Sute de mii de români trebuie să știe ce reguli trebuie să respecte dacă vor să iasă mai repede la pensie. Pensia anticipată parţială se acordă cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare. Cei care beneficiază de această măsură sunt cei care au fost asigurați și au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare şi stagiul minim de  pentru femei şi bărbaţi sunt  stabilite în raport de luna și anul naşterii. Banii se vor stabili în funcție de cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

Trebuie avut în vedere că reducerea vârstei standard de pensionare prevăzută la această categorie de pensie nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de legea cadru sau de alte acte normative cu caracter special.

În plus, nu se va avea în vedere perioadele asimilate stagiului de cotizare în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate; a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;  a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Actele necesare solicitării pensiei anticipate parţiale, după caz:

• cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

• carnetul de muncă (original şi copie);

• carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

• carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

• alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;

• actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

• livretul militar (original şi copie);

• diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

• dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

• adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

• adeverinţă privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

• procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

• acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

• dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată parțială pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original) cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;

• alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Cererea pentru a ieși mai repede la pensie împreună cu actele doveditoare se depun la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu a acestuia.