Dupa adoptarea Constitutiei Rominiei i 1991, activitatea de legiferare i Rominia, i calitate de unica autoritate legiutoare a tarii, apartine Parlamentului, care adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare. Parlamentul poate delega, printr-o lege speciala de abilitare, competenta sa Guvernului pentru a emite ordonante, mai putin i domenii ce se icadreaza i categoriile de legi organice sau constitutionale. Guvernul emite hotariri pentru organizarea executarii legilor, pe cale de consecinta neputind emite hotariri i domenii ce nu au o reglementare prin lege, ori emite hotariri care, prin continutul lor, modifica sau adauga la lege.
Sanctiuni contraventionale vamale
Regimul vamal i Rominia este reglementat de Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Rominiei, Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al Rominiei, aprobata si modificata prin Legea nr. 102/1994 si HGR nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Rominiei. Codul vamal al Rominiei cuprinde sanctiuni penale si contraventionale pentru cazurile de icalcare a dispozitiilor sale. Daca sanctiunile penale sunt reglementate distinct la art. 175-183 din Codul vamal, pentru raspunderea administrativ-contraventionala dispozitiile art. 184 stabilesc ca „faptele care constituie contraventii la reglementarile vamale, procedura de constatare si de sanctionare a acestora se stabilesc de regulamentul vamal aprobat de Guvern”.
Legea nr. 32/1968 reglementeaza distinct notiunile de fapta care constituie contraventie, sanctiune contraventionala, procedura de constatare a contraventiei si procedura de sanctionare a contraventiei.
in Regulamentul vamal, contraventiile vamale sunt reglementare distinct i cadrul Cap. XV, cuprinzind faptele care constituie contraventie, sanctiunile contraventionale aplicabile, procedura de constatare a contraventiilor si procedura de sanctionare a contraventiilor.
Formularea art. 184 din Legea nr. 141/1997 este incompleta, i sensul ca nu se delega Guvernului competente ca prin Regulamentul vamal sa stabileasca si sanctiunile contraventionale aplicabile faptelor care constituie contraventii la reglementarile vamale.
Disfunctia legislativa conduce la nelegalitatea sanctiunilor contraventionale stabilite i cuprinsul Cap. XV din Regulamentul vamal, astfel sanctiunile aplicate prin procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru faptele ce reprezinta icalcari ale reglementarilor vamale sunt nelegale, fiind lipsite de suportul legal al stabilirii lor.
Situatia poate fi reglementata doar prin modificarea dispozitiilor art. 184 din Codul vamal, i care sa se stabileasca si competenta de stabilire a sanctiunilor de catre Guvern, dispozitiile urmind a fi aplicabile numai faptelor savirsite ulterior modificarii Codului vamal.
Regimul devizelor are o dubla reglementare, pe de o parte, Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare emis de BNR si HGR nr. 151/1996 pentru sanctionarea unor icalcari ale regimului valutar.
Sanctiuni privind nedeclararea valutei
Potrivit art. 1 din HG nr. 151/ 1996 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei nedeclararea la organele vamale a sumelor i valuta pe care le au asupra lor persoanele fizice si reprezentantii persoanelor juridice la intrarea si la iesirea din tara, ce depasesc limitele stabilite de Regulamentul Bancii Nationale a Rominiei privind efectuarea operatiunilor valutare; sumele nedeclarate se confisca.
Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor contraventionale se efectueaza de catre organele vamale.
Asa cum aratam i partea introductiva a acestui articol, Guvernul emite hotariri pentru organizarea executarii legilor.
HG nr. 151/1996 fiind emisa pentru organizarea executarii unui regulament al BNR, contravine dispozitiilor art. 107 (2) din Constitutie, fiind nelegala.
Dupa adoptarea HG nr. 151/ 1996, BNR emite Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, publicat i MO nr. 395/31.12.1997.
in NRV nr. 7 – privind sumele i numerar i valuta si i moneda nationala (leu) care pot fi introduse si scoase i/din Rominia – sunt stabilite sumele i valuta efectiva (numerar) care pot fi introduse i Rominia, sumele i valuta efectiva (numerar) care pot fi scoase din Rominia, introducerea si scoaterea de sume i lei i/din Rominia.
Potrivit prevederilor normelor „sumele i valuta si/sau i lei nedeclarate organelor vamale, pe care le au asupra lor persoanele fizice la intrarea/iesirea i/din Rominia, care depasesc limitele stabilite i normele prezente, constituie contraventie si se sanctioneaza conform dispozitiilor legale i vigoare”.
Regulamentul nr. 3/1997, emis i baza Legilor nr. 34/1991 si 33/1991, stabileste i sarcina BNR obligatia de control a respectarii prevederilor regulamentului de catre rezidenti si nerezidenti (art. 22), iar nerespectarea prevederilor regulamentului atrage dupa sine aplicarea sanctiunilor prevazute de lege (art. 23).
Regulamentul nr. 3/1997 este i vigoare desi, ulterior acestuia au fost adoptate Legea nr. 58/1998, legea bancara, si Legea nr. 101/ 1998 privind statutul BNR.
Sanctiunile contraventionale la care face trimitere Regulamentul nr. 3/1997 sunt prevazute la art. 60 din Legea nr. 101/1998, iar prin art. 62 din aceeasi lege se abroga orice alte dispozitii contrare.
Reprezentind o reglementare speciala ulteroara i domeniul disciplinei valutare, dispozitiile Regulamentului nr. 3/1997 primeaza i raport cu prevederile HG nr. 151/1996, iar prin Legea nr. 101/1998 sunt abrogate toate dispozitiile contrare reglementarilor i vigoare emise de BNR, implicit si sanctiunile contraventionale stabilite de HG nr. 151/1996.
Coroborind prevederile Regulamentului nr. 3/1997 cu dispozitiile Legii nr. 101/1998, pentru icalcarea disciplinei valutare, din gama de sanctiuni prevazute de art. 60 din Legea nr. 101/1998 poate fi aplicata doar amenda de la 1.000.000 la 10.000.000 lei, care se face venit la bugetul de stat.
Contraventia poate fi constatata doar de organele de control ale BNR, sanctiunea contraventionala se aplica de catre conducerea executiva a BNR, contestatia poate fi formulata i termen de de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii si se solutioneaza de catre Consiliul de Administratie al BNR i maximum 30 de zile de la primirea acesteia, iar i termen de 15 zile de la comunicare, decizia Consiliului de Administratie al BNR poate fi contestata la Curtea Suprema de Justitie.
Iata cum printr-o necorelare a activitatii Parlamentului si BNR sunt facute inaplicabile dispozitiile controlului asupra sumelor i numerar, i valuta si i moneda nationala (leu), care pot fi introduse/ scoase i/din Rominia; practic BNR nu poate controla activitatile din frontiera, organele vamale nu au dreptul sa constate si sa aplice sanctiunile care sunt de competenta exclusiva a BNR, singura masura legala posibila fiind retinerea si consemnarea sumelor ce depasesc plafoanele legale stabilite, sume ce urmeaza a fi ridicate ulterior de catre posesorii lor la intrarea/iesirea i/din Rominia.
Nu este posibila modificarea Regulamentului nr. 3/1997, i sensul stabilirii de sanctiuni specifice pentru nerespectarea NRV nr. 7, pentru ca i acest caz ele ar fi stabilite de un organ necompetent, fiind nelegale.

Nota: Articolul face parte din lucrarea i curs de pregatire „Raspunderea
administrarii contraventionale”, autor Doru Bajan. Titlul articolului apartine redactiei.