Art. 1. – Se aproba Regulile de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, conform anexei.
Art. 2. – Departamentul de invatamant si admitere si Secretariatul general al Camerei Auditorilor Financiari din Romania vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art. 3. – Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.
Prezenta hotarare si anexa continand Regulile de organizare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002.

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania, prof. univ. dr. Florin Georgescu

Bucuresti, 23 octombrie 2002.
Nr. 17.

ANEXA REGULI de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002.

Potrivit prevederilor Legii nr. 133/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si ale Ordonantei Guvernului nr. 67/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, se organizeaza de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
I. Organizarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002
1. Testul in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu se va desfasura in Bucuresti, la data de 14 decembrie 2002, ora 16,00, in cladirea Academiei de Studii Economice.
2. Examinarea lucrarilor se efectueaza de catre Comisia centrala de examinare, alcatuita din cei 15 membri ai Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
II. Inscrierile la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002
1. Inscrierile la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, se vor efectua la sediul Societatii de Asigurari ROMAS, situat in municipiul Bucuresti, bd. Mihail Kogalniceanu nr. 12, in perioada 4 noiembrie 2002-6 decembrie 2002.
Pentru inscriere fiecare candidat va depune un dosar care va contine urmatoarele documente:
– cerere-model;
– copie de pe documentul de achitare a taxei de inscriere de 1.500.000 lei, prin virament in contul 2511.1-3592.1/ROL, deschis la Banca Comerciala Romana – S.A. – Sucursala Libertatii, sectorul 5, sau in numerar la locul unde au loc inscrierile;
– copie de pe diploma de licenta si copie de pe carnetul de munca sau copie de pe actul care atesta detinerea calitatii de expert contabil ori de contabil autorizat cu studii superioare economice;
– copie de pe actul de identitate;
– cazier judiciar in perioada de valabilitate;
– 3 fotografii tip buletin.
III. Disciplinele si probele testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002
1. Disciplinele testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002, sunt cele prevazute in programa analitica. Aceasta impreuna cu bibliografia se gasesc pe site-ul www.contab-audit.ro.
2. Subiectele pentru testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu sunt stabilite de Comisia centrala de examinare, alcatuita din cei 15 membri ai Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
3. Probele pentru testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor fi sustinute prin completarea unui test-grila.
IV. Desfasurarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002
1. Accesul in sala de examinare se face pe baza legitimatiei emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania si a actului de identitate, potrivit listelor cuprinzand candidatii pe sali.
2. Lucrarile candidatilor sunt secrete. Pentru asigurarea caracterului secret, numele, prenumele si numarul de legitimatie ale fiecarui candidat se vor inscrie in coltul negru al lucrarii, care se va sigila la predarea acesteia.
3. Pentru completarea testului-grila fiecare candidat va primi, impreuna cu acesta, cate un set de subiecte de la Comisia centrala de examinare, impreuna cu hartia pentru ciorna.
4. Timpul completarii testului-grila este de 3 ore.
V. Rezultatele testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, sesiunea decembrie 2002
1. Verificarea testelor-grila se va face electronic, sub supravegherea Comisiei centrale de examinare.
2. Pe baza punctajelor obtinute, evidentiate in listinguri, Comisia centrala de examinare va intocmi procesul-verbal de stabilire a rezultatelor testului de acces la stagiu.
3. Atribuirea calitatii de stagiar se va efectua in ordinea descrescatoare a punctajului. Punctajul minim este de 70 de puncte.
4. Afisarea rezultatelor se va efectua la avizierul Academiei de Studii Economice din municipiul Bucuresti, Piata Romana, sectorul 1.
5. Impotriva rezultatului afisat de Comisia centrala de examinare se pot face contestatii in termen de 48 de ore (6 zile lucratoare) de la afisare, care se depun la sediul Camerei Auditorilor Financiari din Romania.
6. Comisia centrala de examinare va reexamina testele si va comunica rezultatele celor in cauza, in termen de 96 de ore (12 zile lucratoare) de la depunerea contestatiilor.
7. Candidatii declarati admisi la testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor urma procedurile de inscriere stabilite prin Normele privind activitatile desfasurate in perioada stagiului de catre auditorii financiari stagiari, pentru a dobandi calitatea de stagiar.
VI. Dispozitii finale
1. Pentru inscrierea la stagiu candidatii admisi pot depune dosarul pentru inscriere dupa 48 de ore de la afisarea rezultatelor testului.
2. Modelul de subiecte tip grila pentru examenul de aptitudini profesionale se gaseste pe site-ul www.contab-audit.ro