Hotărârea de Guvern prin care Autoritatea Feroviară Română (AFER) a fost reorganizată, prin divizare parţială, devenind organism de evaluare a conformităţii, fost publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit HG privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române, AFER este singurul organism tehnic de specialitate al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să emită autorizaţii, atestate, omologări, agremente şi să efectueze activităţi de inspecţie tehnică, în domeniul feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorail şi transport urban, suburban şi regional pe şine, precum şi căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

AFER a devenit organism de evaluare a conformității

De asemenea, AFER are atribuţii de înregistrare în ceea ce priveşte registrul european al vehiculelor feroviare şi registrul de infrastructură feroviară, dar şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă.

AFER este independentă şi se finanţează integral din venituri proprii realizate din prestaţii de servicii specifice pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, expertize tehnice, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare şi altele asemenea şi poate accesa fonduri europene în conformitate cu prevederile legale.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizează de consiliul de conducere al AFER şi se aprobă prin ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii.

Conducerea AFER este asigurată de un Consiliu de conducere format din cinci membri din care nu pot face parte reprezentanţi din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, iar preşedintele acestui consiliu este directorul general al instituţiei.

Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii.

„Durata mandatului directorului general al AFER şi al membrilor consiliului de conducere este de 4 ani. Mandatul directorului general al AFER poate fi prelungit o singură dată, cu 4 ani.

Încadrarea personalului necesar desfăşurării activităţii AFER în urma reorganizării prin divizare parţială şi ca urmare a reorganizării activităţii proprii a AFER în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite în prezenta hotărâre se face în limita numărului maxim de 300 de posturi aprobat, conform noii structuri organizatorice a AFER.

Noile atribuții ale AFER

Până la încheierea noului contract colectiv de muncă al personalului AFER, personalul beneficiază de drepturile de personal prevăzute în actualul contract colectiv de muncă al AFER.

Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor art. 110-114 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social”, se spune în Hotărârea de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române.

Personalul din cadrul AFER desfăşoară activităţi de monitorizare, autorizare, formare-calificare şi autorizarea personalului, control şi supraveghere tehnică de siguranţă privind circulaţia feroviară sau cu metroul, din activităţile de exploatare, revizie şi întreţinere material rulant, linii, instalaţii de electrificare, telecomenzi feroviare, control, comandă şi semnalizare, telecomunicaţii feroviare, precum şi pentru activitatea de transport cu metroul uşor, monorail şi transport urban, suburban şi regional pe şine precum şi căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

AFER eliberează, după caz, certificate/agremente/omologări, atestate şi autorizaţii, dacă prin reglementări interne sau internaţionale nu se prevede altfel, pentru operatorii economici care sunt obligaţi să utilizeze numai produse, servicii, precum şi personal pentru care AFER a eliberat aceste documente, în vederea respectării de către operatorii economici a cerinţelor privind securitatea transportului feroviar, transportului cu metroul, metroul uşor, monorail şi transport urban, suburban şi regional pe şine precum şi căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, în activităţile de proiectare, construire, reparare, întreţinere şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii de transport.

În exercitarea atribuţiilor de control, supraveghere şi inspecţie tehnică, personalul de specialitate al AFER are drept de acces şi control pe toate mijloacele de transport feroviar, transport cu metroul, metroul uşor, monorail şi transport urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale, precum şi pe căi ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic inclusiv în cabina de conducere a acestora, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în unităţile operatorilor de transport feroviar, în unităţile administratorului şi gestionarilor de infrastructură feroviară, linii ferate industriale ori material rulant, precum şi în unităţile operatorilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru transportul feroviar, transportul cu metroul, metroul uşor, monorail şi transportul urban, suburban şi regional pe şine precum şi căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.

La nivelul AFER, se pot înfiinţa unităţi de management de proiect (UMP), în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.

De asemenea, în cadrul AFER se organizează şi funcţionează unităţi de implementare a proiectului (UIP), în vederea implementării proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.

Reorganizarea AFER

La 31 ianuarie 2023, Guvernul a decis, în şedinţă, reorganizarea Autorităţii Feroviare Române şi crearea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română (ASFR), instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Potrivit unui comunicat al Executivului, astfel se asigură adaptarea situaţiei juridice din domeniul transportului feroviar la realitatea pachetului IV feroviar, simplificarea circuitului birocratic, fluidizarea deciziei, precum şi independenţa în ceea ce priveşte organizarea şi procesul decizional.

„Autoritatea Feroviară Română (AFER), ca instituţie publică de siguranţă naţională, preia prin absorbţie, activitatea, personalul şi patrimoniul Organismului Notificat Feroviar Român (ONFR).

În acest fel, AFER devine organism de evaluare a conformităţii care va îndeplini atribuţiile de „organism notificat” şi „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, responsabil cu activităţile de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie”, se arăta în comunicat.

Totodată, s-a prevăzut crearea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română (ASFR), entitate cu personalitate juridică distinctă, ca urmare a divizării parţiale a AFER şi prin absorbţia Organismului de Licenţe Feroviare Român (OLFR).

„Ca nou înfiinţată autoritate naţională de siguranţă şi licenţiere pentru transportul feroviar şi cu metroul, ASFR preia de la cele două instituţii (ASFR şi OLFR – anterior organisme din cadrul AFER) activitatea, structura de personal şi patrimoniul din domeniu.

Astfel, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română devine responsabilă de respectarea condiţiilor necesare pentru garantarea siguranţei sistemului feroviar din România referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor acestui sistem, precum şi la calificările profesionale şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă aplicabile personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa”, conform comunicatului.