Art. 30. – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica i mod corespunzator bunurilor cu valoare culturala realizate din metale pretioase ori continind pietre pretioase sau semipretioase, care se afla i proprietatea, administrarea ori sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a Rominiei, de Monetaria Statului sau de celelalte banci.
(2) Persoanele juridice enumerate la alin. (1) sunt obligate sa permita examinarea bunurilor de catre expertii anume desemnati de Ministerul Culturii, care vor propune, daca este cazul, declansarea procedurii de clasare.
Art. 31. – Este interzisa topirea sau modificarea, sub orice forma, a bunurilor culturale mobile clasate, care sunt detinute cu orice titlu de Banca Nationala a Rominiei, de Monetaria Statului sau de celelalte banci.

CAPITOLUL V
Circulatia bunurilor culturale mobile

Art. 32. – Bunurile culturale mobile clasate, aflate i proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile.
Art. 33. – (1) Pentru organizarea unor expozitii sau realizarea unor proiecte culturale institutiile publice pot imprumuta, dupa caz, unor institutii publice sau persoane juridice de drept privat din tara, i conditiile dreptului comun, bunuri culturale mobile clasate pe care le detin i administrare, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si cu aprobarea Ministerului Culturii.
(2) Persoanele fizice si juridice de drept privat pot imprumuta institutiilor publice sau persoanelor juridice de drept privat, i conditiile dreptului comun si ale prezentei legi, bunuri culturale mobile clasate.
(3) Bunurile culturale mobile clasate, apartinind cultelor religioase, pot fi imprumutate institutiilor publice specializate, i conditiile dreptului comun si ale prezentei legi, cu aprobarea sefilor de cult.
(4) Organizatorul expozitiei sau initiatorul/autorul proiectului cultural raspunde civil, material, disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, de integritatea bunurilor expuse, luind toate masurile necesare pentru ilaturarea oricarui risc, i conditii de securitate, de conservare, de asigurare si de stabilire a cotelor valorice respective.
Art. 34. – (1) Bunurile culturale mobile proprietate publica, aflate i patrimoniul unor societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se privatizeaza, vor fi supuse procedurii de clasare iainte de declansarea procesului de privatizare.
(2) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) au obligatia de a anunta iscrierea pe lista de privatizare, i scris, directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i a carei raza teritoriala isi are sediul societatea, i termen de 5 zile de la data iscrierii.
(3) in termen de 10 zile de la data iregistrarii comunicarii prevazute la alin. (2) directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national va verifica la societatea comerciala i curs de privatizare bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate si va declansa procedura de clasare.
(4) Bunurile culturale mobile astfel clasate vor fi date i administrarea unei institutii publice specializate, desemnata de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor.
Art. 35. – (1) Autorizarea se face de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, cu respectarea normelor privind comertul cu bunuri culturale mobile.
(2) Vinzarea publica a bunurilor culturale mobile clasate, aflate i proprietate privata, sau intermedierea vinzarii se efectueaza numai prin agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa afiseze la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile.
(4) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati sa detina un registru i care sa mentioneze, corect si complet, numele si adresa ofertantului, descrierea si pretul fiecarui bun. Informatiile continute i registru au caracter confidential.
(5) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia de a istiinta i scris, i termen de 5 zile de la data ofertei, directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national despre existenta unor bunuri susceptibile de a fi clasate.
(6) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile au obligatia ca i termen de 5 zile sa informeze i scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declansare a procedurii de clasare.
(7) Agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligati ca, i termen de 3 zile de la data iregistrarii i registrul propriu a bunurilor clasate i tezaur, sa comunice i scris directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i a carei raza teritoriala isi au sediul punerea acestora i vinzare.
Art. 36. – (1) Bunurile culturale mobile, proprietate a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, clasate i tezaur, pot face obiectul unei vinzari publice numai i conditiile exercitarii dreptului de preemtiune de catre statul romin, prin Ministerul Culturii, si cu respectarea dispozitiilor art. 35 alin. (7).
(2) Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national sunt obligate sa transmita Ministerului Culturii, i termen de 3 zile de la primirea comunicarii scrise a agentului economic autorizat, iregistrarea privind punerea i vinzare a unui bun cultural mobil clasat i tezaur.
(3) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data iregistrarii comunicarii prevazute la alin. (2), iar valoarea de achizitionare este cea negociata cu vinzatorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultata din licitatia publica.
(4) Ministerul Culturii va prevedea i bugetul propriu sumele necesare destinate exercitarii dreptului de preemtiune.
(5) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) atrage nulitatea absoluta a vinzarii.
Art. 37. – (1) Scoaterea peste frontiera a bunurilor culturale mobile constituie operatiune de export, care poate fi temporar sau definitiv.
(2) Exportul temporar sau definitiv al bunurilor culturale mobile clasate sau neclasate se efectueaza numai pe baza certificatului de export.
(3) Certificatul de export va fi emis de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, i conditiile prezentei legi.
(4) Certificatul de export temporar pentru bunurile culturale mobile clasate i tezaur, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare, va fi avizat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si aprobat de ministrul culturii.
(5) Scoaterea din tara, pe orice cale, a bunurilor culturale mobile pentru care nu s-a obtinut certificatul de export temporar sau definitiv, eliberat i conditiile legii, constituie operatiune de export ilegal.
Art. 38. – (1) Bunurile culturale mobile clasate, aflate i proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, se exporta numai temporar si numai pentru organizarea unor expozitii i strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare sau expertizare.
(2) Bunurile culturale mobile clasate i tezaur, aflate i proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi exportate numai temporar.
(3) Exportul definitiv al bunurilor culturale mobile clasate i fond, aflate i proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, se face numai potrivit dispozitiilor art. 37 alin. (2) si (3), dupa modificarea prealabila i evidenta fondului, efectuata de Ministerul Culturii.
Art. 39. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (1), bunurile culturale mobile clasate i fond, aflate i proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, pot fi exportate definitiv i cadrul unui schimb de bunuri culturale de aceeasi importanta si semnificatie culturala numai i cazuri cu totul exceptionale, i care prevaleaza interesul istoric, stiintific sau cultural.rn
(2) Bunul cultural obtinut prin schimb urmeaza regimul juridic al bunului dat i schimb.rn
(3) in vederea schimbului prevazut la alin. (1), i cazul bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, prin hotarire a Guvernului sau prin hotarire a consiliului local, dupa caz, se aproba dezafectarea bunurilor culturale mobile clasate din proprietatea publica i proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ-teritoriale.rn
(4) Schimbul, indiferent de proprietar, este avizat de Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor si este aprobat prin hotarire a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii.rn
Art. 40. – in cazul persoanelor fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunului cultural mobil sau ale bunurilor clasate i tezaur, schimbul, i cazul unei operatiuni de export definitiv al acestor bunuri, va putea fi aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.rn
Art. 41. – (1) in cazul cererii de export temporar sau definitiv al unui bun cultural mobil neclasat termenele prevazute la art. 12 alin. (2) si la art. 14 alin. (1), cumulate, se reduc la 30 de zile.rn
(2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este obligata sa se pronunte, i legatura cu clasarea bunului cultural mobil, i termen de 30 de zile de la data declansarii procedurii de clasare.rn
Art. 42. – Donatiile avind ca obiect bunuri culturale mobile facute institutiilor publice specializate ori cultelor religioase, potrivit legii, sunt scutite de orice taxe.rn
Art. 43. – (1) Persoanele fizice sau juridice de drept privat, proprietare ale bunurilor culturale mobile clasate, au obligatia de a anunta i scris directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i termen de 15 zile de la data transferarii unui astfel de bun i proprietatea altei persoane, precum si de la data instituirii unui drept real asupra unui astfel de bun.rn
(2) in cazul pierderii sau al furtului bunurilor culturale mobile clasate, proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum si detinatorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligatia de a anunta, i scris, i termen de 24 de ore de la constatare, organul de politie din raza teritoriala.rn
(3) in cazurile prevazute la alin. (2), precum si i cazul distrugerii totale sau partiale a bunurilor culturale mobile clasate proprietarii, titularii altor drepturi reale, titularii dreptului de administrare, precum si detinatorii cu orice titlu ai acestor bunuri au obligatia de a anunta i scris directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national i termen de 3 zile de la constatare.rn
(4) Dupa iregistrarea comunicarii prevazute la alin. (3) directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national vor anunta imediat, i scris, organele de politie din raza teritoriala.rn
Art. 44. – (1) Succesorii rezervatari sunt scutiti de taxele succesorale pentru bunurile culturale mobile clasate care fac parte din masa succesorala.rn
(2) in cazul celorlalti succesori, acestia pot ceda, i contul taxelor succesorale, astfel de bunuri, care vor intra i proprietatea publica si vor fi date, potrivit legii, i administrarea institutiilor publice specializate, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.rn
(3) Donatiile sau legatele privind bunuri culturale mobile clasate, efectuate i favoarea statului, unitatilor administrativ-teritoriale sau cultelor religioase, sunt scutite de orice taxe.rn
rn
CAPITOLUL VIrn
Regimul juridic al bunurilor arheologice mobile descoperite itimplator sau prin cercetari sistematicern
rn
Art. 45. – (1) Bunurile arheologice, epigrafice, numismatice, paleontologice sau geolitice, descoperite i cadrul unor cercetari sistematice cu scop arheologic sau geologic, precum si cele descoperite itimplator prin lucrari de orice natura, efectuate i locuri care fac obiectul exclusiv al proprietatii publice, conform art. 135 alin. (4) din Constitutia Rominiei, intra i proprietate publica, potrivit dispozitiilor legale.rn
(2) Din momentul descoperirii bunurile prevazute la alin. (1) sunt supuse procedurii de clasare, i conditiile prezentei legi, si intra i administrarea institutiei care finanteaza sau coordoneaza cercetarile; i cazul i care Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor constata ca i institutia respectiva nu sunt ideplinite conditiile corespunzatoare de conservare si securitate, aceasta va propune directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national i a carei raza de activitate au fost descoperite bunurile arheologice i cauza alte institutii publice specializate din aceeasi raza, care ideplinesc conditiile corespunzatoare. Directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national va decide asupra institutiei careia i se vor transmite i administrare bunurile arheologice respective.rn
Art. 46. – (1) Cercetarile arheologice sistematice, precum si cele de prospectare preventiva sau de salvare, efectuate de persoane juridice, sunt autorizate, coordonate si controlate de Comisia Nationala de Arheologie si de Ministerul Culturii.rn
(2) Persoanele fizice sau persoanele juridice neautorizate nu au dreptul de a efectua i siturile arheologice detectii si cercetari sau orice fel de alte interventii care pot deteriora sau pot afecta aceste situri.rn
Art. 47. – (1) Cercetarile arheologice efectuate pe terenurile proprietate privata apartinind persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau cultelor religioase se fac numai cu acordul proprietarului si, dupa caz, al sefului cultului.rn
(2) in cazul i care proprietarul terenului nu isi da acordul pentru efectuarea cercetarilor arheologice, acestea vor putea fi autorizate de instanta judecatoreasca competenta, la cererea autoritatii publice sau a institutiei publice, dupa caz, i subordinea careia se afla initiatorul cercetarilor arheologice.rn
(3) Proprietarul terenului este idreptatit sa solicite negocierea unui termen maxim pentru efectuarea lucrarilor si sa primeasca despagubiri, anterior iceperii lucrarilor, de la autoritatile publice sau de la institutiile publice i subordinea carora se afla initiatorul cercetarilor arheologice, pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru orice alte prejudicii produse ca urmare a cercetarilor efectuate.rn
(4) Despagubirile se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, i caz de divergente, de catre instantele judecatoresti competente.rn
(5) Despagubirile vor fi suportate din sumele prevazute i bugetele institutiilor publice, dupa caz, i subordinea carora se afla initiatorul cercetarilor arheologice.rn
(6) Emiterea certificatului privind eliberarea de sarcina arheologica a unui teren, indiferent de regimul proprietatii acestuia, este obligatorie iaintea iceperii oricaror lucrari care pot afecta situl.rn
(7) Finantarea cercetarilor arheologice pentru emiterea certificatului prevazut la alin. (6), cu privire la terenurile i care se gasesc bunuri arheologice, identificate prin investigatii anterioare, este asigurata de beneficiarul lucrarilor.rn
Art. 48. – (1) Persoanele fizice care au descoperit i mod itimplator bunuri din categoria celor prevazute la art. 45 alin. (1) sunt obligate sa le predea, i termen de 48 de ore de la descoperire, primarului unitatii administrativ-teritoriale i a carei raza a fost facuta descoperirea.rn
(2) Primarul este obligat sa istiinteze despre bunurile descoperite, i termen de 48 de ore, directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national, luind totodata masuri de paza si de conservare a acestora.rn
(3) Primarul este obligat sa predea bunurile astfel descoperite, i termen de 10 zile, directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national.rn
(4) Autorii descoperirilor itimplatoare, care au predat, i conditiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa baneasca de 30% din valoarea bunului, calculata i momentul acordarii recompensei, iar i cazul descoperirii unor bunuri culturale de valoare exceptionala se poate acorda si o bonificatie suplimentara de pina la 15% din valoarea bunului.rn
(5) Valoarea bunurilor astfel descoperite se stabileste de expertii acreditati ai directiei judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national sau, dupa caz, de alti experti acreditati.rn
(6) Recompensele si bonificatia, stabilite potrivit alin. (4) si (5), vor fi suportate din bugetul ordonatorului principal de credite sau din bugetele locale, i functie de subordonarea institutiilor culturale i administrarea carora vor fi transmise bunurile descoperite si vor fi platite i cel mult 18 luni de la data predarii bunului.rn
(7) in cazul i care autorul descoperirii nu primeste recompensa i termenul stabilit la alin. (6), acesta se poate adresa instantei judecatoresti competente printr-o actiune scutita de taxa judiciara de timbru.rn
rn
CAPITOLUL VIIrn
Finantarea activitatilor de descoperire, cercetare, expertizare, clasare, evidenta, depozitare, conservare, restaurare, protejare si punere i valoare a bunurilor culturale mobilern
rn
Art. 49. – (1) Finantarea activitatilor de descoperire, cercetare, expertizare, clasare, evidenta, depozitare, conservare, restaurare, protejare si punere i valoare a bunurilor culturale mobile clasate, indiferent de proprietar, de titularii altor drepturi reale si de titularii dreptului de administrare, se poate face de Ministerul Culturii, Ministerul Educatiei Nationale, autoritatile administratiei publice centrale si locale, Academia Romina, alte institutii publice, dupa caz, din venituri gestionate de acestea i regim extrabugetar si din alocatii bugetare.rn
(2) Alocatiile bugetare destinate activitatilor prevazute la alin. (1) vor fi nominalizate cu aceste destinatii i bugetul Ministerului Culturii, al Ministerului Educatiei Nationale, i bugetele autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si i bugetele altor institutii publice.rn
(3) Achizitionarea de bunuri culturale mobile pentru institutiile publice specializate, i functie de subordonarea acestora, se poate face din sumele prevazute cu aceasta destinatie i bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale.rn
Art. 50. – (1) Veniturile gestionate i regim extrabugetar pot proveni din urmatoarele surse:rn
a) donatiile sau legatele dobindite de la persoane fizice sau persoane juridice, din tara ori din strainatate;rn
b) cota de 5% instituita de autoritatile administratiei publice locale asupra pretului de vinzare al reproducerilor realizate de pe bunuri culturale mobile proprietate publica si introduse i circuit comercial;rn
c) cota de 5% instituita de autoritatile administratiei publice locale asupra pretului obtinut din vinzarile de bunuri culturale, efectuate prin licitatii, anticariate, consignatii si case de amanet;rn
d) tarifele percepute de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national pentru efectuarea oricaror expertize solicitate.rn
(2) Cotele prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se adauga la preturile de vinzare ale bunurilor respective.rn
rn
CAPITOLUL VIIIrn
Organisme si institutii specializatern
rn
Art. 51. – Descoperirea, cercetarea, expertizarea, clasarea, evidenta, depozitarea, conservarea, restaurarea, protejarea, achizitionarea si punerea i valoare a patrimoniului cultural national mobil se realizeaza prin organisme si institutii specializate, care au competente generale si speciale i domeniu, precum si prin persoane fizice sau juridice, i conditiile prezentei legi.rn
Art. 52. – (1) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este organismul stiintific consultativ si de avizare i domeniu al Ministerului Culturii si este condusa de un presedinte, numit prin ordin al ministrului culturii dintre specialistii cu autoritate recunoscuta i domeniu.rn
(2) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este alcatuita din 21 de specialisti numiti prin ordin al ministrului culturii, pe o perioada de 4 ani, propusi de:rn
a) presedintele comisiei – 8 membri;rn
b) institutiile publice specializate – 9 membri;rn
c) Secretariatul de Stat pentru Culte, Academia Romina si reprezentantii colectionarilor de bunuri culturale mobile – 3 membri.rn
(3) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament de functionare elaborat de membrii comisiei si aprobat prin ordin al ministrului culturii.rn
(4) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor numeste si coordoneaza subcomisii pentru domeniile prevazute la art. 3. Secretarul comisiei si secretarii subcomisiilor sunt numiti din cadrul directiei de specialitate a Ministerului Culturii. Subcomisiile functioneaza conform regulamentului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prevazut la alin. (3).rn
(5) Cheltuielile de finantare a Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor se efectueaza din bugetul Ministerului Culturii. Indemnizatia lunara a fiecarui membru al comisiei reprezinta 30% din salariul secretarului de stat.rn
Art. 53. – Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor are urmatoarele atributii:rn
a) evalueaza rapoartele de expertiza si hotaraste asupra clasarii bunurilor culturale mobile;rn
b) primeste contestatiile facute de persoane fizice si juridice cu privire la procedura de clasare a bunurilor culturale mobile si face propuneri referitoare la solutionarea acestora;rn
c) avizeaza normele de clasare a bunurilor culturale mobile si normele privind comertul cu bunuri culturale mobile;rn
d) avizeaza normele privind executarea mulajelor, facsimilelor si copiilor, precum si a tirajelor postume dupa placile originale de gravura, i cazul bunurilor culturale mobile clasate;rn
e) avizeaza normele de conservare si de restaurare a bunurilor culturale mobile clasate. Pentru bunurile culturale mobile clasate i tezaur Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor poate stabili prioritatile de restaurare;rn
f) avizeaza normele de acreditare a expertilor, normele de acreditare a conservatorilor si restauratorilor, precum si normele privind autorizarea laboratoarelor si a atelierelor de conservare si restaurare;rn
g) avizeaza functionarea laboratoarelor si a atelierelor care urmeaza sa efectueze operatiuni de restaurare;rn
h) avizeaza exportul temporar al bunurilor culturale mobile clasate;rn
i) avizeaza normele metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;rn
j) avizeaza functionarea agentilor economici care comercializeaza sau organizeaza licitatii cu bunuri culturale mobile;rn
k) avizeaza regulamentele de organizare si functionare a muzeelor si colectiilor publice;rn
l) acrediteaza expertii, conservatorii si restauratorii;rn
m) acrediteaza specialistii care pot avea acces, i conditiile legii, la informatia continuta i registrele agentilor economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile;rn
n) orice alte atributii date i competenta sa, potrivit legii.rn
Art. 54. – (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national, servicii publice descentralizate ale Ministerului Culturii.rn
(2) in termen de 30 de zile de la data intrarii i vigoare a prezentei legi, prin hotarire a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii, se reorganizeaza inspectoratele judetene pentru cultura, prin comasare cu oficiile judetene pentru patrimoniul cultural national, i directii judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national.rn
Art. 55. – Directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national au urmatoarele atributii i domeniul protejarii patrimoniului cultural national mobil:rn
a) itocmesc baza de date privind evidenta bunurilor culturale mobile clasate, aflate pe raza lor teritoriala;rn
b) iregistreaza cererile de clasare a bunurilor culturale mobile detinute de institutii nespecializate, de culte religioase, de alte persoane juridice, precum si de persoane fizice;rn
c) efectueaza expertiza necesara si itocmesc documentatia prevazuta de prezenta lege, i vederea clasarii bunurilor culturale mobile;rn
d) iainteaza Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor propunerile de clasare;rn
e) iregistreaza istiintarile de schimbare a proprietarului sau detinatorului, i cazul bunurilor culturale mobile clasate;rn
f) controleaza periodic starea de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate, acordind consultanta de specialitate la solicitarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale;rn
g) fac propuneri de includere i prioritatile de restaurare a bunurilor mobile clasate i tezaur, aflate la institutiile nespecializate, cultele religioase, alte persoane juridice decit institutiile publice specializate, precum si la persoanele fizice;rn
h) verifica daca agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale mobile respecta obligatiile ce le revin conform prezentei legi si normelor emise i aplicarea acesteia;rn
i) aproba, conform prezentei legi, exportul definitiv al bunurilor culturale mobile, eliberind, pe baza expertizei, certificatul de export itocmit potrivit normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile;rn
j) gestioneaza, i regim extrabugetar, veniturile realizate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) si d), dupa caz, precum si alocatiile de la bugetul de stat, destinate finantarii activitatilor prevazute la art. 49 alin. (1);rn
k) colaboreaza si stabilesc, impreuna cu structurile abilitate ale Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne, dupa caz, masurile de protectie a bunurilor culturale mobile, i caz de conflict armat sau de calamitati naturale;rn
l) orice alte atributii date i competenta lor prin prezenta lege.rn
Art. 56. – (1) in termen de 90 de zile de la data intrarii i vigoare a prezentei legi se ifiinteaza Laboratorul National de Cercetare i Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului National Cultural Mobil, institutie publica i subordinea Ministerului Culturii.rn
(2) Organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare i Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil se stabilesc prin hotarire a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii.rn
(3) Laboratorul National de Cercetare i Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil are urmatoarele atributii principale:rn
a) investigheaza cu mijloace specifice de analiza materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, i functie de compozitie, tehnologie de prelucrare si provenienta;rn
b) experimenteaza materiale necesare pentru conservarea si restaurarea bunurilor culturale mobile, precum si pentru combaterea agentilor biologici;rn
c) colaboreaza cu specialistii de profil la expertizarea bunurilor culturale clasate sau i curs de clasare;rn
d) pregateste si perfectioneaza specialisti i domeniile investigarii, conservarii si restaurarii bunurilor culturale mobile;rn
e) colaboreaza cu institutii de profil din tara si din strainatate.rn
Art. 57. – (1) in subordinea Ministerului Culturii functioneaza Institutul de Memorie Culturala, institutie publica ce administreaza bazele de date privind bunurile culturale mobile.rn
(2) Regulamentul de functionare a Institutului de Memorie Culturala se aproba prin ordin al ministrului culturii.rn
Art. 58. – Institutul de Memorie Culturala are urmatoarele atributii principale:rn
a) centralizeaza si iregistreaza i baza nationala de date fisele de evidenta a bunurilor culturale mobile clasate, transmise de institutiile specializate si de directiile judetene pentru cultura si patrimoniul cultural national;rn
b) administreaza bazele de date privind evidenta informatizata si circulatia bunurilor culturale mobile;rn
c) stocheaza inventarele privind bunurile culturale mobile clasate si documentele care au stat la baza operatiunilor de clasare;rn
d) cerceteaza si valorifica documentar, inclusiv prin publicare, informatiile cuprinse i baza de date privind bunurile culturale mobile si acorda asistenta de specialitate, pe baza de contract, privind valorificarea documentar-stiintifica a informatiei detinute, cu acordul proprietarilor si cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor;rn
e) elaboreaza norme, instrumente si sisteme informatice pentru evidenta bunurilor culturale mobile;rn
f) colaboreaza cu institutii similare din tara si din strainatate.rn
rn
CAPITOLUL IXrn
Contraventii si infractiunirn
rn
SECL?IUNEA 1rn
Contraventiirn
rn
Art. 59. – incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.rn
Art. 60. – (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savirsite astfel icit, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:rn
a) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice de drept privat a termenului si a conditiilor prevazute la art. 43 alin. (1);rn
b) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a termenului stabilit la art. 43 alin. (2) privind comunicarea pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale a unui bun cultural mobil clasat;rn
c) nerespectarea de catre agentii economici autorizati i comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de a afisa la loc vizibil normele privind comertul cu bunuri culturale mobile, prevazute la art. 35 alin. (3);rn
d) nerespectarea de catre agentii economici autorizati i comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de istiintare despre existenta unor bunuri culturale mobile susceptibile sa fie clasate, i termenul si conditiile prevazute la art. 35 alin. (5);rn
e) nerespectarea de catre persoanele fizice a obligatiei de predare a unui bun cultural mobil descoperit itimplator, i termenul prevazut la art. 48 alin. (1);rn
f) neideplinirea de catre proprietari, de titularii altor drepturi reale, de titularii drepturilor de administrare sau de detinatorii cu orice titlu ai bunurilor mobile clasate a obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (1) lit. a), c)-f);rn
g) neideplinirea de catre societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor art. 34 alin. (2);rn
h) ifiintarea si functionarea agentilor economici specializati i comercializarea bunurilor culturale mobile, fara autorizarea Ministerului Culturii, emisa potrivit art. 35 alin. (1);rn
i) neideplinirea de catre agentii economici autorizati i comercializarea bunurilor culturale mobile a obligatiei de a itocmi registrul prevazut la art. 35 alin. (4);rn
j) nerespectarea de catre agentii economici autorizati i comercializarea bunurilor culturale mobile a termenului si conditiilor prevazute la art. 35 alin. (7) privind punerea i vinzare a bunurilor culturale mobile clasate i tezaur;rn
k) executarea copiilor, mulajelor, tirajelor postume si facsimilelor de pe bunuri culturale mobile clasate, de catre persoanele fizice sau juridice, fara respectarea dispozitiilor art. 25 alin. (1);rn
l) realizarea de catre persoanele fizice sau juridice de reproduceri prin mijloace foto, video sau numerice de pe bunuri culturale mobile clasate, fara acordul scris al titularului dreptului de administrare sau al proprietarului bunului reprodus, potrivit art. 26 alin. (3);rn
m) utilizarea de catre persoanele fizice sau juridice de tehnici neadecvate de reproducere, de natura sa afecteze integritatea sau calitatea bunurilor culturale mobile clasate, potrivit art. 26 alin. (4);rn
n) neideplinirea de catre proprietarii si titularii dreptului de administrare a bunurilor culturale mobile clasate a obligatiei prevazute la art. 22 alin. (2) lit. b);rn
o) restaurarea bunurilor culturale mobile clasate i tezaur, fara avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor ori i afara laboratoarelor sau atelierelor autorizate, potrivit art. 28;rn
p) efectuarea oricaror lucrari care pot afecta situl arheologic, iaintea obtinerii certificatului privind eliberarea terenului de sarcina arheologica potrivit art. 47 alin. (6);rn
r) impiedicarea efectuarii cercetarilor pentru eliberarea terenului de sarcina arheologica potrivit art. 47 alin. (6).rn
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei.rn
(3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c)-f) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.rn
(4) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. g)-r) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 12.000.000 lei.rn
(5) Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.rn
(6) Limitele amenzilor contraventionale se actualizeaza prin hotarire a Guvernului.rn
Art. 61. – Copiile, mulajele, tirajele postume, facsimilele si reproducerile prin mijloace foto, video, numerice sau prin alte mijloace, executate cu icalcarea dispozitiilor art. 25 ori ale art. 26 alin. (3), se confisca de catre agentul constatator si sern

Te-ar putea interesa și: