Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – (1) Prezentul regulament stabileste regimul efectuarii operatiunilor valutare.
(2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii, expresiile si clasificarea operatiunilor valutare sunt cele prevazute in anexa nr. 1 „Nomenclator“.

CAPITOLUL II
Regimul valutar
SECTIUNEA I
Operatiuni valutare intre rezidenti si nerezidenti
Art. 2. – (1) Operatiunile valutare curente si de capital, asa cum sunt prevazute in Nomenclator, se efectueaza in mod liber intre rezidenti si nerezidenti, in valuta si in moneda nationala (leu).
(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) sunt stabilite de Banca Nationala a Romaniei prin norme emise in baza prezentului regulament.

SECTIUNEA a II-a
Operatiuni valutare intre rezidenti
Art. 3. – (1) Platile, incasarile, transferurile si orice alte asemenea operatiuni intre rezidenti, care fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, se realizeaza numai in moneda nationala (leu), cu exceptia operatiunilor prevazute in anexa nr. 2 „Categorii de rezidenti care pot efectua operatiuni in valuta“, care se pot efectua si in valuta.
(2) Toate celelalte operatiuni intre rezidenti, care nu fac obiectul comertului cu bunuri si servicii, pot fi efectuate in mod liber fie in moneda nationala (leu), fie in valuta.
(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) si in anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua si in valuta numai pe baza acordului de vointa al partilor.
SECTIUNEA a III-a
Regimul aplicabil nerezidentilor
Art. 4. – (1) Nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina si sa utilizeze active financiare exprimate in valuta si in moneda nationala (leu).
(2) Sumele in moneda nationala (leu) si in valute cotate, detinute de nerezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare.
(3) Nerezidentii pot deschide si mentine conturi in valuta si in moneda nationala (leu) la institutii de credit.
(4) Nerezidentii pot repatria si pot transfera activele financiare detinute.

SECTIUNEA a IV-a
Regimul aplicabil rezidentilor
Art. 5. – (1) Rezidentii au dreptul sa dobandeasca, sa detina si sa utilizeze active financiare exprimate in valuta.
(2) Sumele in moneda nationala (leu) si in valute cotate, detinute de rezidenti, pot fi convertite prin intermediul pietei valutare.
(3) Rezidentii pot deschide conturi in valuta si in moneda nationala (leu) la institutii de credit si la alte institutii asimilate acestora.
(4) Exceptiile de la prevederile alin. (3) sunt stabilite de Banca Nationala a Romaniei prin norme emise in baza prezentului regulament.

CAPITOLUL III
Masuri de salvgardare
Art. 6. – (1) In situatiile in care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebita exercita presiuni puternice asupra pietei valutare si provoaca perturbari grave in aplicarea politicii monetare si a cursului de schimb, avand ca efect, in special, variatii semnificative ale lichiditatii interne, Banca Nationala a Romaniei poate lua masuri de salvgardare privind miscarile de capital, in conditiile prevazute la alin. (2) si (3). (2) Perioada de aplicare a masurilor de salvgardare nu poate depasi 6 luni.
(3) Masurile de salvgardare adoptate de Banca Nationala a Romaniei conform prevederilor prezentului articol vor fi notificate Comisiei Europene.

CAPITOLUL IV
Dispozitii comune
Art. 7. – (1) In aplicarea prezentului regulament Banca Nationala a Romaniei elaboreaza norme privind: (i) functionarea pietei valutare interbancare; (ii) efectuarea operatiunilor de schimb valutar; (iii) autorizarea operatiunilor valutare; (iv) importul si exportul fizic de instrumente de plata sub forma de numerar; (v) masurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizarii operatiunilor valutare de capital.
(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, precum si ale normelor emise in aplicarea acestuia de catre Banca Nationala a Romaniei va fi sanctionata conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, dupa caz.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale
Art. 8. – (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data de 11 aprilie 2005.
(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
Art. 9. – La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu
Bucuresti, 1 aprilie 2005.
Nr. 4.