(2) In momentul incetarii calitatii de platitor de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia interna contribuabilul este obligat ca in termen de 15 zile sa depuna declaratie de mentiuni. Scoaterea din evidenta se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni, daca se constata indeplinirea conditiilor legale.r
Norme metodologice:r
82.1. Declaratia de mentiuni va tine loc si de cerere de luare in evidenta ca platitor de astfel de impozite.r
82.2. In acest caz organele fiscale vor emite o instiintare de luare in evidenta, care va cuprinde, pe langa codul de inregistrare fiscala, o litera caracteristica, dupa cum urmeaza:r
a) „A” – pentru platitorii de accize;r
b) „P” – pentru platitorii de impozit la titei si la gaze naturale din productia interna;r
c) „J” – pentru platitorii taxei pentru jocuri de noroc.r
82.3. Aceste litere nu fac parte din codul de inregistrare fiscala si nu se inscriu pe certificatul de inregistrare fiscala.r
82.4. Pentru persoanele fizice atestarea inregistrarii in evidentele fiscale ca platitor de accize se va face in baza instiintarii de luare in evidenta ca platitor de accize, care va cuprinde, pe langa codul numeric personal, litera „A”.r
Ordonanta:r
ARTICOLUL 84r
Platitorii de impozite si taxe care au, potrivit legii, calitatea de comerciant se inregistreaza ca platitori de impozite si taxe potrivit procedurii speciale in materie.r
Norme metodologice:r
84.1. Inregistrarea comerciantilor se face prin completarea si depunerea cererii de inregistrare, insotita de documentele necesare, la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale in raza careia isi au sediul sau domiciliul, in vederea atribuirii codului unic de inregistrare si a eliberarii certificatului de inregistrare.r
84.2. Modificarile intervenite in datele declarate initial de comercianti fac obiectul inregistrarilor de mentiuni. Inregistrarea mentiunilor, cu exceptia celor referitoare la inregistrarea/scoaterea din evidenta ca platitor de T.V.A., de impozit pe veniturile din salarii si alte drepturi salariale, de impozit pe profit, precum si de impozit pe veniturile microintreprinderilor, se face prin completarea si depunerea cererii de inregistrare a mentiunilor la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale in raza careia isi au sediul sau domiciliul.r
84.3. Certificatul de inregistrare eliberat comerciantilor de catre Biroul unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale tine loc si de certificat de inregistrare fiscala.r
84.4. In situatia in care data eliberarii certificatului de inregistrare difera de data emiterii acestuia, comerciantii au calitatea de platitor de T.V.A. de la data emiterii certificatului de inregistrare, iar exercitarea drepturilor si obligatiilor care decurg din aceasta calitate se face, potrivit reglementarilor legale, de la data eliberarii certificatului de inregistrare.r
84.5. Pentru inregistrarea mentiunilor privind luarea/scoaterea in/din evidenta ca platitor de T.V.A. comerciantii se vor prezenta la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, unde vor completa si vor depune declaratia de mentiuni.r
84.6. Organul fiscal competent va emite un certificat care atesta indeplinirea conditiilor de luare/scoatere in/din evidenta ca platitor de T.V.A., conform modelului prezentat in anexa.r
84.7. Acest certificat se depune de catre comerciant la oficiul registrului comertului in vederea preschimbarii certificatului de inregistrare.r
84.8. Anexa face parte integranta din prezentele norme metodologice.r
r
r
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliarer
Ordin nr. 90/26 august 2002 pentru aprobarea Regulamentului r
nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQr
In conformitate cu art. 1, 2 si cu art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002,r
in temeiul hotararilor Parlamentului Romaniei nr. 19/2001 si nr. 17/2002,r
in baza hotararii luate in sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 15 august 2002,r
r
presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:r
Art. 1. – Se aproba Regulamentul nr. 2/2002 privind transparenta si integritatea pietei RASDAQ si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
Art. 2. – Secretariatul general al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Inspectorul general al pietei RASDAQ vor asigura aducerea la indeplinire a prezentului ordin.r
p. Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,r
Cristian Traian Ionescu,r
vicepresedinter
r
Bucuresti, 26 august 2002.r
Nr. 90.r
r
REGULAMENTUL Nr. 2/2002r
privind transparenta si integritatea pietei RASDAQr
Art. 1. – In scopul cresterii calitatii serviciilor oferite atat investitorilor, cat si emitentilor de actiuni, a asigurarii protectiei investitorilor si a unei piete ordonate, prin prezentul regulament se stabilesc categoriile de listare a actiunilor emise de societatile comerciale si obligatiile de informare aferente acestora, precum si regulile referitoare la modul de formare a pretului actiunilor pe piata RASDAQ.r
Art. 2. – Abrevierile si termenii folositi in prezentul regulament au aceeasi semnificatie cu cea stabilita in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, si in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M.r
r
CAPITOLUL Ir
Categoriile de listarer
r
Art. 3. – Pe piata RASDAQ se tranzactioneaza actiuni care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:r
a) sunt emise de societati detinute public si sunt sub forma dematerializata;r
b) sunt inregistrate la Oficiul de Evidenta a Valorilor Mobiliare;r
c) emitentul actiunilor are contract de furnizare de servicii cu o societate de registru independent autorizata de C.N.V.M.r
Art. 4. – Categoriile de listare ale pietei RASDAQ sunt:r
a) Categoria I;r
b) Categoria a II-a;r
c) Categoria de baza.r
Art. 5.