Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale,
in temeiul prevederilor art. 6 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale – ANRGN,
emite prezenta decizie.
Art. 1. – Se aproba Standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
Art. 2. – Departamentul preturi, tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Anexa

Standard de performanta
pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale realizat de
operatorii de distributie
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Scop

Art. 1. – Prezentul standard de performanta reglementeaza indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a gazelor naturale, realizat de agentii economici titulari ai licentei de distributie si, respectiv, de furnizare a gazelor naturale.
Art. 2. – Prezentul standard de performanta a fost emis in conformitate cu prevederile art. 5 lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale – ANRGN, precum si ale art. 33-43 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2000.
Domeniu de aplicare
Art. 3. – Prin standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale se stabilesc indicatori si niveluri de performanta privind:
a) racordarea consumatorilor la sistemul de alimentare cu gaze naturale;
b) contractarea gazelor naturale;
c) masurarea, facturarea si incasarea contravalorii gazelor naturale furnizate;
d) indeplinirea prevederilor din contractele-cadru de furnizare cu privire la calitatea gazelor naturale livrate;
e) asigurarea continuitatii in alimentare, in conformitate cu prevederile contractuale;
f) asigurarea unei relatii transparente intre furnizor si consumator, care sa conduca la rezolvarea eficienta si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor fiecarei parti;
g) solutionarea reclamatiilor consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare;
h) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare: informare, consultanta, executare de lucrari la consumatori, incluzand si verificarea instalatiilor de utilizare, si altele asemenea.
Art. 4. – (1) Standardul de performanta se aplica in relatiile contractuale dintre agentii economici titulari ai licentei de distributie si, respectiv, de furnizare a gazelor naturale si consumatori, pentru instalatii de utilizare care functioneaza la presiune joasa si redusa, in limitele debitelor instalate, aprobate conform reglementarilor in vigoare.
(2) Contractele de furnizare la care se face referire la alin. (1) au la baza contractele-cadru de furnizare emise de ANRGN prin decizie a presedintelui ANRGN, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 bis din 26 ianuarie 2001.
Art. 5. – In vederea urmaririi respectarii standardului de performanta furnizorul trebuie sa asigure:
a) gestiunea gazelor naturale furnizate, conform prevederilor contractuale;
b) evidenta consumatorilor;
c) inregistrarea activitatilor privind citirea, facturarea/decontarea si incasarea contravalorii gazelor naturale vandute;
d) inregistrarea activitatilor de evidenta, verificare si etalonare a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare;
e) inregistrarea, investigarea si solutionarea reclamatiilor si sesizarilor consumatorilor;
f) efectuarea, inregistrarea si/sau investigarea verificarilor (in cazul in care acestea sunt efectuate de alti agenti economici autorizati) la instalatiile de utilizare ale consumatorilor.
Art. 6. – Prevederile standardului de performanta nu se aplica in urmatoarele conditii:
a) forta majora;
b) defecte create de terti;
c) refuzul accesului furnizorului la locul de furnizare;
d) alte cauze independente de capabilitatea furnizorului de a actiona.
Definitii
Art. 7. – Definirea unor termeni este prevazuta in anexa nr. 1.

CAPITOLUL II
Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale

Racordarea consumatorilor

Art. 8. – (1) Furnizorul este obligat sa analizeze posibilitatile tehnice si sa raspunda la solicitarea scrisa a oricarui consumator existent sau potential (neracordat la retea), aflat pe teritoriul pentru care furnizorul detine licenta de furnizare, privind racordarea consumatorilor la conducta de gaze naturale.
(2) Termenul pentru raspuns este de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea cererii consumatorului.
Art. 9. – Debitul instalat si solutia tehnica de racordare se stabilesc prin avizul de racordare eliberat de furnizor.
Art. 10. – (1) Raspunderea furnizorului privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor este pana la punctul de delimitare a instalatiilor intre parti, specificat in contractul de furnizare.
(2) Locul si numarul punctelor de delimitare se propun de catre furnizor si se stabilesc de comun acord cu consumatorul.
Art. 11. – Indicatorii anuali de performanta pentru activitatea de racordare a consumatorilor de gaze naturale sunt:
a) numarul de solicitari ale consumatorilor pentru racordarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale, diferentiat pe categorii de consumatori;
b) numarul de solicitari la care intervalul de timp dintre momentul inregistrarii cererii de racordare din partea consumatorului si primirea de catre acesta a raspunsului scris privind racordarea este mai mic de 15/30 de zile calendaristice.

Contractarea gazelor naturale

Art. 12. – (1) Contractarea gazelor naturale cuprinde urmatoarele activitati:
a) analiza tehnica si economica a documentatiilor depuse de consumatori, in vederea emiterii de catre furnizor a acordurilor, avizelor, autorizatiilor;
b) analiza compatibilitatii consumatorului cu sistemul de alimentare cu gaze naturale existent;
c) avizarea racordarii consumatorului;
d) incheierea contractelor de furnizare a gazelor naturale cu consumatorii, cu respectarea clauzelor prevazute in contractele-cadru emise de ANRGN.
(2) Termenul general pentru incheierea contractului de furnizare este de 15 zile calendaristice de la depunerea documentatiei complete.
Art. 13. – Indicatorii anuali de performanta la contractare sunt:
a) numarul de solicitari relativ la portofoliul de contracte, defalcat pe categorii de consumatori;
b) numarul de contracte incheiate cu respectarea termenului precizat la art. 12 alin. (2).

Masurarea si gestiunea gazelor naturale

Art. 14. – Furnizorul este obligat sa asigure, in conformitate cu prevederile legale:
a) masurarea gazelor naturale vandute;
b) gestiunea contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare;
c) instalarea, verificarea, intretinerea, repararea si inlocuirea contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare.
Art. 15. – (1) De asemenea, furnizorul este obligat sa raspunda la orice reclamatie sau solicitare scrisa referitoare la inlocuirea contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare, schimbarea amplasamentului acestora, remedierea lor si altele asemenea, in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei sau a solicitarii scrise a consumatorilor.
(2) Raspunsul va cuprinde solutia propusa, costurile si termenul de realizare.
Art. 16. – (1) Reclamatiile scrise privind exactitatea functionarii contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare vor fi solutionate in termen de 10 zile lucratoare prin:
a) vizita la consumator si verificarea/remedierea celor semnalate;
b) prezentarea unei explicatii care sa contina si eventualele solutii de remediere, daca vizita nu este necesara atunci cand evenimentul semnalat de consumator are alte cauze cunoscute.r
(2) In cazul in care este necesara verificarea de catre Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML) a contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare, rezultatul verificarii va fi adus la cunostinta consumatorului in termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii reclamatiei.r
Art. 17. – In cazul in care se constata defecte ale contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare se aplica prevederile privind recalcularea consumului, prevazute in contractul-cadru de furnizare.r
Art. 18. – Indicatorii anuali de performanta pentru masurarea si gestiunea gazelor naturale sunt:r
a) numarul anual de reclamatii privind exactitatea contoarelor/sistemelor si echipamentelor de masurare, pe categorii de consumatori;r
b) numarul de solicitari prevazute la lit. a), care au fost rezolvate in mai putin de 10 zile lucratoare, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16 alin. (2).r
r
Citirea si incasarea contravalorii gazelor naturale furnizater
r
Art. 19. – (1) Furnizorul este obligat sa asigure:r
a) stabilirea la contractare, de comun acord cu consumatorul, a modului de citire a contoarelor (de exemplu: prin cititori-constatatori, autocitiri, personal tehnic, contoare cu preplata, telemasurare sau alte modalitati);r
b) respectarea intervalului la care se emit facturile, conform contractului de furnizare;r
c) respectarea sistemului si a modului de stabilire a valorii facturilor (de exemplu: valori prestabilite, telemasurare, citire locala a contoarelor si altele asemenea);r
d) incasarea contravalorii serviciilor prestate, pe baza facturilor emise (de exemplu: prin cont bancar, cont CEC, posta, casieriile furnizorului, cititori-incasatori);r
e) evidenta penalitatilor, a consumatorilor deconectati/reconectati.r
(2) Informatiile referitoare la evidenta penalizarilor se pun la dispozitie consumatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare.r
Art. 20. – In cazul unor reclamatii privind factura emisa furnizorul va efectua, in termen de 10 zile lucratoare de la data depunerii reclamatiei, verificarea corectitudinii facturii emise, va asigura corectarea inexactitatilor la urmatoarea facturare si va informa consumatorul despre constatarile rezultate in urma verificarii, precum si despre modul de rezolvare a reclamatiei.r
Art. 21. – Indicatorii anuali de performanta la citirea si incasarea contravalorii gazelor naturale furnizate sunt:r
a) numarul de reclamatii privind facturarea, pe categorii de consumatori;r
b) numarul de reclamatii, prevazute la lit. a), ce s-au dovedit justificate;r
c) numarul de reclamatii, prevazute la lit. a), rezolvate in termen de 10 zile lucratoare;r
d) numarul de consumatori deconectati/reconectati pentru neplata facturilor, pe categorii de consumatori.r
r
Intreruperi in furnizarea gazelor naturaler
r
Intreruperi accidentaler
r
Art. 22. – (1) Furnizorul este obligat sa urmareasca realimentarea in cel mai scurt timp posibil a consumatorilor afectati de incidentele care au ca efect intreruperea alimentarii.r
(2) In acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice.r
Art. 23. – Fiecare reclamatie va fi inregistrata la furnizor, reclamantul fiind informat asupra numarului de inregistrare a cererii. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numarul de inregistrare initial.r
Art. 24. – Personalul imputernicit al furnizorului va aduce la cunostinta reclamantului durata estimata a intreruperii furnizarii. Pentru acuratetea informatiilor personalul din centrele de preluare a reclamatiilor va trebui sa monitorizeze permanent mersul lucrarilor de remediere.r
Art. 25. – Furnizorul are obligatia de a asigura functionarea continua a unor echipe de interventie care sa remedieze incidentele in regim de urgenta.r
Art. 26. – (1) Pentru mediul urban durata limita pentru sosirea echipei de interventie din momentul anuntarii este de maximum doua ore in marile orase si de maximum 3 ore in restul oraselor.r
(2) Pentru mediul rural durata limita pentru sosirea echipei de interventie este de maximum 3 ore din momentul anuntarii.r
Art. 27. – Indicatorii anuali de performanta in cazul intreruperilor accidentale in furnizarea gazelor naturale sunt:r
a) numarul de intreruperi;r
b) numarul de consumatori afectati de aceste intreruperi, pe categorii de consumatori;r
c) numarul de consumatori reconectati intr-un interval mai mic de 4 ore, pe categorii de consumatori;r
d) numarul de consumatori reconectati intr-un interval mai mic de 24 de ore, pe categorii de consumatori;r
e) valoarea pagubelor produse la consumatori de aceste intreruperi;r
f) valoarea despagubirilor platite datorita intreruperilor in alimentare, pe categorii de consumatori.r
r
Intreruperi programater
r
Art. 28. – (1) Pentru lucrari planificate furnizorul este obligat sa anunte consumatorul cu privire la intreruperea furnizarii gazelor naturale.r
(2) Intreruperile programate vor fi aduse la cunostinta consumatorilor prin intermediul mass-media si/sau prin afisarea la sediul imobilelor afectate, cu maximum doua zile inainte de data intreruperii.r
Art. 29. – Intreruperile programate neanuntate in prealabil vor putea fi reclamate de consumator, iar furnizorul va plati daunele cauzate acestuia, potrivit clauzelor contractului de furnizare.r
Art. 30. – Indicatorii anuali de performanta in cazul intreruperilor programate sunt:r
a) numarul de intreruperi programate;r
b) durata totala a acestor intreruperi;r
c) numarul de consumatori afectati de aceste intreruperi, pe categorii de consumatori.r
r
Intreruperi neprogramate convenite cu consumatorulr
r
Art. 31. – Intreruperea furnizarii cu gaze naturale a consumatorilor industriali prin automatizari de sistem sau in situatii limita va fi dispusa cu acordul prealabil al acestora.r
r
Regimul de limitari si restrictii in Sistemul national de transport (SNT)r
r
Art. 32. – (1) In situatiile in care este deficit de presiune si/sau de debit in SNT furnizorul poate aplica consumatorilor transe de limitare a presiunii si/sau a debitului, convenite in contract.r
(2) Transele de limitare si, respectiv, durata de aplicare trebuie comunicate consumatorului cu cel putin 24 de ore inainte de aplicare.r
Art. 33. – In situatiile de avarie sau pentru prevenirea unor avarii in SNT furnizorul poate aplica, la solicitarea operatorului SNT, masuri de reducere a debitului/presiunii si/sau de sistare a livrarii, in conformitate cu prevederile contractului-cadru de furnizare, precum si ale Regulamentului de programare, functionare si dispecerizare a SNT.r
r
Reducerea sau sistarea alimentarii pentru neplata gazelor naturaler
r
Art. 34. – Furnizorul va reduce sau, dupa caz, va sista furnizarea gazelor naturale in situatia in care consumatorul nu isi achita obligatiile de plata, conform contractului, cu acordarea unui preaviz de 3 zile calendaristice consumatorului si aplicarea efectiva in termen de 6 ore dupa expirarea preavizului.r
Art. 35. – (1) Furnizorul este obligat ca in termen de maximum 24 de ore sa asigure reluarea furnizarii in situatia in care consumatorul isi achita integral obligatiile de plata si face dovada acesteia.r
(2) Termenul prevazut la alin. (1) curge incepand cu ora 0 a zilei urmatoare celei in care consumatorul face dovada ca si-a achitat obligatiile de plata.r
Art. 36. – Indicatorii anuali de performanta pentru cazurile prevazute la art. 34 si, respectiv, la art. 35 sunt urmatorii:r
a) numarul de consumatori deconectati anual pentru neplata gazelor naturale consumate;r
b) numarul de consumatori deconectati care sunt reconectati in mai putin de 24 de ore de la onorarea obligatiilor de plata.r
r
Calitatea gazelor naturale furnizater
r
Art. 37. – Furnizorul raspunde de respectarea urmatorilor parametri de calitate a gazelor naturale:r
a) presiunea, conform prevederilor contractuale;r
b) compozitia chimica, nivelul de odorizare, nivelul de impuritati lichide si solide, conform standardelor romane in vigoare.r
Art. 38. – La reclamatia consumatorului privind presiunea furnizorul va verifica acest parametru la consumator, cu exceptia cazului in care situatia este deja cunoscuta, va analiza solutii de incadrare in nivelul prevazut si va informa consumatorul cu privire la rezultatele analizei efectuate si la masurile luate.r
Art. 39. – Termenul pentru raspuns la reclamatii privind nivelul de presiune este de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii la furnizor.r
Art. 40. – Indicatorii anuali de performanta privind nivelul presiunii, compozitia chimica si nivelul de odorizare sunt urmatorii:r
a) numarul de reclamatii privind nivelul presiunii;r
b) numarul de reclamatii privind compozitia chimica, nivelul de odorizare;r
c) numarul de reclamatii la care s-a raspuns in termen de 15 zile calendaristice;r
d) numarul de reclamatii care nu au putut fi rezolvate.r
r
Raspunsuri la solicitarile consumatorilorr
r
Art. 41. – Furnizorii sunt obligati sa raspunda adecvat, prin rezolvarea solicitarii sau prin raspuns explicativ scris, la toate solicitarile scrise ale consumatorilor.r
Art. 42. – Furnizorii sunt obligati sa inregistreze, sa analizeze si, dupa caz, sa intervina la sesizarile telefonice ale consumatorilor.r
Art. 43. – Termenul general pentru raspuns la solicitarile consumatorilor, altele decat cele prevazute explicit in prezentul standard de performanta, este de 30 de zile calendaristice.r
Art. 44. – (1) Furnizorii organizeaza in acest scop centre de relatii cu clientii.r
(2) Furnizorul va pune la dispozitie consumatorilor o harta a regiunii, cu indicarea centrelor de relatii cu clientii, indicand numerele de telefon si programul de lucru.r
Art. 45. – Fiecare sesizare sau reclamatie va primi un numar de inregistrare, acesta fiind comunicat petitionarului.r
Art. 46. – Indicatorii anuali de performanta corespunzatori activitatii prevazute la art. 41-43 sunt urmatorii:r
a) numarul de sesizari scrise, altele decat cele la care se refera explicit prezentul standard de performanta;r
b) numarul de sesizari prevazute la lit. a), la care s-a raspuns intr-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.r
r
Indicatori de performanta impusi prin licenta de furnizarer
r
Art. 47. – Furnizorul este obligat sa raspunda la orice solicitare de racordare formulata in scris de orice potential consumator neracordat la retea, aflat pe teritoriul pentru care furnizorul detine licenta de furnizare.r
Art. 48. – Furnizorul va asigura alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor in conditiile in care acestia se afla pe teritoriul pentru care furnizorul detine licenta de furnizare, sunt racordati la reteaua de distributie, se incadreaza in prevederile contractului-cadru de furnizare si au debitul instalat prevazut in acordul de utilizare.r
Art. 49. – Furnizorul va asigura masurarea cantitatilor de gaze naturale furnizate consumatorilor, in conformitate cu cerintele Codului de masurare a gazelor naturale.r
Art. 50. – Furnizorul va analiza sesizarile scrise privind sistemele de masurare a gazelor naturale in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii acestora.r
Art. 51. – Furnizorul va emite facturi pentru plata cantitatilor de gaze naturale consumate, in conformitate cu prevederile contractului-cadru de furnizare.r
Art. 52. – Furnizorul va institui un sistem de comunicare cu consumatorii, acestia beneficiind de informatii cu privire la noile reglementari de interes din domeniul gazelor naturale, precum si la modificarile survenite in cadrul legislativ in materie.r
Art. 53. – Furnizorul va institui un sistem de inregistrare, investigare si solutionare a reclamatiilor facute la adresa sa de consumatori in legatura cu calitatea serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului.r
Art. 54. – Oferta de furnizare de gaze naturale, precum si serviciul aferent se vor face in mod nediscriminatoriu.r
Art. 55. – Indicatorii anuali de performanta impusi prin licenta de furnizare sunt urmatorii:r
a) numarul de sesizari scrise privind nerespectarea de catre furnizori a obligatiilor impuse prin licenta de furnizare;r
b) neconformitatile in raport cu indicatorii de performanta impusi prin licenta de furnizare, rezultatul analizei ANRGN si modul de solutionare pentru fiecare caz.r
r
Indicatori de performanta a caror nerespectare atrage penalitati conform contractului-cadru de furnizarer
r
Art. 56. – (1) Furnizorul este obligat sa ia toate masurile pentru asigurarea continuitatii in alimentare conform contractului-cadru de furnizare.r
(2) Pentru intreruperile cauzate de neglijente sau erori umane in instalatiile distribuitorului care are calitatea de furnizor acesta este pasibil de plata daunelor rezultate ca urmare a intreruperilor.r
Art. 57. – (1) Corelativ, consumatorul va lua toate masurile pentru reducerea efectelor intreruperilor in alimentarea cu gaze naturale.r
(2) Pentru intreruperile in alimentare consumatorul poate solicita furnizorului despagubiri pentru daunele cauzate de acesta, in conditiile contractului-cadru de furnizare.r
Art. 58. – Indicatorii anuali de performanta impusi prin licenta de furnizare, a caror nerespectare atrage penalitati, sunt urmatorii:r
a) numarul de consumatori care au beneficiat de despagubiri conform art. 56 alin. (2);r
b) durata medie a achitarii despagubirilor de la data solicitarii scrise a consumatorului pana la achitarea completa.r
r
CAPITOLUL IIIr
Supravegherea si inregistrarea indicatorilor r
de performantar
r
Art. 59. – (1) Pentru inregistrarea sesizarilor si a reclamatiilor consumatorilor furnizorii sunt obligati sa asigure urmatoarele:r
a) cel putin un centru de relatii cu clientii, prevazut cu registratura; se va respecta norma minima de un centru pentru fiecare 50.000 de consumatori titulari de contracte de furnizare in mediul urban si 10.000 in mediul rural;r
b) un serviciu telefonic permanent;r
c) un compartiment specializat de sinteza a datelor.r
(2) Pentru ceilalti indicatori prevazuti in prezentul standard de performanta furnizorul va garanta urmarirea prin compartimentele specializate.r
Art. 60. – Informatiile privind date generale despre clientii furnizorului si indicatorii de performanta prevazuti in prezentul standard de performanta vor fi transmise anual la ANRGN pana la data de 15 februarie a anului urmator, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 si, respectiv, in anexa nr. 3.r
Art. 61. – La solicitarea ANRGN furnizorul va asigura accesul la documentele primare in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii.r
Art. 62. – ANRGN va elabora si va da publicitatii in rapoartele anuale nivelul de realizare de catre fiecare furnizor a indicatorilor de performanta in furnizarea gazelor naturale.r
r
CAPITOLUL IVr
Dispozitii finale si tranzitoriir
r
Art. 63. – Prezentul standard de performanta abroga prevederile contrare continute in alte standarde, prescriptii sau regulamente in vigoare.r
Art. 64. – Prevederile art. 49 se aplica de la data aprobarii Codului de masurare a gazelor naturale.r
Art. 65. – ANRGN va revizui anual prevederile prezentului standard de performanta pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale, realizat de operatorii de distributie care au si calitatea de furnizor.r
Art. 66. – Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul standard de performanta.r
r
ANEXA Nr. 1r
la standardul de performantar
r
DEFINIREA UNOR TERMENIr
a) acces la retea – dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator de a utiliza, in conditiile legii, sistemul de transport si/sau de distributie;r
b) caracteristici tehnice – totalitatea datelor si elementelor de natura tehnica, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;r
c) consumator (final) de gaze naturale – persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care cumpara gaze naturale pentru propria sa utilizare;r
d) indicatori de performanta – parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmarite la nivel de furnizor;r
e) furnizor de gaze naturale – persoana juridica, romana sau straina, licentiata sa comercializeze gaze naturale;r
f) operator de sistem (de distributie/transport) – persoana juridica, romana sau straina, titulara a licentei pentru desfasurarea de activitati de exploatare, dispecerizare, intretinere, verificare si reparatii intr-un sistem de distributie;r
g) standard de performanta – standardul prin care se stabilesc indicatori cantitativi si niveluri calitative pentru activitatile incluse in serviciul de furnizare a gazelor naturale;r
h) Cod de masurare a gazelor naturale – colectie de acte normative care reglementeaza activitatea de masurare a cantitatilor de gaze naturale in sectorul gazelor naturale;r
i) consumator industrial – consumatorul care utilizeaza gazele naturale in industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructie si altele asemenea, inclusiv consumatorii care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica si pentru producerea de energie electrica, clasificati astfel:r
i1) consumator industrial mare – cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 m3/an;r
i2) consumator industrial mic – cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 m3/an;r
j) consumator din industria chimica – consumatorul care utilizeaza gazele naturale ca materie prima in industria chimica de sinteza;r
k) consumator din sectorul producerii de energie electrica – consumatorul care utilizeaza gazele naturale in scopul producerii de energie electrica pentru utilitati publice;r
l) contor de masurare – aparat sau ansamblu de echipamente conectate intre ele, destinate sa masoare volumele de gaze naturale consumate si care indeplinesc cerintele impuse de legislatia metrologica in vigoare;r
m) clasa de exactitate – clasa de mijloace de masurare care satisfac anumite conditii metrologice, destinate sa mentina erorile in limite specificate (definitie conform SR 13.251/1996).r