garanteaza in intregime obligatiile cooperativelor de credit afiliate, in conformitate cu reglementarile emise de aceasta. Pentru aceasta casa centrala va constitui rezerva mutuala de garantare pe baza cotizatiilor cooperativelor de credit afiliate, in conformitate cu reglementarile emise de casa centrala in acest scop, si a unei cote de maximum 5% din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit al casei centrale.” 2. Alineatul 1 al articolului 8 va avea urmatorul cuprins: „Art. 8. – Poate fi membru cooperator orice persoana fizica care are capacitate deplina de exercitiu, are domiciliul/resedinta in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, dupa caz, actul constitutiv al acesteia si a subscris si a varsat cel putin numarul de parti sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru.” 3. Alineatul 2 al articolului 9 va avea urmatorul cuprins: „Cererea de inscriere va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: numele si prenumele solicitantului, codul numeric personal, domiciliul si, dupa caz, resedinta, numarul si valoarea partilor sociale pe care intentioneaza sa le subscrie si data semnarii cererii. De asemenea, cererea de inscriere va include si declaratia de acceptare a prevederilor actului constitutiv.” 4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins: „Art. 13. – Calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit inceteaza prin retragere, prin schimbarea domiciliului/resedintei in afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, prin excludere sau ca urmare a decesului. De asemenea, calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit poate inceta si ca urmare a divizarii, fuziunii sau lichidarii cooperativei de credit.” 5. Alineatul 2 al articolului 15 va avea urmatorul cuprins: „Conditiile si procedurile de stingere a obligatiilor patrimoniale dintre cooperativa de credit si membrul cooperator, respectiv succesorii legali ai acestuia, pentru cazurile de incetare a calitatii de membru cooperator ca urmare a schimbarii domiciliului/resedintei in afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, a excluderii sau ca urmare a decesului se vor stabili prin actul constitutiv-cadru.” 6. Alineatul 1 al articolului 171 va avea urmatorul cuprins: „Art. 171. – In scopul intrajutorarii fiecare membru cooperator care solicita un imprumut va constitui un fond social al carui cuantum va fi stabilit prin actul constitutiv.” 7. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins: „Art. 18. – Cooperativele de credit repartizeaza anual 20% din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net. Pentru calculul repartizarilor la fondul de rezerva se va avea in vedere nivelul capitalului social existent la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. Cooperativele de credit repartizeaza anual din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, in limita a 2% din soldul creditelor acordate. Prevederile alin. 1 si 2 sunt aplicabile pana la incheierea exercitiului financiar al anului 2004 inclusiv. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2005, cooperativele de credit constituie fondul de rezerva potrivit dispozitiilor legislatiei privind societatile comerciale si, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net. La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se vor avea in vedere si sumele reprezentand rezerva generala pentru riscul de credit, constituita potrivit alin. 2, existenta in sold. Fondul de rezerva si rezerva generala pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 si 2, nu vor fi diminuate in functie de limitele si cotele prevazute la alin. 4 si vor fi utilizate potrivit destinatiilor prevazute de reglementarile legale. Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileste prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei. Cooperativele de credit repartizeaza anual 25% din profitul contabil determinat dupa deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de intrajutorare, destinata crearii conditiilor necesare in vederea deducerii costurilor operatiunilor bancare desfasurate cu membrii cooperatori.” 8. La articolul 21, literele a), c), d) si j) vor avea urmatorul cuprins: „a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum si de la persoane fizice si juridice care domiciliaza/au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit; ……………………………………………………………………………….. c) acordarea de credite microintreprinderilor, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii libere reglementate, care au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit; d) derularea de credite, in numele si in contul statului, din surse puse la dispozitie pentru membrii cooperatori, precum si pentru microintreprinderi, organizatii obstesti si de cult, asociatii familiale, persoane fizice cu profesii libere reglementate, care au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit; ………………………………………………………………………………..j) consultanta privind activitatile desfasurate de organizatiile cooperatiste de credit, acordata membrilor cooperatori, precum si persoanelor fizice, microintreprinderilor, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale si persoanelor fizice cu profesii libere reglementate, care domiciliaza/au sediul social si isi desfasoara activitatea in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit;” 9. La articolul 25, literele a) si h) vor avea urmatorul cuprins: „a) numele si prenumele, locul si data nasterii, cetatenia, domiciliul si, dupa caz, resedinta membrilor cooperatori fondatori; ……………………………………………………………………………….. h) numele si prenumele, locul si data nasterii, cetatenia, domiciliul si, dupa caz, resedinta administratorilor, conducatorilor si cenzorilor desemnati;” 10. La articolul 29, prima liniuta va avea urmatorul cuprins: „- un registru al membrilor cooperatori, care sa cuprinda numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul si, dupa caz, resedinta acestora, numarul si valoarea partilor sociale detinute;” 11. Alineatul 1 al articolului 35 va avea urmatorul cuprins: „Art. 35. – In adunarea generala membrii cooperatori pot fi reprezentati prin delegati care vor fi desemnati numai din randul membrilor cooperatori care nu detin calitatea de membru al consiliului de administratie, in baza unei delegatii in forma autentica sau certificate de secretarul unitatii administrativ-teritoriale in care isi au domiciliul/resedinta membrii cooperatori respectivi. Delegatiile vor fi depuse in original la locul si termenul stabilite prin instiintarea de convocare si vor fi mentionate in procesul-verbal.” 12. Alineatul 2 al articolului 47 va avea urmatorul cuprins: „Administratorii sunt revocabili si sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.” 13. Litera g) a alineatului 2 al articolului 59 va avea urmatorul cuprins: r „g) aproba politica de creditare a cooperativei de credit si creditele acordate de aceasta, aflate in competenta sa, cu respectarea reglementarilor emise de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata.” rn 14. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins: rn „Art. 65. – Conducatorii cooperativei de credit trebuie sa aiba, de preferinta, domiciliul/resedinta in raza teritoriala de operare a cooperativei de credit.” rn 15. La articolul 66, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu urmatorul cuprins: rn „In situatia in care conducatorii cooperativei de credit nu au cetatenie romana, cel putin unul dintre acestia trebuie sa ateste cunoasterea limbii romane.” rn 16. Prima teza a alineatului 7 al articolului 69 se abroga. rn 17. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins: rn „Art. 102. – Casele centrale repartizeaza anual 20% din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net. Pentru calculul repartizarilor la fondul de rezerva se va avea in vedere nivelul capitalului social existent la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar. rn Casele centrale repartizeaza anual din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, in limita a 2% din soldul creditelor acordate. rn Prevederile alin. 1 si 2 sunt aplicabile pana la incheierea exercitiului financiar al anului 2004 inclusiv. rn Incepand cu exercitiul financiar al anului 2005, casele centrale ale cooperativelor de credit constituie fondul de rezerva potrivit dispozitiilor legislatiei privind societatile comerciale si, de asemenea, constituie fondul pentru riscuri bancare generale din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei cu avizul Ministerului Finantelor Publice, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net. rn La determinarea nivelului fondului pentru riscuri bancare generale se vor avea in vedere si sumele reprezentand rezerva generala pentru riscul de credit, constituita potrivit alin. 2, existenta in sold. rn Fondul de rezerva si rezerva generala pentru riscul de credit, constituite potrivit alin. 1 si 2, nu vor fi diminuate in functie de limitele si cotele prevazute la alin. 4 si vor fi utilizate potrivit destinatiilor prevazute de reglementarile legale. rn Modul de utilizare a fondului pentru riscuri bancare generale se stabileste prin reglementari ale Bancii Nationale a Romaniei. rn Casele centrale repartizeaza anual o cota din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, care va fi utilizata in scopul garantarii obligatiilor cooperativelor de credit afiliate, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net. Modul de constituire si de utilizare, precum si nivelul rezervei mutuale de garantare vor fi stabilite prin reglementari ale caselor centrale. Casele centrale sunt obligate sa mentina, pe langa rezerva minima obligatorie, un nivel al activelor cu grad mare de lichiditate cel putin egal cu cel al rezervei mutuale de garantare.” rn 18. La articolul 104, litera b) va avea urmatorul cuprins: rn „b) acordarea de credite persoanelor fizice, altele decat membrii cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate, si persoanelor juridice care au domiciliul/resedinta, respectiv au sediul social sau isi desfasoara activitatea printr-o unitate fara personalitate juridica in raza teritoriala de operare a casei centrale;” rn 19. Alineatul 2 al articolului 116 va avea urmatorul cuprins: rn „Administratorii sunt revocabili si sunt numiti pe o perioada de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.” rn 20. Litera h) de la punctul 1 al alineatului 2 al articolului 121 va avea urmatorul cuprins: rn „h) aproba politica de creditare a casei centrale si stabileste prin reglementari proprii modul de aprobare a creditelor acordate de casa centrala;” rn 21. La articolul 121 alineatul 2 punctul 2, dupa litera h) se introduce litera i) cu urmatorul cuprins: rn „i) stabileste prin reglementari proprii cadrul general de aprobare a creditelor acordate de cooperativele de credit afiliate, cu respectarea reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei.” rn 22. Articolul 125 va avea urmatorul cuprins: rn „Art. 125. – Conducatorii casei centrale trebuie sa aiba, pe perioada exercitarii functiei, resedinta in localitatea in care isi are sediul casa centrala.” rn 23. La articolul 126, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu urmatorul cuprins: rn „In situatia in care conducatorii casei centrale nu au cetatenie romana, cel putin unul dintre conducatorii acesteia trebuie sa ateste cunoasterea limbii romane.” rn 24. Prima teza a articolului 128 se abroga. rn 25. Litera c) a alineatului 2 al articolului 189 va avea urmatorul cuprins: rn „c) amenda aplicabila organizatiei cooperatiste de credit sau, dupa caz, auditorului financiar, intre 0,1% si 1% din capitalul social, ori administratorilor, conducatorilor, membrilor biroului executiv sau cenzorilor, intre 1-6 salarii medii brute de incadrare/organizatie ale acestora din luna precedenta, la data constatarii faptei; amenzile incasate se fac venit la bugetul de stat;” rn Art. II. – (1) Organizatiile cooperatiei de credit si organizatiile cooperatiste de credit ale caror cereri de autorizare a functionarii, depuse in temeiul art. 146 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, au fost respinse de Banca Nationala a Romaniei si care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se afla intr-o procedura de atac prevazuta la art. 202 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 pot solicita Bancii Nationale a Romaniei, direct, autorizarea de functionare, in regimul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, cu modificarile aduse prin prezenta lege. rn (2) Organizatiile cooperatiei de credit si organizatiile cooperatiste de credit, prevazute la alin. (1), vor renunta la calea de atac prevazuta la art. 202 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 in vederea solicitarii autorizarii de functionare, potrivit prevederilor prezentei legi. rn (3) In aplicarea prevederilor alin. (1), organizatiile cooperatiei de credit si organizatiile cooperatiste de credit ale caror cereri de autorizare a functionarii, depuse in temeiul art. 146 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, au fost respinse de Banca Nationala a Romaniei si care au hotarat solicitarea autorizarii functionarii in conditiile prezentei legi pot proceda, in baza hotararilor organelor statutare competente, dupa cum urmeaza: rn a) in termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, casele centrale vor proceda la reorganizare prin fuziune, in vederea constituirii unei retele cooperatiste de credit; rn b) in termen de 6 luni de la expirarea termenului prevazut la lit. a), casa centrala rezultata din fuziune, precum si cooperativele de credit afiliate la aceasta vor intreprinde masurile necesare pentru indeplinirea la nivelul fiecarei cooperative de credit din retea, precum si la nivelul retelei cooperatiste in ansamblu a cerintelor stabilite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, precum si a reglementarilor emise in aplicarea acestora, inclusiv prin operatiuni de fuziune a cooperativelor de credit, de majorare a capitalului social al acestora, de evaluare a calitatii activelor si de provizionare a lor in mod corespunzator. Actele constitutive ale cooperativelor de credit rezultate din fuziune se intocmesc cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru al retelei elaborat de casa centrala; rn c) in termen de 3 luni de la expirarea perioadei prevazute la lit. b), organizatiile cooperatiei de credit si organizatiile cooperatiste de credit care au finalizat operatiunile de fuziune, au renuntat la utilizarea cailor de atac prevazute la art. 202 si care indeplinesc cerintele stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 si prin normele emise in aplicarea acesteia vor solicita Bancii Nationale a Romaniei autorizarea functionarii. rn (4) Casa centrala si cooperativele de credit vor face dovada ca atat la nivelul lor, cat si la nivelul retelei cooperatiste de credit sunt indeplinite cerintele privind nivelul indicatorilor de prudenta bancara stabiliti prin norme ale Bancii Nationale a Romaniei pentru organizatiile cooperatiste de credit autorizate sa functioneze. Calculul indicatorilor se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare la data cererii de autorizare, pentru data reprezentand sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii. rn (5) Cererea de autorizare va fi inaintata Bancii Nationale a Romaniei in forma stabilita de aceasta. rn (6) Documentatia care trebuie sa insoteasca cererea si procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei. rn (7) Documentatia va cuprinde cel putin urmatoarele: rn a) actul constitutiv-cadru elaborat de casa centrala care solicita autorizarea functionarii; rn b) actele constitutive ale cooperativelor de credit, actualizate, elaborate in baza actului constitutiv-cadru mentionat la lit. a); rn c) certificatul de inregistrare, insotit de incheierea judecatorului delegat la oficiul registrului comertului, din care sa rezulte ca acesta a dispus inscrierea in registrul comertului a mentiunilor corespunzatoare actelor constitutive mentionate la lit. b); rn d) studiul de fezabilitate al retelei, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor legale, precum si capacitatea retelei de a functiona in scopul pentru care s-a infiintat, cu respectarea cerintelor prudentiale aplicabile, precum si capacitatea casei centrale si a structurii sale organizatorice de a realiza sarcinile si responsabilitatile ce ii revin, decurgand din atributiile conferite de lege pe linia supravegherii, controlului, reglementarii si autorizarii organizatiilor cooperatiste afiliate, precum si in ceea ce priveste transferul de fonduri intraretea; rn e) declaratie privind lichidarea operatiunilor prevazute la art. 2462 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000; rn f) situatiile financiare intocmite pentru sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii; situatiile financiare ale casei centrale si cele ale cooperativelor de credit afiliate vor fi certificate de auditori financiari autorizati de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Situatiile financiare trebuie sa concorde cu datele inscrise in registrele de contabilitate, registre care trebuie tinute in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare; rn g) calculul capitalului agregat si al fondurilor proprii, situatia clasificarii creditelor si plasamentelor si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, calculul indicatorilor de solvabilitate, situatiile privind expunerile mari, situatiile privind imprumuturile acordate persoanelor aflate in relatii speciale, personalului propriu si familiilor acestuia, intocmite potrivit reglementarilor in vigoare, in conditiile provizionarii activelor potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, pentru sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare, atat la nivelul fiecarei entitati din retea, cat si la nivelul retelei, dupa caz; rn h) documentele care sa ateste indeplinirea cerintelor legale de catre conducatori, administratori, auditori financiari; rn i) confirmarea de catre casa centrala a afilierii fiecarei cooperative de credit, a indeplinirii cerintelor legale de catre conducatorii propusi ai cooperativelor de credit, precum si a faptului ca in urma verificarilor efectuate de casa centrala rezulta atat faptul ca actul constitutiv al fiecarei cooperative de credit este intocmit cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 si a actului constitutiv-cadru, cat si faptul ca fiecare organizatie din retea indeplineste cerintele legale referitoare la nivelul capitalului, al fondurilor proprii, precum si la nivelul celorlalti indicatori de prudenta bancara, calculati in conditiile provizionarii activelor potrivit reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei; rn j) documente care sa ateste detinerea cu titlu legal a spatiului reprezentand sediul social, pentru casa centrala si pentru fiecare cooperativa de credit din retea; rn k) proiectul normelor privind transferul de fonduri intra-retea si al normelor privind cerintele ce trebuie indeplinite de catre conducatori, elaborate de casa centrala; rn l) confirmarea privind existenta reglementarilor proprii ale casei centrale si ale cooperativelor de credit afiliate, elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora, aplicabile organizatiilor cooperatiste de credit; rn m) documente care sa justifice provenienta fondurilor utilizate pentru achizitionarea partilor sociale, in cazul membrilor cooperatori care au subscris si varsat parti sociale de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro; sumele utilizate pentru dobandirea partilor sociale trebuie sa provina din surse proprii, iar participatia fiecarui membru cooperator la capitalul unei cooperative de credit nu trebuie sa se situeze la un asemenea nivel incat retragerea membrului cooperator respectiv sa aiba un impact semnificativ asupra situatiei financiare a intregii retele. rn (8) Banca Nationala a Romaniei va examina si va solutiona cererea de autorizare a functionarii in termen de 6 luni de la depunerea cererii, examinarea si aprecierea efectuandu-se in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 si cu normele de aplicare emise de Banca Nationala a Romaniei, aplicabile la data inregistrarii cererii. rn (9) Prevederile art. 143 alin. 2 si ale art. 145 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 se aplica in mod corespunzator. rn (10) Operatiunile de fuziune a caselor centrale si a cooperativelor de credit prevazute la alin. (3) se vor efectua in regimul stabilit de Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, completat cu dispozitiile dreptului comun privind reorganizarea comerciantilor persoane juridice. rn (11) In aplicarea prevederilor prezentului articol, organizatiile cooperatiste de credit constituite pe parcursul procesului de autorizare prevazut la art. 250 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 nu vor putea avea calitatea de cooperativa de credit absorbanta a unei organizatii a cooperatiei de credit. rn (12) Prevederile art. 146 si 258 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 nu sunt aplicabile organizatiilor cooperatiei de credit/organizatiilor cooperatiste de credit care solicita autorizarea in temeiul prezentei legi. rn (13) Prevederile art. 2462 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 se aplica in mod corespunzator. In acest sens, operatiunile bancare, activitatile, investitiile si contractele vor fi lichidate pana la sfarsitul lunii precedente datei depunerii cererii de autorizare. rn (14) Prevederile art. 250 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 se aplica in mod corespunzator, incepand cu data expirarii termenului prevazut la alin. (3) lit. b). In acest sens, casa centrala si cooperativele de credit vor depune cate o declaratie, semnata de reprezentantii legali, din care sa rezulte ca, la data depunerii cererii de autorizare, acestea au toate obligatiile scadente onorate, nu inregistreaza un nivel negativ al activului net si ca indicatorii de solvabilitate se situeaza cel putin la nivelul minim prevazut prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei pentru organizatiile cooperatiste de credit autorizate. rn (15) In cazul nesolicitarii autorizatiei de functionare in termen de 13 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sau al neobtinerii autorizatiei de functionare dupa epuizarea procedurii de autorizare la Banca Nationala a Romaniei si a cailor de atac prevazute la art. 202 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, organizatiile cooperatiei de credit si organizatiile cooperatiste de credit prevazute la alin. (1) se dizolva de drept si intra imediat in lichidare, conform prevederilor Legii nr. 109/1996, cu modificarile ulterioare, si ale dreptului comun referitoare la persoanele juridice cu scop lucrativ, dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicabile. rn Art. III. – (1) Incepand cu exercitiul financiar al anului 2004, cooperativele de credit prevazute la art. 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 vor numi un auditor financiar, care va audita inclusiv situatiile financiare anuale, retratate, intocmite de organizatiile cooperatiste de credit pentru exercitiul financiar al anului 2003, cu termen de depunere 30 noiembrie 2004. rn (2) Mandatul cenzorilor numiti de cooperativele de credit, potrivit art. 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, se va limita de la data numirii auditorului financiar la indeplinirea obligatiei de certificare a situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2003. Mandatul cenzorilor va inceta la data depunerii situatiilor financiare mentionate. rn Art. IV. – (1) Organizatiile cooperatiste de credit vor putea sa isi organizeze un corp propriu de executori, a carui activitate va fi strict legata de punerea in executare a titlurilor executorii apartinand organizatiilor cooperatiste de credit. rn (2) Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei. rn Art. V. – Banca Nationala a Romaniei va emite reglementari in aplicarea prezentei legi, in termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a acesteia. rn Art. VI. – Prevederile din cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cenzorii cooperativelor de credit si la activitatea acestora, se abroga incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. rn Art. VII. – In tot cuprinsul legii sintagma profesii liberale se inlocuieste cu sintagma profesii libere. rn Art. VIII. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 200/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.