In cadrul aceluiași pachet a fost adoptată şi propunerea de Directiva privind atribuirea contractelor de concesiune, până acum reglementate doar parțial la nivel european. De asemenea, de la 1 ianuarie 2014, a intrat in vigoare Regulamentul CE 1336/13/12/2013 privind modificarea directivelor pe achiziții publice prin care au crescut pragurile pentru care trebuie aplicate proceduri de achiziții publice, Regulament cu aplicabilitate imediată şi directă în România.

Statele membre, inclusiv România, vor avea la dispoziție o perioada de 24 de luni de la intrarea în vigoare a noilor reglementări pentru implementarea acestora în legislația națională.

Noile măsuri privitoare la achizițiile publice prevăd implementarea de mecanisme menite să simplifice procedura de pregătire a ofertelor şi să permită o mai bună conciliere a exigențelor unei achiziții publice eficiente cu cele ale politicilor orizontale, precum protecția mediului, protecția socială şi inovarea.

Eficienţă în utilizarea banului public

Noile reglementări modifică modul de abordare al criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasă economic", prevăzând în mod expres că autoritățile publice sunt obligate să includă criterii legate de calitate, accesibilitate, mediu şi caracter inovator, ținând în continuare cont de preț și de costurile de implementare a achiziției. Pană în prezent aceste criterii erau prevăzute cu titlu facultativ şi nu obligatoriu. Totodată, se modifică criteriul „prețul cel mai scăzut” în „costul cel mai scăzut” care se poate raporta doar la preț (cum se întâmplă în prezent) dar poate avea şi o abordare bazată pe costul ciclului de viață.

Pentru a combate dumpingul social și a asigura respectarea drepturilor lucrătorilor, apar reguli noi privind subcontractarea, cum ar fi posibilitatea autorităţilor contractante de a plăti direct subcontractanților pentru serviciile si lucrările furnizate contractantului principal.

In fine; reglementările europene aduc clarificări în privința imposibilității modificării substanțiale a contractului, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire. Deși înlocuirea contractantului este considerată, în general, o modificare substanțială fiind, prin urmare interzisă, în anumite condiții strict prevăzute de directivă, aceasta devine posibilă fără a mai fi nevoie de o nouă procedură, ca în cazul insolvenţei sau al operațiunilor de restructurare.

Achiziţiile publice – mai puţină birocraţie

Procedura de depunere a ofertelor companiilor va fi mai simplă, dovada îndeplinirii criteriilor de participare urmând să se facă inițial pe baza declarațiilor pe proprie răspundere. Doar câștigătorul va fi obligat ulterior să prezinte documentele originale. Pentru a facilita procedurile de ofertare transfrontaliere este introdusă Arhiva de certificare online (e-Cergis), precum si posibilitatea obținerii de pașapoarte europene pentru achizițiile publice. Comisia estimează chiar că noile măsuri vor reduce povara administrativă a companiilor cu peste 80%. De asemenea; reglementările europene introduc noi condiții de participare, a căror neîndeplinire poate conduce la excluderea participanților.

Contractele de concesiune

Noua Directivă europeană si-a propus ca obiectiv major să asigure un acces mai usor la atribuirea contractelor de concesiune. Ea vizează uniformizarea principiilor Tratatului privind funcționarea UE si eliminarea interpretărilor diferite ale acestora la nivel național, prin multiple modificări, dintre care câteva ne-au reținut atenția în mod special. Astfel, definiţia contractului de concesiune se propune a fi legată de noţiunea de risc operaţional transferat concesionarului si precizează în mod concret care sunt riscurile considerate drept „riscuri operaţionale”.

Noi praguri valorice

Pragul valoric deja existent în legislația noastră pentru publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului de participare pentru contractele de concesiune de lucrări publice este extins pentru toate tipurile de contracte (inclusiv contractele de concesiune de servicii). De asemenea, Directiva instituie obligația publicării în Jurnalul Oficial al UE a anunţului de atribuire privind contractele de concesiune de servicii a căror valoare este egală sau mai mare de 2.500.000 Euro.

Noua Directiva nu propune proceduri stricte de atribuire a contractului de concesiune, ci permite în schimb autorităţilor contractante să aplice proceduri flexibile, fixând un cadru legal clar, bazat pe aceleași principii de transparenţă si corectitudine în atribuirea contractelor. Ca si în cazul procedurilor de achiziții publice, noua directivă pe concesiuni aduce claritate în ce privește modificările substanțiale ce conduc la necesitatea organizării unei noi proceduri, incorporând principiile existente în soluțiile recente date de Curtea de Justiție a UE.

                                                                        ***

Noile reglementari mai clare, mai concise pot conduce la simplificarea si la ușurarea procedurilor de achiziție publica, permițând o folosire mai eficientă a veniturilor publice. Rămane de văzut însă ce si cum vor alege autorităţile romane să înţeleagă si să implementeze noile reglementări europene.

Loredana Van de WAART– Avocat asociat GRUIA DUFAUT
Cristina BOJICA – Avocat senior coordonator GRUIA DUFAUT

Te-ar putea interesa și: