c) alimentele necesare debitorului si familiei sale pentru un trai decent timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare pana la noua recolta. Cantitatea si felul alimentelor exceptate de la executare vor fi stabilite de executorul bugetar, de la caz la caz, tinand seama de numarul membrilor de familie care gospodaresc impreuna si de felul alimentelor gasite; d) combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzit si pentru prepararea hranei, pe timp de trei luni de iarna; e) obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate ingrijirii persoanelor bolnave, in cazul in care in aceasta situatie se afla debitorul sau membrii familiei care locuiesc cu acesta. 43.2. Bunurile detinute cu incalcarea dispozitiilor legale, cum sunt: armamentul, munitiile, substantele toxice si stupefiantele, precum si altele asemenea, nu sunt supuse executarii silite. Organele de executare vor sesiza de indata despre existenta unor asemenea bunuri organele de politie sau alte organe competente, care vor proceda conform dispozitiilor specifice. Ordonanta: Art. 72. – (1) Aplicarea sechestrului se face de executorul bugetar, care incheie un proces-verbal de sechestru. (2) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde: a) denumirea organului de executare; indicarea locului, a datei si a orei cand s-a facut sechestrul; b) numele si prenumele executorului bugetar care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si al delegatiei; c) numarul dosarului de executare, data si numarul de inregistrare a somatiei, precum si titlul executoriu in baza caruia se face executarea silita; d) temeiul legal in baza caruia se face executarea silita; e) sumele datorate pentru a caror executare se aplica sechestrul, inclusiv cele reprezentand dobanzi, penalitati si penalitati de intarziere, mentionandu-se si cota acestora, precum si actul normativ in baza caruia a fost stabilita obligatia de plata; f) numele, prenumele si domiciliul debitorului persoana fizica ori, in lipsa acestuia, ale persoanei majore ce locuieste impreuna cu debitorul sau denumirea si sediul debitorului, numele, prenumele si domiciliul altor persoane majore care au fost de fata la aplicarea sechestrului, precum si alte elemente de identificare a acestor persoane; g) descrierea bunurilor mobile sechestrate si indicarea valorii estimative a fiecaruia, dupa aprecierea executorului bugetar, pentru identificarea si individualizarea acestora, mentionandu-se starea de uzura ei eventualele semne particulare ale fiecarui bun, precum si daca s-au luat masuri spre neschimbare, cum sunt punerea de sigilii, custodia ori ridicarea de la locul unde se afla, sau de administrare ori conservare a acestora, dupa caz; h) mentiunea ca evaluarea se va face inaintea inceperii procedurii de valorificare, in cazul in care executorul bugetar nu a putut evalua bunul deoarece acesta necesita cunostinte de specialitate; i) mentiunea facuta de debitor privind existenta sau inexistenta unui drept de gaj, ipoteca ori privilegiu, dupa caz, constituit in favoarea unei alte persoane pentru bunurile sechestrate; j) numele, prenumele si adresa persoanei careia i s-au lasat bunurile, precum si locul de depozitare a acestora, dupa caz; k) eventualele obiectii facute de persoanele de fata la aplicarea sechestrului; l) mentiunea ca, in cazul in care in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru debitorul nu plateste obligatiile bugetare, se va trece la valorificarea bunurilor sechestrate; m) semnatura executorului bugetar care a aplicat sechestrul si a tuturor persoanelor care au fost de fata la sechestrare. Daca vreuna dintre aceste persoane nu poate sau nu vrea sa semneze, executorul bugetar va mentiona aceasta imprejurare. (3) Cate un exemplar al procesului-verbal de sechestru se preda debitorului sub semnatura sau i se comunica la domiciliul ori sediul acestuia, precum si, atunci cand este cazul, custodelui, acesta din urma semnand cu mentiunea de primire a bunurilor in pastrare. 44. Norme metodologice: 44.1.1. Executorul va intocmi un proces-verbal de sechestru in doua sau trei exemplare, dupa caz. 44.1.2. Un exemplar al procesului-verbal de sechestru ramane la dosarul de executare, al doilea se va inmana debitorului si celalalt, daca este cazul, se va inmana custodelui. 44.2. Daca debitorul nu este de fata, refuza sau nu poate sa semneze procesul-verbal de sechestru, organul de executare va face mentiune despre aceste imprejurari. 44.3. Cand debitorul nu este de fata sau refuza primirea procesului-verbal de sechestru, acesta se va afisa la domiciliul sau la sediul sau, despre aceasta incheindu-se un proces-verbal semnat de executorul bugetar si de persoanele majore care au asistat la aplicarea sechestrului, care, impreuna cu procesul-verbal de sechestru, se va pastra la dosarul de executare. Ordonanta: Art. 74. – (1) Bunurile mobile sechestrate vor putea fi lasate in custodia debitorului, a creditorului sau a altei persoane desemnate de organul de executare sau de executorul bugetar, dupa caz, ori vor fi ridicate si depozitate de catre acesta. Atunci cand bunurile sunt lasate in custodia debitorului sau a altei persoane desemnate conform legii si cand se constata ca exista pericol de substituire sau de degradare, executorul bugetar poate aplica sigiliul asupra bunurilor. (2) In cazul in care bunurile sechestrate constau in sume de bani in lei sau in valuta, titluri de valoare, obiecte din metale pretioase, pietre pretioase, obiecte de arta, colectii de valoare, acestea se ridica si se depun, cel tarziu a doua zi lucratoare, la unitatile specializate. (3) Cel care primeste bunurile in custodie va semna procesul-verbal de sechestru. (4) In cazul in care custodele este o alta persoana decat debitorul sau creditorul, organul de executare ii va stabili acestuia o remuneratie tinand seama de activitatea depusa. 45. Norme metodologice: 45.1. Pentru pastrarea bunurilor mobile sechestrate organul de executare poate lua una dintre urmatoarele masuri: a) sa aplice sigiliu asupra bunurilor mobile sechestrate, lasandu-le pe loc; b) sa numeasca un custode pentru paza lor; c) sa le ridice si sa le depoziteze. 45.2.1. Bunurile mobile sechestrate se pot lasa in custodia debitorului; in acest caz debitorul poate folosi bunurile sechestrate daca, potrivit naturii lor, ele nu pierd din valoare prin intrebuintare. 45.2.2. Daca debitorul refuza sa primeasca in custodie bunurile mobile sechestrate ori nu este prezent la aplicarea sechestrului sau daca exista pericolul ca debitorul sa instraineze, sa substituie ori sa deterioreze bunurile sechestrate sau atunci cand considera necesar, organul de executare va proceda la sigilarea sau la ridicarea si depozitarea lor. 45.3.1. In cazul ridicarii bunurilor mobile, custode poate fi organul de executare sau o alta persoana. 45.3.2. Sechestrul prin ridicarea bunurilor mobile este obligatoriu in cazul in care se sechestreaza obiecte din metale rare ori pietre pretioase, mijloace de plata straine, titluri de valoare, sume de bani, obiecte de arta, colectii de valoare sau obiecte de muzeu. 45.3.3. Obiectele din metale rare ori pietre pretioase, mijloacele de plata straine sau titlurile de valoare se predau, spre pastrare, de catre organul de executare unitatilor bancare competente sau altor unitati abilitate, de la caz la caz. 45.3.4. Obiectele de arta, colectiile de valoare, precum si obiectele de muzeu se predau muzeelor sau altor unitati abilitate. 45.3.5. Sumele de bani vor fi consemnate pe numele debitorului, la dispozitia organului de executare, la unitatile abilitate in acest sens. 45.3.6. In toate cazurile, bunurile mentionate mai sus vor fi predate, in termen de cel mult 48 de ore de la ridicare, unitatilor abilitate de catre organul de executare, care va pastra dovada predarii sau consemnarii acestora, dupa caz, la dosarul de executare. 45.4.1. Custodele, altul decat organul de executare, este persoana care consimte la primirea bunurilor mobile in custodie. Custodele va semna procesul-verbal de sechestru la data incheierii acestuia, cand este de fata. Daca predarea bunurilor mobile in custodie se face ulterior sechestrarii, precum si in toate cazurile in care organul de executare procedeaza la schimbari in ceea ce priveste bunurile date in custodie sau persoana custodelui, despre aceasta se va incheia proces-verbal distinct, semnat de organul de executare, precum si de cel care primeste bunurile in custodie.rn 45.4.2. Custodele, altul decat debitorul sau organul de executare, va primi pentru activitatea depusa o indemnizatie lunara stabilita de organul de executare.rn 45.4.3. Custodele trebuie sa fie o persoana majora si solvabila. Cand organul de executare apreciaza ca este util, poate fi numit custode chiar debitorul, un lucrator al acestuia, o ruda sau un afin. Daca este necesar, organul de executare poate cere custodelui depunerea unei cautiuni.rn 45.4.4. Custodele raspunde de orice paguba cauzata prin neglijenta sa.rn 45.4.5. In indeplinirea obligatiilor ce ii revin custodele este obligat:rn a) sa asigure pastrarea bunurilor mobile sechestrate;rn b) sa asigure intretinerea bunurilor mobile primite in custodie, precum si sa mentina calitatea lor;rn c) sa permita controlul organului de executare asupra conditiilor de pastrare si intretinere a bunurilor mobile, precum si asupra stadiului acestora, daca custode este o alta persoana decat organul de executare;rn d) sa nu foloseasca sau sa nu dispuna de bunurile mobile aflate in custodie decat cu acordul organului de executare;rn e) sa restituie bunurile mobile aflate in custodie la solicitarea scrisa a organului de executare, dupa caz.rn 45.4.6. Nerespectarea de catre custode a obligatiilor ce ii revin potrivit legii poate atrage, dupa caz, raspunderea sa civila ori penala.rn Ordonanta:rn Art. 75. – In cazurile in care nu au fost luate masuri asiguratorii pentru realizarea integrala a creantei bugetare si la inceperea executarii silite se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire sau sustragere de la urmarire a bunurilor urmaribile ale debitorului, sechestrarea lor va fi aplicata o data cu comunicarea somatiei.rn 46. Norme metodologice:rn 46.1. Cand debitorul nu are alta avere decat marfuri destinate vanzarii ori daca exista pericolul evident de instrainare, de substituire sau de sustragere de la urmarire a bunurilor mobile urmaribile ale debitorului, sechestrul va putea fi aplicat o data cu comunicarea somatiei de plata.rn Ordonanta:rn Art. 76. – (1) In vederea valorificarii organul de executare este obligat sa verifice daca bunurile sechestrate se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, precum si daca nu au fost substituite sau degradate.rn (2) Cand bunurile sechestrate gasite cu ocazia verificarii nu sunt suficiente pentru realizarea creantei bugetare, organul de executare va face investigatiile necesare pentru identificarea si urmarirea altor bunuri ale debitorului.rn (3) Daca se constata ca bunurile nu se gasesc la locul mentionat in procesul-verbal de sechestru, au fost substituite sau degradate, executorul bugetar incheie un proces-verbal de constatare. Pentru bunurile gasite cu prilejul investigatiilor facute conform alin. (2) se va incheia procesul-verbal de sechestru.rn (4) Daca se sechestreaza si bunuri gajate pentru garantarea creantelor altor creditori, organul de executare le va trimite si acestora cate un exemplar din procesul-verbal de sechestru.rn 47. Norme metodologice:rn 47.1. Executorul bugetar va ridica sau va primi bunurile mobile de la custode, verificand daca acestea sunt in totalitate si in starea in care s-au predat, dand in acest sens custodelui un document de eliberare.rn 47.2. Aceasta operatiune va fi consemnata in procesul-verbal incheiat cu ocazia vanzarii.rn Ordonanta:rn Art. 79. – (1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului.rn (2) Executarea silita imobiliara se intinde de plin drept si asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevazute de Codul civil. Bunurile accesorii nu pot fi urmarite decat o data cu imobilul.rn 48. Norme metodologice:rn 48.1. Debitorul persoana fizica sau juridica este obligat sa prezinte executorului bugetar toate bunurile imobile pe care le are in proprietate exclusiva sau in proprietate comuna pe cote-parti ori in devalmasie, dupa caz, sa-i dea informatii complete asupra tuturor acestor bunuri, asupra bunurilor imobile pe care le detine, dar care sunt proprietatea altor persoane, precizand locul unde se afla fiecare, precum si sa prezinte orice documente si evidente referitoare la bunurile mentionate.rn 48.2.1. Sunt supuse executarii silite orice bunuri imobile ale debitorului care ii apartin in proprietate exclusiva sau in proprietate comuna, cum ar fi: case de locuit, cladiri cu destinatie de sedii, magazii, garaje, depozite ori cu alta destinatie, terenuri situate in mediul rural si urban, precum si celelalte bunuri care prin natura sau prin destinatia lor sunt bunuri imobile potrivit dispozitiilor art. 462 si urmatoarele din Codul civil, cu exceptiile prevazute de lege.rn 48.2.2. Executarea silita a bunurilor imobile proprietate a debitorului se face pe corpuri de proprietate, in intregimea lor.rn 48.2.3. Constructiile ce formeaza o proprietate distincta de sol, pe etaje sau pe apartamente, se pot executa silit in mod separat.rn 48.3.1. Bunul imobil proprietate a unui minor sau a unei persoane puse sub interdictie nu poate fi executat silit inaintea executarii silite a bunurilor sale mobile.rn 48.3.2. Dispozitiile pct. 48.3.1 nu impiedica executarea silita asupra unui imobil aflat in proprietatea comuna a minorului sau a persoanei puse sub interdictie si a unei persoane cu capacitate deplina de exercitiu, daca obligatia prevazuta in titlul executoriu este comuna.rn 48.4.1. Cand debitorul detine in proprietate comuna bunuri imobile, organul de executare poate proceda la executarea silita numai daca este cunoscuta cota-parte ce revine debitorului.rn 48.4.2. Atunci cand nu se cunoaste cota-parte ce revine debitorului din bunurile aflate in proprietate comuna, in vederea executarii silite, organul de executare poate cere instantei competente impartirea acestor bunuri.rn Ordonanta:rn Art. 81. – Executorul bugetar care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 72 si 73 fiind aplicabile.rn 49. Norme metodologice:rn 49.1. Executorul bugetar se va deplasa la locul unde se afla imobilul, in scopul identificarii si obtinerii tuturor datelor privind dreptul de proprietate si limitele acestuia, sarcinile care il greveaza, suprafata, vecinatatile, calitatea si felul constructiilor, numarul incaperilor, starea in care se afla, precum si orice alte date necesare.rn 49.2. Procesul-verbal de sechestru al bunului imobil supus executarii silite se va intocmi de catre executorul bugetar in trei exemplare cu valoare de original, dintre care unul va fi inmanat debitorului, al doilea exemplar va fi transmis Biroului de carte funciara pentru efectuarea inscriptiei ipotecare, potrivit legii, iar al treilea exemplar se va pastra in dosarul de executare.rn Ordonanta:rn Art. 83. – Pentru bunurile imobile sechestrate organul de executare care a instituit sechestrul va solicita de indata Biroului de carte funciara efectuarea inscriptiei ipotecare, anexand un exemplar al procesului-verbal de sechestru.rn 50. Norme metodologice:rn 50.1. Din momentul inscrierii procesului-verbal de sechestru in Cartea funciara orice act de instrainare sau constituire de drepturi reale cu privire la bunul imobil sechestrat este inopozabil, cu exceptia cazului in care organul de executare sau adjudecatarul s-a declarat de acord cu acel act ori debitul a fost stins in conditiile legii.rn Ordonanta:rn Art. 84. – Biroul de carte funciara va comunica organelor de executare, la cererea acestora, celelalte drepturi reale si sarcini care greveaza imobilul urmarit, precum si titularii acestora, care vor fi instiintati de catre organul de executare si chemati la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului.rn 51. Norme metodologice:rn 51.1. In cererea privind efectuarea inscriptiei ipotecare asupra bunului imobil sechestrat, organul de executare va solicita Biroului de carte funciara si comunicarea celorlalte drepturi reale si sarcini inscrise in Cartea funciara pana la acea data, precum si titularii acestora.rn 51.2. Pe baza comunicarii Biroului de carte funciara organul de executare instiinteaza creditorii debitorului asupra sechestrului, iar la termenele fixate pentru vanzarea bunului imobil si distribuirea pretului acestia vor fi chemati pentru a se prezenta la distribuirea pretului.rn Ordonanta:rn Art. 86. – (1) La intocmirea procesului-verbal de sechestru si in tot cursul executarii silite organul de executare poate numi un administrator-sechestru, daca aceasta masura este necesara pentru administrarea imobilului urmarit, a chiriilor, a arendei si a altor venituri obtinute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apararea in litigii privind imobilul respectiv.rn (2) Administrator-sechestru poate fi numit creditorul, debitorul ori alta persoana fizica sau juridica.rn (3) Administratorul-sechestru va consemna veniturile incasate potrivit alin. (1) la unitatile abilitate si va depune recipisa la organul de executare.rn (4) Cand administrator-sechestru este numita o alta persoana decat creditorul sau debitorul, organul de executare ii va fixa o remuneratie tinand seama de activitatea depusa.rn 52. Norme metodologice:rn 52.1. In cazul executarii silite a bunurilor imobile, ori de cate ori este necesar pentru paza, ingrijirea sau pentru administrarea bunurilor ori pentru exploatarea terenurilor, inchirierea cladirilor, precum si realizarea altor venituri generate de aceste bunuri, organul de executare poate numi un administrator-sechestru.rn 52.2.1. Pe masura incasarii veniturilor generate de aceste bunuri, administratorul-sechestru va fi obligat sa le consemneze la o unitate specializata, abilitata sa faca astfel de operatiuni, dupa deducerea cheltuielilor facute pentru administrarea bunului imobil pentru care s-a pornit executarea silita, la dispozitia organului de executare caruia i se preda recipisa de consemnare in ziua lucratoare imediat urmatoare.rn 52.2.2. Veniturile consemnate vor fi considerate incasari in contul debitului pentru realizarea caruia s-a pornit executarea silita.rn 52.3. Indemnizatia administratorului-sechestru, altul decat debitorul sau creditorul, este lunara si va fi fixata de catre organul de executare. Indemnizatia acordata administratorului-sechestru este considerata cheltuiala de executare.rn 52.4.1. Ori de cate ori este necesar, administratorul-sechestru este obligat sa prezinte organului de executare situatia veniturilor si a cheltuielilor facute cu administrarea bunului imobil sechestrat.rn 52.4.2. Administrarea necorespunzatoare a bunului imobil pentru care s-a pornit procedura de executare silita atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz, a administratorului-sechestru.rn 52.5. Incasarea veniturilor generate din administrarea unui bun imobil pentru care s-a inceput executarea silita inceteaza cand acesta este transmis, prin cumparare, unui alt proprietar.rn Ordonanta:rn Art. 87. – (1) Dupa primirea procesului-verbal de sechestru prevazut la art. 81 debitorul poate solicita organului de executare, in termen de 15 zile de la comunicare, sa ii aprobe ca plata integrala a obligatiei bugetare, inclusiv cheltuielile de executare, sa se faca din veniturile bunului imobil urmarit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni.rn (2) De la data aprobarii cererii debitorului executarea silita inceputa asupra bunului imobil se suspenda.rn (3) Pentru motive temeinice organul de executare poate relua executarea silita imobiliara inainte de expirarea termenului de 6 luni.rn (4) Daca debitorul persoana juridica caruia i s-a aprobat suspendarea conform prevederilor alin. (2) se sustrage ulterior de la executare silita sau isi provoaca insolvabilitatea, se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 7 alin. (3) lit. b).rn 53. Norme metodologice:rn 53.1. Daca veniturile viitoare, pe timp de cel mult 6 luni, ale bunurilor imobile supuse executarii silite asigura acoperirea integrala a creantei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si cheltuielile de executare aferente, debitorul poate solicita organului de executare din raza teritoriala in care se afla bunul imobil, in termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de sechestru, efectuarea platii integrale a creantei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate prin aceasta modalitate.rn 53.2. Cand organul de executare intampina dificultati in incasarea veniturilor sau daca ulterior se constata ca veniturile bunurilor imobile apartinand debitorului nu sunt suficiente pentru acoperirea creantei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, inclusiv dobanzile, penalitatile de intarziere, penalitatile si cheltuielile de executare aferente, acesta va putea relua procedura de executare silita imobiliara inainte de expirarea perioadei pentru care s-a aprobat cererea debitorului.rn Ordonanta:rn Art. 88. – (1) Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, care sunt ale debitorului, se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante privind bunurile imobile.rn (2) Pentru executarea silita a recoltelor si fructelor culese sunt aplicabile prevederile prezentei ordonante privind bunurile mobile.rn 54. Norme metodologice:rn 54.1.1. Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini, proprietate a debitorului, se face, in temeiul unui titlu executoriu, prin sechestrarea si valorificarea acestora, chiar daca acestea se afla la un tert.rn 54.1.2. Sechestrarea acestor fructe nu se va putea face decat cu maximum 15 zile inaintea coacerii lor.rn 54.1.3. In cazul in care exista situatii de felul celor prevazute la art. 32 din ordonanta, indisponibilizarea fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini se va putea face inaintea termenului prevazut la pct. 54.1.2 prin dispunerea sechestrului asigurator asupra acestora.rn 54.2. Prevederile pct. 12-20 referitoare la masuri asiguratorii, executarea si valorificarea bunurilor mobile si imobile, cele privind eliberarea si distribuirea sumelor realizate din executare silita, precum si contestatia la executarea silita se aplica in mod corespunzator.rn Ordonanta:rn Art. 89. – Organul de executare va hotari, dupa caz, valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini sau dupa ce vor fi culese.rn 55. Norme metodologice:rn 55.1. Valorificarea fructelor neculese sau a recoltelor asa cum sunt prinse de radacini ori dupa ce vor fi culese va fi hotarata de organul de executare, avand in vedere un rezultat cat mai avantajos si tinand seama atat de interesul legitim si imediat al creditorului, cat si de drepturile si obligatiile debitorului.rn Ordonanta:rn Art. 93. – (1) Daca obligatia bugetara nu este platita in termen de 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de sechestru, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, cu exceptia situatiilor in care, potrivit legii, instanta judecatoreasca a dispus desfiintarea sechestrului, suspendarea sau amanarea executarii.rn (2) Inaintea valorificarii bunurilor acestea vor fi evaluate. In acest scop organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, a caror selectare nu este supusa reglementarilor privind achizitiile publice si care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens.rn (21) Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei.rn (3) Atunci cand se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare.rn 56. Norme metodologice:rn 56.1.1. In cazul in care executorul bugetar nu a putut evalua bunul la momentul intocmirii procesului-verbal de sechestru, deoarece aceasta necesita cunostinte de specialitate, evaluarea bunurilor sechestrate se face inaintea valorificarii acestora.rn 56.1.2. In acest scop organul de executare va utiliza servicii prestate de organe sau persoane specializate, care nu se supun reglementarilor privind achizitiile publice, cum ar fi: Corpul expertilor de pe langa Ministerul Justitiei, persoane specializate din cadrul societatilor de asigurare-reasigurare sau al bancilor, precum si alte persoane juridice care au mentionat in actul de infiintare desfasurarea unei astfel de activitati.rn 56.2. Documentul prin care se efectueaza evaluarea se anexeaza la procesul-verbal de sechestru. Organul de executare va transmite o copie de pe acest document debitorului.rn 56.3. Atunci cand se constata modificari ale preturilor de circulatie pe piata libera a bunurilor, cand valoarea bunului s-a modificat prin deteriorari sau prin amenajari, organul de executare va proceda la o noua evaluare. In cazul in care evaluarea necesita cunostinte de specialitate, prevederile art. 93 alin. (2) din ordonanta se aplica in mod corespunzator.rn Ordonanta:rn Art. 99. – (1) Licitatia se tine la locul unde se afla bunurile sechestrate sau la locul stabilit de organul de executare, dupa caz.rn (2) Debitorul este obligat sa permita tinerea licitatiei in spatiile pe care le detine, daca sunt adecvate acestui scop.rn 57. Norme metodologice:rn 57.1.1. In ziua tinerii licitatiei pentru vanzarea bunurilor, executorul bugetar va merge la locul unde se afla bunurile, va ridica, daca este cazul, sigiliul si va primi de la custode ori de la administratorul-sechestru, dupa caz, bunurile, verificand starea si numarul acestora dupa procesul-verbal de sechestru.rn 57.1.2. In cazul in care bunurile, starea si numarul lor corespund, executorul bugetar va intocmi un document in acest sens, pe care il va inmana custodelui ori administratorului-sechestru, dupa caz.rn 57.2. Daca vanzarea se face in alt loc decat acela unde se gasesc bunurile mobile sechestrate, ele se transporta in acel loc, dupa caz.rn 57.3. O data cu plata pretului, potrivit legii, la care bunul/ bunurile sechestrate au fost adjudecate, executorul bugetar va comunica custodelui ori administratorului-sechestru, dupa caz, un document de eliberare.rn 57.4.1. Vanzarea la licitatie se face la locul unde se afla bunurile sechestrate, la domiciliul sau sediul debitorului sau in alt loc stabilit de organul de executare, in orice zi lucratoare, intre orele 8,00-20,00.rn 57.4.2. Licitatia inceputa va putea continua in zilele urmatoare.rn 57.4.3. In cazuri urgente licitatia poate avea loc si la alte ore decat cele mentionate, precum si in zilele nelucratoare, in baza autorizatiei solicitate de organul de executare instantei judecatoresti competente, potrivit Codului de procedura civila.rn 57.5. Vanzarea prin licitatie se face de catre executorul bugetar asistat, atunci cand se considera necesar, de un reprezentant al organului de politie.rn Ordonanta:rn Art. 100. – (1) Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:rn a) oferta de cumparare;rn b) dovada depunerii taxei de participare;rn c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;rnd) pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;rn e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;rn f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;rn g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport.rn (2) Participantii la licitatie pot formula oferte de cumparare superioare pretului de pornire al licitatiei.rn 58. Norme metodologice:rn 58.1. Ofertele de cumparare se primesc de catre organul de executare pana cel tarziu in ziua anterioara datei anuntate pentru tinerea licitatiei.rn 58.2. Ofertele de cumparare pot fi depuse direct sau transmise prin posta. Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.rn 58.3. Persoanele care iau parte la licitatie se pot prezenta si prin mandatari care trebuie sa isi justifice calitatea prin procura speciala legalizata. Debitorul nu va putea licita nici personal si nici prin persoana interpusa.rn 58.4. Licitatiile se vor tine in ziua si la ora indicate in anuntul de vanzare.rn Ordonanta:rn Art. 102. – (1) Taxa de participare se plateste in lei la unitatea teritoriala de trezorerie si contabilitate publica si reprezinta 10% din pretul de pornire al licitatiei.rn (2) In termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal prevazut la art. 109, organul de executare va dispune in scris restituirea taxei de participare participantilor care au depus oferte de cumparare si nu au fost declarati adjudecatari, iar in cazul adjudecarii taxa se retine in contul pretului.rn (3) Taxa de participare nu se restituie ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie, celui care a refuzat incheierea procesului-verbal de adjudecare, precum si adjudecatarului care nu a platit pretul, retinandu-se in contul organului de executare pentru acoperirea cheltuielilor de executare.rn 59. Norme metodologice:rn 59.1. Taxa de participare se plateste in lei de catre fiecare ofertant la unitatea teritoriala de trezorerie si contabilitate publica si se consemneaza la dispozitia organului de executare, in contul indicat de acesta.rn 59.2. In cazul platii taxei de participare prin decontare bancara sau prin mandat postal, executorul bugetar va verifica, la data tinerii licitatiei, creditarea contului curent al casei de asigurari de sanatate indicat de organul de executare pentru virarea acesteia.rn 59.3. In situatia in care plata taxei de participare la licitatie se efectueaza in numerar, dovada platii acesteia o constituie documentul eliberat de unitatea teritoriala de trezorerie si contabilitate publica.rn Ordonanta:rn Art. 108. – Pentru fiecare termen de licitatie se va face o noua publicitate a vanzarii, conform prevederilor art. 97 si 98.rn 60. Norme metodologice:rn 60.1. La fiecare termen de licitatie, organul de executare afiseaza, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea acesteia, anuntul privind vanzarea prin licitatie.rn 60.2. Pentru participarea la licitatie cei interesati trebuie sa plateasca, anticipat fiecarui termen de licitatie, inclusiv pentru licitatiile tinute in conditiile prevederilor art. 110 alin. (2) din ordonanta, taxa de participare.rn Ordonanta:rn Art. 110. – (1) Dupa adjudecarea bunului adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, in lei, in numerar, imediat sau prin decontare bancara in cel mult 5 zile de la data adjudecarii.rn (2) Daca adjudecatarul nu plateste pretul in termenul prevazut la alin. (1), procedura vanzarii la licitatie se va relua, de la momentul intreruperii ei, in termen de 5 zile, acesta fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie este mai mic, diferenta de pret.rn (3) Adjudecatarul va putea sa achite la urmatoarea licitatie pretul oferit initial, caz in care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.rn (4) Daca la urmatoarea licitatie bunul nu a fost vandut, fostul adjudecatar este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea acestuia.rn 61. Norme metodologice:rn 61.1. Suma in lei reprezentand pretul la care s-a/s-au adjudecat bunul/bunurile vandut/vandute la licitatie, diminuata cu taxa de participare, va fi platita de adjudecatar imediat, daca plata se face in numerar, ori in cel mult 5 zile de la data adjudecarii, in cazul in care plata se face prin decontare bancara, in contul indicat de organul de executare, la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica.rn 61.2. Plata se considera a fi efectuata daca la implinirea termenului prevazut la pct. 61.1 a fost creditat contul general al trezoreriei statului.rn 61.3. In caz contrar, procedura vanzarii la licitatie se va relua de la momentul intreruperii ei, adjudecatarul fiind obligat la plata cheltuielilor cauzate de noua licitatie.rn 61.4. In cheltuielile cauzate de noua licitatie se includ si cheltuielile generate de paza, conservarea ori administrarea bunului/bunurilor pentru care se organizeaza vanzarea la licitatie.rn Ordonanta:rn Art. 111. – (1) In cazul vanzarii la licitatie a bunurilor imobile cumparatorii pot solicita plata pretului in rate, in cel mult 12 rate lunare, cu un avans de minimum 50% din pretul de adjudecare al bunului imobil si cu plata unei dobanzi stabilite conform prezentei ordonante. Organul de executare va stabili conditiile si termenele de pla