Cercetarii si ale art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare prevederile art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 37 alin. (1) si (2) din Hotararea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, ministrul educatiei si cercetarii si ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emit urmatorul ordin: Art. 1. – Se aproba Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. – Se aproba utilizarea certificatelor cu sigla Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare – COSA, cu seria A, de la numarul 001501 pana la numarul 025000, cu aplicarea timbrului sec al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, ca urmare a preluarii activitatii Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 4. – Directia generala pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, Directia politici forta de munca din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.ANEXA PROCEDURA de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. – Prezenta procedura reglementeaza punerea in aplicare a prevederilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Art. 2. – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor coordoneaza la nivel national activitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale. Art. 3. – Pentru punerea in aplicare a prezentei proceduri sunt utilizati urmatorii termeni, definiti astfel: a) competenta profesionala este capacitatea unei persoane de a utiliza cunostinte teoretice, deprinderi practice si atitudini specifice pentru a realiza activitatile cerute la locul de munca; b) standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala este documentul care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor cuprinse intr-o ocupatie, respectiv calificare; c) unitatea de competenta defineste o activitate majora a unei ocupatii si rezultatul asociat acesteia; d) elementul de competenta descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unitati de competenta, si rezultatul asociat acesteia; e) criteriul de realizare reprezinta etalonul calitativ asociat indeplinirii cu succes a activitatii descrise in elementul de competenta sau rezultatului acestei activitati; f) gama de variabile cuprinde totalitatea contextelor si conditiilor in care pot avea loc activitatile descrise in unitatea de competenta; g) ghidul pentru evaluare furnizeaza informatii generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competentei definite in unitatea de competenta; h) metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competenta. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare directa, test oral, test scris, proiect, simulare sau demonstratie structurata, rapoarte din partea altor persoane, portofoliu de lucrari realizate anterior datei evaluarii; i) instrumentul de evaluare reprezinta metoda de evaluare operationalizata si cuprinde obiectivele evaluarii, rezultatul asteptat si modalitatea de apreciere a rezultatului obtinut; j) dovezile de competenta sunt rezultatele aplicarii instrumentelor de evaluare, ca de exemplu testul scris rezolvat de candidat, fisa de inregistrare a testului oral, fisa de observare directa a activitatilor realizate de candidat in conditii reale sau simulate de munca, proiectul realizat de candidat, lucrari realizate anterior procesului de evaluare, rapoarte de la terti privind demonstrarea competentei de catre candidat, anterioare procesului de evaluare; k) evaluarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competenta si judecarea lor in raport cu cerintele standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala; l) centrul de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale este persoana juridica de drept public sau privat care este autorizata in conditiile prezentei proceduri sa organizeze procese de evaluare si sa certifice competentele profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale; m) candidatul este persoana care se inscrie voluntar in procesul de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale; n) evaluatorul de competente profesionale este un specialist cu experienta recenta de munca si/sau de coordonare in ocupatiile/calificarile pentru care este desemnat de centrul de evaluare sa efectueze evaluari si care este certificat de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, pe baza standardului ocupational „evaluator de competente profesionale”. Art. 4. – Standardul SR EN 45013:1993, ISO 17024, „Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectueaza certificarea personalului”, specifica criteriile generale pe care trebuie sa le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel national si international ca fiind competent si fiabil sa asigure functionarea unui sistem de certificare a personalului, indiferent de sectorul implicat. Pentru uzul prezentei proceduri se preiau din standardul mentionat mai sus criteriile de evaluare, precum si urmatoarea definitie: – certificatul de competente este certificatul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indica existenta increderii adecvate ca persoana numita este competenta sa efectueze anumite servicii. Certificatul de competenta trebuie sa contina data emiterii si perioada de validitate sau data expirarii. Art. 5. – Procesul de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale are urmatoarele caracteristici: a) este voluntar; b) se raporteaza la standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala: evaluarea competentelor se efectueaza in raport cu criteriile de realizare descrise in standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala; c) se desfasoara in timp si spatiu: in sistemul de evaluare bazat pe standarde ocupationale/standarde de pregatire profesionala, colectarea dovezilor de competenta rezulta din aplicarea metodelor de evaluare in diferite contexte si la momente diferite; d) este independent de procesul de pregatire profesionala: evaluarea pe baza standardelor ocupationale/standardelor de pregatire profesionala permite recunoasterea competentelor dobandite pe alte cai decat cele formale; e) se finalizeaza, pentru fiecare unitate de competenta, cu rezultatul „competent” sau „inca nu competent”. Art. 6. – Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale sunt: a) validitate: evaluarea se bazeaza pe dovezi de competenta care provin din activitatile descrise in standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala; b) credibilitate: evaluarea foloseste metode care conduc cu consecventa la acelasi rezultat; c) impartialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesati, fara predominarea vreunui interes particular; d) flexibilitate: evaluarea se adapteaza la nevoile candidatilor si la particularitatile locului de munca; re) confidentialitate: datele privind modul de desfasurare si rezultatul procesului apartin beneficiarului; rnf) simplitate: procesul de evaluare este usor de inteles si de aplicat de catre toate persoanele implicate. rnrnCAPITOLUL IIrn Autorizarea centrelor de evaluare si certificare rnrnArt. 7. – In sensul prezentei proceduri, autorizarea reprezinta procesul in urma caruia persoanele juridice de drept public sau privat, romane ori straine, care desfasoara activitati de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale, pot elibera certificate de competente profesionale cu recunoastere nationala. rnArt. 8. – (1) Autorizarea centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, denumite in continuare centre, se realizeaza de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. rn(2) Se pot prezenta pentru autorizare persoanele juridice, romane ori straine, de drept public sau privat, care doresc sa desfasoara activitati de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, finalizate prin certificate de competenta cu recunoastere nationala. rn(3) Persoanele juridice prevazute la alin. (2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate: rna) sa fie legal constituite; rnb) sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor datorate, potrivit legislatiei in vigoare. rn(4) Autorizarea se face pentru ocupatii/calificari pentru care exista standarde ocupationale/standarde de pregatire profesionala, in functie de nivelul de performanta al centrului, astfel: rna) pentru o perioada de 1 an, pentru nivelul 1 de performanta; rnb) pentru o perioada de 2 ani, pentru nivelul 2 de performanta; rnc) pentru o perioada de 3 ani, pentru nivelul 3 de performanta. rnArt. 9. – Criteriile de evaluare a centrelor au in vedere urmatoarele elemente: rna) resurse: centrul are acces la resurse umane si dispune de resursele materiale care sa permita efectuarea de evaluari in conditiile prezentei proceduri; rnb) cunostinte si experienta recente: evaluatorii centrului urmaresc evolutia ocupatiilor in domeniul respectiv si sunt permanent preocupati de dezvoltarea profesionala proprie; rnc) materiale si documentatie: centrul concepe si produce materiale corespunzatoare care sa permita evaluarea corecta a competentelor profesionale in concordanta cu standardele ocupationale/standardele de pregatire profesionala, pentru care ofera servicii de evaluare. Aceste materiale se refera la instrumente de evaluare si materiale de promovare a sistemului de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale; rnd) derularea proceselor de evaluare: centrul respecta caracteristicile si principiile evaluarii competentelor profesionale, stabilite in prezenta procedura, in toate procesele de evaluare derulate; rne) difuzarea informatiilor: centrul difuzeaza informatii si materiale cu privire la conditiile de evaluare si certificare a competentelor profesionale; rnf) egalitatea de sanse: centrul ofera oportunitati egale si nediscriminatorii tuturor candidatilor care doresc sa fie evaluati in vederea obtinerii unui certificat de competente profesionale; rng) procedura de contestare: centrul are un sistem transparent care permite candidatilor sa conteste decizia de evaluare „inca nu competent”, raportata la anumite unitati de competenta, si sa beneficieze de o noua evaluare pentru acele unitati de competenta, efectuata de un alt evaluator; rnh) evidenta inregistrarilor: centrul are un sistem de gestionare a informatiilor rezultate din procesele de evaluare, conform cerintelor prezentei proceduri. rnArt. 10. – (1) Fiecare criteriu este analizat si apreciat pe baza dovezilor produse de centru, pentru fiecare dintre urmatoarele etape ale ciclului calitatii: planificare, realizare, verificare si imbunatatire. rn(2) Fiecare etapa a fiecarui criteriu este punctata de la 0 la 3. Punctajul criteriului este dat de cel mai mic punctaj obtinut pe etape. rn(3) Nivelul de performanta al centrului este dat de punctajul minim acordat criteriilor de evaluare. Matricea de stabilire a nivelurilor de performanta este prezentata in anexa nr. 1. rn(4) Nivelul de performanta al centrului este stabilit in doua etape: rna) prin autoevaluare, de catre centru; rnb) prin evaluare de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. rnArt. 11. – (1) In vederea autorizarii se parcurg urmatoarele etape: rna) certificarea evaluatorilor de competente profesionale; rnb) elaborarea instrumentelor de evaluare; rnc) testarea instrumentelor de evaluare in conditii de munca reale, prin realizarea de catre fiecare evaluator a unui numar minim de 5 procese de evaluare; rnd) culegerea dovezilor necesare demonstrarii indeplinirii criteriilor; rne) intocmirea listei dovezilor conform anexei nr. 2; rnf) intocmirea matricei de stabilire a nivelului de performanta; rng) intocmirea raportului de evaluare; rnh) depunerea cererii de autorizare, conform modelului prezentat in anexa nr. 3, insotita de dosarul de autorizare; rni) analiza dosarului de autorizare; rnj) solutionarea cererii de autorizare; rnk) eliberarea autorizatiei de functionare. rn(2) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor acorda, la cerere, asistenta metodologica pentru parcurgerea etapelor in vederea autorizarii. rnArt. 12. – In vederea intocmirii raportului de evaluare se parcurg urmatoarele etape: rna) solicitarea verificarii indeplinirii criteriilor de evaluare Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor; rnb) verificarea autenticitatii informatiilor cuprinse in dosarul de autoevaluare de catre un specialist al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, in termen de 45 de zile; rnc) intocmirea raportului de evaluare, care cuprinde: rn- matricea de stabilire a nivelului de performanta; rn- motivarea stabilirii nivelului de performanta respectiv. rnArt. 13. – (1) Centrul nemultumit de nivelul de performanta stabilit de specialistul Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor are dreptul de a contesta raportul de evaluare in termen de 5 zile de la comunicare. rn(2) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor nominalizeaza un alt specialist care intocmeste un alt raport de evaluare in termen de 30 de zile de la depunerea contestatiei. rn(3) Rezultatul evaluarii efectuate de cel de-al doilea specialist ramane definitiv. rnArt. 14. – Dosarul de autorizare prevazut la art. 11 alin. (1) lit. h) cuprinde: rn- actul de infiintare; rn- declaratie pe raspunderea conducatorului institutiei ca organizatia nu este in situatie de incapacitate de plata sau cu conturi blocate; rn- lista ocupatiilor/calificarilor pentru care se solicita autorizarea; rn- dovada accesului la conditiile reale de munca si la resursele necesare evaluarii (protocoale semnate cu unitati de profil, in cazul organizatiilor care nu desfasoara activitati curente in ocupatiile pentru care doresc autorizarea); rn- copii de pe certificatele de competenta ale evaluatorilor de competente profesionale; rn- dosarul de autoevaluare, care cuprinde matricea de autoevaluare si lista dovezilor; rn- raportul de evaluare; rn- dovada achitarii taxei de autorizare. rnArt. 15. – (1) Pe baza examinarii dosarului de autorizare, Secretariatul tehnic, prin Directia pentru standarde ocupationale si atestare, intocmeste un raport pe care il prezinta, impreuna cu dosarul solicitantului, plenului Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor. rn(2) Plenul Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor solutioneaza cererea de autorizare prin acordarea sau neacordarea autorizatiei de functionare. rnArt. 16. – In termen de 5 zile de la data luarii deciziei, Secretariatul tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor comunica in scris solicitantului decizia luata. rnArt. 17. – (1) Autorizatia de functionare se elibereaza de catre Secretariatul tehnic reprezentantului legal al centrului, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii deciziei de autorizare. rn(2) Secretariatul tehnic completeaza autorizatia de functionare si o inregistreaza in Registrul de evidenta a autorizatiilor de functionare ale centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale. rn(3) Autorizatia de functionare se elibereaza pentru fiecare ocupatie/calificare pentru care centrul a fost autorizat si se identifica prin serie, numar si data eliberarii. rn(4) Modelul autorizatiei de functionare este prezentat in anexa nr. 4, iar modelul Registrului de evidenta a autorizatiilor de functionare ale centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale este prevazut in anexa nr. 5. rn(5) In cazul pierderii, sustragerii sau deteriorarii autorizatiei de functionare, centrul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizatiei in conditiile prevazute de instructiunile emise de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. rnArt. 18. – Centrul nemultumit de solutionarea cererii de autorizare se poate adresa instantei judecatoresti competente, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. rnArt. 19. – Datele privind centrele autorizate se inscriu in Registrul national al centrelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, al carui model este prevazut in anexa nr. 6. rnArt. 20. – Centrele autorizate au urmatoarele obligatii: rna) sa presteze servicii de evaluare, respectand criteriile de evaluare; rnb) sa trateze candidatii la evaluare fara discriminare pe criterii de sex, varsta, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa; rnc) sa adapteze metodele de evaluare la nevoile persoanelor cu nevoi speciale; rnd) sa asigure confidentialitatea datelor privind evaluarile efectuate; rne) sa permita accesul candidatilor la propriile date; rnf) sa puna la dispozitie persoanelor imputernicite sa exercite controlul sau monitorizarea toate informatiile si documentele solicitate referitoare la activitatea de evaluare. rnrnCAPITOLUL IIIrn Monitorizarea si innoirea autorizarii rnrnArt. 21. – In sensul prezentei proceduri, monitorizarea reprezinta urmarirea sistematica a activitatii centrelor autorizate. rnArt. 22. – (1) Centrele transmit trimestrial Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor rapoarte care contin informatii cu privire la ocupatiile/calificarile pentru care s-au facut evaluari, numarul de evaluari efectuate, numarul de certificate eliberate, contestatiile si modul de rezolvare a acestora. rn(2) Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, prin specialistii proprii, controleaza prin sondaj activitatea centrelor autorizate. rnArt. 23. – (1) In cazul in care in urma controlului unui centru se constata ca unul sau mai multe criterii de evaluare nu sunt respectate, acesta este atentionat in scris printr-o nota semnata de presedintele Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor ca nu indeplineste unul sau mai multe dintre criteriile de evaluare si i se acorda o perioada de 60 de zile pentru a lua masuri in vederea indeplinirii criteriilor de evaluare. rn(2) In acest interval, dupa remedierea neregularitatilor constatate, centrul solicita Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor o noua evaluare a activitatii sale. rn(3) Daca in termen de 60 de zile centrul nu face dovada ca indeplineste toate criteriile de evaluare, Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor decide retragerea autorizatiei de functionare. rnArt. 24. – Pentru acordarea unei noi autorizatii de functionare se aplica aceeasi procedura de autorizare. rnrnCAPITOLUL IVrn Evaluarea si certificarea competentelor profesionalernobtinute pe alte cai decat cele formale rnrnArt. 25. – Persoanele care doresc sa fie evaluate in vederea recunoasterii competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, pe baza unui standard ocupational/standard de pregatire profesionala, se adreseaza unui centru autorizat pentru ocupatia/calificarea respectiva. rnArt. 26. – Evaluarea se poate face pentru toate unitatile de competenta din cadrul unui standard ocupational/standard de pregatire profesionala sau doar pentru una ori mai multe unitati de competenta din respectivul standard, in functie de cererea persoanei in cauza. rnArt. 27. – (1) Fiecare candidat depune o cerere in scris la un centru autorizat pentru ocupatia/calificarea pentru care solicita evaluarea si certificarea. rn(2) In vederea evaluarii competentelor profesionale corespunzatoare unei ocupatii/calificari, fiecarui candidat ii este repartizat un evaluator de competente profesionale care raspunde de punerea in aplicare a intregului proces de evaluare. rnArt. 28. – (1) Inainte de intrarea in procesul de evaluare propriu-zis, candidatul analizeaza, asistat de evaluatorul de competente profesionale, propria performanta profesionala in raport cu continutul standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala. rn(2) Evaluatorul de competente profesionale explica si detaliaza, la cerere, continutul si prevederile standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala. rn(3) In functie de rezultatul autoevaluarii, evaluatorul de competente profesionale recomanda candidatului sa intre in procesul de evaluare pentru intregul standard sau pentru o parte a acestuia ori sa nu intre in procesul de evaluare. rn(4) Decizia de a intra in procesul de evaluare apartine candidatului, care anexeaza la cererea depusa unitatile de competenta pentru care doreste sa fie evaluat, din lista unitatilor de competenta ale standardului pus la dispozitia sa de catre evaluatorul de competente profesionale. rnArt. 29. – (1) Evaluatorul de competente profesionale prezinta candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate si stabileste programul de desfasurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul. rn(2) Programul de desfasurare a evaluarii este aprobat de conducerea centrului. rnArt. 30. – (1) Fiecare centru stabileste modalitatea concreta de evaluare, astfel incat metodele aplicate sa conduca cu consecventa la demonstrarea competentei in ansamblul ei. rn(2) Este obligatoriu ca testul scris si o metoda de demonstrare practica a competentei sa faca parte din orice combinatie a metodelor aleasa de centrul/evaluatorul de competente profesionale. rn(3) Durata procesului de evaluare se stabileste de fiecare centru in functie de specificul si de complexitatea ocupatiei/calificarii, fara a depasi 30 de zile. rnArt. 31. – Dovezile de competenta produse de candidat pe parcursul evaluarii sunt analizate si judecate de evaluatorul de competente profesionale in raport cu cerintele standardului ocupational/standardului de pregatire profesionala. Decizia privind competenta candidatului se stabileste pentru fiecare unitate de competenta pentru care a fost evaluat candidatul. rnArt. 32. – (1) Daca in urma evaluarii candidatul nu este multumit de decizia „inca nu competent”, raportata la anumite unitati de competenta, are dreptul de a face contestatie, pe care o depune la centrul de evaluare in termen de 5 zile de la data comunicarii deciziei. rn(2) Centrul desemneaza un alt evaluator de competente profesionale care organizeaza un nou proces de evaluare pentru unitatile de competenta care fac obiectul contestatiei. rnArt. 33. – Persoanele declarate competente in urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale pentru unitatile de competente in care au fost declarate competente. rnrnCAPITOLUL Vrn Eliberarea, gestionarea si arhivarea certificatelorrnde competente profesionale rnrnArt. 34. – (1) In temeiul art. 4 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, republicata, acesta tipareste si gestioneaza certificatele de competente profesionale. rn(2) Certificatele de competente profesionale au recunoastere nationala si regimul actelor de studii. rn(3) Modelul certificatului de competente profesionale este prevazut in anexa nr. 7. rnArt. 35. – Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor elibereaza centrelor, contra cost, pe baza de proces-verbal de predare-primire, formularele de certificate de competente profesionale solicitate. rnArt. 36. – (1) Evidenta eliberarii certificatelor de competente profesionale de catre centre se tine prin urmatoarele documente: rn1. Registrul general al persoanelor evaluate, conform modelului prezentat