Conform notei de fundamentare a proiectului se prevede:

1. Anularea penalit ăţ ilor de întârziere aferente obliga ţ iilor de plat ă principale c ă tre bugetul general consolidat, restante la 30 septembrie 2015 , cu următoarele condiţii:

– stingerea, pân ă la 31 martie 2016, a obligaţiilor de plat ă principale, restante la 30 septembrie 2015;

Despre noul sistem de penalităţi care se va aplica din 2016, conform Codului de procedură fiscală modificat, Capital a scris în detaliu aici:

– stingerea, pân ă la 30 iunie 2016, a dobânzilor aferente obliga ț iilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate pân ă la data stingerii obliga ț iilor de p lat ă principale;

-stingerea, pân ă la termenul de plat ă prev ă zut de Codul de procedur ă fiscal ă , a eventualelor dobânzi calculate pân ă la data stingerii obliga ț iilor de plat ă p rincipale,

– stingerea, pân ă la data depunerii cererii de anulare a penalit ăţ ilor de întârziere, a obliga ţ iilor de plat ă principale curente, cu termene de plat ă cuprinse între data de 1 octombrie 2015 ș i 31 martie 2016;

– depunerea, pân ă la data înregistr ă rii cererii de anulare a penalit ăţ ilor de întârziere, a tuturor declara ţ iilor fiscale, potrivit vectorului fiscal;

– depunerea, pân ă la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a penalităţilo r de întârziere.

Anularea penalit ăţ ilor de întârziere datorate ș i neachitate la 30septembrie 2015, aferente obliga ț iilor de plat ă principale cu termene de plat ă anterioare datei de 30 septembrie 2015 ș i stinse pân ă la aceast ă dat ă , cu urm ă toarele condi ț ii:

 – stingerea, pân ă la data de 31 martie 2016, a dobânzilor aferente respectivelor obliga ț ii de plat ă principale ;

– depunerea, pân ă la data de 30 iunie 2016, a cererii de anulare a penalit ăţ ilor de întârziere.

De subliniat c ă în sintagma ”datorate ș i nestinse” se includ ș i penalit ă ț ile de întârziere ce nu sunt stabilite la 30 septembrie 2015 dar se vor stabili ulterior acestei date, prin decizie emis ă de organul fiscal.

Anularea penalit ăţ ilor de întârziere datorate pentru diferen ţ ele suplimentare de plat ă declarate de contribuabili prin declara ţ ie rectificativ ă cu scaden ţă anterioar ă datei de 30 septembrie 2015 , cu urm ă toarele condi ţ ii:

– declara ţ ia rectificativ ă s ă fie depus ă pân ă la data de 31 martie 2016;

– obliga ţ ia individualizat ă în declara ţ ia rectificativ ă s ă fie stins ă pân ă la aceea ş i dat ă de 31 martie 2016;

– stingerea, pân ă la 30 iunie 2016, a dobânzilor aferente obliga ț iilor principale declarate suplimentar, stabilite prin decizii comunicate pân ă la data stingerii obliga ț iilor de plat ă principale;

-stingerea, pân ă la termenul de plat ă prev ă zut de Codul de procedur ă fiscal ă , a eventualelor dobânzi calculate pân ă la data stingerii obliga ț iilor de plat ă principale,

– depunerea tuturor declara ţ iilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, pân ă la data înregistr ă rii cererii de anulare a penalit ăţ ilor de întârziere;

– depunerea cererii de anulare a penalit ăţ ilor de întârziere pân ă la data de 30 iunie 2016.