Se poate deduce taxa pe valoare adaugata de pe bonurile cu valoare fixa (cod 6-8-31)?

Ana Maria Sandu – Bucuresti
Conform Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaza sa ii fie livrate si pentru prestarile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaza sa ii fie prestate de o alta persoana impozabila, orice persoana impozabila trebuie sa justifice dreptul de deducere in principal cu factura fiscala.Prin normele de aplicare ale Codului fiscal, se prevad situatiile in care se poate folosi un alt document. Potrivit acestora, deducerea taxei pe valoarea adaugata trebuie justificata cu factura fiscala si/sau cu alte documente specifice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, cu modificarile ulterioare, sau prin ordine ale ministrului finantelor publice emise in baza Hotararii Guvernului
nr. 831/1997, cu modificarile ulterioare.Bonul cu valoare fixa cod 6-8-31 este un formular cu regim special de inseriere si numerotare al carui model si mod de intocmire si utilizare este prevazut in Ordinul nr. 2.055/1998 privind aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului nr. 831/1997. Formularul acesta este dealtfel, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 593/1998.Bonul cu valoare fixa se utilizeaza in toate ramurile de activitate cu un numar zilnic mare de servicii de acelasi fel, iar tariful prestatiei este pretiparit. Se intocmeste intr-un exemplar de catre unitatea prestatoare, completandu-se atat matca (partea stanga a formularului), cat si partea detasabila. Partea detasabila se da clientului, iar matca reprezinta documentul justificativ pentru inregistrarea in contabilitate a volumului serviciilor prestate si a taxei pe valoare adaugata colectata.In concluzie, deoarece este un document specific aprobat printr-un ordin ale ministrului finantelor publice emis in baza Hotararii Guvernului nr. 831/1997, bonul cu valoare fixa cod 6-8-31 reprezinta document justificativ pe baza caruia se poate exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata.
Care este plafonul dupa care un neplatitor de taxa pe valoare adaugata devine platitor, cum se calculeaza si cum se declara?


Mioara Iordachescu – Drobeta Turnu Severin
Regimul special de scutire prevede o scutire de taxa pe valoarea adaugata care opereaza asupra intregii activitati a persoanei impozabile, indiferent ca operatiunile desfasurate sunt taxabile, scutite cu drept de deducere, scutite fara drept de deducere sau operatiuni care nu sunt in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata.Potrivit prevederilor Codului fiscal si a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de aplicarea regimului special de scutire persoanele impozabile a caror cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 2 miliarde lei. Persoanele impozabile pot opta insa pentru aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata. Cifra de afaceri care serveste drept referinta este constituita din suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile, incluzand si operatiunile scutite cu drept de deducere.Persoanele impozabile nou infiintate beneficiaza de aplicarea regimului special de scutire, daca la infiintare nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata si declara ca vor realiza anual o cifra de afaceri estimata de pana la 2 miliarde lei inclusiv. Persoanele impozabile inregistrate fiscal, care ulterior realizeaza operatiuni sub plafonul de scutire, adica acele persoane impozabile care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, dar care sunt inregistrate fiscal si ulterior inregistrarii fiscale efectueaza operatiuni taxabile si/sau operatiuni scutite cu drept de deducere, se considera ca sunt in regimul special de scutire, daca nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa pe valoarea adaugata.Daca in cursul unui an fiscal depasesc acest plafon, persoanele impozabile sunt obligate sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal, in termen de 10 zile de la data constatarii depasirii. Pentru aceasta, persoanele care se afla in regim special de scutire trebuie sa tina evidenta livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii cu ajutorul jurnalului pentru vanzari. Data depasirii plafonului este considerata sfarsitul lunii calendaristice in care a avut loc depasirea de plafon. Pana la data inregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal se va aplica regimul de scutire de taxa pe valoarea adaugata. Dupa depasirea plafonului de scutire, persoanele impozabile nu mai pot solicita aplicarea regimului special, chiar daca ulterior realizeaza cifre de afaceri anuale inferioare plafonului de scutire prevazut de lege.In cazul persoanelor ale caror operatiuni au fost scutite fara drept de deducere prin lege si ulterior devin taxabile si/sau scutite cu drept de deducere in acelasi an fiscal, la calculul plafonului de scutire vor fi luate numai operatiunile efectuate de la data la care prin lege operatiunile sunt taxabile si/sau scutite cu drept de deducere. In aplicarea acestui punct, operatiunile scutite fara drept de deducere sunt cele prevazute de lege, exclusiv cele realizate in regimul special de scutire. Pentru depasirea plafonului se ia in calcul numai suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile, inclusiv operatiunile scutite cu drept de deducere, exclusiv avansurile incasate pentru operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere inainte de efectuarea livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii.Persoanele impozabile care devin platitoare de taxa pe valoarea adaugata vor completa si vor depune o declaratie de mentiuni la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal. Este vorba despre formularul “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asocieri fara personalitate juridica (010)”. Se completeaza in doua exemplare, la masina de scris sau cu echipamente similare, completandu-se toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate. Data inregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata este data de intai a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita luarea in evidenta ca platitor de taxa.Deasemenea, pentru inregistrarea mentiunilor privind luarea in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, comerciantii vor completa si vor depune cererea de preschimbare a certificatului de inregistrare, potrivit dispozitiilor legale privind inregistrarea comerciantilor, insotita de avizul organelor fiscale competente, deoarece in cazul persoanelor inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, codul de identificare fiscala este precedat de litera “R”.In situatia in care se constata ca persoana in cauza a solicitat cu intarziere atribuirea calitatii de platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal, autoritatea fiscala este indreptatita sa solicite plata taxei pe valoarea adaugata pe perioada scursa intre data la care persoana in cauza avea obligatia sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal si data de la care inregistrarea a devenit efectiva.Astfel, in situatia in care abaterea de la prevederile legale se constata inainte de inregistrarea persoanelor impozabile ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, organul fiscal va solicita plata taxei pe valoarea adaugata pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze pe perioada scursa intre data la care avea obligatia sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal si data constatarii abaterii. Pe perioada cuprinsa intre data constatarii de catre organele fiscale a nerespectarii obligatiei de a solicita inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata si data inregistrarii efective, persoana impozabila aplica regimul special de scutire, insa are obligatia de a plati la buget taxa pe care ar fi trebuit sa o colecteze pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in aceasta perioada;In situatia in care abaterea de la prevederile legale se constata ulterior inregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata a persoanei impozabile, organele fiscale vor solicita plata la buget a taxei pe valoarea adaugata pe care persoana impozabila ar fi avut obligatia sa o colecteze pe perioada scursa intre data la care avea obligatia sa solicite inregistrarea ca platitor de taxa pe valoarea adaugata in regim normal si data la care inregistrarea a devenit efectiva.In ambele situatii prevazute mai sus, la data inregistrarii ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, persoana impozabila beneficiaza de dreptul de deducere aferent pentru bunurile de natura stocurilor care se afla in stoc la data la care persoana respectiva a fost inregistrata ca platitor de taxa si pentru bunurile de natura mijloacelor fixe, care au fost achizitionate cu cel mult 90 de zile anterior datei de inregistrare ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. Pentru exercitarea acestui drept de deducere trebuie ca bunurile respective sa urmeze a fi folosite pentru operatiuni cu drept de deducere, iar persoana impozabila trebuie sa detina o factura fiscala sau un alt document legal aprobat care justifica suma taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor achizitionate.