Doresc sa desfasor o activitate comerciala organizata ca persoana fizica autorizata. Ce demersuri trebuie sa fac pentru a obtine o astfel de autorizatie?

Simona Bobes – Bucuresti

Pentru a desfasura activitati economice in mod independent (PFA) sau in cadrul unei asociatii familiale trebuie sa indepliniti cumulativ urmatoarele conditii impuse de lege:


a) sa fi implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent si a persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociatiei familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor asociatiei familiale;


b) starea sanatatii sa va permita desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia;


c) sa aveti calificarea – pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala -, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;


d) sa nu fi fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;


e) sa indepliniti conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.In vederea emiterii autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent sau in cadrul unei asociatii familiale, trebuie sa depuneti la primaria competenta in a emite o astfel de autorizatie urmatoarea documentatie:
a) cerere-tip; in cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei;


b) rezervarea denumirii la Oficiul Registrului Comertului;


c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal in Romania au obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala;


d) copii de pe actele de identitate;


e) in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire – actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;


f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;


g) declaratia-tip pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;


h) copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea.In cazul in care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt prevazute, prin acte normative, cerinte de pregatire profesionala si/sau de atestare specifice, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna dovada indeplinirii cerintelor respective.
In cazul in care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita calificare, nu trebuie sa faceti dovada pregatirii sau experientei profesionale.
Calificarea, ce este ceruta ca o conditie obligatorie de lege, poate fi dovedita cu urmatoarele documente, dupa caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de
invatamant preuniversitar sau universitar;


b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;


c) certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare;


d) cartea de mestesugar, obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;


e) carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minimum doi ani in activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea;


f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale;


g) autorizatia eliberata in conditiile Decretului-lege nr. 54/1990 sau ale Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, cu modificarile ulterioare;


h) alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
In situatia in care ati dobandit calificarea in strainatate, trebuie sa depuneti pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz:
a) atestatul de recunoastere si/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.


b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in conditiile stabilite prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European.Autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumita in continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere:


a) in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala solicitantii isi au domiciliul sau resedinta;


b) in cazul desfasurarii activitatii in contextul prestarii de servicii, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala solicitantii vor presta activitatile respective.Primaria are obligatia ca in termen de zece zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de autorizare sau, dupa caz, de completare a autorizatiei, sa elibereze autorizatia si copia certificata a acesteia.Ce acte imi sunt necesare in vederea schimbarii administratorului SRL la care sunt actionar?Georgiana Spanu – Bucuresti
In situatia in care se schimba administratorul intr-o societate cu raspundere limitata, actele necesare pentru inregistrarea acestei modificari la Oficiul Registrului Comertului sunt urmatoarele

1. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor prin care este inlocuit vechiul administrator cu noul administrator


2. Actul aditional la Actul Constitutiv al societatii – in care va aparea numele noului administrator.


3. Noul administrator trebuie sa dea o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea acestei calitati.


4. Daca este cazul, specimenul de semnatura al administratorului.
Dosarul pentru inregistrarea in Registrul Comertului a mentiunilor privind administratorii societatilor comerciale va contine urmatoarele elemente:1. Cererea de inregistrare (original) intr-un exemplar


2. Actul modificator al actului constitutiv (Hotararea adunarii generale a asociatilor si/sau act aditional la actul constitutiv-original si 2 copii)


3. Declaratie data pe propria raspundere de catre noul administrator din care sa rezulte ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original)


4. Daca este cazul, specimenul de semnatura al administratorului impreuna cu certificatul cenzorilor din care sa rezulte depunerea garantiei, dupa caz (original)


5. Daca este cazul, avizele prealabile prevazute de legile speciale (original)


6. Daca este cazul, contractul de administrare pentru administrator, precum si declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoana fizica desemnata sa reprezinte administratorul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original)


7. Imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original)


8. Dovezile privind plata taxelor legale:


– taxa judiciara de timbru, in original


– timbre judiciare


– taxe de registru


– tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea IV-a.Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor sau decizia asociatului unic va cuprinde: antetul firmei, nr. si data, semnaturile persoanelor abilitate, precum si stampila; de asemenea, in preambul se va preciza modul de convocare AGA, precum si indeplinirea conditiilor de validitate a hotararii, conform dispozitiilor legale sau statutare.Actul modificator poate fi autentificat de notarul public sau poate fi atestat de avocat in conditiile Legii nr.51/1995, modificata, sau poate contine darea de data certa a notarului public sau a Serviciului de Asistenta din cadrul ORC si poate fi incheiat sub semnatura privata.Declaratiile date pe proprie raspundere de catre persoanele care, potrivit legii, au aceasta obligatie pot fi facute in forma autentificata de catre notarul public, in fata judecatorului delegat sau a directorului ORC, in forma atestata de avocat, in conditiile Legii nr.51/1995, modificata, sau cu data certa acordata de Serviciul de Asistenta din cadrul ORC.Specimenele de semnatura se depun la ORC si pot fi date in prezenta judecatorului delegat sau a directorului Oficiului Registrului Comertului care va certifica semnatura. De asemenea, dovedirea specimenelor de semnatura se poate face si prin prezentarea unui specimen de semnatura legalizat de notarul public.Taxele legale pot fi achitate in numerar sau cu card bancar la casieriile ORC. De asemenea, taxele si tarifele pot fi achitate cu mandat postal sau ordin de plata. Taxele de timbru judiciar se achita la Trezoreria Statului din localitatea unde se afla sediul ORC, cu mentiunea ca beneficiar al acestei sume este primaria din localitate.