j) urmarirea modului de subventionare a transportului si a categoriilor de calatori care pot beneficia de aceste subventii sau de gratuitati; k) urmarirea modului cum sunt tinute evidentele contabile ale operatorilor de transport care beneficiaza de subventii; l) controlul operatorilor de transport privind continuitatea in respectarea criteriilor pe baza carora s-a realizat autorizarea acestora, precum si respectarea contractelor de concesiune si a caietelor de sarcini; m) intocmirea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local si a infrastructurii aferente; n) intocmirea regulamentului de desfasurare a transportului public local de calatori, pentru fiecare tip de transport: auto, tramvaie, troleibuze; o) tinerea evidentei in Registrul special a mijloacelor de transport si a inspectiilor tehnice periodice valabile; p) analizarea permanenta a modului de indeplinire a indicatorilor de performanta de catre operatorii de transport. Autorizarea operatorilor pentru prestarea serviciului regulat de transport public local de calatori sau a serviciului regulat de transport public special de calatori este de competenta comisiilor judetene a caror componenta se stabileste prin ordin al prefectului. 21.04. Termenul de incepere a procedurii de concesionare a transportului public local de calatori, aprobat prin hotarare a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, va fi stabilit dupa obtinerea autorizatiei de catre operatori, in conditiile normelor-cadru de aplicare a art. 21 alin. (2) din ordonanta. Pana la momentul concesionarii transportului public local de calatori, consiliul local sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate prelungi contractul de prestatie a unor agenti economici care executau deja transportul local la data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 86/2001. 21.05. Comisia judeteana va acorda, de regula, autorizarea pentru 5 ani tuturor operatorilor solicitanti. Pentru cazuri justificate autorizarea poate fi acordata unui operator pentru o perioada mai mica de 5 ani, fara a constitui prin aceasta masura un act discriminatoriu. In cazul in care operatorul nu este multumit cu decizia comisiei judetene de autorizare, poate inainta contestatie potrivit prevederilor legale. Ordonanta: Art. 22. – (1) Autorizarea se face de o comisie de autorizare, organizata la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti, compusa din: a) un reprezentant al prefectului; b) un reprezentant al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti; c) cate un reprezentant al serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului de Interne si Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. (2) Componenta nominala a comisiei de autorizare va fi stabilita prin ordin al prefectului. (3) Regulamentul de functionare a comisiei de autorizare, precum si criteriile pentru eliberarea autorizatiei vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante. Norme-cadru: 22.01. Constituirea si functionarea comisiilor judetene de autorizare si stabilirea criteriilor privind autorizarea operatorilor de transport se realizeaza conform prevederilor regulamentului de functionare a comisiei judetene de autorizare.Ordonanta: SECtIUNEA a 3-a Drepturile si obligatiile autoritatilor administratiei publice localeArt. 23. – (1) Autoritatile administratiei publice locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au competenta exclusiva cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea si monitorizarea transportului public local de calatori. (2) Consiliile locale sau, dupa caz, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot adopta hotarari cu privire la: a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii rutiere, precum si a programelor de infiintare sau dezvoltare a unor sisteme de transport public local de calatori, in conditiile legii; b) coordonarea proiectarii si a executarii lucrarilor de investitii in infrastructura intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului; c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea si extinderea dotarilor publice aferente transportului public local de calatori, aflate in proprietatea sau in administrarea autoritatilor respective; d) asocierea intercomunala, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de calatori; e) concesionarea transportului public local de calatori, precum si concesionarea infrastructurii aferente acestuia, apartinand patrimoniului public; f) acordarea de facilitati operatorilor de transport pentru incurajarea dezvoltarii transportului public local de calatori; g) contractarea sau garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta transportului public local de calatori, apartinand patrimoniului unitatilor administrativ-teritoriale. Contractarea de lucrari noi, extinderi, dezvoltari de capacitati, reabilitari si modernizari se face prin licitatie publica, organizata potrivit legii; h) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor de functionare a operatorilor de transport care desfasoara activitati de transport public local de calatori, pe baza normelor-cadru aprobate de Ministerul Administratiei Publice; i) stabilirea, aprobarea si modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori, cu respectarea reglementarilor in vigoare; j) stabilirea subventiei care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de calatori si sumele efectiv incasate ca urmare a vanzarii biletelor si a abonamentelor; k) asigurarea resurselor bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de calatori, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale. Norme-cadru: 23.01. Consiliile judetene impreuna cu consiliile locale si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu consiliile sectoarelor vor stabili un program unitar de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii rutiere intr-o abordare multimodala a retelelor cailor de comunicatie judetene si locale, precum si a modurilor de transport public de calatori existente sau in perspectiva. Consiliile judetene vor incuraja si vor facilita asocierea intercomunala in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare, rutiere, feroviare sau de aviatie, dupa caz, care sa asigure dezvoltarea unitara a transportului public de calatori judetean si interjudetean, in deplina concordanta cu dezvoltarea transportului public local de calatori. 23.02. Consiliile judetene impreuna cu consiliile locale vor stabili o politica unitara de incurajare a operatorilor de transport public de calatori si in mod special a operatorilor de transport public local, prin crearea unui sistem de facilitati, in conditiile legii, si acordarea acestora atat pentru dezvoltare si modernizare, cat si pentru protectia sociala a unor categorii defavorizate de calatori. 23.03. In conditiile in care sub autoritatea consiliilor judetene exista societati comerciale sau regii autonome de transport public de calatori, care executa transport local, activitatea respectiva se va desfasura in conformitate cu prevederile ordonantei si ale prezentelor norme-cadru. Mijloacele de transport de calatori ale acestor unitati si infrastructura aferenta pot fi concesionate/inchiriate, operatiuni realizate concomitent cu procedura de concesionare a transportului public local de calatori de catre autoritatea administratiei publice locale.rn 23.04. Pentru incurajarea dezvoltarii transportului public local de calatori, operatorilor li se pot acorda si alte facilitati, in conditiile legii, respectiv:rn a) subventii privind sustinerea partiala sau totala a costurilor transporturilor;rn b) reducerea redeventei de concesiune sau a chiriei, dupa caz;rn c) scutiri de taxe si impozite locale;rn d) acces gratuit la infrastructuri si utilitati tinand de gospodaria comunala;rn e) acces preferential la facilitati.rn 23.05. Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, vor stabili tarifele pentru legitimatiile de calatorie si conditiile in care costul transportului va fi subventionat, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata.rn In situatia in care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, nu vor subventiona transportul local, tarifele vor fi stabilite cu consultarea operatorilor de transport, in vederea asigurarii desfasurarii acestui serviciu public in conditii de abordare unitara a tarifelor pentru calatori si de eficienta pentru operatori.rnrn Ordonanta:rn Art. 24. – (1) Contractele de concesiune a transportului public local de calatori, precum contractele de concesiune a infrastructurii aferente vor cuprinde, dupa caz, clauze privitoare la:rn a) cantitatea si calitatea serviciului prestat si la indicatorii de performanta;rn b) trasee;rn c) orarul de functionare, pe zile si ore, si ritmicitatea serviciului;rn d) tarifele practicate si modul de incasare a subventiei, daca este cazul;rn e) modul de indexare a tarifelor;rn f) raspunderea contractuala;rn g) politica de mentinere si recalificare a fortei de munca, precum si protectia acesteia, pe durata valabilitatii contractului respectiv;rn h) forta majora;rn i) durata contractului;rn j) rezilierea contractului;rn k) conditiile in care programele de circulatie pot fi modificate.rn (2) Durata contractului de concesiune a transportului public local de calatori se stabileste de catre autoritatea administratiei publice locale si nu poate fi mai mica de 5 ani.rn (3) Operatorul de transport, titularul contractului de concesiune expirat, are drept de preemtiune daca participa la o noua licitatie privind concesionarea transportului public local de calatori.rn (4) Pierderea valabilitatii licentei de transport sau a autorizatiei operatorului de transport are drept consecinta anularea contractului de concesiune.rnrn Norme-cadru:rn 24.01. La incheierea contractului de concesiune se va tine cont de prevederile Regulamentului-cadru privind concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori (anexa nr. 3 la hotarare).rn 24.02. Daca termenul de aplicabilitate a contractului de concesiune depaseste termenul de valabilitate a autorizatiei de executie a transportului local, aceasta se va reinnoi inainte de expirarea valabilitatii, conditie in care termenul de aplicabilitate a contractului nu va fi influentat.rn 24.03. In cazul rezilierii contractului de concesiune din initiativa concedentului, acesta va aplica procedura prevazuta la art. 6 din Regulamentul de functionare a comisiei judetene de autorizare a operatorilor de transport public local de calatori (anexa nr. 2 la hotarare).rnrn Ordonanta:rn Art. 25. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorii de transport public local de calatori, urmatoarele drepturi:rn a) sa invite pentru audieri operatorul de transport public local de calatori, in vederea semnalarii unor deficiente aparute in executarea contractului de concesiune;rn b) sa aprobe ajustarile de tarif propuse de catre operatorul de transport public local de calatori;rn c) sa sanctioneze operatorul de transport public local de calatori, in cazul in care acesta nu opereaza la parametrii de eficienta la care s-a obligat prin contractul de concesiune.rn (2) In cazul unor abateri deosebite autoritatile administratiei publice locale pot rezilia contractul de concesiune a transportului public local de calatori si vor solicita comisiei de autorizare retragerea autorizatiei operatorului cu care au contract de concesiune a transportului public local de calatori.rnrn Norme-cadru:rn 25.01. In invitatia pentru audieri serviciul de specialitate din cadrul consiliului local va consemna motivul invitatiei si termenul limita la care operatorul este obligat sa dea curs invitatiei.rn In cazul in care operatorul solicita aprobarea privind ajustarea tarifelor aplicate, serviciul de specialitate din cadrul consiliului local poate acorda aprobarea respectiva doar in conformitate cu reglementarile consiliului local sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.rn Regulamentul serviciului de transport public local de calatori, intocmit de consiliul local sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, va contine si sanctiunile aplicate operatorilor in cazul nerespectarii de catre acestia a prevederilor caietului de sarcini, contractului de concesiune si ale prezentelor norme-cadru.rn 25.02. In cazul incalcarii grave a prevederilor caietului de sarcini, primarul localitatii inainteaza comisiei de autorizare cererea de retragere a autorizatiei operatorului de transport, in urma careia, daca decizia retragerii ramane definitiva, serviciul de specialitate din cadrul consiliului local poate propune primarului rezilierea unilaterala a contractului de concesiune.rn In cazul in care comisia de autorizare nu decide retragerea autorizatiei, contractul de concesiune nu poate fi reziliat unilateral de catre concedent.rnrn Ordonanta:rn Art. 26. – In exercitarea competentelor si a responsabilitatilor ce le revin autoritatile administratiei publice locale vor urmari:rn a) desfasurarea transportului public local de calatori pe criterii de competitivitate si concurentialitate;rn b) promovarea reabilitarii infrastructurii aferente transportului public local de calatori;rn c) monitorizarea si controlul periodic al activitatilor de prestare a transportului public local de calatori si luarea de masuri, in cazul in care operatorul de transport nu asigura performanta pentru care s-a obligat;rn d) analiza anuala a indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de concesiune;rn e) adoptarea normelor locale si negocierea contractelor de concesiune a transportului public local de calatori, precum si a contractelor de concesiune a infrastructurii aferente acestuia;rn f) informarea si consultarea periodica a calatorilor asupra politicilor de dezvoltare din domeniul transportului public local de calatori.rnrn Norme-cadru:rn 26.01. Prevederile art. 26 din ordonanta vor constitui principalele atributii ale serviciului de specialitate din cadrul consiliului local, acestea putand fi completate cu alte prevederi prin hotarari ale consiliului local, ale consiliului judetean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.rnrn Ordonanta:rn Art. 27. – Autoritatile administratiei publice locale au, fata de operatorii de transport public local de calatori, urmatoarele obligatii:rn a) asigurarea unui tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti operatorii de transport public local de calatori din cadrul comunitatii respective si a unui mediu de afaceri concurential transparent, prin normele locale adoptate in exercitarea prerogativelor stabilite de prezenta ordonanta;rn b) pastrarea confidentialitatii informatiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de calatori;rn c) achitarea subventiilor convenite prin contractul de concesiune.rnrn Norme-cadru:rn 27.01. Prevederile art. 27 din ordonanta se aplica tuturor operatorilor prestatori de servicii de transport public de calatori – local, judetean sau interjudetean -, indiferent de modul de organizare a acestora si/sau de forma de proprietate.rnrn Ordonanta:rn Art. 28. – Mijloacele de transport, precum si alte bunuri care formeaza patrimoniul public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale si care sunt utilizate pentru efectuarea transportului public local de calatori si care constituie infrastructura aferenta acestuia pot fi concesionate sau inchiriate, pe perioada concesionarii transportului public local de calatori, operatorului cu care s-a incheiat contractul. Operatorul va achita o redeventa sau chirie, dupa caz, care va fi stabilita prin licitatie o data cu acordarea concesiunii sau inchirierii.rnrn Norme-cadru:rn 28.01. Concesionarea sau inchirierea mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente, definita la art. 12 alin. (4) din ordonanta, se realizeaza in cazurile si in conditiile aprobate prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, de catre serviciul de specialitate al consiliului local sau serviciul de specialitate al consiliului judetean, in cadrul aceleiasi licitatii pentru concesionarea serviciului de transport public local de calatori, pe baza unui caiet de sarcini comun.rn 28.02. Concesionarea sau inchirierea mijloacelor de transport si a infrastructurii aferente transportului public local de calatori, proprietate publica si/sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, asigura operatorului de transport dreptul de preemtiune in obtinerea contractului de concesionare a serviciului de transport public local de calatori posibil de prestat cu mijloacele de transport detinute, in cadrul aceleiasi licitatii.rnrn Ordonanta:rnrn CAPITOLUL IVrn Sanctiunirn Art. 29. – Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.rnrn Norme-cadru:rn (Fara norma de aplicare)rnrn Ordonanta:rn Art. 30. – (1) Constituie contraventie, daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat sa constituie infractiune, potrivit Codului penal, si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:rn a) prestarea uneia dintre activitatile reglementate de prezenta ordonanta fara existenta autorizarii legale si/sau fara contract de concesiune, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;rn b) incredintarea unui contract de concesiune fara licitatie publica ori unui operator de transport neautorizat, cu amenda de la 60.000.000 lei la 120.000.000 lei.rn (2) Consiliile locale si judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili, printr-o hotarare adoptata in conditiile legii, faptele care constituie contraventii in domeniul transportului public local de calatori, altele decat cele prevazute la alin. (1) sau in alte reglementari in vigoare.rnrn Norme-cadru:rn 30.01. Consiliile locale, judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili, prin hotarari proprii, contraventiile la normele de transport public local de calatori, printre care se pot enunta si urmatoarele incalcari ale acestora de catre operatorii de transport:rn a) nerespectarea traseelor si programelor de circulatie, in transportul public local de calatori regulat, de catre operatorii respectivi;rn b) utilizarea altor mijloace auto de transport de calatori decat cele stabilite prin contractul de concesiune si caietul de sarcini;rn c) utilizarea altor tipuri de legitimatii de calatorie decat a celor stabilite prin contractul de concesiune;rn d) nerespectarea conditiilor tarifare stabilite;rn e) neoprirea in statiile prevazute sau nerespectarea programului de circulatie;rn f) nerespectarea prevederilor privind desfasurarea transportului in conditii de siguranta, confort si regularitate;rn g) nerespectarea conditiilor de salubrizare a mijloacelor de transport si a protejarii mediului;rn h) nerespectarea prevederilor caietului de sarcini si a contractului de concesionare/inchiriere.rnrn Ordonanta:rnrn CAPITOLUL Vrn Dispozitii tranzitorii si finalernArt. 31. – (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante autoritatile administratiei publice locale din localitatile in care se impune functionarea transportului public local de calatori, precum si cele din localitatile in care acesta functioneaza, in conformitate cu reglementarile anterioare, vor initia procedurile de concesionare a acestor servicii operatorilor de transport.rn (2) In vederea incheierii contractelor de concesiune consiliile locale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1) au obligatia de a elabora si de a comunica operatorilor de transport existenti, care efectueaza transportul public local de calatori, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, caietele de sarcini intocmite conform modelului elaborat de Ministerul Administratiei Publice.rn (3) In termen de 90 de zile de la comunicarea caietelor de sarcini operatorii de transport se pot prezenta la licitatie, in conformitate cu regulamentul de licitatie si cu caietele de sarcini.rn (4) In cazul reorganizarii operatorilor de transport care au contracte de concesiune, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pot cere renegocierea contractelor sau pot organiza o licitatie, in scopul desemnarii rnunui nou operator de transport public local de calatori.rnrn Norme-cadru:rn 31.01. Pentru initierea procedurilor de concesionare a serviciilor de transport public local de calatori, autoritatea administratiei publice locale va urmari si respectarea prevederilor Regulamentului-cadru privind concesionarea serviciului regulat de transport public local de calatori, respectiv ale Regulamentului de functionare a comisiei judetene de autorizare a operatorilor de transport public local de calatori.rn 31.02. In interiorul termenului de 90 de zile, dupa autorizarea operatorilor de transport, se vor organiza si se vor derula licitatiile pentru concesionarea transportului public local de calatori, precum si privatizarile, vanzarile, concesionarile si inchirierile preconizate.rn Pentru a fixa data declansarii licitatiilor pentru concesionarea transportului public local de calatori, serviciul de specialitate al consiliului local isi va corela calendarul desfasurarii acestor proceduri cu activitatea comisiei judetene de autorizare a operatorilor de transport public local de calatori, in sensul ca toti operatorii interesati trebuie sa beneficieze de sanse egale cu privire la operatiunea de autorizare, precum si sa poata participa cu oferte la licitatiile respective.rn Dupa incheierea operatiunii de autorizare a operatorilor, in termenele impuse, se poate declansa intr-o localitate concesionarea transportului public local de calatori.rn 31.03. Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate organiza renegocierea contractelor de concesiune sau o noua licitatie, dupa caz, inainte de termenul de expirare a acestora, in urmatoarele cazuri:rn a) contractul de concesiune a fost reziliat din motive imputabile concesionarului;rn b) concesionarul nu isi mai poate realiza obligatiile privind desfasurarea transportului public local de calatori;rn c) cand unul sau mai multi operatori autorizati, membri ai asocierii castigatoare a licitatiei, s-au retras din asociere, iar operatorii ramasi in asociere nu pot prelua sarcinile acestora;rn d) cand operatorul de transport, reprezentantul asocierii, renunta la calitatea respectiva;rn e) cand concesionarul solicita justificat renegocierea.rnrn Ordonanta:rn Art. 32. – In cazul extinderii transportului public local de calatori pe noi trasee, dupa incheierea contractului de concesiune, noile trasee vor fi atribuite prin licitatie publica, operatorul de transport existent beneficiind de dreptul de preemtiune.rnrn Norme-cadru:rn 32.01. In cazul in care exista mai multi operatori beneficiari ai contractelor de concesiune pentru executarea transportului public local de calatori, dreptul de preemtiune se pierde.rn 32.02. In cazul extinderii transportului prin marirea numarului de curse de pe un traseu, acestea se vor acorda detinatorului contractului de concesiune pe acel traseu. In cazul refuzului din partea detinatorului, cursele respective vor fi acordate prin licitatie.rn 32.03. In cazul extinderii transportului public local pe noi trasee care fac parte dintr-o grupa de trasee, acestea se vor acorda detinatorului contractului de concesiune pe acea grupa. In cazul in care detinatorul contractului de concesiune a grupei de trasee refuza sau noile trasee nu fac parte din nici o grupa de trasee, acestea vor fi concesionate prin licitatie.rnrn Ordonanta:rn Art. 33. – Contractele de concesiune a transportului public local de calatori, incheiate intre operatorii de transport si autoritatile administratiei publice locale, isi produc efectele pana in momentul incheierii noilor contracte de concesiune a transportului public local de calatori, in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.rnrn Norme-cadru:rn 33.01. Titularii contractelor pe baza carora se presteaza in prezent serviciul de transport public local de calatori vor beneficia de prelungirea acestora pana la momentul finalizarii procedurilor de incheiere a contractelor de concesiune pentru serviciul de transport respectiv.rn rn
rn
rn ANEXA Nr. 2rn REGULAMENTrn de functionare a comisiei judetene de autorizare a operatorilor de transport public local de calatorirn
rn
rnArt. 1. – Autorizarea operatorilor de transport public local de calatori se face de catre o comisie de autorizare, care se organizeaza la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti.rn Art. 2. – Comisia de autorizare este compusa din:rn a) un reprezentant al prefectului, desemnat de catre acesta, care va fi si presedintele comisiei;rn b) un reprezentant al directiei finantelor publice judetene, desemnat de conducatorul institutiei;rn c) un reprezentant al inspectoratului judetean de politie, desemnat de conducatorul institutiei;rn d) un reprezentant al directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala, desemnat de conducatorul institutiei;rn e) un reprezentant la consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, desemnat de presedintele consiliului.rn Art. 3. – (1) Propunerile pentru desemnarea reprezentantilor autoritatilor prevazute la art. 2 se fac de catre conducatorii autoritatilor publice respective la cererea prefectului, iar comisia de autorizare se constituie prin ordin al acestuia. Reprezentantii desemnati nu vor fi numiti in componenta comisiei de autorizare in caz de incompatibilitate. O persoana va fi considerata incompatibila in conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile ulterioare, si va fi inlocuita din componenta comisiei de autorizare, inclusiv daca este in relatie de rudenie pana la gradul 4 cu unul dintre operatorii autorizati sau se dovedeste ca are interese in activitatea de transport public local de calatori.rn (2) Comisia de autorizare va avea ca organ tehnic de lucru un secretar, nominalizat din structura prefecturii prin acelasi ordin. Secretarul comisiei nu are drept de vot, iar incompatibilitatile sunt aceleasi ca si pentru reprezentantii desemnati.rn Art. 4. – Comisia de autorizare lucreaza legal in prezenta presedintelui si a cel putin doi membri, iar hotararile se iau cu majoritatea voturilor. In caz de paritate a voturilor, votul presedintelui prevaleaza.rn Art. 5. – Comisia de autorizare are urmatoarele atributii:rn a) autorizeaza operatorii de transport public local de calatori si de transport public special local de calatori;rn b) suspenda temporar autorizatia acordata;rn c) retrage autorizatia acordata;rn d) rezolva reclamatiile sau sesizarile in legatura cu incetarea indeplinirii unuia dintre criteriile de autorizare prevazute la art. 9.rn Art. 6. – (1) Suspendarea temporara a autorizatiei se realizeaza pentru cazurile in care nu mai sunt indeplinite criteriile pentru care aceasta a fost acordata si se aplica pentru maximum 3 luni, interval in care operatorul respectiv trebuie sa remedieze deficientele semnalate.rn (2) Suspendarea temporara a autorizatiei nu impune intreruperea activitatii operatorului respectiv si se anuleaza din momentul constatarii remedierii cauzelor care au stat la baza suspendarii.rn (3) Suspendarea temporara se mentioneaza intr-un registru special al comisiei de autorizare.rn Art. 7. – (1) Procedura de retragere a autorizatiei se initiaza in urmatoarele cazuri:rn a) cand, dupa 3 luni de la aplicarea suspendarii temporare, aceasta nu a fost anulata din cauze imputabile operatorului de transport;rn b) cand decizia anularii licentei de transport sau a exemplarului de serviciu al acesteia, detinute de operator, a ramas definitiva;rn c) cand operatorul de transport autorizat nu a obtinut in localitatea respectiva nici un contract de concesiune a serviciului de transport public local de calatori sau, dupa caz, nici un contract de prestare a serviciului de transport public special local de calatori, timp de 2 ani de la momentul autorizarii;rn d) cand operatorul de transport autorizat este declarat in procedura de inchidere operationala sau de faliment.rn (2) In cazurile stipulate la alin. (1) lit. a) si b) comisia de autorizare anunta, dupa caz, intentia de retragere a autorizatiei autoritatii administratiei publice locale respective, care, din acest moment, este obligata sa organizeze, in termen de 30 de zile, o noua licitatie pentru concesionarea serviciului de transport public local de calatori efectuat de operatorul respectiv.rn (3) Autorizatia se retrage in momentul in care noul operator de transport, castigatorul licitatiei, preia efectuarea transportului public local respectiv.rn Art. 8. – Impotriva masurii de suspendare formala sau de retragere a autorizatiei operatorul de transport poate face plangere, potrivit legii contenciosului administrativ, in termen de 15 zile de la comunicarea actului prin care s-a dispus masura.rn Art. 9. – Criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca un operator de transport pentru a primi autorizarea sa efectueze transport public local de calatori sau transport public special local de calatori sunt:rn a) sa posede licenta de transport valabila sau exemplarul de serviciu al unei licente de transport emise sau vizate, dupa caz, de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul respectiv;rn b) sa posede licentele de executie valabile pentru vehiculele detinute legal;rn c) administratorul sau persoana desemnata efectiv si nemijlocit sa conduca activitatea nu trebuie sa aiba cazier judiciar;rn d) sa nu aiba datorii fata de bugetele centrale si locale, acumulate pe o perioada mai mare de 3 luni, in fiecare caz;rn e) sa nu fi avut in ultimii 3 ani licenta de transport suspendata sau anulata;rn f) sa detina licenta de executie pentru vehicul pentru cel putin doua mijloace de transport active, adecvate transportului de persoane pentru traseele pe care le solicita.rn Art. 10. – Indeplinirea criteriilor prevazute la art. 9 de catre operatorul de transport asigura dreptul acestuia de a primi autorizatia, care se elibereaza gratuit de catre comisia de autorizare.rn Art. 11. – Autorizatia este valabila numai pentru localitatea si perioada pentru care este valabila licenta de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia, dupa caz.rn Art. 12. – (1) Autorizatia reprezinta un document prin care comisia de autorizare atesta dreptul operatorului de transport de a presta serviciul de transport public local de calatori sau de transport public special local de calatori.rn (2) Documentul se evidentiaza in registrul comisiei de autorizare si se elibereaza cu durata de valabilitate de 5 ani sau mai putin, in cazuri justificate.rn Art. 13. – Comisia de autorizare verifica anual, gratuit, daca criteriile prevazute la art. 9 mai sunt indeplinite, procedura care se consemneaza in registrul acesteia.rn Art. 14. – Autorizatia se elibereaza solicitantului, daca sunt indeplinite criteriile de acordare, in maximum 30 de zile de la data solicitarii.rn Art. 15. – Pierderea valabilitatii sau anularea licentei de transport ori a exemplarului de serviciu al acesteia atrage pierderea valabilitatii autorizatiei.rn Art. 16. – Suspendarea temporara a licentei de transport sau a exemplarului de serviciu al acesteia atrage suspendarea formala a autorizatiei.rn Art. 17. – Agentia Autoritatii Rutiere Romane va anunta in scris comisia judeteana de autorizare in legatura cu suspendarea sau anularea licentei de transport ori a exemplarului de serviciu al acesteia, detinuta de operatorul de transport, precum si asupra suspendarii sau anularii licentelor de executie pentru vehicule.rn Art. 18. – Orice modificare nominala justificata a componentei comisiei de autorizare este de competenta prefectului.rn CAPITOLUL Irn Organizarea procedurii de concesionarernArt. 1. – Contractul de concesiune a serviciului de transport public local de calatori se incheie intre primarul localitatii si conducatorul operatorului autorizat sau al asociatiei de operatori autorizati, castigator/castigatoare al/a licitatiei privind concesionarea serviciului.rn Art. 2. – Concesionarea transportului public local de calatori se va realiza simultan cu una sau mai multe dintre obiectivele rezultate din hotararile consiliului local, judetean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, respectiv:rn a) concesionarea sau inchirierea mijloacelor de transport local si a infrastructurii aferente aflate in proprietatea publica sau privata a consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;rn b) privatizarea societatilor sau regiilor de transport local cu capital public, aflate sub autoritatea consiliilor locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;rn c) vanzarea unor bunuri apartinand infrastructurii aferente, tinand de domeniul privat al localitatii.rn Art. 3. – Etapele premergatoare procedurii de concesionare a serviciului de transport public local de calatori vor avea urmatoarea succesiune:rn a) publicarea hotararii de concesionare a serviciului de transport public local de calatori si a hotararilor privind obiectivele prevazute la art. 2;rn b) in termen de 15 zile de la data publicarii hotararilor, vor fi colectate preofertele operatorilor de transport interesati;rn c) serviciul de specialitate al consiliului local sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti va intocmi studiul de oportunitate, in functie de preofertele operatorilor de transport interesati, precum si reteaua de trasee si programele de circulatie pe acestea, care vor fi supuse dezbaterii si aprobarii consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;rn d) serviciul de specialitate al consiliului local va intocmi caietul de sarcini sau caietele de sarcini, dupa caz, dupa cum a fost stabilita solutia concesionarii transportului public local de calatori, pe intreaga retea de trasee, pe grupe de trasee sau pe un traseu, in functie de care castigatorii licitatiei pot fi un operator, mai multi operatori, o asociatie de operatori si/sau mai multe asociatii de operatori, dupa caz;rn e) licitatia sau licitatiile privind atat concesionarea serviciului de transport public local de calatori, cat si celelalte obiective prevazute la art. 2 se vor realiza respectandu-se reglementarile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.rn Art. 4. – Concesiunea serviciului de transport public local de calatori se poate realiza integral sau partial, dar in deplina concordanta cu marimea parcului de mijloace de transport pe care le va detine operatorul sau asociatia de operatori dupa castigarea licitatiei.rn Art. 5. – Operatorul sau asociatia de operatori care preia integral sau majoritar serviciul de transport public local de calatori beneficiaza de dreptul de preemtiune la concesionarea sau inchirierea parcului de mijloace de transport si a infrastructurii aferente, in masura in care cu acestea se poate asigura realizarea serviciului respectiv. In acest caz preemtiunea se asigura si pentru celelalte obiective prevazute la art. 2.rn Art. 6. – Operatorii sau asociatiile de operatori care preiau restul serviciului de transport public local de calatori pot avea acces la restul mijloacelor de transport nepreluate de castigatorul licitatiei organizate pentru concesionarea majoritara a serviciului de transport public local de calatori.rn Art. 7. – Operatorii sau asociatiile de operatori prevazute la art. 6 pot utiliza infrastructura aferenta detinuta de operatorul sau de asociatia de operatori castigator/castigatoare al/a licitatiei pentru atribuirea contractului privind concesionarea majoritara a transportului public local de calatori, pe baza de taxa de utilizare platita acestuia/acesteia in limitele stabilite de proprietarul infrastructurii.rn Art. 8. – (1) Pentru prestarea serviciului de transport public local de calatori un operator sau o asociatie de operatori poate obtine contract de concesiune pentru:rn a) intreaga retea de trasee;rn b) o grupa sau mai multe grupe de trasee;rn c) un traseu sau mai multe trasee ale unei grupe ori trasee independente;rn d) o cursa sau mai multe curse de pe acelasi traseu.rn (2) De regula, o grupa de trasee sau cursele de pe un traseu trebuie acordate numai unui singur operator ori unei singure asociatii de operatori.rn Art. 9. – Operatorii de transport asociati vor face dovada asocierii prin act legalizat, conform prevederilor legale, pe baza caruia pot participa la licitatiile respective. Daca asociatia de operatori de transport este castigatoarea licitatiei, contractul de concesiune, celelalte acte intocmite si obligatiile ce decurg vor fi preluate in numele operatorului de transport autorizat din asociatie, desemnat de aceasta prin actul de constituire si care are o pozitie reprezentativa in asociatie.rn Art. 10. – Transportul public local de calatori poate fi prestat pe baza de contract de concesiune de catre societatea sau regia cu capital public din subordinea consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, numai daca aceasta este operator de transport public local de calatori autorizat. Un astfel de operator autorizat nu poate face parte dintr-un grup de operatori asociati acceptat la licitatie.rnrn CAPITOLUL IIrn Desfasurarea procedurii de concesionarernArt. 11. – In situatia in care hotararea consiliului local, judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, prevede concesionarea transportului public local de calatori, precum si realizarea obiectivelor prevazute la art. 2, licitatia se va desfasura pentru toate obiectivele in pachet, acestea interconditionandu-se.rn Art. 12. – (1) Vor face obiectul concesiunii sau inchirierii mijloacelor de transport numai acele mijloace apte de a obtine licenta de executie pe vehicul pentru transport local de calatori, fara cheltuieli semnificative.rn (2) In caietul de sarcini al licitatiei respective va fi consemnata si starea tehnica a fiecarui mijloc de transport a carui exploatare este prevazuta a fi concesionata.rn Art. 13. – (1) Mijloacele de transport respective vor fi concesionate sau inchiriate impreuna cu infrastructura aferenta si cu traseele, grupa de trasee sau intreaga retea de trasee pe care concedentul considera ca mijloacele de transport respective le pot deservi.rn (2) Aceasta licitatie in pachet poate fi castigata de un operator de transport autorizat sau de un grup de operatori de transport autorizati asociati.rn Art. 14. – In cazul in care operatorii de transport care au inaintat ofertele detin si mijloace de transport din categoria microbuze sau minibuze, licitatia pentru concesionarea transportului pe trasee secundare se va tine separat.rn Art. 15. – Concesionarea transportului public local de calatori se va desfasura in urmatoarea succesiune:rn a) licitarea concesiunii pe intreaga retea de trasee sau, dupa caz, pe retele de trasee principale si pe retele de trasee secundare;rn b) in cazul in care pe o retea de trasee nu a fost concesionat transportul in conditiile prevazute la lit. a), aceasta va fi impartita in grupe de trasee pe care transportul va fi oferit pentru concesionare separat;rn c) in cazul in care pe o grupa de trasee transportul nu a fost concesionat in conditiile prevazute la lit. b), aceasta va fi impartita in trasee pe care transportul va fi oferit pentru concesionare separat;rn d) in cazul in care pe un traseu transportul nu a fost concesionat in conditiile prevazute la lit. c), transportul va fi scos la licitatie pe grupe de curse sau pe curse de pe acel traseu.rn Art. 16. – (1) De regula, pentru concesionarea transportului public local de calatori cu autobuze, microbuze sau minibuze va trebui utilizata procedura licitatiei publice deschise cu preselectie.rn (2) Pentru concesionarea transportului public local de calatori cu troleibuze sau tramvaie se va proceda, de regula, la licitatia publica deschisa.rn Art. 17. – (1) In faza preselectiei trebuie ca operatorul de transport sa poata dovedi ca detine parc de mijloace auto necesare pentru realizarea optima a programului de circulatie de pe traseele solicitate, la care trebuie sa detina un plus de 30% mijloace de transport necesare pentru rezerve si imobilizari pe cauze tehnice si accidentale. In aceasta faza se va lua in considerare ca fiind detinut si parcul de mijloace de transport pe care operatorul se obliga sa il concesioneze.rn (2) In procedura de preselectie pot fi impuse si alte criterii selective propuse de consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliul judetean, dupa caz, conform anexei la prezentul regulament-cadru.rn Art. 18. – Caietul de sarcini al licitatiei privind concesionarea transportului public local de calatori trebuie sa mentioneze necesarul de mijloace de transport si capacitatea acestora pentru satisfacerea transportului respectiv.rn
rn
rn ANEXarn la regulamentul-cadrurn CRITERII DE SELECtIErn – model orientativ –rnComisia de preselectie va face evaluarea ofertelor depuse, pe baza criteriilor de selectie prezentate mai jos si in conformitate cu numarul maxim de puncte pentru fiecare criteriu.rnrn 1. Aspecte economice si financiare ale ofertei – 100 de puncte:rn rnt tNumarulrnt Criteriultdernttpunctern1. Structura organizatorica a ofertantului si, daca este cazul, capitalul sau socialt5rn2. Situatia economica si financiara, inclusiv bonitatea financiara a ofertantuluit10rn3. Experienta ofertantului si, daca este cazul, a actionarilor – membrilor grupului – acestuia in organizarea rnfinantarii rnin scopul dezvoltarii si exploatarii concesiunii sau a altor proiecte cu caracter similart10rn4. Nivelurile tarifelor propuse pentru serviciile ce fac obiectul concesionarii, la inceperea exploatarii, si un sistem rnde determinare a nivelului tarifelor, tinandu-se seama de nivelurile maxime si minime considerate adecvate pentru rnimplementarea proiectului, precum si de conditiile de introducere a acestorat5rn5. Redeventat40rn6. Planul de finantare pentru dezvoltarea si exploatarea concesiunii, tinandu-se seama de urmatoarele aspecte, rndar fara a se limita la acestea, din care:t30rn• investitiile din fondurile proprii (capitalul) ofertantului, care pot fi utilizate in scopul demararii proiectului rncat mai repede posibilt5rnt• metoda obtinerii finantarii externe (credite, imprumuturi)t5rnt• capacitatea ofertantului de a asigura finantare fara garanti privind rambursarea unui credit de la bugetul rnconcedentuluit5rnt• plati catre concedent si formule propuse pentru repartizarea profitului generat de concesiunet5rnt• asigurarea financiara (de exemplu: acreditiv, garantie de executie etc.)t5rn t• alte aspecte financiaret5rn 2. Aspecte tehnice ale ofertei – 110 puncte:rnt tNumarulrnt Criteriultdernttpunctern1. Pregatirea organizatorica si tehnica a ofertantului, specifica transportului public, precum si procedurile si rnsolutiile tehnice propuset10rn2. Programe pe care ofertantul se obliga sa le implementeze pentru realizarea serviciului de transport public local rnde calatori, din care:t70rnt• programe de reabilitare, extindere, modernizare a dotarilor existentet20rnt• programe de proiectare, executie de lucrari tehnico-edilitare, in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara rnsi corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor, de amenajare a teritoriului, de urbanism rnsi de mediut15rnt• programe de investitiit25rnt• programe de exploatare eficienta a patrimoniului public si/sau privat afectat serviciuluit10rn3. Programul de organizare, control, supraveghere al serviciului de transport ce urmeaza a fi concesionatt10rn4. Conceptul privind administrarea, exploatarea, conservarea si mentinerea in functiune a mijloacelor de transportt10rn5. Procedura de incasare a tarifelort10rn 3. Aspecte juridice ale ofertei – 30 de puncte:rnt tNumarulrnt Criteriultdernttpunctern1. Conditiile concesiunii, acceptate de catre ofertant si prezentate in caietul de sarcinit10rn2. L