Art. 1. – Se aproba criteriile si cuantumul sprijinului in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” pentru elevii care urmeaza, la cursuri de zi, liceul sau scoala de arte si meserii, program care consta in acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat. Art. 2. – (1) Beneficiari ai Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” sunt elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 1.500.000 lei, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela sau curatela in cazul respectarii conditiei de venit precizate mai sus. (2) Sprijinul financiar prevazut in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” se acorda pe perioada cursurilor scolare, inclusiv pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de bacalaureat sau de diploma si pe perioada practicii in productie. (3) Cuantumul sprijinului financiar se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, inainte de inceperea anului scolar. (4) Pentru anul scolar 2004/2005 cuantumul sprijinului financiar este de 1.800.000 lei lunar. Art. 3. – (1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei in ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu exceptia: alocatiei de stat, alocatiei suplimentare pentru familiile cu multi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor. (2) In sensul prezentei hotarari, termenul familie desemneaza sotul si sotia sau sotul, sotia si copiii lor necasatoriti, care locuiesc si gospodaresc impreuna. (3) Este asimilata termenului familie si situatia persoanei necasatorite care locuieste impreuna cu copiii aflati in intretinerea sa. (4) In sensul definitiei prevazute la alin. (3) se asimileaza termenului familie barbatul si femeia necasatoriti, cu copiii lor si ai fiecaruia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna. Art. 4. – (1) Sprijinul financiar se acorda pe baza de cerere, formulata de elev cu autorizarea reprezentantului legal, inregistrata pana la data de 15 octombrie pentru anul scolar 2004/2005 si pana la data de 1 octombrie incepand cu anul scolar 2005/2006, la unitatea de invatamant la care elevul este inscris. (2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie. Art. 5. – In termen de 5 zile de la afisarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestatii la unitatile de invatamant care vor fi analizate de comisia formata la nivelul inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 3 zile de la data expirarii termenului de contestatie. Art. 6. – (1) La nivelul fiecarui liceu si al fiecarei scoli de arte si meserii se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, desemnata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant. (2) Comisia are urmatoarele atributii: a) afisarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar; b) primirea cererilor de sprijin financiar; c) analizarea si afisarea la loc vizibil a listei cu beneficiari; d) transmiterea catre inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, a listei cu persoanele care indeplinesc criteriile de obtinere a sprijinului financiar; e) transmiterea contestatiilor la inspectoratul scolar. Art. 7. – (1) La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie o comisie, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, stabilita de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. (2) Comisia prevazuta la alin. (1) va analiza contestatiile primite de la unitatile de invatamant, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unitatile de invatamant, in baza carora va solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii fondurile aferente. Art. 8. – La nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii se va constitui o comisie care va urmari aplicarea prevederilor prezentei hotarari, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ale carei componenta si atributii vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Art. 9. – Criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Art. 10. – Beneficiarii Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” nu pot beneficia in acelasi timp si de bursa sociala. Art. 11. – (1) Fondurile pentru finantarea Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii. (2) Acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” se face in ordinea crescatoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu incadrarea in fondurile aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Educatiei si Cercetarii. (3) Sumele reprezentand sprijin financiar acordat in baza Programului national de protectie sociala „Bani de liceu” se repartizeaza inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza listei cu beneficiari transmise de catre inspectoratele scolare. (4) Plata sprijinului financiar se face prin unitatile scolare direct catre elevii beneficiari ai Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”.


Te-ar putea interesa și: