cunostintelor de limba moderna sau materna se organizeaza la centrele stabilite de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere, astfel incat candidatii declarati admisi la aceste probe pot fi repartizati la orice unitate de invatamant liceal din judet care organizeaza clase bilingve (pentru limba moderna respectiva) sau clase cu predare in respectiva limba a minoritatilor. (4) Rezultatele probelor mentionate la alin. (1) vor fi afisate in dimineata zilei de 6 iulie 2005, la unitatile scolare care au organizat probele. In aceeasi zi, la unitatea respectiva se depun si se rezolva eventualele contestatii, acolo unde Anexa III sau Anexa IV prevad acest lucru, si se afiseaza rezultatele finale ale probelor de aptitudini, respectiv ale probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna. Art. 48. – (1) Elevii care au promovat probele de aptitudini la liceele/clasele din invatamantul vocational sunt admisi pe locurile pentru care au sustinut testele/probele astfel: a) in ordinea descrescatoare a mediilor finale de admitere, calculate conform Art. 8 din prezenta metodologie, pentru profilurile la care aprecierea probelor de aptitudini se face prin note; b) in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, pentru profilurile la care aprecierea probelor se face pe baza de calificativ: admis-respins. (2) Listele cu elevii declarati admisi pe locurile pentru care este necesara sustinerea de probe de aptitudini, conform prezentei metodologii, sunt validate de inspectoratul scolar judetean si afisate la sediul unitatii liceale respective, in ziua de 6 iulie 2005. (3) Candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini ridica fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini si, in perioada 7-9 iulie 2005, isi completeaza fisele de optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la repartizarea computerizata. (4) Candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceste probe, primesc fisa de inscriere de la unitatea scolara la care au sustinut probele. Candidatii completeaza optiuni la centrul de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o, in perioada 7-9 iulie 2005, si participa la repartizarea computerizata. (5) Pentru candidatii mentionati la alin. (3) si (4), comisiile din centrele de inscriere asigura, in perioada 8-10 iulie 2005, introducerea in baza de date a optiunilor din fisele de inscriere, verificarea fiselor listate din calculator de catre absolventi si parintii/tutorii acestora, precum si corectarea eventualelor erori. Art. 49 – (1) Centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite la Centrul National de Admitere, intr-un fisier separat, in acelasi timp cu baza de date pentru admiterea computerizata, lista candidatilor admisi la liceele vocationale, in urma promovarii probelor de aptitudini. (2) Centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite la Centrul National de Admitere, intr-un fisier separat, in acelasi timp cu baza de date pentru admiterea computerizata, lista candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna. (3) Listele cuprinzand candidatii admisi la liceele militare sunt trimise electronic de catre centrele judetene de admitere din judetele in care se afla unitatile de invatamant respective, intr-un fisier separat, la Centrul National de Admitere, pana la data de 11 iulie 2005. (4) Listele mentionate la alin. (1), (2) si (3) cuprind: numele, initiala tatalui si prenumele candidatului, codul numeric personal al acestuia, scoala si judetul de provenienta, precum si media de admitere. CAPITOLUL 5 Repartizarea computerizata si afisarea rezultatelor Art. 50. – (1) In data de 13 iulie 2005, Centrul National de Admitere verifica bazele de date transmise de comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si transmite acestora eventualele nereguli semnalate – candidati inscrisi in mai multe judete, candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc. -, pentru remedierea acestora. (2) Corectarea erorilor mentionate anterior se face pana la data de 15 iulie 2005 si se confirma la Centrul National de Admitere, pana la ora 22 a aceleiasi zile. (3) In data de 16 iulie 2005, se efectueaza repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a care au promovat testele nationale, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiunile candidatilor, inscrise in fisa de optiuni. La repartizare se folosesc criteriile de departajare mentionate la. Art. 5 din prezenta metodologie. Nu se iau in considerare optiunile pentru licee, cursuri de zi ale candidatilor care nu satisfac conditiile precizate la Art. 3, precum si optiunile pentru licee/clase cu predare in limbile minoritatilor nationale sau pentru clase bilingve, ale candidatilor care nu au sustinut si promovat proba de limba materna in cadrul examenului de capacitate sau proba de verificare a cunostintelor de limba materna, respectiv de limba moderna, prevazute in prezenta metodologie. (4) In data de 17 iulie 2005, centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti tiparesc si afiseaza in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete: a) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, scoli de arte si meserii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi; b) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional din judet/municipiul Bucuresti, dupa incheierea primei etape de admitere. (5) La incheierea primei etape a repartizarii computerizate, centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional de stat lista tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe filiere, profiluri, specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care este afisata la sediul unitatii respective, cel mai tarziu pana la data de 18 iulie 2005. Art. 51. – (1) La a doua etapa a repartizarii computerizate participa candidatii care nu implinesc 18 ani pana la data de 31 august 2005 inclusiv si care se afla in una din situatiile: au promovat testele nationale sau au certificat de capacitate si au ramas nerepartizati dupa prima etapa, nu au promovat testele nationale sau examenul de capacitate sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapa de admitere. (2) Candidatii care nu au promovat testele nationale sau examenul de capacitate, completeaza fisa de optiuni, in perioada 18 – 23 iulie 2005. In aceeasi perioada, completeaza o noua fisa de optiuni candidatii care au promovat testele nationale, ramasi nerepartizati dupa prima etapa si cei care nu au participat la prima etapa de repartizare. Completarea optiunilor de catre candidatii care participa la a doua etapa de admitere se face la scolile generale de provenienta sau la centrul special de inscriere pentru candidatii din alte judete. (3) In situatia in care au ramas locuri neocupate la clasele pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna, inscrierea candidatilor pentru aceste probe se face in 18-19 iulie 2005, iar sustinerea probelor se face in perioada 20-21 iulie 2005. Afisarea rezultatelor finale se face in 22 iulie 2005. Candidatii respinsi la probele de aptitudini si candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna completeaza optiunile in data de 23 iulie 2005 si participa la repartizarea computerizata. (4) Introducerea noilor baze de date in calculator, verificarea fiselor cu optiuni listate din calculator, precum si corectarea eventualelor erori se fac in aceeasi perioada. rn(5) In data de 24 iulie 2005, pana la ora 14, noile baze de date se transmit la centrul judetean/al municipiului Bucuresti de admitere, care le transmite la Centrul National de Admitere, in aceeasi zi, pana la ora 22. rn(6) Pana la data de 26 iulie 2005, Centrul National de Admitere realizeaza repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa de admitere. Se realizeaza mai intai repartizarea candidatilor care au promovat testele nationale. rn(7) Pana la data de 27 iulie 2005, centrele judetene/al municipiului Bucuresti de admitere tiparesc si afiseaza, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, precum si in centrul special de inscriere pentru absolventii proveniti din alte judete: rna) lista candidatilor din unitatea respectiva, admisi in licee, scoli de arte si meserii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, cu unitatea scolara la care au fost admisi; rnb) situatia locurilor ramase libere la fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional de stat din judet/municipiul Bucuresti, dupa incheierea celei de a doua etape de admitere. rnArt. 52. – La incheierea repartizarii computerizate a elevilor care au participat la a doua etapa de admitere, centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti transmite fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional de stat lista tuturor candidatilor admisi in acea unitate, pe specializari, domenii ale pregatirii de baza, lista care va fi afisata la sediul unitatii respective cel mai tarziu pana la data de 27 iulie 2005. rnArt. 53. – (1) In perioada 19-28 iulie 2005, absolventii depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de inscriere, cuprinzand actele de studii in original. rn(2) inscrierea la licee si scoli de arte si meserii a candidatilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate se efectueaza pe baza urmatoarelor acte: rna) cererea de inscriere; rnb) certificatul de nastere, in copie legalizata; rnc) adeverinta din care sa reiasa daca a promovat sau au testele nationale si, in caz ca le-a promovat, notele obtinute la fiecare proba si media generala obtinuta la testele nationale; rnd) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); rne) fisa medicala. rn(3) Candidatii care, in perioada mentionata la articolul precedent, nu isi depun dosarele de inscriere, se considera retrasi, iar locurile corespunzatoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere. Acesti candidati vor fi repartizati de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pe locurile ramase libere dupa rezolvarea cazurilor speciale. rn(4) Unitatile de invatamant liceal si profesional de stat transmit comisiei judetene de admitere, pana la data de 29 iulie 2005, situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii unor candidati repartizati in sesiunea de admitere. rnArt. 54. – (1) In perioada 1-6 august 2005, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti rezolva situatiile speciale aparute dupa repartizarea computerizata: schimburi de elevi, distribuire sau redistribuire pe locuri ramase libere, pentru apropiere de domiciliu, corectarea unor erori de transcriere gresita in baza de date computerizata a optiunilor exprimate de elevi etc. rn(2) Nu se va depasi numarul maxim de 30 de elevi la clasa si se va respecta, in toate cazurile, criteriul referitor la media de admitere. Deciziile se iau dupa inventarierea tuturor cazurilor existente la nivelul judetului. rn(3) Deciziile comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti se iau cu majoritate de voturi, cu consemnare intr-un proces-verbal, si sunt facute publice prin afisare la sediul inspectoratului scolar. rn(4) In perioada mentionata la alin. (1), dupa rezolvarea situatiilor speciale, comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de admitere repartizeaza pe locurile ramase libere absolventii invatamantului gimnazial care au fost repartizati, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in perioada prevazuta de prezenta metodologie si pe cei care, din diferite motive, nu au participat la repartizarile computerizate. rn(5) In situatia in care exista absolventi ai clasei a VIII-a care nu s-au inscris la unitatile la care au fost repartizati sau nu au participat la cele doua etape de admitere si care, din diferite motive, nu se adreseaza comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti in perioada mentionata la aliniatul (1) si solicita ulterior un loc in clasa a IX-a, comisia de admitere repartizeaza candidatii, pe locurile ramase libere la scoala de arte si meserii. rnrnCAPITOLUL 6 Dispozitii finale rnArt. 55. – (1) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti stabilesc, cu avizul Comisiei Nationale de Admitere, si anunta, prin afisare la sediul inspectoratului scolar, pana la data de 15 mai 2005, unitatile de invatamant, specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidatii romi, pe baza masurilor afirmative, promovate in contextul Strategiei guvernamentale privind imbunatatirea situatiei romilor. Numarul de locuri anuntat nu mai poate fi modificat dupa data de 15 mai 2005. rn(2) Locurile speciale pentru candidatii romi se vor aloca peste numarul de locuri acordat prin planul de scolarizare, in limita a 30 de elevi la clasa. rn(3) Cererile pentru inscrierea pe locurile speciale pentru romi se primesc, la comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, pana la data de 17 iunie 2005, ora 16. Orice cerere depusa dupa aceasta data nu mai este luata in considerare. rn(4) Candidatii din etnia romilor care concureaza pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru acestia trebuie sa prezinte la inscriere, pe langa actele precizate la Art. 53 din prezenta metodologie, o recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituita, prin care se atesta apartenenta lor la etnia romilor si nu faptul ca fac parte din respectiva organizatie. rn(5) In perioada 30 iunie – 2 iulie 2005, comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti asigura repartizarea candidatilor care au depus cereri pana la data mentionata la alin. (3), pe locurile speciale pentru romi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere/de absolvire si in baza optiunilor exprimate de candidati. Repartizarea se face in sedinta publica. Conform Art. 2 din prezenta metodologie, pot fi repartizati la licee doar candidatii care au promovat testele nationale; candidatii care nu au promovat aceste teste vor fi repartizati la scoli de arte si meserii, pe locurile speciale pentru romi. rn(6) Candidatii care solicita repartizarea pe locurile speciale pentru romi, la clase pentru care se sustin probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, vor fi repartizati provizoriu la aceste clase, sub rezerva promovarii probelor. rn(7) In situatia in care locurile speciale pentru romi nu au fost ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale, mentionate la Art. 54. rnArt. 56. – (1) Inscrierea candidatilor pentru invatamantul special (licee, scoli de arte si meserii) se organizeaza de catre comisia judeteana de admitere, in perioada 4-6 iulie 2005. rn(2) Locurile alocate invatamantului liceal si profesional special sunt anuntate in brosura de admitere, intr-o lista separata, care va purta mentiunea ca aceste locuri nu participa la repartizarea computerizata. Vor fi precizate in brosura locul si data in care se va face repartizarea candidatilor pentru invatamantul special, precum si conditiile specifice de inscriere (documente care sa dovedeasca tipul si gradul de deficienta etc.). rn(3) Repartizarea pe locurile din unitatile de invatamant special se face in functie de tipul si gradul de deficienta, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere sau de absolvire, dupa caz, si in functie de optiuni. rnArt. 57. – (1) Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 31 august 2005 inclusiv se face la un centru special desemnat de inspectoratul scolar. rn(2) Centrul special de inscriere pentru candidatii care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 31 august 2005 inclusiv este anuntat prin afisare la sediul inspectoratului si in toate unitatile de invatamant gimnazial, pana la data de 1 mai 2005. El este de asemenea anuntat in brosura cuprinzand informatiile referitoare la admitere. rn(3) Depunerea dosarelor de inscriere se face in perioada 24-26 august 2004, la centrul mentionat. rnDosarele contin urmatoarele acte: rna) cererea de inscriere; rnb) certificatul de nastere si cartea de identitate, in copie legalizata; rnc) adeverinta de la unitatea de invatamant absolvita, din care sa reiasa daca a promovat sau nu testele nationale si, in caz ca le-a promovat, notele obtinute la fiecare proba si media generala obtinuta la testele nationale; rnd) foaia matricola pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); rne) fisa medicala. rn(4) Repartizarea candidatilor mentionati la alin. (1) se face in perioada 1-7 septembrie 2005, pe locurile anuntate de inspectoratul scolar in brosura de admitere. rn(5) Calendarul admiterii candidatilor care implinesc varsta de 18 ani pana la data de 31 august 2005 inclusiv este anuntat de inspectoratul scolar pana la data de 23 august 2005 si este afisat la sediul inspectoratului scolar si la centrul mentionat la alin. (1). rn(6) Repartizarea se face in sedinta publica, in doua etape. In prima etapa sunt repartizati candidatii care au promovat examenul de capacitate/testele nationale, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si a optiunilor. In a doua etapa sunt repartizati candidatii care nu au promovat testele nationale sau examenul de capacitate, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a. rnArt. 58. – Absolventii invatamantului gimnazial particular autorizat sau acreditat pot participa la admiterea in invatamantul liceal sau profesional de stat, conform prevederilor prezentei metodologii. Participarea lor la admitere nu este conditionata de achitarea unei taxe. rnArt. 59. – Prezentarea de inscrisuri false la inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii se pedepseste conform legii si atrage dupa sine eliminarea din admitere a candidatului respectiv. In cazul in care descoperirea falsului se face dupa incheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obtinut prin frauda. rnArt. 60. – Persoanele vinovate de eliberarea mai multor fise de inscriere pentru acelasi elev, de transcrierea eronata a datelor personale ori a notelor sau de nerespectarea altor prevederi ale prezentei metodologii vor fi sanctionate disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz. rnArt. 61. – Comisia Nationala de Admitere poate decide, in situatii justificate, sa afiseze in avans sau mai tarziu, fata de calendarul admiterii aprobat prin prezentul ordin, listele cuprinzand repartizarea computerizata a absolventilor de clasa a VIII-a.