Legea nr. 76/16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.
Art. 2. – Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.
Art. 3. – Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata muncii:
a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b) incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
c) sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;
d) asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
e) stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;
f) stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;
g) imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;
h) cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;
i) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.
Art. 4. – (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta.
(2) Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL II
Concepte privind piata muncii

SEC}IUNEA 1
Termeni si expresii utilizate

Art. 5. – In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
I. angajator – persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;
II. loc de munca – cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
III. persoana in cautarea unui loc de munca – persoana inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii, pentru a fi sprijinita in ocuparea unui loc de munca;
IV. somer – persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege;
V. stagiu de cotizare – perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat;
VI. asigurat – persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj;
VII. indemnizatie de somaj – o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca;
VIII. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca – acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.

SEC}IUNEA a 2-a
Indicatori statistici privind piata muncii

Art. 6. – (1) La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, in principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:
a) resursele de munca;
b) populatia activa;
c) populatia ocupata;
d) somerii;
e) locurile de munca vacante;
f) indemnizatia de somaj;
g) populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii;
h) rata somajului.
(2) Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 7. – (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza documentelor primare de inregistrare a somerilor, a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii.
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza, in functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.
Art. 8. – (1) Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzatoare, elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare, constituie si exploateaza baza proprie de date.
(2) Pentru realizarea unor analize, studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.
(3) Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata, potrivit legii, de Institutul National de Statistica.
Art. 9. – (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art. 6 alin. (1).
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indicatorii statistici, rezultatele cercetarilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.
Art. 10. – (1) Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
(2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.
Art. 11. – In vederea elaborarii strategiilor si politicilor, precum si pentru adoptarea unor masuri pe piata muncii, la nivel national, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale initiaza reglementari privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de munca.
Art. 12. – In sensul prezentei legi, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
a) calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);r
b) furnizeaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercetarile statistice proprii;r
c) elaboreaza in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora;r
d) avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.r
r
SEC}IUNEA a 3-ar
Clasificarea ocupatiilorr
r
Art. 13. – Clasificarea ocupatiilor din Romania este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaboreaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in colaborare cu Institutul National de Statistica, cu alte ministere si institutii publice interesate si se aproba prin hotarare a Guvernului.r
Art. 14. – (1) Modificarea continutului Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si cu avizul Institutului National de Statistica.r
(2) Inscrierea de noi ocupatii in Clasificarea ocupatiilor din Romania se aproba, la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale, prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.r
Art. 15. – Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania este obligatorie la completarea documentelor oficiale.r
r
SEC}IUNEA a 4-ar
Categorii de beneficiarir
r
Art. 16. – Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:r
a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);r
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;r
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;r
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;r
e) straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;r
f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.r
Art. 17. – (1) Somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:r
a) le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor;r
b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;r
c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;r
d) militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat;r
e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;r
f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;r
g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;r
h) la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;r
i) nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;r
j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;r
k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.r
(2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 16 lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:r
a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;r
b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;r
c) sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.r
r
CAPITOLUL IIIr
Sistemul asigurarilor pentru somajr
r
SEC}IUNEA 1r
Categorii de asiguratir
r
Art. 18. – (1) In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.r
(2) Asiguratii pot fi:r
a) cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii;r
b) cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;r
c) straini care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.r
(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.r
Art. 19. – In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:r
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;r
b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;r
c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;r
d) militarii angajati pe baza de contract;r
e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;r
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).r
Art. 20. – Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:r
a) asociat unic, asociati;r
b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii;r
c) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;r
d) membri ai asociatiei familiale;r
e) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;r
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).r
Art. 21. – Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 19 sunt obligati sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj si dovada efectuarii acestei plati.r
Art. 22. – (1) Persoanele prevazute la art. 20 care au cel putin varsta de 18 ani pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.r
(2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.r
r
SEC}IUNEA a 2-ar
Bugetul asigurarilor pentru somajr
r
Art. 23. – (1) Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.r
(2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj.r
(3) Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.r
Art. 24. – (1) Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:r
a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 19 lit. b)-e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;r
b) contributiile individuale ale persoanelor prevazute la art. 19;r
c) contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;r
d) venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.r
(2) In cazul in care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.r
Art. 25. – (1) Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.r
(2) Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.r
Art. 26. – (1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 19.r
(2) Angajatorii care incheie cu persoane fizice conventii civile de prestari de servicii pentru desfasurarea unor activitati nu au obligatia de a contribui la bugetul asigurarilor pentru somaj in raport cu drepturile banesti platite acestora din fondul de salarii, daca acestea au incheiat si un contract individual de munca.r
Art. 27. – Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. a)-d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute lunare realizate.r
Art. 28. – Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 6%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.r
Art. 29. – In functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, nivelul cotelor contributiilor prevazute la art. 26-28 se poate modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.r
Art. 30. – Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in baza legii, taxe incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.r
Art. 31. – (1) Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel mult 5 zile de la:r
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura data pe luna;r
b) data stabilita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal;r
c) data stabilita prin contractul de asigurare pentru somaj.r
(2) Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute la alin. (1) se aplica majorari de intarziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.r
Art. 32. – (1) In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.r
(2) Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute in programul de investitii.r
Art. 33. – (1) Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele cheltuieli privind:r
a) plata indemnizatiilor de somaj;r
b) plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii;r
c) platile compensatorii acordate potrivit legii;r
d) taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. a)-c);r
e) finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului;r
f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele in cautarea unui loc de munca, prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f);r
g) finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;r
h) organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, in limitele prevazute de lege;r
i) participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;r
j) aplicarea masurilor in vederea recuperarii debitelor;r
k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;r
l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca;r
m) rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii, precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora;r
n) alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.r
(2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.r
r
SEC}IUNEA a 3-ar
Indemnizatia de somajr
r
Art. 34. – (1) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:r
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;r
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;r
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;r
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.r
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.r
(3) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:r
a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;r
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;r
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.r
Art. 35. – Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:r
a) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate;r
b) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului;r
c) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar;r
d) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.r
Art. 36. – (1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.r
(2) Dovada vechimii in munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.r
(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.r
Art. 37. – (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.r
(2) Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.r
(3) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.r
Art. 38. – (1) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 17, la cerere, dupa caz, de la data:r
a) incetarii contractului individual de munca;r
b) incetarii raporturilor de serviciu;r
c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;r
d) desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;r
e) incetarii calitatii de membru cooperator;r
f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;r
g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;r
h) incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani;r
i) incheierii efectuarii stagiului militar;r
j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;r
k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;r
l) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a);r
m) absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b);r
n) expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. c).r
(2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceasta data.r
(3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.r
(4) Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.r
Art. 39. – (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1) pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:r
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;r
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani;r
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.r
(2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia.r
Art. 40. – (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acesteia.r
(2) Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.r
Art. 41. – (1) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:r
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;r
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;r
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;r
d) sa caute activ un loc de munca.r
(2) Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.r
(3) Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.r
Art. 42. – (1) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.r
(2) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.r
Art. 43. – (1) Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).r
(2) Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.r
Art. 44. – Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:r
a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;r
b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;r
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;r
d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;r
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;r
f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;r
g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;r
h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;r
i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;r
r
Ordonanta de urgenta nr. 18/20 februarie 2002 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapter
r
Art. I. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/2001, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:r
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:r
“Art. 1. – (1) In vederea sprijinirii producatorilor de lapte se acorda stimulente in valoare de 1.400 lei pentru fiecare litru de lapte livrat, pentru prelucrare la agentii economici specializati in procesare, cu licenta de fabricatie, al carui continut minim intruneste conditiile STAS 2416-61, care se recalculeaza la 3,5% unitati de grasime.r
(2) Valoarea stimulentului pentru laptele livrat, in aceleasi conditii de calitate, de catre producatorii de lapte din localitatile situate in zona montana este de 1.800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat.r
(3) Beneficiarii stimulentelor din zona de munte sunt producatorii de lapte din localitatile ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, care livreaza lapte pentru procesare.r
(4) Producatorii de lapte sunt producatorii agricoli care indeplinesc cerintele minime din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole si/sau producatorii agricoli, care se organizeaza in asociatii ale crescatorilor de animale si prin asociere indeplinesc cerintele din aceeasi ordonanta.”r
2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:r
“Art. 5. – Sumele necesare in vederea acordarii stimulentelor pentru producatorii de lapte se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in limita bugetului aprobat.”r
3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:r
“Art. 6. – Anual Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, va actualiza, in functie de rata inflatiei, suma acordata ca stimulent producatorilor de lapte, astfel cum sunt definiti la art. 1 alin. (4).”r
Art. II. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu luna februarie 2002.r
Art. III. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producatorilor de lapte, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia de catre Parlament, dandu-se articolelor o noua numerotare.r
r
Hotararea nr. 181/28 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor localer
r
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale,r
r
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.r
r
Articol unic. – Se aproba Normele metodologice privind implementarea Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.r
r
PRIM-MINISTRUr
ADRIAN N~STASEr
r
tContrasemneaza:r
tp. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,r
tAdriana }icau,r
tsecretar de statr
tMinistrul finantelor publice,r
tMihai Nicolae Tanasescur
r
Bucuresti, 28 februarie 2002.r
Nr. 181.r
r
ANEX~r
r
NORME METODOLOGICEr
privind implementarea Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor localer
r
CAPITOLUL Ir
Dispozitii generaler
r
Art. 1. – (1) In intelesul prezentelor norme metodologice, abrevierile utilizate au urmatoarele semnificatii:r
a) ISO – Organizatia Internationala de Standardizare;r
b) SSL – Protocol de comunicare securizata prin Internet.r
(2) In intelesul prezentelor norme metodologice, termenii utilizati au urmatoarele definitii:r
a) Sistem – Sistemul electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale;r
b) entitate fiscala – autoritate a administratiei publice locale insarcinata cu colectarea taxelor si impozitelor locale;r
c) utilizator – persoana fizica sau juridica, romana ori straina, care beneficiaza de serviciile Sistemului;r
d) pagina web – document electronic, accesibil prin Internet;r
e) Navigator Internet – program pentru calculator care permite vizualizarea paginilor web.r
Art. 2. – Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul corespunzator implementarii Sistemului prin punerea in valoare a posibilitatilor si avantajelor pe care tehnologia informatiei le ofera pentru dezvoltarea economico-sociala, asigurand coerenta, siguranta si operativitatea Sistemului.r
Art. 3. – Prezentele norme metodologice se adreseaza contribuabililor, autoritatilor administratiei publice locale si institutiilor financiare.r
Art. 4. – In vederea asigurarii operarii Sistemului entitatea fiscala are urmatoarele responsabilitati:r
a) punerea la dispozitie utilizatorilor a unui sistem care sa permita incasarea taxelor si impozitelor locale prin mijloace electronice;r
b) intretinerea si operarea Sistemului; acest sistem va permite contribuabililor sa consulte lista taxelor si impozitelor locale datorate, precum si lista detaliata a platilor efectuate dupa punerea in functiune a Sistemului;r
c) sa furnizeze servicii de consultanta si suport tehnic cu privire la utilizarea Sistemului si la tranzactiile ce se desfasoara prin intermediul Sistemului;r
d) sa supravegheze si sa controleze respectarea normelor legale in vigoare de catre cei care utilizeaza Sistemul.r
Art. 5. – (1) Entitatea fiscala va adopta acele proceduri de utilizare care sa asigure confidentialitatea, integritatea, accesul si disponibilitatea permanenta a datelor pe parcursul transmiterii si stocarii acestora, in conformitate cu legislatia in vigoare.r
(2) Toti utilizatorii Sistemului au obligatia sa respecte procedurile stabilite de entitatea fiscala in scopul asigurarii nivelului de securitate necesar bunei desfasurari a operatiunilor in cadrul acestuia.r
Art. 6. – (1) Utilizatorii Sistemului sunt obligati sa utilizeze procedurile de autentificare stabilite de entitatea fiscala.r
(2) Entitatea fiscala are obligatia de a asigura prin intermediul procedurilor de autentificare pe care le stabileste identificarea emitentului unui mesaj, integritatea datelor in timpul transmiterii acestora sau in timpul stocarii lor, precum si confidentialitatea informatiilor transmise.r
Art. 7. – In scopul promovarii competitiei entitatea fiscala are obligatia de a adopta solutiile care utilizeaza doar standarde deschise.r
Art. 8. – In scopul asigurarii securitatii Sistemului entitatea fiscala trebuie sa ia toate masurile necesare implementarii mecanismelor de non-repudiere, pentru a garanta integritatea si originea tranzactiilor din punctul de vedere al expeditorului.r
Art. 9. – In scopul asigurarii securitatii datelor entitatea fiscala trebuie sa ia toate masurile necesare pentru stocarea in deplina siguranta a datelor si documentelor utilizate de Sistem. Orice document va fi stocat astfel incat sa se pastreze originea, destinatia si momentul transmiterii sale prin intermediul Sistemului.r
Art. 10. – In scopul asigurarii integritatii si securitatii datelor si a documentelor entitatea fiscala trebuie sa ia toate masurile necesare care tin de aceasta, pentru asigurarea securitatii comunicatiei dintre Sistem si utilizatorii sai.r
Art. 11. – (1) Entitatea fiscala are obligatia sa informeze cetatenii, prin intermediul Sistemului, cu privire la obligatiile fiscale si la tipul de taxe si impozite pe care acestia le pot achita si prin mijloace electronice.r
(2) Entitatea fiscala pune la dispozitie utilizatorilor facilitatile Sistemului fara a percepe taxe.r
(3) Entitatea fiscala este obligata sa furnizeze informatia gestionata, la cerere, gratuit, celorlalte institutii ale administratiei publice, daca acestea sunt abilitate legal de a detine, prelucra sau folosi informatia solicitata.r
Art. 12. – Orice contribuabil poate folosi Sistemul dupa inregistrarea sa ca utilizator.r
Art. 13. – Sistemul trebuie sa fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana.r
r
CAPITOLUL IIr
Registrul electronic al taxelor si impozitelor localer
r
Art. 14. – (1) Entitatea fiscala are obligatia de a crea si de a mentine Registrul electronic al taxelor si impozitelor locale, denumit in continuare Registrul Sistemului.r
(2) Registrul Sistemului contine informatii referitoare exclusiv la contribuabilii inregistrati ca utilizatori ai Sistemului.r
(3) Registrul Sistemului trebuie sa faca mentiune despre:r
a) taxele si impozitele locale datorate;r
b) taxele si impozitele locale platite ulterior datei punerii in functiune a Sistemului.r
Art. 15. – (1) Structura Registrului Sistemului, pentru fiecare utilizator inregistrat al Sistemului, este urmatoarea:r
a) date de identificare – codul numeric personal, numele si prenumele platitorului, precum si alte nume purtate anterior, daca se aplica;r
b) adresa completa – judet, oras, sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal, telefon;r
c) lista impozitelor si taxelor datorate, detaliate pe unitate impozabila si roluri fiscale;r
d) lista platilor efectuate ulterior datei punerii in functiune a Sistemului.r
(2) Lista impozitelor si taxelor datorate, prevazuta la alin. (1) lit. c), contine:r
a) tipul impozitului/taxei, conform legislatiei in vigoare;r
b) denumirea impozitului/taxei;r
c) suma de plata;r
d) numarul/data notificarii platii;r
e) contul in care se face plata;r
f) data scadentei;r
g) majorarile si penalitatile prevazute in cazul intarzierilor;r
h) facilitati – reduceri in cazul efectuarii platii intr-un interval prestabilit;r
i) suma de plata la data curenta;r
j) evidenta stingerii acestor obligatii pe masura platilor efectuate de catre contribuabil.r
(3) Lista platilor efectuate, prevazuta la alin. (1) lit. d), contine:r
a) date de identificare a platitorului, daca aceste informatii sunt disponibile;r
b) tipul impozitului/taxei, conform legislatiei in vigoare;r
c) denumirea impozitului/taxei;r
d) suma de plata;r
e) numarul/data notificarii platii;r
f) numarul avizului de plata;r
g) banca si contul in care s-a efectuat plata, daca aceste informatii sunt disponibile;r
h) data inregistrarii platii.r
Art. 16. – (1) Datele continute, procesate si stocate in Registrul Sistemului au statut de date cu caracter personal, prin asimilarea persoanelor juridice in categoria persoane identificabile in sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.r
(2) Orice utilizator are acces exclusiv la informatiile din Registrul Sistemului privind propria persoana.r
Art. 17. – (1) Registrul Sistemului este actualizat cel putin o data pe zi.r
(2) Entitatea fiscala are responsabilitatea actualizarii Registrului Sistemului in conditiile de securitate cerute de lege.r
r
CAPITOLUL IIIr
Inregistrarea in Sistemr
r
Art. 18. – (1) Inregistrarea ca utilizator al Sistemului se face in urma unei cereri adresate entitatii fiscale, conform formularului prezentat in anexa nr. 1.r
(2) In cel mult doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii solicitantul este introdus in lista de utilizatori ai Sistemului si se genereaza elemente de identificare si autentificare in Sistem pentru acesta.r
(3) Entitatea fiscala trebuie sa asigure confidentialitatea elementelor de identificare si autentificare in Sistem ale tuturor utilizatorilor.r
Art. 19. – (1) Elementele de identificare si autentificare in Sistem se inmaneaza solicitantului in plic inchis, stampilat de catre entitatea fiscala.r
(2) Inmanarea plicului se face numai dupa verificarea identitatii solicitantului.r
(3) Utilizatorul este obligat sa solicite noi elemente de identificare si autentificare in Sistem, daca observa ca plicul a fost desigilat.r
(4) Prin acceptarea elementelor de identificare si autentificare in Sistem solicitantul isi asuma responsabilitatea controlului acestora si a luarii unor masuri pentru a preveni pierderea, dezvaluirea sau utilizarea neautorizata.r
Art. 20. – (1) In caz de expunere a elementelor de identificare si autentificare in Sistem, utilizatorul in cauza trebuie sa solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresata entitatii fiscale. Formatul cererii este prezentat in anexa nr. 2.r
(2) In cel mult doua zile lucratoare de la data inregistrarii cererii se genereaza noi elemente de identificare si autentificare in Sistem pentru solicitant.r
r
CAPITOLUL IVr
Conectarea la Sistemr
r
Art. 21. – (1) Conectarea la Sistem se poate face pe Internet, prin intermediul paginii web a entitatii fiscale, pe baza elementelor de identificare si autentificare in Sistem.r
(2) Sistemul va permite accesul cetateanului la aplicatiile avand continut de informatii si servicii, atat de la calculatorul personal, cat si de la terminale publice specializate, instalate in locuri de interes comunitar.r
(3) Entitatea fiscala va asigura accesul utilizatorilor la facilitatile Sistemului.r
(4) Pagina web principala a entitatii fiscale va contine informatii cu privire la taxele si impozitele locale, calendarul taxelor, modalitatea de calcul, informatii generale cu privire la Sistem, trimiteri catre pagini web ale administratiei publice locale si centrale, informatii despre bancile atestate in Sistem, informatii cu privire la perioada in care se face actualizarea Registrului Sistemului, un ghid de utilizare a Sistemului, precum si alte informatii utile utilizatorilor Sistemului.r
Art. 22. – Conectarea la Sistem se va face utilizandu-se un protocol cu nivel de securitate cel putin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL, versiunea 3.r
Art. 23. – (1) Dupa autentificare utilizatorul are acces in citire la inregistrarile aferente lui din Registrul Sistemului.r
(2) Continutul informational prevazut la alin. (1) are urmatoarea structura:r
a) antet continand datele personale ale contribuabilului;r
b) lista impozitelor si taxelor datorate, in format tabelar, conform structurii prevazute la art. 15 alin. (2);r
c) lista platilor efectuate, in format tabelar, conform structurii prevazute la art. 15 alin. (3).r
Art. 24. – Decuplarea de la Sistem se face automat la inchiderea Navigatorului Internet.r
r
CAPITOLUL Vr
Efectuarea platilorr
r
Art. 25. – (1) Fiecare cetatean are dreptul de a alege modalitatea prin care efectueaza plata taxelor si impozitelor locale prin mijloace electronice.r
(2) Registrul Sistemului va semnala efectuarea platii cel mai tarziu la prima actualizare dupa inregistrarea efectuarii platii la entitatea fiscala.r
(3) In vederea actualizarii datelor din Registrul Sistemului entitatea fiscala va opera documentele de plata primite din sistemul bancar, in baza unor conventii incheiate intre entitatea fiscala si tertii carora utilizatorii le pot ordona plati in contul taxelor si impozitelor locale, in mod similar operarii documentelor in cazul platii in numerar la ghiseu.r
Art. 26. – (1) Utilizatorii vor fi informati cu privire la modalitatile de plata si conditiile efectuarii acesteia, stabilite prin conventia prevazuta la art. 25 alin. (3).r
(2) Stabilirea datei de efectuare a platii se face dupa cum urmeaza:r
a) in cazul in care utilizatorul a ordonat plata unui tert, stabilirea datei se face in baza conventiei dintre tert si entitatea fiscala, conform art. 25 alin. (3);r
b) daca plata se face in numerar la ghiseu, data de efectuare a platii se considera data curenta.r
(3) Acordarea facilitatilor si calculul penalitatilor se fac pe baza datei prevazute la alin. (2).r
r
CAPITOLUL VIr
Alte precizarir
r
Art. 27. – Entitatea fiscala are dreptul de a subcontracta o parte din activitatile implicate in exploatarea Sistemului, conform legislatiei in vigoare.r
r
CAPITOLUL VIIr
Conditii tehnice minimaler
r
Art. 28. – (1) Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale, autoritatea administratiei publice locale are responsabilitatea implementarii Sistemului.r
(2) Sistemul trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii tehnice minimale:r
a) arhitectura Sistemului trebuie sa fie pe 3 niveluri;r
b) Sistemul trebuie sa fie functional 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamana; in acest sens solutia trebuie sa gestioneze o baza de date replicata ce contine toate informatiile din Registrul Sistemului;r
c) accesul in Sistem trebuie sa se faca pe baza elementelor de identificare si autentificare;r
d) Sistemul trebuie sa permita introducerea de noi utilizatori si generarea pentru acestia a elementelor de identificare si autentificare;r
e) Sistemul trebuie sa foloseasca un protocol cu nivel de securitate cel putin egal cu protocolul SSL, versiunea 3;r
f) Sistemul trebuie sa mentina un istoric al operatiunilor efectuate de utilizatori;r
g) Registrul Sistemului trebuie sa fie disponibil pe Internet, fiecare utilizator avand acces exclusiv la informatiile aferente lui;r
h) Sistemul trebuie sa asigure actualizarea Registrului Sistemului cel putin o data pe zi;r
i) continutul paginii web a entitatii fiscale trebuie sa corespunda prevederilor prezentelor norme metodologice;r
j) Sistemul trebuie sa permita conectarea simultana a cel putin 500 de utilizatori;r
k) decuplarea de la Sistem trebuie sa se realizeze automat la inchiderea Navigatorului Internet;r
l) arhitectura hardware si software trebuie sa fie scalabila;r
m) Sistemul trebuie sa asigure un nivel de securitate a sistemelor, comunicatiilor, tranzactiilor si datelor conform standardelor recunoscute ISO/IEC 15408-1,2,3 si ISO 17799;r
n) structura Registrului Sistemului trebuie sa corespunda prevederilor prezentelor norme metodologice;r
o) interfata web trebuie sa fie prietenoasa, permitand exploatarea comoda si eficienta a facilitatilor Sistemului;r
p) Sistemul trebuie sa asiste utilizatorul, cel putin prin utilizarea unor texte explicative.r
r
CAPITOLUL VIIIr
Dispozitii finaler
r
Art. 29. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologicer
ANEXA Nr. 1r
la normele metodologicer
r
r
r
Subsemnatul……………………………………………………………., cod numeric personal……………………………………………….., domiciliatr
(numele si prenumele)r
domiciliat in orasul……………………………., judetul/sectorul………………………., str………………………. nr……., bl……., sc……, et…….., ap……., cod postal…………., telefon…………., solicit inregistrarea ca utilizator al Sistemului electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale.r
r
tttData tttttttSemnaturar
r
tt ……………………………ttttt ………………………………r
tr
r
r
r
ANEXA Nr. 2r
la normele metodologicer
r
r
r
Subsemnatul……………………………………………………………., cod numeric personal……………………………………………….., domiciliatr
(numele si prenumele)r
domiciliat in orasul……………………………., judetul/sectorul………………………., str………………………. nr……., bl……., sc……, et…….., ap……., cod postal…………., telefon…………., solicit inlocuirea elementelor de identificare si autentificare in Sistemul electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale, din motive de securitate.r
r
r
tttData tttttttSemnaturar
r
tt ……………………………ttttt ………………………………r