functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.Art. 1. – Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2005-2006, prevazuta in anexa nr. I care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. – Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2005-2006, prevazut in anexa nr. II care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 3. – Se aproba continutul probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, prezentat in anexa nr. III care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 4. – Se aproba continutul probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in clasa a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala, prezentat in anexa nr. IV care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 5. – Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 6. – Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala pentru invatamant in limbile minoritatilor nationale si accesul la educatie, Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar, Directia generala logistica, administrativ si resurse umane, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si conducerile scolilor gimnaziale ale liceelor si ale scolilor de arte si meserii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.CAPITOLUL 1 Dispozitii generale Art. 1. – (1) Elevii din clasele a VIII-a sustin, la sfarsitul studiilor gimnaziale, teste nationale la disciplinele stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Media obtinuta la aceste teste nationale constituie unul dintre criteriile pentru admiterea in licee si in invatamantul profesional de stat, organizat in scoli de arte si meserii. (2) Admiterea elevilor in invatamantul liceal si profesional de stat se face pe baza criteriilor stabilite de prezenta metodologie. Art. 2. – (1) La admiterea in licee se pot inscrie absolventii invatamantului gimnazial care au promovat testele nationale (adica au obtinut cel putin nota cinci la fiecare dintre testele nationale) sau care, in anii anteriori, au promovat examenul de capacitate. (2) La scolile de arte si meserii se pot inscrie absolventii invatamantului gimnazial, indiferent daca indeplinesc sau nu conditiile de la alineatul (1). Art. 3. – (1) Conform legii, invatamantul obligatoriu este invatamant de zi. In mod exceptional, pentru persoanele care depasesc cu mai mult de doi ani varsta corespunzatoare clasei, invatamantul se poate organiza si in alte forme de invatamant, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii. (2) Pentru anul scolar 2005-2006, se aloca pentru clasa a IX-a (liceu si scoli de arte si meserii), un numar de locuri la invatamantul de zi cel putin egal cu al absolventilor din promotia anului 2005. (3) Absolventii clasei a VIII-a din promotia 2005, precum si cei din promotiile anterioare, care nu implinesc 18 ani pana la data de 31 august 2005 inclusiv, se inscriu in invatamantul liceal sau la scolile de arte si meserii la cursuri de zi. (4) Absolventii invatamantului gimnazial care implinesc 18 ani pana la data de 31 august 2005 inclusiv se pot inscrie in invatamantul liceal sau la scolile de arte si meserii doar la cursuri serale sau cu frecventa redusa, in perioada prevazuta de calendarul admiterii. Art. 4. – (1) Inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii se face fara examen, pe baza mediei de admitere, in care media generala obtinuta la testele nationale (respectiv la examenul de capacitate, pentru absolventii de pana in anul 2003 inclusiv) are o pondere de 50%, iar media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a are o pondere de 50%. Exceptie fac liceele/clasele pentru care se sustin probe de aptitudini, clasele bilingve pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor de limba moderna si clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale, pentru care se sustin probe de verificare a cunostintelor la limba materna. (2) Calculul mediei de admitere se face astfel: (TN + ABS)/2= MA , unde: TN – media generala obtinuta la testele nationale; ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; MA = media de admitere. (3) Media de admitere se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire. (4) In prezenta metodologie, pentru elevii care au absolvit invatamantul gimnazial pana in anul 2003 inclusiv, se va inlocui, acolo unde este cazul, referirea la „testele nationale” cu „examenul de capacitate”. Art. 5. – (1) Inscrierea in licee sau in scoli de arte si meserii, la invatamantul de zi, a candidatilor care au promovat testele nationale (cu exceptia celor care candideaza pentru licee/clase pentru care se sustin probe de aptitudini si a celor care solicita inscrierea in invatamantul special) se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere, in baza optiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv si in limita locurilor aprobate prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat. (2) In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, ei vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii: a) media generala obtinuta la testele nationale; b) media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; c) media obtinuta la testele nationale la proba de limba si literatura romana; d) media obtinuta la testele nationale la proba de matematica; e) media obtinuta la testele nationale la proba de limba materna, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art. 10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale. (3) In cazul in care, la o unitate de invatamant, pe ultimul loc exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la punctele a), b), c), d) si e) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata. (4) Inscrierea in scoli de arte si meserii, la invatamantul de zi, a candidatilor care nu au promovat testele nationale (cu exceptia celor care solicita inscrierea in invatamantul special) se face prin repartizare computerizata, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire, in baza optiunii candidatului pentru domeniile pregatirii de baza si in limita locurilor aprobate prin planul de scolarizare, pentru unitatile scolare finantate de la bugetul de stat. (5) In cazul in care doi candidati care nu au promovat testele nationale au medii de absolvire egale, ei vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii: a) media generala la limba si literatura romana obtinuta in clasele a V-a – a VIII-a,; b) media generala la matematica obtinuta in clasele a V-a – a VIII-a,; c) media generala la limba materna obtinuta in clasele a V-a – a VIII-a, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art. 10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale. Art. 6. – (1) Pentru liceul teoretic si vocational, repartizarea candidatilor se efectueaza pe filiere, profiluri si specializari, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. (2) In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe profiluri, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face in urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementarilor in vigoare. Unitatea de invatamant si inspectoratul scolar au obligatia de a afisa, pana la data de 1 mai 2005, oferta de scolarizare/oferta de formare profesionala concretizata in profiluri si calificari profesionale. rn(3) In cazul scolii de arte si meserii, repartizarea se efectueaza in functie de oferta scolii, pe cele 16 domenii ale pregatirii de baza. rnArt. 7. – Pentru liceele din filiera vocationala – profilurile sportiv, militar, teologic, artistic, pedagogic – precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, se vor organiza, inainte de inceperea inscrierii computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei prezentate in Anexa III. rnArt. 8. – (1) La profilurile artistic, sportiv, teologic si la specializarea filologie de la liceul Waldorf, aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. rn(2) Pentru profilurile artistic – arte vizuale si sportiv, precum si pentru liceul Waldorf, specializarea filologie, media finala de admitere se calculeaza astfel:rnrn(3Apt.+MA.)/4= MFA ,rnrnunde: rnApt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini; rnMA = media de admitere (calculata conform Art. 4); rnMFA = media finala de admitere. rn(3) Pentru profilul artistic – muzica, coregrafie si teatru, media finala de admitere se calculeaza astfel: rnrnrn(Apt.+MA.)/2= MFA ,rnrnunde: rnApt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini; rnMA = media de admitere (calculata conform Art. 4); rnMFA = media finala de admitere. rn(4) Media finala de admitere, la profilul teologic, se calculeaza astfel:rnrnrn(Apt.+3MA.)/4= MFA ,rnrnrnunde: rnApt. = media aritmetica a notelor obtinute la probele de aptitudini; rnMA = media de admitere (calculata conform Art. 4); rnMFA = media finala de admitere. rn(5) Media finala de admitere, mentionata la alin. (2), (3) si (4), se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire. rn(6) La profilurile militar si pedagogic, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis sau respins. rnArt. 9. – Candidatii respinsi la probele de aptitudini vor participa la repartizarea computerizata, putandu-se inscrie la alte filiere si profiluri din cadrul aceleiasi scoli sau la celelalte licee sau scoli de arte si meserii. rnArt. 10. – (1) Liceele care organizeaza clase cu predare in limbile minoritatilor nationale vor organiza o proba de verificare a cunostintelor de limba materna, pentru candidatii care nu au sustinut proba la limba materna respectiva in cadrul testelor nationale. Proba se va organiza in aceeasi perioada cu probele de aptitudini mentionate la Art. 7, dupa o metodologie care va fi anuntata de catre fiecare inspectorat scolar, pana la data de 1 martie 2005. rn(2) Aprecierea probei mentionate la alin. (1) se face cu note. In situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 5, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba materna va trece nota obtinuta de candidat in fisa de inscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la testele nationale”; se va specifica si limba materna la care a fost sustinuta proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale fisei de inscriere. rn(3) In situatia in care candidatul a obtinut la proba de verificare a cunostintelor de limba materna o nota mai mica decat 5, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera fisa de inscriere, fara a completa rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la testele nationale” si fara a modifica in alt mod fisa. rn(4) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba materna (indiferent daca au promovat-o sau nu) isi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de provenienta, in perioada prevazuta de calendarul admiterii. rn(5) Candidatii la liceele/clasele cu predare in limba minoritatilor, care au sustinut si promovat in cadrul testelor nationale proba la limba si literatura materna respectiva, nu mai trebuie sa sustina proba de verificare a cunostintelor de limba materna. Ei vor completa fisele de inscriere in perioada specificata de calendar, la scolile generale de provenienta. Scolile generale de provenienta a acestor candidati vor completa, in fisa de inscriere, nota obtinuta de acestia la testele nationale pentru proba de limba si literatura materna. rn(6) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba materna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere, dar constituie criteriu de departajare, conform Art. 5, alin. (2). rn(7) Un candidat poate sustine probe de verificare a cunostintelor de limba materna la cel mult doua limbi materne (una dintre ele fiind, eventual, proba sustinuta in cadrul testelor nationale). Ca urmare, pe fisa de admitere a fiecarui candidat se pot afla cel mult doua note la limbi materne diferite la rubrica „nota obtinuta la limba si literatura materna la testele nationale”. rn(8) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare in limbile minoritatilor nationale decat acei candidati care au sustinut si promovat proba de limba si literatura materna din cadrul testelor nationale sau proba de verificare a cunostintelor de limba materna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu indeplinesc conditia de mai sus, nu se iau in considerare optiunile pentru clase cu predare in limbile minoritatilor nationale, inscrise in fisa. rnArt. 11. – (1) Liceele care organizeaza clase cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv vor organiza o proba de verificare a cunostintelor la limba moderna respectiva. Proba se va organiza in aceeasi perioada cu testele de aptitudini mentionate la Art. 7, conform metodologiei aflate in Anexa IV. rn(2) Aprecierea probei mentionate la alin. (1) se face cu note. In situatia in care candidatul a obtinut la proba cel putin nota 6, secretariatul scolii la care a fost sustinuta proba de verificare a cunostintelor de limba moderna va trece nota obtinuta de candidat in fisa de inscriere a acestuia, la rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna…”; se va indica si limba moderna la care s-a sustinut proba. Directorul unitatii de invatamant la care a fost sustinuta proba va confirma, prin semnatura si stampila, corectitudinea notei. Nu se vor face alte modificari ale fisei de inscriere. rn(3) In situatia in care candidatul a obtinut la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna o nota mai mica decat 6, se considera ca el nu a promovat proba respectiva, iar secretariatul unitatii de invatamant la care s-a desfasurat proba va elibera fisa de inscriere fara a completa rubrica „nota obtinuta la proba de limba moderna” si fara a modifica in alt mod fisa. rn(4) Candidatii care au participat la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna, indiferent daca au promovat sau nu aceasta proba, isi vor completa fisa de optiuni la scolile generale de provenienta, in perioada prevazuta de calendar. rn(5) Nota obtinuta la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna nu va fi inclusa in calculul mediei de admitere. rn(6) Nu vor putea fi inscrisi la clase cu predare bilingva decat acei candidati care au sustinut si promovat proba de verificare a cunostintelor de limba moderna mentionata anterior. Pentru candidatii care nu indeplinesc conditia de mai sus, nu se iau in considerare optiunile pentru clase cu predare bilingva, inscrise in fisa. rn(7) In cazul in care pe ultimul loc de la clasele cu predare a unei limbi moderne in regim bilingv exista candidati cu optiunea exprimata pentru clasa respectiva si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la punctele a), b), c), d) si e) de la Art. 5, alin. (2) egale, va fi declarat admis la clasa bilingva candidatul care a obtinut nota mai mare la proba de verificare a cunostintelor de limba moderna. rn(8) Candidatii care doresc pot sustine teste de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru mai multe limbi moderne, in functie de programarea acestor teste de catre inspectoratul scolar. rnrnCAPITOLUL 2rnOrganizarea inscrierii candidatilor la admitere rnrnArt. 12. – (1) Coordonarea la nivel national a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat este asigurata de Comisia Nationala de Admitere. rn(2) Comisia Nationala de Admitere se compune din: rna) presedinte – secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetarii; rnb) vicepresedinti – directori generali/directori din Ministerul Educatiei si Cercetarii; rnc) 1-3 secretari – inspectori de specialitate din Ministerul Educatiei si Cercetarii; rnd) 4-5 membri – directori si inspectori de specialitate din Ministerul Educatiei si Cercetarii. rn(3) Componenta nominala a Comisiei Nationale de Admitere se stabileste anual prin ordin al ministrului Educatiei si Cercetarii. rnArt. 13. – Atributiile Comisiei Nationale de Admitere sunt urmatoarele: rna) elaboreaza Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat; rnb) stabileste modelul fisei de inscriere si il transmite comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pana la data de 1 martie 2005; rnc) instruieste presedintii comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; rnd) organizeaza si doteaza un Centru National de Admitere, la care se vor desfasura activitatile de creare a bazei de date si de repartizare computerizata la nivel national; rne) controleaza si indruma actiunile legate de organizarea si desfasurarea admiterii in judetele tarii, urmarind respectarea prevederilor prezentei metodologii; rnf) controleaza modul in care comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial si cele de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional isi desfasoara activitatea; rng) poate delega observatori ai Comisiei Nationale de Admitere, care sa controleze si sa indrume activitatea comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si a comisiilor din centrele de inscriere/de admitere. Observatorii pot solicita comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti sau Comisiei Nationale de Admitere, in cazul constatarii unor nereguli in desfasurarea inscrierii la licee sau scoli de arte si meserii, schimbari in componenta comisiilor mentionate la alineatul anterior si, dupa caz, sanctionarea celor vinovati; rnh) analizeaza desfasurarea admiterii la nivel national, pe baza rapoartelor elaborate de comisiile de admitere judetene (a municipiului Bucuresti) si prezinta concluziile acestei analize conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii; rni) propune ministrului Educatiei si Cercetarii modificari in Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat. rnArt. 14. – Coordonarea la nivel judetean (al municipiului Bucuresti) a actiunilor privind organizarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat este asigurata de comisii de admitere judetene (a municipiului Bucuresti). La randul lor, comisiile de admitere judetene (a municipiului Bucuresti) organizeaza comisii in centrele de inscriere, comisii de inscriere in unitatile de invatamant gimnazial si comisii de admitere in unitatile de invatamant liceal si profesional. rnArt. 15. – (1) Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti este numita prin decizie a inspectorului scolar general si este compusa din: rnrna) presedinte – inspector scolar general;rnb) vicepresedinte – inspector scolar general adjunct sau inspector scolar de specialitate;rnc) secretari – doi – trei inspectori scolari;rnd) membri – cadre didactice, informaticieni, operatori PC, secretare.rnrn(2) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii: rna) organizeaza, monitorizeaza si raspund de modul de desfasurare a admiterii in licee si in scoli de arte si meserii in judetul respectiv/municipiul Bucuresti; rnb) raspund de transmiterea in scoli a prezentei metodologii si a tuturor reglementarilor privitoare la admiterea in licee si in scoli de arte si meserii, precum si de asigurarea cadrului pentru informarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor si a parintilor in legatura cu acest subiect; rnc) elaboreaza, pana la 31 ianuarie 2005, impreuna cu directorii scolilor generale si ai liceelor, un plan de masuri pentru pregatirea si organizarea admiterii absolventilor invatamantului gimnazial in licee si scoli de arte si meserii; acest plan cuprinde, in mod obligatoriu, planificarea actiunilor de consiliere si de orientare a elevilor din clasa a VIII-a si a parintilor acestora, planificarea actiunilor de informare a parintilor referitor la modalitatea de organizare a inscrierii, planificarea actiunilor de prezentare a ofertei educationale a liceelor si a unitatilor de invatamant profesional, planificarea actiunilor de dotare a centrelor de inscriere cu logistica necesara inscrierii; rnd) stabilesc si anunta unitatile de invatamant, specializarile si numarul de locuri alocate pentru candidatii romi. Primesc cererile de ocupare a locurilor alocate pentru candidatii romi si asigura repartizarea candidatilor pe locurile anuntate; rne) aloca, in vederea completarii optiunilor, coduri pentru unitatile de invatamant liceal si profesional, pe filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, limba de predare (pentru clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale); rnf) asigura crearea, pana la data de 1 mai 2005, a unei baze de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, asa cum sunt ele trecute in fisa de inscriere; coordoneaza completarea bazei de date, pe masura ce se incheie semestrul al doilea, respectiv testele nationale, cu mediile de absolvire, mediile generale de la testele nationale si mediile de admitere, precum si cu notele obtinute la testele nationale, pentru probele de limba si literatura romana, matematica, istorie/geografie si limba si literatura materna (daca este cazul); rng) repartizeaza pe unitati de invatamant cifra de scolarizare primita pentru clasa a IX-a, pana la data de 1 mai 2005; stabilesc coduri, formate din 3 cifre, pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional de stat, fiecare filiera, profil, specializare sau domeniu de pregatire. Pentru a evita confuziile si greselile de completare a fiselor de inscriere, codurile pentru specializarile de la licee se vor alege dintr-un interval diferit de intervalul in care se afla codurile pentru scoli de arte si meserii: de exemplu, codurile pentru licee vor fi intre 100 si 300, iar codurile pentru scolile de arte si meserii intre 400 si 500; rnh) asigura tiparirea, pana la data de 1 mai 2005, a unei brosuri care sa cuprinda toate informatiile necesare candidatilor pentru admiterea in invatamantul liceal si profesional de stat, brosura pe care o distribuie gratuit elevilor de clasa a VIII-a; rni) organizeaza un Centru de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, dotat cu tehnica de calcul performanta, in care sa se alcatuiasca baza de date pentru inscrierea in licee si scoli de arte si meserii la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Sediul acestui centru poate fi la inspectoratul scolar, la o unitate de invatamant, la Casa Corpului Didactic, la o universitate din capitala de judet – daca aceasta exista si este dotata corespunzator – etc., cu conditia ca sediul acestui centru sa fie conectat la INTERNET; rnj) stabilesc, dupa analiza situatiei la nivel local si cu acordul Comisiei Nationale de Admitere, numarul de centre de inscriere pe judet, precum si arondarea unitatilor de invatamant gimnazial la aceste centre de inscriere. La stabilirea centrelor de inscriere se va avea in vedere dotarea tehnica si cu personal de specialitate a fiecarui centru, astfel ca numarul absolventilor de clasa a VIII-a arondati la un centru sa permita inscrierea acestora in timpul prevazut de prezenta metodologie. In masura in care dotarea cu calculatoare si existenta personalului de specialitate este asigurata, inspectoratul poate decide ca fiecare scoala sa fie centru de inscriere. Lista centrelor de inscriere si a scolilor arondate acestora se transmite unitatilor de invatamant gimnazial pana la data de 9 mai 2005; rnk) organizeaza un centru special de inscriere pentru candidatii proveniti din alte judete, in care afiseaza si listele cu liceele si scolile de arte si meserii la care acestia au fost repartizati; rnl) asigura, in masura in care este posibil, dotarea corespunzatoare a centrelor de inscriere cu calculatoare legate in retea si conectate la internet, cu imprimante, copiatoare, precum si consumabile in cantitate suficienta, cu alte mijloace necesare, inclusiv soft adecvat, pentru a realiza centralizarea rapida a situatiilor de la inscrierea din toate centrele de inscriere; rnm) numesc, prin decizie a inspectorului scolar general, in fiecare centru de inscriere, o comisie de inscriere formata din directori, profesori, operatori PC, secretari, care sa asigure buna desfasurare a operatiunilor legate de inscrierea in invatamantul liceal si in invatamantul profesional de stat; rnn) numesc un presedinte pentru comisia din fiecare centru de inscriere, care coordoneaza activitatea in respectivul centru si tine permanent legatura cu comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere; rno) pot decide numirea unor vicepresedinti sau secretari in comisiile din centrele de inscriere, in functie de necesitati; rnp) aproba comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial, precum si comisiile de admitere din licee si din scolile de arte si meserii, la propunerea directorilor unitatilor de invatamant respective. Presedinte al comisiei de inscriere/admitere din unitatea de invatamant este directorul unitatii de invatamant; rnq) instruiesc presedintii comisiilor din centrele de inscriere si presedintii comisiilor de inscriere/admitere din unitatile de invatamant; efectueaza, daca este cazul, schimbari ale presedintilor si membrilor comisiilor din centrele de inscriere, precum si ale membrilor din comisiile de inscriere/admitere din unitatile de invatamant; rnr) iau toate masurile pentru asigurarea securitatii documentelor scrise sau informatice legate de inscrierea in invatamantul liceal si profesional de stat, avand in vedere inclusiv devirusarea dischetelor pe care se transmit informatiile de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti; rns) transmit, in fiecare unitate de invatamant gimnazial, modelul electronic al fisei de inscriere sau, dupa caz, asigura un numar suficient de fise, pentru a permite inscrierea tuturor candidatilor, respectand intocmai modelul comunicat de Comisia Nationala de Admitere; coordoneaza si indruma operatiile de completare a fiselor de inscriere, de verificare a fiselor listate de calculator si de corectare a eventualelor erori; rnt) numesc un reprezentant al comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti care sa tina permanent legatura cu presa, pentru a oferi informatia corecta si actualizata despre inscrierea la invatamantul liceal si profesional de stat; rnu) pana la data de 30 iunie 2005, afiseaza, in fiecare unitate de invatamant gimnazial si in fiecare centru de inscriere, situatia centralizata pe judet (municipiul Bucuresti) a numarului de absolventi, corespunzator fiecarei transe de medii de admitere (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), pentru absolventii care au promovat testele nationale, precum si situatia centralizata pe judet (municipiul Bucuresti) a numarului de absolventi, corespunzator fiecarei transe de medii de absolvire a ciclului gimnazial (10-9,50; 9,49-9,00 etc.), pentru absolventii care nu au promovat testele nationale; rnv) coordoneaza sustinerea probelor de aptitudini, precum si a probelor de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna; rnw) la sfarsitul fiecarei etape de inscriere, centralizeaza si difuzeaza, in fiecare unitate gimnaziala si in fiecare centru de inscriere, informatia in legatura cu locurile ramase disponibile la unitatile de invatamant liceal si profesional de stat din municipiul Bucuresti/judetul respectiv; rnx) valideaza listele cu candidatii declarati admisi la licee si la scoli de arte si meserii; rny) coordoneaza si verifica afisarea, in scolile generale, respectiv in unitatile de invatamant liceal si profesional de stat, a listelor cu candidatii declarati admisi; rnz) elaboreaza si transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii raportul cu privire la modul de desfasurare a admiterii, in termen de 10 zile de la incheierea acesteia si propun eventuale modificari ale metodologiei de admitere in invatamantul liceal si profesional de stat. rnArt. 16. – Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial este alcatuita din: rna) presedinte – directorul unitatii de invatamant in care este organizat centrul de inscriere; rnb) vicepresedinte – directorul adjunct sau un membru al consiliului de administratie al unitatii de invatamant in care este organizat centrul de inscriere; rnc) secretar – secretarul sef al unitatii de invatamant in care este organizat centrul de inscriere; rnd) membri – dirigintii claselor a VIII-a, alte cadre didactice, informaticieni, secretare etc. rnArt. 17. – Comisiile de inscriere din unitatile de invatamant gimnazial au urmatoarele atributii: rna) organizeaza, in tot cursul anului scolar si, in special, in a doua jumatate a semestrului al doilea, actiuni de informare a elevilor de clasa a VIII-a si a parintilor acestora, referitor la modalitatea de inscriere in invatamantul liceal si profesional de stat, la prevederile cuprinse in prezenta metodologie, la graficul inscrierii in invatamantul liceal si profesional de stat etc.; rnb) asigura crearea bazei de date privitoare la absolventii clasei a VIII-a din scoala/scolile arondate centrului si transmiterea ei la comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere; rnc) verifica documentele candidatilor, calculeaza, pentru candidatii care au promovat testele nationale, media de absolvire a claselor V-VIII si media de admitere; rnd) pana la data de 29 iunie 2005, completeaza fisele de inscriere ale elevilor de clasa a VIII-a cu codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale acestora si cu media generala de absolvire a claselor V-VIII. Pentru absolventii care au promovat testele nationale, completeaza fisele cu media de la testele nationale, media de admitere si notele obtinute la probele de limba si literatura romana, matematica, istorie/geografie si limba materna (acolo unde este cazul), din cadrul testelor nationale. In cazul in care candidatii nu au promovat testele nationale, in fisele de inscriere se trec mediile generale obtinute in clasele a V-a – a VIII-a la disciplinele limba si literatura romana, matematica, istorie/geografie si limba si literatura materna (acolo unde este cazul); rne) raspund de transcrierea corecta a datelor in fisele de inscriere si verifica, impreuna cu elevii, cu parintii si dirigintii, corectitudinea datelor personale, a mediilor si a notelor, a optiunilor din fisa scrisa si concordanta acesteia cu fisa din calculator; efectueaza corectarea greselilor sesizate, inainte de transmiterea fiselor la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti. Completarea incorecta a datelor din fisa de inscriere de catre membrii comisiei de inscriere atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati si a presedintelui comisiei, care raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz; rnf) stabilesc si anunta din timp elevilor si parintilor acestora, graficul desfasurarii pe clase a actiunilor de completare a optiunilor absolventilor clasei a VIII-a. Graficul sedintelor de instruire va fi semnat de directorul unitatii de invatamant, aprobat de inspectoratul scolar si afisat la avizierul scolii, cel mai tarziu pana la data de 9 mai 2005; rng) participa, prin reprezentanti stabiliti de presedintele comisiei din centrul de inscriere, la sedintele de completare a optiunilor elevilor; rnh) informeaza elevii si parintii asupra rezultatelor obtinute prin testele nationale la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si asupra numarului de elevi corespunzator fiecarei transe de medii de admitere, pentru elevii care au promovat testele nationale, respectiv asupra numarului de elevi corespunzator fiecarei transe de medii de absolvire, pentru elevii care nu au promovat testele nationale; rni) consiliaza parintii si elevii, fara a le influenta optiunile, pentru a permite candidatilor o alegere in cunostinta de cauza, prezentand toate informatiile necesare cu privire la unitatile de invatamant (filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, calificari profesionale, contraindicatii medicale pentru anumite calificari profesionale etc.), la prevederile prezentei metodologii, inclusiv cu privire la riscurile completarii unui numar insuficient de optiuni sau ale completarii unor optiuni nerealiste; rnj) transmit, centrului de inscriere la care este arondata unitatea scolara, fisele de optiuni completate, prin presedintele comisiei de inscriere sau printr-un delegat desemnat de acesta. In situatia in care resursele materiale si umane o permit, asigura introducerea in calculator a datelor cuprinse in fisele de inscriere si transmit baza de date pe suport electronic la centrul de inscriere la care este arondata unitatea scolara; rnk) afiseaza listele de control cuprinzand candidatii arondati centrului de inscriere respectiv, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si avand precizat locul ocupat in ierarhia generala a judetului; rnl) organizeaza intalnirile cu parintii si elevii, in timpul carora acestia verifica lista de control, verifica si semneaza fisele listate de calculator, daca acestea sunt corecte sau semnaleaza erorile de introducere a datelor din fisa initiala, precum si erorile din listele de control; rnm) transmit centrului de inscriere fisele pe care au fost operate corecturi si observatiile privind eventuale erori in lista de control afisata; rnn) transmit parintilor fisele corectate, pentru a fi semnate; rno) afiseaza listele primite de la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, cuprinzand unitatile de invatamant la care au fost repartizati absolventii scolii (scolilor arondate) respective. rnArt. 18. – Comisia de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional este alcatuita din: rna) presedinte – directorul unitatii de invatamant; rnb) vicepresedinte – directorul adjunct al unitatii de invatamant sau un membru al Consiliului de administratie; rnc) secretar – secretarul sef al unitatii de invatamant; rnd) membri – 3-6 cadre didactice, secretari din unitatea de invatamant respectiva. rnArt. 19. – Comisiile de admitere din unitatile de invatamant liceal si profesional au urmatoarele atributii: rna) organizeaza si raspund de modul de desfasurare a probelor de aptitudini, a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde este cazul; rnb) organizeaza, efectueaza si raspund de admiterea in unitatea de invatamant respectiva, in conformitate cu prezenta metodologie; rnc) verifica documentele prezentate de candidati si calculul corect al mediei de admitere; rnd) sesizeaza inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti orice eroare constatata in completarea documentelor scolare pentru inscriere si corecteaza, acolo unde este posibil, aceste erori; corectarea mediei de admitere calculate gresit se face de catre presedintele comisiei de admitere, care semneaza si aplica stampila unitatii; rne) asigura prezenta permanenta, pe perioada inscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care sa ofere informatii si consiliere persoanelor care se prezinta pentru inscriere; rnf) afiseaza, la sediul unitatii scolare, listele finale cu elevii admisi, validate de inspectoratul scolar; rng) realizeaza inscrierea elevilor declarati admisi in urma repartizarii computerizate, in perioada prevazuta de prezenta metodologie; rnh) organizeaza, dupa incheierea inscrierii computerizate, desfasurarea testarii pentru constituirea claselor cu predare intensiva a unei limbi straine, daca este cazul. rnCAPITOLUL 3rnCompletarea fiselor de inscriere ale candidatilor rnrnArt. 20. – (1) Pana la data de 1 mai 2005, inspectoratele scolare vor asigura tiparirea unei brosuri, care sa cuprinda toate informatiile necesare candidatilor pentru admiterea in licee si in scoli de arte si meserii, adica lista unitatilor de invatamant liceal si profesional (scoli de arte si meserii), adresele acestora, planul de scolarizare acordat fiecareia pentru anul scolar pentru care se organizeaza admiterea, pe forme de invatamant (zi, seral, frecventa redusa), filiere, profiluri, specializari, domenii de pregatire, codurile de inscriere acordate fiecarei unitati scolare/specializari (conform precizarilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregatire, specializare sau profil din respectiva unitate scolara in anul precedent. Informatiile referitoare la licee, respectiv la scolile de arte si meserii se vor gasi pe liste separate. Brosura editata de inspectoratul scolar va contine, pentru fiecare unitate de invatamant profesional, oferta de formare profesionala, concretizata in calificari profesionale. rnBrosurile vor contine, de asemenea, extrase din prezenta metodologie: algoritmul de repartizare, modalitati de departajare, modul de completare a fiselor de inscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de inscriere, precum si adresele de internet (la nivel national sau local) de unde se pot lua cele mai importante informatii despre admitere. In brosura vor fi cuprinse si informatiile referitoare la locurile speciale acordate candidatilor romi: conditiile de inscriere, data limita de inscriere, liceele si scolile de arte si meserii la care sunt alocate locurile pentru romi etc. rnIn fiecare dintre aceste brosuri se va afla si o fisa-model de inscriere. rn(2) Brosura mentionata la alin. (1), tiparita intr-un numar de exemplare mai mare decat numarul elevilor de clasa a VIII-a din judet, va fi difuzata acestora, cel mai tarziu pana la data de 9 mai 2005. Fiecare unitate de invatamant va primi un numar suplimentar de exemplare, pentru candidatii din seriile anterioare. Inspectoratul scolar va pastra un numar de exemplare pentru candidatii proveniti din alte judete si pentru cei care implinesc 18 ani pana la data de 31 august inclusiv. Acestor candidati li se va distribui brosura la centrul special de inscriere. rn(3) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor lua toate masurile ca informatiile cuprinse in brosura sa fie corecte si complete. Nu se admite operarea de modificari in brosura, dupa transmiterea acesteia la unitatile de invatamant. rn(4) Pana la data de 17 mai 2005, zece exemplare din brosura fiecarui judet vor fi trimise la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Directiei Generale pentru Invatamant Preuniversitar. Versiunea electronica a brosurii va fi trimisa, pana la aceeasi data, la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Directiei Generale Logistica, Administrativ si Resurse Umane. rnArt. 21. – (1) Informatiile cuprinse in brosura vor fi puse la dispozitia parintilor si a elevilor si vor fi prezentate in sedinte de instruire, organizate in acest scop in perioada 10 mai – 10 iunie 2005. rn(2) In situatia in care parintii doresc inscrierea elevilor la unitati scolare situate in alt judet, acestia isi iau informatiile referitoare la reteaua scolara direct de la centrele speciale de inscriere, stabilite de inspectoratele scolare ale judetelor respective pentru candidatii din alte judete. rnArt. 22. – (1) Candidatii pot participa la repartizarea computerizata intr-un singur judet. Inscrierea candidatilor pentru admiterea in liceele si in scolile de arte si meserii din judetul de provenienta se face, in perioada prevazuta de grafic, la scolile generale pe care acestia le-au absolvit (inclusiv pentru absolventii din seriile anterioare). Candidatii care participa la admitere in alte judete se inscriu la centrul special de inscriere din judetul in care doresc sa fie admisi, in perioada prevazuta de grafic. rn(2) In prima etapa de admitere, sunt repartizati doar candidatii care au promovat testele nationale sau cei care au obtinut certificat de capacitate in anii anteriori si care nu implinesc 18 ani pana la data de 31 august 2005 inclusiv. rn(3) Inscrierea se face prin completarea fiselor de inscriere, conform modelului stabilit de Comisia Nationala de Admitere si transmis comisiilor de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pana la data de 1 martie 2005. rn(4) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti pot transmite in unitatile de invatamant gimnazial doar modelul electronic al fisei de inscriere. In unitatile de invatamant gimnazial, fisele de inscriere se completeaza electronic cu datele personale ale elevilor, cu mediile acestora, sunt listate si sunt date elevilor pentru completarea optiunilor. Fisele de inscriere respecta intocmai modelul transmis de Ministerul Educatiei si Cercetarii si sunt tiparite fata-verso. rn(5) Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti raspund de tiparirea si de transmiterea la scolile respective a fiselor de inscriere intr-un numar suficient, pentru a asigura inscrierea tuturor candidatilor din fiecare scoala generala. rnArt. 23. – Secretariatele scolilor completeaza, pana la data de 25 iunie 2005, pe fisele de inscriere: codul acordat unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor de clasa a VIII-a si mediile generale de absolvire a claselor V-VIII ale acestora. Completarea fiselor de inscriere se face electronic. rnArt. 24. – (1) In perioada 26 – 29 iunie 2005, secretariatele scolilor completeaza pe fisele de inscriere, pentru candidatii care au promovat testele nationale, media la testele nationale, media de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, media de admitere, notele obtinute in cadrul testelor nationale la limba si literatura romana, la matematica, istorie/geografie si la limba si literatura materna, daca este cazul. rn(2) Pentru candidatii care nu au promovat testele nationale, in locul notelor de la testele nationale, se completeaza, in perirnrn(2) Daca a doua optiune este pentru Liceul Apollo, specializarea stiinte sociale – cursuri de zi, care are in brosuri codul 279, atunci elevul va completa pozitia 2 din fisa astfel: rnrn(3) Daca optiunea cu numarul 34 este pentru Scoala de arte si meserii Mercur, domeniul Mecanica, cursuri de zi, care are in brosura codul 498, atunci elevul va completa pozitia 34 din fisa astfel: rn(4) Celelalte optiuni pentru licee, scoli de arte si meserii se completeaza in acelasi mod, in ordinea descrescatoare a preferintelor, prin precizarea codului alocat fiecarei optiuni. rnNota: numele unitatilor de invatamant si codurile folosite spre exemplificare sunt fictive. rnArt. 36. – Cu ocazia completarii optiunilor, parintii si candidatii verifica si corectitudinea celorlalte date inscrise in fisa de secretariatele scolilor si semnate de directorul scolii. Fiecare candidat isi poate copia in fisa-model din brosura, pentru uz propriu, lista de optiuni, in ordinea descrescatoare a preferintelor exprimate. rnArt. 37. – (1) Completarea listei de optiuni se va face de catre candidat in prezenta parintelui/tutorelui legal instituit si a dirigintelui clasei. Acestia, impreuna cu candidatul, vor semna fisa de inscriere. rn(2) Elevii si parintii vor fi avertizati sa completeze cu responsabilitate optiunile si numarul lor, sa verifice corespondenta codurilor inscrise in fisa cu optiunile exprimate, avand in vedere ca o optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita. rnArt. 38. – (1) Absolventii care doresc sa sustina probe de aptitudini la licee vocationale sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, sau care doresc sa participe la admitere in alt judet, primesc, pana in data de 30 iunie 2005, de la unitatea scolara pe care au absolvit-o, fisa de inscriere, completata cu datele personale si cu rezultatele obtinute la testele nationale. Pe aceste fise nu vor fi completate optiuni la scoala de provenienta. rn(2) Candidatii mentionati la alin. (1) se vor inscrie direct cu aceasta fisa pentru probele de aptitudini, respectiv pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, sau se vor inscrie in alte judete decat cel in care au absolvit invatamantul obligatoriu. rnArt. 39. – Candidatii declarati respinsi la probele de aptitudini, precum si cei care au sustinut proba de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, ridica fisele de inscriere de la secretariatele liceelor la care au sustinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna si, in perioada 7-9 iulie 2005, isi completeaza fisele de optiuni la scoala generala/centrul de inscriere la care este arondata scoala generala pe care au absolvit-o. Acesti candidati participa la admiterea computerizata. rnArt. 40. – (1) Transmiterea fiselor de inscriere de la scoli la centrele de inscriere si introducerea datelor de pe fise in baza de date computerizata se va face, pe masura completarii fiselor de inscriere, in perioada 1-9 iulie 2005, in baza unei programari facute de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Acolo unde exista dotarea necesara si personalul calificat, introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisa si a optiunilor se va face direct la scoala de provenienta a absolventului. Informatia in format electronic va fi transmisa, de asemenea, centrelor de inscriere. rn(2) Directorul unitatii gimnaziale va sigila toate fisele de inscriere ale absolventilor scolii, completate cu optiuni si le va duce personal, sau printr-un delegat desemnat, la centrul de inscriere la care este arondata scoala. Predarea – primirea documentelor se va face pe baza de proces-verbal. rn(3) Pe masura ce primeste fisele de optiuni de la diferite scoli, comisia din centrul de inscriere asigura introducerea in baza de date computerizata a datelor de pe fise. rn(4) Dupa introducerea integrala in calculator a datelor pentru elevii unei scoli, fisele din calculator vor fi listate, semnate de presedintele centrului de inscriere si inmanate directorului scolii, cu proces-verbal de predare-primire. Fisele de inscriere originale sunt puse in plicuri care se sigileaza si se semneaza de directorul scolii sau de catre delegatul acestuia si de presedintele centrului de inscriere. rnArt. 41. – (1) In perioada 3-10 iulie 2005, conform planificarii stabilite de comisia din scoala, parintii si elevii vor verifica, in prezenta dirigintilor, corectitudinea datelor din fisa listata de calculator pentru fiecare elev. rn(2) In cazul existentei unei erori, parintii o semnaleaza comisiei de inscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informatia la centrul de inscriere, care procedeaza la corectarea greselii in baza de date computerizata si la listarea fisei corectate din calculator. Fisa gresita se pastreaza in centrul de inscriere, in dosarul cu documente al comisiei de inscriere, iar fisa corectata se inmaneaza directorului, care o transmite parintilor si candidatului, pentru a fi semnata. rn(3) Corectarea fiselor elevilor inscrisi din alte judete se face in centrul in care s-a facut inscrierea acestor candidati, in perioada prevazuta in grafic. rn(4) Fisele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat si de parintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul ca acestea sunt corecte si acceptate si raman in posesia parintelui/tutorelui candidatului. In cazul in care fisa initiala a fost corectata, un exemplar al fisei corectate, listate din calculator si semnate de diriginte, candidat si parintele/tutorele acestuia va ramane atasat fisei initiale. rn(5) De asemenea, in cadrul acestor sedinte de verificare, fiecare candidat va controla prezenta numelui sau pe lista de control afisata la sediul scolii generale, conform Art. 24 (5), precum si corectitudinea datelor personale, a mediilor, a notelor din lista. rn(6) Comisia de inscriere din unitatea de invatamant gimnazial are obligatia de a verifica prezenta, pe lista de control afisata, a tuturor elevilor arondati centrului si de a semnala comisiei judetene de admitere neregulile sesizate. rnArt. 42. – (1) Dupa incheierea verificarii fiselor listate din calculator si corectarea eventualelor erori, comisia din centrul de inscriere transmite pe suport electronic baza de date comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, pana in 11 iulie 2005. rn(2) Presedintele comisiei din centrul de inscriere, insotit de vicepresedinte sau de un alt delegat, duce fisele de optiuni originale la centrul judetean/al municipiului Bucuresti de admitere si le preda, cu proces-verbal de predare-primire, presedintelui comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti. Predarea fiselor originale se face pana pe data de 12 iulie 2005. rn(3) Presedintele comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti raspunde, in mod direct, de pastrarea in siguranta a fiselor originale. Acestea se pastreaza in centrul judetean de admitere timp de doi ani de la incheierea admiterii. rnArt. 43. – In data de 12 iulie 2005, in intervalul de timp stabilit de catre Centrul National de Admitere si comunicat fiecarui judet, baza de date va fi transmisa de la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere. Presedintele fiecarei comisii de admitere judetene/a municipiului Bucuresti va confirma telefonic si in scris, pana la data de 12 iulie 2005, ora 22, incheierea operatiei de transmitere a bazei de date catre Centrul National de Admitere. rnrnCAPITOLUL 4rnInscrierea la liceele la care se sustin probe de aptitudini sau teste de limba materna sau moderna rnrnArt. 44. – Pentru liceele/clasele la care se organizeaza probe de aptitudini, probe de verificare a cunostintelor de limba materna sau de limba moderna, inscrierea pentru aceste probe se desfasoara in perioada 30 iunie – 2 iulie 2005. rnArt. 45. – Inscrierea la aceste licee/clase se face direct de catre candidati, cu fisa de inscriere eliberata de unitatea scolara la care acestia au absolvit cursurile gimnaziale. rnArt. 46. – (1) Secretariatele scolilor generale completeaza si elibereaza, cu prioritate, fisele de inscriere ale absolventilor care doresc sa participe la probe de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, respectiv ale celor care doresc sa participe la admitere in alt judet, pentru a le permite inscrierea la aceste probe sau completarea optiunilor in alt judet. rn(2) Fisele acestor candidati sunt inmanate candidatilor/parintilor, care semneaza de primire in registrul scolii. In acest registru, se consemneaza clar natura documentului eliberat: „fisa de inscriere pentru admitere in licee, scoli de arte si meserii” si motivul eliberarii fisei: „participare la probe de aptitudini” sau „participare la probe de verificare a cunostintelor de limba materna/moderna”, respectiv „participare la admitere in alt judet”. rn(3) In data de 11 iulie 2005, la incheierea operatiilor de completare a fiselor de inscriere, tabelul cu numele si prenumele elevilor din scoala, care nu participa la admiterea computerizata, este transmis electronic comisiei de admitere judetene/a municipiului Bucuresti.