O serie de acte normative – cele mai importante fiind Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, Ordinul MAI 3/2011, Hotărarea de guvern nr. 642/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 – reglementează obligațiile autorităţilor statului, operatorilor economici și cetătenilor pentru prevenirea  incendiilor.

 Când sunt necesare avizele, autorizațiile?

 Conform, ordinului MAI nr. 3/2011, Norme metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă, emis în baza legilor 307/2006 şi 481/2004, obținerea avizului și/sau a autorizației de securitate la incendiu este necesară:

  -când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții și amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

-pentru lucrările de schimbare a destinației și/sau de modernizare la construcții și amenajări existențe, care nu necesită autorizații de construire, atunci când, în urmă executării lucrărilor, construcțiile și amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului;

– pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.

 În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizare-aautorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente.

Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu sunr aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006.

Ordinul face trimitere la Hotărarea Guvernului nr. 642/2005 conform căreia inspectoratele județene și cel al municipiului București pentru situații de urgentă stabilesc încadrarea localităţilor, instituțiilor publice și operatorilor economici în clasificarea din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.

 Ce obligații are ISU?

 Aceeași hotărare arată la art 5 că Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă (ISU), prin Centrul Operațional Național, centralizează datele din catalogul local al fiecărei unităti administrativ- teritoriale în Catalogul național cuprinzând clasificarea unitătilor administrativ- teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.

   Alte obligații pentru prevenție sunt prevăzute la art 6: autorităţile administrației publice locale, instituțiile publice și operatorii economici vor efectua analize de risc în detaliu, vor delimita geografic și vor constitui bănci de date informatizate privind aceste riscuri, care vor fi reactualizate periodic și integrate în sistemul național de monitorizare.

 Actul normativ enumeră o serie de riscuri care se iau în considerație pentru clasificarea unitătilor administrativ- teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile. Prin acestea este riscul de incendiu în masă.  

 Cine trebuie să obtină avize/autorizații?   

 Persoană fizică sau juridică ce finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existențe ori, după caz, beneficiarul investiției are obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau a autorizațiilor de securitate la incendiu revine.

 Care este diferență între avizele și autorizațiile de securitate la incendiu?

 Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise de către inspectoratele județene și al municipiului București pentru situații de urgență, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru îndeplinirea cerinței esențiale-securitate la incendiu-a construcțiilor, instalațiilor și a altor amenajări.

Autorizațiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise de către inspectoratele județene și al municipiului București pentru situații de urgență, prin care se certifica, în urmă verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotrivă incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale-securitate la incendiu-la construcții, instalații și alte amenajări.

 Ce obligații au primării?

 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor arată la art. 14 care sunt obligațiile primarului. Printre acestea se află:

– asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotrivă incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;

 – dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizațiile și acordurile pe care le emite;

– asigură, prin mijloacele avute la dispoziție, desfășurarea activităților de informare și educație antiincendiu a populației;

– îndeplinește orice alte obligații prevăzute de lege pentru apărarea împotrivă incendiilor a comunității locale.