(Anexa nr. 1 la HG. 978/4 octombrie 2001)
In temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de imprumuturi externe, pe termen mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. In temeiul prevederilor art. 48 alin. (7) din Legea nr. 189/1998 si ale art. 6 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, imprumuturile externe vor fi contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale numai cu aprobarea comisiei de autorizare a acestor imprumuturi, constituita din reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale, ai Guvernului si ai Bancii Nationale a Romaniei, a carei componenta se aproba prin hotarare a Guvernului.
Contractarea sau garantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a imprumuturilor externe de la organisme bancare sau de la alte institutii de credit, precum si prin emisiuni de titluri de valoare se face in conditiile legii si conform aprobarii comisiei de autorizare a contractarii sau garantarii de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale, denumita in continuare comisie.
Datoria publica locala nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului si se ramburseaza, conform acordurilor incheiate, din resursele aflate la dispozitia unitatii administrativ-teritoriale, cu exceptia transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala.
ARTICOLUL 1
Contractarea directa de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale de la
organisme bancare sau de la alte institutii de credit in baza garantiilor proprii

Autoritatile administratiei publice locale, care solicita comisiei autorizarea contractarii unui imprumut extern in conditiile reglementarilor legale in vigoare, au obligatia de a prezenta, o data cu cererea pentru autorizarea contractarii de imprumut extern (anexa nr. 1 la prezentele norme si proceduri), urmatoarele:
a) documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii a carui finantare se asigura integral sau in completare din imprumuturi externe care se contracteaza direct de catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata, dupa caz, de consiliul local, consiliul judetean sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 189/1998;
b) hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a contractarii imprumutului extern, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
c) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursarii imprumutului pentru a carui contractare se solicita autorizare, in care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrarile la bugetul local din imprumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursari de rate, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate si in curs de contractare);
d) darile de seama contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea contractarii imprumutului, precum si darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;
e) proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator;
f) oferta de imprumut extern selectata, conform prevederilor legale privind achizitiile publice, de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizarii de catre comisie a contractarii imprumutului, precum si situatia estimativa privind rambursarea imprumutului si plata costurilor aferente acestuia;
g) orice alte documente pe care comisia le va solicita in vederea analizarii solicitarii de autorizare a contractarii imprumutului extern.
Documentele depuse in copie trebuie sa fie stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii trebuie sa se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.

ARTICOLUL 2
Contractarea directa de imprumuturi externe de catre autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului

In baza art. 55 din Legea nr. 189/1998, Guvernul poate acorda garantii la imprumuturi externe contractate de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prevederilor Legii nr. 81/1999.
Imprumuturile externe se vor contracta numai cu aprobarea comisiei.
Autoritatile administratiei publice locale, care solicita comisiei autorizarea contractarii unui imprumut extern, garantat de stat, au obligatia de a prezenta, o data cu cererea pentru autorizarea contractarii de imprumut extern (anexa nr. 1 la prezentele norme si proceduri), urmatoarele documente, depuse in 3 exemplare la secretariatul comisiei:
a) documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii a carui finantare se asigura integral sau in completare din imprumuturi externe care se contracteaza direct de catre autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului:
– dosarul de selectie a ofertei, intocmit conform prevederilor legale privind achizitiile publice, care va cuprinde date privind caietul de sarcini, raportul comisiei de selectie, validarea rezultatului in consiliul local, consiliul judetean sau in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
– proiectul contractului comercial;
– informatii privind experienta partenerului strain in realizarea unor astfel de proiecte similare celui propus, bonitatea acestuia;
– situatia privind avizele, autorizatiile si licentele impuse de legislatia in vigoare, care conditioneaza implementarea si exploatarea investitiei;
– studiul de fezabilitate al proiectului, elaborat in conformitate cu prevederile din domeniul achizitiilor publice in vigoare. Studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii de interes public local, finantat din imprumut extern cu garantia statului, se analizeaza si se avizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si, conform prevederilor Legii nr. 189/1998, dupa caz, se supune spre aprobare Guvernului fara avizul Consiliului Interministerial de Avizare a Lucrarilor Publice de Interes National si Locuinte Sociale;
– documentele care sa ateste incadrarea proiectului de investitii ce urmeaza sa fie finantat din imprumut extern garantat de stat in categoria proiectelor sau activitatilor sustinute de ministerele de resort, considerate de importanta prioritara pentru Romania;
b) dosarul juridic al autoritatii administratiei publice locale solicitante:
– hotararea de constituire a consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
– lista de semnaturi autorizate;
– hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a contractarii imprumutului extern, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;
c) oferta de imprumut extern pentru care se solicita garantia statului, selectata de autoritatea administratiei publice locale, sub rezerva autorizarii de catre comisie a contractarii imprumutului, precum si situatia estimativa privind rambursarea imprumutului si plata costurilor aferente acestuia;
d) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursarii imprumutului pentru a carui contractare se solicita autorizare, in care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrarile la bugetul local din imprumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursari de rate, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate si in curs de contractare);r
e) darile de seama contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea contractarii imprumutului, precum si darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;r
f) orice alte documente pe care comisia le va solicita in vederea analizarii solicitarii de autorizare a contractarii imprumutului extern.r
Documentele depuse in copie trebuie sa fie stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii trebuie sa se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.r
Pentru obtinerea scrisorii de garantie in contul si in numele statului autoritatile administratiei publice locale vor adresa o cerere scrisa in acest sens Ministerului Finantelor Publice, insotita de copia de pe hotararea de autorizare si de urmatoarele documente:r
– proiectul contractului de imprumut extern, din care sa rezulte cel putin urmatoarele:r
t- valoarea imprumutului;r
t- durata si termenele de rambursare, inclusiv perioada de gratie;r
t- conditiile de tragere;r
t- nivelul dobanzii si termenele de plata a acesteia;r
t- alte costuri ale imprumutului, nivelul si termenele de plata a acestora;r
– proiectul scrisorii de garantie;r
– alte informatii pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea cererii sale.r
Pentru necesitati de analiza se poate solicita completarea documentatiei cu orice alte date considerate utile.r
Pe baza analizei documentatiei primite de la autoritatile administratiei publice locale beneficiare ale imprumuturilor externe directia de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii departamentului din care face parte o nota-mandat in care se cuprind limitele si conditiile de negociere a contractului de imprumut, a scrisorii de garantie si a altor documente aferente.r
Dupa negocierea conditiilor prevazute in nota-mandat directia de resort din cadrul Ministerului Finantelor Publice intocmeste si prezinta spre aprobare conducerii departamentului din care face parte o nota, rezultat al negocierilor, care, impreuna cu scrisoarea de garantie si cu alte documente aferente, va fi supusa spre aprobare si semnare conducerii Ministerului Finantelor Publice.r
Scrisoarea de garantie se remite in original creditorului extern dupa indeplinirea urmatoarelor obligatii:r
– obtinerea in prealabil a vizei controlului financiar preventiv pe copia scrisorii de garantie de la organul sau persoana desemnata ori imputernicita, in conditiile legii, pentru a executa aceasta functie;r
– semnarea conventiei de garantie pentru imprumutul extern contractat cu garantia statului de catre persoanele imputernicite ale celor doua parti;r
– inregistrarea garantiei emise in registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat.r
La emiterea scrisorii de garantie pentru imprumutul extern si pe baza acesteia intre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, si autoritatea administratiei publice locale, in calitate de garantat, se incheie o conventie de garantie in care sunt prevazute drepturile si obligatiile partilor semnatare.r
In conventia de garantie se includ, fara a se limita numai la acestea, urmatoarele obligatii pentru autoritatea administratiei publice locale beneficiara a imprumutului extern cu garantia statului:r
a) sa utilizeze imprumutul extern garantat in numele si in contul statului numai pentru destinatiile stabilite prin contractul de imprumut extern incheiat intre autoritatea administratiei publice locale si creditorul extern;r
b) sa achite la scadenta obligatiile care decurg din contractul de imprumut extern incheiat cu creditorul extern in favoarea caruia Ministerul Finantelor Publice a emis scrisoarea de garantie;r
c) sa plateasca, la scadentele si in conditiile prevazute in conventia de garantie, comisionul de risc negociabil suportat din bugetul local, precum si majorarile calculate pentru plata cu intarziere a comisionului de risc;r
d) sa instiinteze in scris Ministerul Finantelor Publice, cu 15 zile lucratoare inainte de data scadentei, despre imposibilitatea constituirii – partiale sau totale – a sumelor necesare pentru plata obligatiilor care decurg din contractul de imprumut extern, cu motivatiile si fundamentarile corespunzatoare;r
e) sa achite, la termenele si in conditiile care se vor stabili cu garantul, sumele platite de acesta ca urmare a executarii partiale sau totale a garantiei, precum si majorarile de intarziere, calculate potrivit dispozitiilor legale;r
f) sa prezinte Ministerului Finantelor Publice, in termen de 20 de zile de la sfarsitul lunii de raportare, informari periodice in legatura cu angajarea imprumutului extern garantat de stat si cu modul in care se deruleaza acesta, precum si cu privire la modul in care a efectuat plata serviciului datoriei publice creat ca urmare a imprumutului extern contractat cu garantia statului si, acolo unde este cazul, la modul in care a onorat platile datorate la fondul de risc, la termenele si in conditiile stabilite prin formularele de raportare prezentate in normele metodologice de aplicare a Legii nr. 81/1999.r
Scrisoarea de garantie emisa in contul si in numele statului se inregistreaza de Ministerul Finantelor Publice in registrul garantiilor de stat, subregistrul garantiilor externe de stat, cu mentiunea „pentru autoritatile administratiei publice locale”.r
Determinarea comisionului de risc, modalitatea de constituire si de gestionare a fondului de risc, precum si reflectarea in contabilitatea trezoreriei statului si a autoritatilor administratiei publice locale beneficiare de imprumuturi externe garantate de stat a operatiunilor legate de acordarea garantiei, de executarea scrisorii de garantie, de platile efectuate de Ministerul Finantelor Publice si de recuperarea sumelor platite de Ministerul Finantelor Publice pentru imprumuturile externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu garantia statului urmeaza regimul reglementat prin Legea nr. 81/1999.r
r
ARTICOLUL 3r
Acordarea de garantii de catre autoritatile administratiei publice locale pentru imprumuturi r
externe contractate de regiile autonome de subordonare locala sau de unitatile prestatoare de servicii publice locale al caror actionar majoritar este r
autoritatea administratiei publice localer
r
Autoritatea administratiei publice locale, care solicita comisiei autorizarea garantarii unui imprumut extern contractat de o regie autonoma de subordonare locala sau de o unitate prestatoare de servicii publice locale al carei actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale respective in conditiile reglementarilor legale in vigoare, are obligatia de a prezenta, o data cu cererea pentru autorizarea garantarii de imprumut extern (anexa nr. 2 la norme si proceduri), urmatoarele:r
a) hotararea autoritatii administratiei publice locale de aprobare a garantarii imprumutului extern, adoptata in conditiile prevazute la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 189/1998;r
b) proiectia bugetului local pe anul curent si pe perioada rambursarii imprumutului pentru a carui garantare se solicita autorizare, in care se vor cuprinde estimarile pentru veniturile proprii ale bugetului local, pentru cotele defalcate din impozitul pe venit, intrarile la bugetul local din imprumuturi interne si/sau externe, precum si proiectia tuturor cheltuielilor bugetului local, inclusiv a cheltuielilor privind serviciul datoriei publice locale (rambursari de rate, plati de dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate si/sau garantate si in curs de garantare);r
c) darile de seama contabile asupra executiei bugetare pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent in care se solicita autorizarea garantarii imprumutului, precum si darile de seama contabile trimestriale pentru anul in curs;r
d) proiectul acordului de garantare prin venituri, care urmeaza sa fie inregistrat la primarie sau, dupa caz, la consiliul judetean respectiv si la imprumutator;r
e) proiectul contractului de imprumut extern care urmeaza sa fie contractat de regia autonoma de subordonare locala sau de unitatea prestatoare de servicii publice locale al carei actionar majoritar este autoritatea administratiei publice locale care solicita autorizarea garantarii acestuia;r
f) orice alte documente pe care comisia le va solicita in vederea analizarii solicitarii de autorizare a garantarii imprumutului extern.r
Documentele depuse in copie trebuie sa fie stampilate pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina a fiecarei copii trebuie sa se mentioneze explicit numele persoanei autorizate sa ateste, prin semnatura si prin aplicarea stampilei, conformitatea copiei cu originalul.r
r
ARTICOLUL 4r
Contractarea de datorie publica externa locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoarer
r
Contractarea de datorie publica externa locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislatiei privind regimul titlurilor de valoare.r
Intreaga documentatie legata de emisiunea de titluri de valoare preconizata se inainteaza comisiei suplimentar fata de cea prevazuta la art. 1 sau 2, dupa caz.r
Prospectul de emisiune prezentat trebuie sa cuprinda, in principal, date referitoare la:r
– valoarea totala a emisiunii de titluri de valoare si obiectivul finantat;r
– termenii si caracteristicile titlurilor de valoare (tipul, forma, valuta in care sunt denominate, valoarea nominala, valoarea de emisiune, rata anuala a dobanzii, scadenta, frecventa de plata a cuponului);r
– termenii si conditiile emisiunii de titluri de valoare (procedurile de oferta, conditiile si modalitatile de vanzare a titlurilor, agentii de plata, legea care guverneaza emisiunea de titluri de valoare).r
Cererea pentru autorizarea contractarii de datorie publica externa locala de catre autoritatile administratiei publice locale prin emisiuni de titluri de valoare (anexa nr. 3 la norme si proceduri) se transmite comisiei de catre autoritatile administratiei publice locale, insotita de documentatia prevazuta la art. 1 sau 2, dupa caz, si de documentatia prevazuta la art. 4.r
r
ARTICOLUL 5r
Diverser
r
Imprumuturile externe contractate si garantiile acordate de autoritatea administratiei publice locale se opereaza in registrul datoriei publice locale si, respectiv, in registrul garantiilor locale ale acestei autoritati si se raporteaza in conditiile si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor Publice.r
Registrul datoriei publice locale va include informatii care sa specifice suma totala a datoriilor autoritatilor administratiei publice locale contractate direct, in ordine cronologica, precum si detalierea datoriilor si alte informatii stabilite prin normele metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice in aplicarea Legii nr. 81/1999.r
Registrul garantiilor locale va include informatii care sa specifice suma totala a garantiilor emise de autoritatea administratiei publice locale, precum si detalierea garantiilor si alte informatii stabilite prin norme metodologice privind registrul de evidenta a garantiilor locale, emise de Ministerul Finantelor Publice.r
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme si proceduri..r

Te-ar putea interesa și: