Conform proiectului de act normativ, producătorii şi importatorii de autovehicule sunt obligaţi să includă în documentaţia tehnică pe care o pun la dispoziţia utilizatorilor, respectiv cartea tehnică, informaţii privind conţinutul de biocarburanţi din benzină care poate fi utilizat şi, mai ales, cu privire la folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conţinând benzină.
Se permite introducerea pe piaţă, anual, în perioada 1 mai – 30 septembrie, până la data de 30 septembrie 2015, a benzinei cu un conţinut de etanol care are presiunea de vapori de maximum 60 kPa (kilopascal) şi cu o depăşire autorizată a presiunii de vapori pentru benzină cu conţinut de etanol, cu condiţia ca etanolul folosit să fie un biocarburant.
Pe teritoriul României va fi interzisă introducerea pe piaţă a benzinei cu tetraetil de plumb.
Proiectul de Ordonanţă prevede că se admite introducerea pe piaţă numai a motorinei, destinată autovehiculelor cât şi utilajelor mobile nerutiere inclusiv a navelor de navigaţie anterioară, tractoarelor agricole şi tractoarelor forestiere şi ambarcaţiunilor de agrement, care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa actului normativ.
Prin excepţie, furnizorii au posibilitatea ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă să introducă pe piaţă motorina aflată pe stoc care corespunde specificaţiilor tehnice prevăzute în anexa nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.689/2004.
Distribuitorii finali de motorină vor fi obligaţi să afişeze la pompă conţinutul de biocarburant din motorina diesel, în special conţinutul de esteri metilici ai acizilor graşi – FAME.
Începând cu data intrării în vigoare a OUG, va fi permisă aditivarea carburanţilor cu metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan – MMT cu o concentraţie de maximum 6 mg mangan pe litru.
Începând cu data de 1 ianuarie 2014, va fi permisă aditivarea carburanţilor cu MMT cu o concentraţie de maximum 2 mg mangan pe litru. Dacă este utilizată aditivarea carburanţilor cu MMT, distribuitorii de benzină şi motorină sunt obligaţi să afişeze la pompă, o etichetă privind conţinutul de aditivi metalici în carburant.
În cazul apariţiei unor evenimente excepţionale, cum ar fi schimbări bruşte în aprovizionarea cu ţiţei a rafinăriilor din România sau în aprovizionarea cu produse petroliere, respectiv benzină şi motorină, care fac dificilă respectarea specificaţiilor tehnice prevăzute în OUG, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri va informa Comisia Europeană despre această situaţie. MECMA va putea sesiza Consiliul European în cazul în care decizia CE este contrară.
Până la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligaţia să reducă, în etape, emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie a carburantului şi energia furnizată, cu până la 10%, în raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie de carburanţii fosili în 2010 având ca referinţă standardul pentru carburanţi aferent acelei perioade.
Această reducere constă în: o reducere de 6%, cu respectarea următoarelor valori-ţintă intermediare: 2% până
la data de 31 decembrie 2014 şi 4% până la data de 31 decembrie 2017; o valoare-ţintă de reducere suplimentară faţă de reducerea prevăzută de 2 %, care să fie realizată fie prin furnizarea de energie pentru transport, utilizată de către orice tip de autovehicul rutier, utilaj mobil nerutier, inclusiv navă de navigaţie interioară, tractor agricol sau tractor forestier sau ambarcaţiune de agrement, fie prin utilizarea oricărei tehnologii, inclusiv captarea şi stocarea carbonului în procesul de producţie al carburantului, prin care se pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie de carburanţi sau de energie furnizată, sau prin ambele metode descrise; o valoare-ţintă de reducere suplimentară faţă de reducerea prevăzută de 2%, prin folosirea de reduceri de emisii certificate – CER, achiziţionate în conformitate cu mecanismul de dezvoltare curată instituit prin Protocolul de la Kyoto, în condiţiile stabilite în schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu privire la sectorul rafinării.
În fiecare an până la data de 30 iunie, MECMA va înainta CE un raport cu datele naţionale privind monitorizarea calităţii benzinei şi motorinei pentru anul calendaristic precedent, care conţine informaţii referitoare la calitatea benzinei şi motorinei; cantităţile totale de benzină şi motorină comercializate; cantităţile de benzină şi motorină comercializate pe regiuni.
Elaborarea acestei Ordonanţe de Urgenţă a fost determinată de întârzierea semnificativă a procesului de transpunere a directivelor europene privind specificaţiile pentru benzine şi motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi pe cea privind specificaţiile pentru carburanţii folosiţi de navele de navigaţie interioară.