Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a organizat, în data de 12 septembrie 2019, conferinţa de lansare a proiectului cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014 – 2020 – ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viaţă” (ONRC V2.0) – cod SMIS 123634.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea transparenței și a interacțiunii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) cu cetățenii prin dezvoltarea nivelului de complexitate a serviciilor electronice centrate pe evenimente de viaţă ale persoanelor supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului şi de publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI), precum și prin îmbunătățirea eficienței interne a proceselor de lucru, prin optimizarea aplicațiilor software de back-office.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de creşterea utilizării de servicii digitale oferite de către ONRC către cetăţeni şi mediul de afaceri, precum şi de creşterea eficienţei serviciilor livrate de către ONRC.

 • Printre principalele rezultate așteptate se numără:
  un portal public de interacțiune electronică cu solicitanţii organizat pe baza fluxurilor de evenimente de viață și nu pe baza unor formulare tipizate care necesită cunoașterea prealabilă de către clienți a proceselor și fluxurilor de lucru interne ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC); creșterea utilizării portalului de servicii electronice și implicit scăderea timpilor totali necesari pentru obținerea unui serviciu din partea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC);
 • un sistem de autentificare în Portal integrat cu nodul eIDAS național, pentru utilizarea unor credențiale unice de acces în raport cu toate sistemele electronice ale instituțiilor administrației publice;
 • automatizarea procesului de preluare a informațiilor de identificare la ghișeu a solicitanţilor și de digitizare a tuturor documentelor primite în format tipărit, în scopul unificării fluxurilor de procesare a cererilor primite prin portal, respectiv la ghișee sau prin terminalele inteligente;
 • oferirea unei alternative de accesare a serviciilor electronice, de transmitere și, respectiv, de ridicare la/de la ghișeu a documentelor în format tipărit, prin terminale inteligente interactive self-service;
 • aplicații back-office modernizate și integrate cu Portalul de servicii electronice, pentru preluarea automată a datelor introduse de către solicitanți în Portal (inclusiv a datelor din profilele acestora) și utilizarea acestora în fluxul de introducere de date, în scopul reducerii cantității de date introduse manual în back-office;
 • automatizarea schimbului de date cu autorităţile şi instituțiile publice.

Beneficiile principale obţinute ca urmare a implementării proiectului ”Sistem Electronic Integrat al ONRC consolidat şi interoperabil destinat serviciilor de e-Guvernare centrate pe evenimente de viaţă” (ONRC V2.0) sunt:

 • Procese on-line complete pentru înregistrarea evenimentelor de viaţă gestionate de ONRC, inclusiv plata on-line;
 • Portal securizat şi aplicaţii mobile pentru terminale portabile inteligente prin intermediul cărora vor fi puse la dispoziţie, în condiţiile legii, serviciile electronice specifice asociate evenimentelor de viaţă gestionate de ONRC, disponibile 24/24 ore, 7/7 zile;
 • Integrarea, la nivelul portalului, a unei zone de tip tablou de bord care va furniza informaţii în timp real despre serviciile furnizate, respectiv despre stadiul soluţionării cererii;
 • Eliminarea solicitării documentelor/informaţiilor existente deja în sistemele informatice ale administraţiei publice centrale sau locale prin punerea la dispoziţie a acestora, la solicitarea ONRC, pe orice cale disponibilă;
 • Livrarea documentelor în format electronic, sub semnătură electronică calificată, de la solicitant la ONRC, de la ONRC către solicitanţi şi/sau către terţi etc.;
 • Reducerea la minimum necesar a numărului de documente prezentate pe suport de hârtie;
 • Scăderea timpului de soluţionare a cererilor depuse şi furnizarea unei proceduri complet on-line de transmitere şi de soluţionare, cu posibilitate de urmărire transparentă a traseului cererii pe fiecare pas din fluxul documentului;
 • Reducerea cheltuielilor pentru multiplicare/legalizare documente şi a deplasărilor la multiple instituţii prin asigurarea interoperabilităţii cu administraţia publică, respectiv prin schimburi de documente/informaţii în format electronic;
 • Eliminarea timpului petrecut la ghişeu şi, respectiv, micşorarea semnificativă a acestuia în situaţiile în care este absolut necesară prezenţa solicitantului;
 • Accesul on-line la cele mai recente informaţii publice privind reglementări, proceduri, decizii, tarife şi formulare pentru toate solicitările, cu garantarea autenticităţii şi integrităţii informaţiilor astfel furnizate.